Tải bản đầy đủ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN AN BiNH
BAo cAo TAl CHiNH DA DUQC SOAT xET
Cho

ky ho~t

dQng tir ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015

NGUYỄ
N THỊ
KHÁNH

Digitally signed by
NGUYỄN THỊ KHÁNH
DN: c=VN, l=101 Láng
Hạ, Phường Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Hà Nội,
o=Công ty Cổ Phần
Chứng khoán An Bình,
ou=Phó Tổng giám đốc,
cn=NGUYỄN THỊ KHÁNH,

email=Khanh.
nguyenthi@abs.vn
Date: 2015.08.14
19:55:04 +07'00'

Hit N9i, thang 08 nam 2015


CONG TY co pHAN cmJNGKHOAN AN BINH
Sd 101 Lang H~ phubng Lang H~ ql$l Ddng Da, thanh phd HflNQi

MVCLT)C

NQIDUNG

TRANG

BAa cAo CllA BAN TONG GIAM DOC
BAa

cAa KET QuA saAT xET BAa cAa TAl cHfNH

BANG CAN Dar KE TaAN GrUA NIEN DO
BAa cAo KET QuA Ha~T DONG KlNH DOANH GrUA NIEN DO
BAa cAa Lutr CHUYEN nEN

n;: GrUA NIEN DO

BAa cAo TiNH HiNH BIEN DONG VON COO so HOD GrUA NIEN DO
THUYET MINH BAa cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DO

2
3-5
6
7
8
9 -26

'.~


iRA


eONG TY eo pHAN ellUNG KHOAN AN BINH
56101 Lang H~ phubng Lang H~ qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i

BAo eAo

eVA BAN TONG GIAM Boe

Ban T6ng Gifun d6c Cong ty C6 phfuI ChUng khoan An Binh (gQi tAt Ia "Cong ty") d~ trinh bao cao nay cimg vOi.
bao cao tili chinh cho kY ho~t d9ng ill ngay o l/O l/20 15 d€n ngay 30/06/2015.

HQI BONG QuAN TRJ

vA BAN TONG GIAM BOe

Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil di~u hanh Cong ty trong kY va d€n ngay
I~p bao cao nay g6m:

Hoi dAng Quan tri
Ong Vii Van Ti~n
Ong Bili Trung Kien
Ong Hoang Van Tily

CM tjch
Thanh vien
Thanh vien

Ban Tang Giam dBc
Ong Nguy€n Thanh Hill
Ba Nguy€n Thi Khanh
Ong Luong Thanh Trung
Ba Ph~ Thi Van

TRA.eH mm:M

T6ng Gifun d6c
Pho T6ng Gifun d6c
K€ toan wOng (mi€n nhi~m ngay 06/08/2015)
K€ toan wOng (b6 nhi~m ngay 06/08/2015)

eVA BAN TONG GIAM Boe

Ban T6ng Gifun o6c Cong ty co trach nhi~m I~p bao cao tili chinh trong kY phan anh m9t cach trung thlJC va hgp
Iy tinh hinh tili chinh ciing nhu k€t qua ho~t d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ clla Cong ty trong kY
phil hgp vOi.chucln mlJc k€ toan, ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch€ d9 k€ toan ap d\lIlg cho Cong ty
chUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay bao cao tili chinh. Trong vi~c I~p cac
baocao tili chinh nay, Ban T6ng Gifun d5c dugc yeu du phai:


LlJa chQn cac chinh sach k€ toan thich hgp va lip d\lIlg cac chinh sach do m9t cach nh~t quan;
Dua ra cac xet doan va uac tinh m9t cach hgp Iy va th~ trQng;
Neu ro cac nguyen lAc k€ toan thich hgp co dugc tuan thll hay khong, co nhiing ap d\lIlg sai I~ch trQng y€u
cfuI dugc cong b5 va giai thich trong bao cao tili chinh hay khong;
L~p bao cao tili chinh tren co sO'ho~t d9ng lien tvc trir wbng hgp khong th~ cho ring Cong ty se ti€p tvc ho~t
o9ng kinh doanh; va
Thi€t k€ va thlJC hi~n h~ th5ng ki€m soat n9i b9 m9t cach hfru hi~u cho m\lc dich I?p va trinh bay bao cao tai
chinh hgp Iy nbfun h~ ch€ rtii TO va gian I~.

