Tải bản đầy đủ

Bài 60: Sự phân hạch. Nhà máy điện nguyên tửTRƯỜNG THPT PHONG CHÂU
TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU


GV: DƯƠNG ĐỨC HOÀ
GV: DƯƠNG ĐỨC HOÀ
TIẾT 88
TIẾT 88
LỚP : 12A2
LỚP : 12A2

Chµo mõng c¸c
thÇy c« gi¸o ®Õn
dù giê
Víi líp 12a2

KIỂM TRA BÀI CŨ:
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Cho phản ứng hạt nhân:
A + B → C + D

Định nghĩa phản ứng hạt nhân toả năng
lượng ?

Những loại phản ứng hạt nhân nào có thể
tỏa năng lượng ?

Tiết 88:
Tiết 88:
SỰ PHÂN HẠCH.
NHÀ MÁY ĐIỆN
NGUYÊN TỬ
Ottô Han (ng
Ottô Han (ng
ười Đức-nobel hoá
ười Đức-nobel hoá
năm 1944
năm 1944
) v
) v
à meiner (người
à meiner (người
Đức gốc Do Thái) là những
Đức gốc Do Thái) là những
người đầu tiên tìm ra sự phân
người đầu tiên tìm ra sự phân
hạch
hạch
I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
Hái: ThÕ nµo lµ sù ph©n h¹ch?
Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân (loại
rất nặng) hấp thụ một nơtrôn rồi vỡ thành 2
hạt nhân trung bình.
Hỏi: Điều kiện để sự phân hạch xảy ra ?
Nơtrôn chậm, có động năng < 0,1eV dễ bị hấp


thụ hơn nơtrôn nhanh.
Nêu phân hạch của U 235 và đ
2
sự phân hạch?
Với X, X’: các hạt nhân trung bình (A từ 80 đến 160; Z từ 30
đến 64) và k=2 hoặc 3 : số nơtrôn sinh ra.
Năng lượng toả ra cỡ 200 Mev( động năng X,X’ là chủ yếu)
MeVnkXXUnU
A
Z
A
Z
200'
1
0
'
'
236
92
1
0
235
92
+++→→+
Ph¶n øng ph©n h¹ch U235
Ph¶n øng ph©n h¹ch U235
nRbCsUnU
1
0
93
37
140
55
236
92
1
0
235
92
3
++→→+
I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN
I. PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN

Một phần số nơtrôn sinh ra bị mất mát vì
nhiều nguyên nhân, nhưng nếu sau mỗi
phân hạch, vẫn còn lại trung bình s
nơtrôn, mà s>=1, thì s nơtrôn này đập
vào các hạt nhân U 235 khác, lại gây ra s
phân hạch, sinh ra s
2
nơtrôn rồi s
3
, s
4

nơtrôn.

Số phân hạch tăng rất nhanh trong một
thời gian ngắn: ta có phản ứng hạt
nhân dây chuyền.

s: gọi là hệ số nhân nơtrôn.
nnn
H
H
ỏi: Theo em hiểu thế nào là phản ứng dây
ỏi: Theo em hiểu thế nào là phản ứng dây
chuyền? Trong hoá học phản ứng cháy có phải là
chuyền? Trong hoá học phản ứng cháy có phải là
PƯ dây chuyền không?
PƯ dây chuyền không?
n
U
nnn
U
nnn
U
U
U
U
U
Hỏi: Nếu s=2 thì số phân hạch tăng theo quy luật
Hỏi: Nếu s=2 thì số phân hạch tăng theo quy luật
nào?
nào?
s = 2
U
n
U
U
U
U
U
U

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×