Tải bản đầy đủ

Bài 4: Sự điện li

Sù ®iÖn li
05/29/13
Ứng dụng ICT trong dạy h
ọc Hóa học
2
HiÖn

t­îng

®iÖn

li C¬ chÕ cña qu¸ tr×nh ®iÖn li Bµi tËp
Sù ®iÖn li
05/29/13
ng dng ICT trong dy h
c Húa hc
3
Hiện tượng điện li Cơ chế của quá trình điện li Bài tập
1. thí nghiệm
Quan sát thí nghiệm và điền vào bảng sau:
Chất

Chất
Dẫn điện
Dẫn điện
Không dẫn điện
Không dẫn điện
Dung dịch NaCl
Dung dịch NaCl
Nước cất
Nước cất
Dung dịch HCl
Dung dịch HCl
Dung dịch NaOH
Dung dịch NaOH
Dung dịch đường
Dung dịch đường
x
x
x
x
x
05/29/13
Ứng dụng ICT trong dạy h
ọc Hóa học
4
K
Dd NaCl
05/29/13
Ứng dụng ICT trong dạy h
ọc Hóa học
5
K
N­íc cÊt
05/29/13
Ứng dụng ICT trong dạy h
ọc Hóa học
6
K
Dd HCl
05/29/13
Ứng dụng ICT trong dạy h


ọc Hóa học
7
K
Dd NaOH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×