Tải bản đầy đủ

KT HKI 08-09

Trờng THCS Phùng xá
Họ và tên:..
Lớp 9
đề kiểm tra học kì I
Môn : GDCD
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề bài:
I: Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Theo em hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình(chọn ý đúng).
a) Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
b) Buộc mọi ngời phải phục tùng mình.
c) Biết thừa nhận điểm mạnh của ngời khác.
d) Thiếu quan tâm đến mọi ngời.
Câu 2: Theo em hành vi nào sau đây thể hiện sự không kế thừa và phát huy truyền thống của
dân tộc.(chọn ý đúng).
a) Thích trang phục truyền thống Việt Nam.
b) Yêu thích nghệ thuật dân tộc.
c) Tìm hiểu văn hoá dân gian.
d) Vẫn còn t tởng mê tín dị đoan.
Câu 3: Những biểu hiện nào dới đây thể hiện tính tự chủ. A. Luôn làm theo số đông.

B. Không bị ngời khác làm ảnh hởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi c hơi của bạn thân để làm xong bài tập.
Câu 4: Hãy điền cụm từ còn thiếu vào trong câu sau cho đúng với nội dung bài đã học.
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới thể hiện là ..
.. .
II: Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: Hợp tác là gì? Đảng và nhà nớc đã thực hiện chủ trơng quan hệ hợp tác quốc tề nh thế
nào?
Câu 2: Lý tởng sống của thanh niên ngày nay là gì? Thanh niên học sinh cần làm gì để
thực hiện lý tởng?
* Giải thích tại sao sống cần có lý tởng?
..
..
..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…… ………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×