Tải bản đầy đủ

Bai Thủy Trieu cuc hay

1
SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ : TỔNG HỢP


2
2


BÀI 20:
1
3
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Quan sát sơ đồ
Quan sát sơ đồ
sau, chứng minh:
sau, chứng minh:
Nước trên Trái
Nước trên Trái

Đất tuần hoàn
Đất tuần hoàn
theo vòng khép
theo vòng khép
kín?
kín?


4
4


Vòng tuần hoàn nhỏ
Mưa
Tuyết rơi
Hồ
Nước bốc hơi
S
ô
n
g

s
u

i
Tầng đất thấm nước
Biển và
đại dương
Vòng tuần
hoàn lớn
Nước ngầm
3
Mưa
Giã
5
I.Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy
I.Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy
của sông.
của sông.
1.
1.
Độ dốc lòng sông:
Độ dốc lòng sông:
tỉ lệ thuận với tốc độ dòng
tỉ lệ thuận với tốc độ dòng
chảy
chảy
2.
2.
Chiều rộng lòng sông:
Chiều rộng lòng sông:
tỉ lệ nghịch với tốc độ
tỉ lệ nghịch với tốc độ
dòng chảy
dòng chảy
4


Độ dốc và chiều
Độ dốc và chiều
rộng lòng sông ảnh
rộng lòng sông ảnh
hưởng tới tốc độ
hưởng tới tốc độ
dòng chảy ntn? Lấy
dòng chảy ntn? Lấy
ví dụ chứng minh?
ví dụ chứng minh?
6
II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế
II. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế
độ nước sông.
độ nước sông.
Hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm
7
Nghiên cứu SGK và quan sát một số hình
Nghiên cứu SGK và quan sát một số hình
ảnh minh họa.
ảnh minh họa.
Nhóm I:
Nhóm I:
Chế độ mưa, băng tuyết
Chế độ mưa, băng tuyết
và nước ngầm có ảnh
và nước ngầm có ảnh
hưởng như thế nào đến
hưởng như thế nào đến
chế độ nước sông?
chế độ nước sông?
Nhóm II:
Nhóm II:
Địa thế, thực vật và hồ
Địa thế, thực vật và hồ
đầm có ảnh hưởng như
đầm có ảnh hưởng như
thế nào đến chế độ nước
thế nào đến chế độ nước
sông?
sông?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×