Tải bản đầy đủ

Câu hỏi tự luận khối 12 cơ bản HKI.

Câu hỏi ôn tập phần tự luận học kỳ I K.12 cơ bản. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
__________________________________________________________________________________________
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN TỰ LUẬN HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ K.12 CƠ BẢN
Chương 1:
Câu 1: Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa. Viết phương trình của dao động điều hòa và giải
thích các đại lượng trong phương trình.
Câu 2: Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều thể hiện ở chỗ nào ?
Câu 3: Nêu định nghĩa chu kỳ và tần số của dao động điều hòa. Giữa chu kỳ, tần số và tần số góc
có mối liên hệ như thế nào ?
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:
( )
ϕω
+=
tAx cos
.
a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.
b. Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0 ? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0 ?
c. Ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại ? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại ?
Câu 5: Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức lực kéo về.
Câu 6: Nêu công thức tính chu kỳ của con lắc lò xo.
Câu 7: Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo. Khi con lắc lò xo

dao động điều hòa thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại như thế nào ?
Câu 8: Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học. Chứng
minh rằng khi dao động nhỏ ( sin
αα

rad ), dao động của con lắc đơn là dao động điều hòa.
Câu 9: Viết công thức tính chu kỳ của con lắc đơn khi dao động nhỏ.
Câu 10: Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch
α
bất kỳ. Khi con lắc dao động thì động năng và thế năng của con lắc biến thiên như thế nào ?
Câu 11: Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì ?
Câu 12: Nêu đặc điểm của dao động duy trì.
Câu 13: Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức.
Câu 14: Hiện tượng cộng hưởng là gì ? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.
Câu 15: Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vec tơ quay.
Câu 16: Trình bày phương pháp giản đồ Fresnel để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều
hòa cùng phương, cùng tần số.
Câu 17: Nêu ảnh hưởng của độ lẹch pha
( )
12
ϕϕ

đến biên độ của dao động tổng hợp trong các
trường hợp:
a. Hai dao động thành phần cùng pha.
b. Hai dao động thành phần ngược pha.
c. Hai dao động thành phần có pha vuông góc (
π
π
ϕϕ
n2
2
12
+±=−
).
Chương 2:
Câu 1: Sóng cơ là gì ? Thế nào là sóng ngang ? Sóng dọc ?
Câu 2: Bước sóng là gì ? Viết phương trình sóng.
Câu 3: Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo
không gian ?
Câu 4: Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?
Câu 5: Nêu công thức xác định vị trí các cực đại, cực tiểu giao thoa.
Câu 6: Nêu điều kiện để có giao thoa.
Câu 7: Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?
Câu 8: Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?
Câu 9: Sóng dừng được hình thành vì nguyên nhân gì ? Nút, bụng của sóng dừng là gì ?
Năm học 2008_2009
Câu hỏi ôn tập phần tự luận học kỳ I K.12 cơ bản. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
__________________________________________________________________________________________
Câu 10: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định; một đầu cố định, một
đầu tự do.
Câu 11: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không ?
Câu 12: Sóng âm là gì ? Nhạc âm là gì ?
Câu 13: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào ?
Chậm nhất trong môi trường nào ?
Câu 14: Cường độ âm được đo bằng gì ?
Câu 15: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lý của âm.
Câu 17: Độ cao của âm là gì ? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lý nào của âm ?
Câu 18: Độ to của âm có liên quan đến đặc trưng vật lý nào của âm ?
Câu 19: Âm sắc là gì ?
Chương 3:
Câu 1: Phát biểu các định nghĩa: giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ
dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.
Câu 2: Tại sao phải qui ước thống nhất tần số của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kỹ thuật ?
Câu 3: Phát biểu định luật Ohm cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có: một tụ điện, một cuộn cảm
thuần.
Câu 4: Dựa vào định luật Ohm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong:
Z
C
; Z
L
.
Câu 5: Phát biểu định luật Ohm đối với đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.
Câu 6: Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, cộng hưởng là gì ? Đặc trưng của cộng hưởng là
gì ?
Câu 7: Công suất diện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào ?
Câu 8: Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
Câu 9: Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào ?
Câu 10: Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.
Câu 11: Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.
Câu 12: Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
Năm học 2008_2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×