Tải bản đầy đủ

BT dân sự 1.docx

Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới
có đối tượng là tài sản , để qua đó phân tích nội dung thực hiện nghĩa vụ nghĩa vụ liên đới
của các chủ thể trong tình huống được xác định.
a) Tình huống:
Ngày 2/3/2006, anh A có giao kết hợp đồng vay tiền với chị B, số tiền anh vay là 3 tỷ
đồng , thời hạn vay 3 năm, lãi suất do các bên thoả thuận. Trong hợp đồng cũng ghi rõ C,
D, E là những người liên đới đứng ra bảo lãnh cho A, cam kết với chị B về việc thực hiện
thay nghĩa vụ của anh A, nếu khi đến thời hạn mà A không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng nghĩa vụ. Việc bảo lãnh giữa C, D, E với A cũng được lập thành văn bản riêng, có
công chứng , chứng thực của UBND quận X (Nơi mà 4 người đang định cư sinh sống),
trong đó các bên có thoả thuận về thù lao sẽ trả cho bên bảo lãnh.
Ngày 2/3/2009, thời hạn vay tiền của anh A với chị B đã hết, nhưng anh A chưa có khả
năng thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho chị B, căn cứ vào tình hình hình của bên bảo lãnh liên
đới,chị B nhận thấy anh C là người có khả năng về tài sản để thực hiện được toàn bộ nghĩa
vụ bảo lãnh liên đới. Do đó mà theo cam kết trong hợp đồng thì chị B đã yêu cầu anh C_ là
một trong ba người liên đới đứng ra để bảo lãnh cho A_ trong thời hạn 6 tháng, anh phải
đứng ra dùng tài sản của mình để thay A thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả tiền cho chị, bao
gồm cả tiền gốc + lãi . Ngày 2/9/2009 , Anh C đã dùng chính tài sản của mình là một
khoản tiền trị giá 1,5 tỷ đồng cùng một chiếc xe ô tô Camry 3.0 trị giá 1,7 tỷ đồng, nhưng
chỉ thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình đối với A mà không thực hiện toàn bộ
nghĩa vụ liên đớí thay cho D và E trong quan hệ bảo lãnh. Chị C đã gửi đơn kiện lên Toà

án nhân dân quận X, yêu cầu toà án đứng ra giải quyết vấn đề trên. Căn cứ vào các văn bản
cam kết mà hai bên đương sự đưa ra và căn cứ vào những quy định trong các văn bản
pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật điều chỉnh về nghĩa vụ dân sự liên đới, Toà án
nhân dân quận X đã đi đến phán quyết yêu cầu anh C thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự
liên đới thay cho anh D và E đối với chị B. Do đó anh C phải dùng toàn bộ số tài sản của
mình ở trên để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả tiền cho chị B, thay cho anh Dvà E khi họ
chưa có khả năng thực hiện nghĩa vụ.
b) Phân tích:
Ở tình huống dân sự trên ta thấy đây là một quan hệ nghĩa vụ dân sự có nhiều người liên
đới bảo lãnh cho một người thực hiện nghĩa vụ trả tiền, trong đó bao gồm:
+) chủ thể : bên nhận bảo lãnh(chị B)
Bên được bảo lãnh(anh A)
Bên bảo lãnh(anh C,D,E ) .
+) Khách thể:đó là những xử sự của các bên chủ thể, thông qua đó quyền yêu cầu cũng như
nghĩa vụ của các chủ thể mới được thực hiện. Trong tình huống dân sự trên hành vi của các
chủ thể : chủ thể bảo lãnh đã có hành vi tác động vào tài sản của mình để thực hiện nghĩa
vụ đối với bên nhận bảo lãnh.
+) Đối tượng của nghĩa vụ trên là tài sản mà cụ thể là: tiền và chiếc ô tô.
+) Nội dung: Trong tình huống dân sự trên, việc chị B yêu cầu anh C phải thực hiện toàn
bộ nghĩa vụ trả tiền thay cho anh A khi thời hạn vay tiền của chị và anh A kết thúc nhưng
anh A chưa có khả năng trả nợ cho chị là hoàn toàn có căn cứ pháp luật. Bởi vì: Trong quan
hệ nghĩa vụ dân sự trên, ta thấy C, D,E là những người liên đới đứng ra để bảo lãnh cho A
vay tiền chị B, mà theo quy định tại khoản 1 điều 298BLDS năm 2005: “ nghĩa vụ dân sự
liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ
ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ”. Căn cứ vào quy
định trên áp dụng vào để giải quyết tình huống, nhận thấy việc Toà án nhân dân quận X
giải quyết yêu cầu của chị B là hoàn toàn phù hợp và có căn cứ pháp luật, vì trong nghĩa vụ
dân sự liên đới, nếu một trong số những người có nghĩa vụ thực hiện phần nghĩa vụ của họ
(ở tình huống trên là anh C) mà hững người khác chưa thực hiện thì quan hệ nghĩa vụ giữa
người đã thực hiện với người có quyền vẫn chưa được coi là chấm dứt, nghĩa là trong tinh
huống trên anh C không những phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình mà còn phải thực
hiện thay cho người có nghĩa vụ khác: đó là D và E khi họ chưa có khả năng thực hiện
nghĩa vụ.Do đó mà trong trường hợp này, khi mà thời hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên
được bảo lãnh (anh A) mà bên bảo lãnh (anh C,D,E) không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho
bên nhận bảo lãnh(chị B).
Sau khi anh C đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả tiền cho chị B, thì quan hệ nghĩa vụ
dân sự liên đới giữa C, D và E đối với chị B chấm dứt. Anh C lúc này có quyền yêu cầu
anh D và anh E ( là những người có nghĩa vụ liên đới khác) phải thực hiện phần nghĩa vụ
liên đới của họ đối với mình.Đồng thời anh C cũng có quyền yêu cầu anh A (bên được bảo
lãnh) phải thanh toán thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi đã bảo lãnh cùng với
số tiền thù lao mà hai bên đã thoả thuận. Trong trường hợp nếu anh A thực hiện toàn bộ
nghĩa vụ thanh toán của mình cho anh C thì anh C phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho
anh D và E phần mà mình đã nhận thay cho họ.
Trường hợp nếu chị B miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh cho anh D thì
những người khác vẫn phải thực hiện phần bảo lãnh của họ(khoản 2 Điều 368BLDS2005).
Tóm lại: Từ tình huống dân sự trên cho ta thấy sau khi nghĩa vụ liên đới kết thúc, thì
đã phát sinh ra rất nhiều nghĩa vụ khác, nhưng tất cả các nghĩa vụ phát sinh sau nghĩa vụ
dân sự liên đới đều được các nhà làm luật dự liệu sẵn và có các quy định của pháp luật dân
sự điều chỉnh.
Phần phụ lục :
Danh mục tài liệu tham khảo :
1) Giáo trình luật dân sự 2, Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2006, Nhà xuất bản Công
An Nhân Dân.
2) BLDS năm 2005, NXB Thống Kê.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×