N~uy~n Than~ H~IM.,./
Tong Giam doc ~
HlJ N(Ji, ngay 14 thdng 08 niim 2015

i\'\


vac[]

CQNG TV TNHH KIEM ToAN VACO
T€tng 4, 168 DU'ong Lang, phU'ong Thjnh Quang
quifln D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi, Vi(H Nam
Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787
W: www.vaco.com.vn/E:vacohn@vaco.com.vn

@
s6:J.b9

/VACO/BCKT.NV2

BAo cAo KET QuA SOAT XET BAo cAo TAl CHINH
CHO KY HO~ T DONG TtJ NGA Y 0110112015 DEN NGA Y 30/06/2015

Kinh gm:

Cae e6 dong, HQi dAng Quan trj va Ban T6ng Giam dae
Cong ty C6 phfin Chfrng khoan An Binh

Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho J...i' hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/20 15 d~n ngay
30/06/2015 kern theo clla Cong ty C6 phftn ChUng khoan An Binh (g9i t~t la "Cong ty"), dugc I~p ngay
14/08/2015, til trang 03 d~n trang 26 bao g6m: Bang can d6i k~ toan te;tingay 30/06/2015, Bao cao k~t qua hO<;lt
d('>ngkinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti~n t~, Bao cao tinh hinh bi~n d('>ngv6n chll s6 hfru va Ban thuy~t minh
bao cao tai chinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 (g9i chung la "bao cao tai chinh).
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ vi~c I~p va trinh bay trung thllc va hgp Iy bao cao tai chinh cho

IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015 clla Cong ty theo chufu1 mllc k~ toan, ch~ d('>k~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam, ch~ d('>k@toan ap d\Ulg cho cong ty c~Un~ khoan va cac quy dinh phap Iy co Ijen quan d@nvi~c
I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m ve kiem soat n('>ib('>rna Ban Tong Giam doc xac djnh la din
thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot tr9ng y@udo gian I~n hoi.ic nhftm I~n.
Trach nhi~m clla chung toi la dua ra bao cao nh~n xct v~ bao cao tai chinh nay tren ca s6 cong tac soat xct clla
chung toi.
Chung toi da: thl!c hi~n cong tac soat xct bao cao tai chinh cho ky hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d~n ngay
30/06/2015 theo ChuAn mllc ki~m toan Vi~t Nam s6 910 v~ cong tac soat xct bao cao tai chinh. ChuAn ml!c nay
yeu cftu cong tac soat xct phai I~p k~ hO<;lchva thllc hi~n d~ co Sl! dam bao vira phai r~ng bao cao tai chinh khong
chua dl!llg nhUng sai sot tr9ng y@u.Cong tac soat xct bao g6m chll y~u la vi~c trao d6i vOi nhan Sll clla cong ty va
ap d\Ulg cac tM tl)c philn tich tren nhUng thOng tin tai chinh; Cong tac nay cung dp m('>tmuc d('>dam bao thftp
han cong tac ki~m toano ChUng toi khong thllc hi~n cong vi~c ki~m toan nen cling khong dua ra y ki@nki~m toano
Tren ca s6 cong tac soat xct clla chUng toi, chung toi khong thfty co Sll ki~n nao d~ chung toi cho r~g bao cao tai
chinh cho IcY hO<;ltd('>ngtil ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015 kern theo khong phan anh trung thllC va hgp Iy
tren cac khia C<;lnhtr9ng y@uphiJ hgp v6i chuAn mllC k@toan, ch@d('>k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch@d('>k@
toan ap dl,mg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh phap Iy co lien quan d@nvi~c I~p va trinh bay bao cao tai
chinh.

Ph~m Xuan Son
Ki~m toan vien
Gifty CN DKHN Ki~m toan s6: 1450-2013-156-1

Van phong He> Chi Minh
L~u 6,
159 Di(ln Bien Phu, P.15
Q. Binh Th9nh, TP. H6 Chi Minh
Tel: (84-8) 3840 6618; Fax: (84-8) 3840 6616

so

2

Van phong Hcii Phong
499 Quan Toan, P. Quan Toan
Q. H6ng Bang, Tp. Hili Phong
Tel: (84-31) 353 4655; Fax: (84-31) 353 4316


co

CONG TY
pHAN CHUNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuOng Lang H~
Ql$l B6ng Da, thanh ph6 Hil NQi

AN BiNH

Bao cao tai chinh
Cho IcY ho~t dQng tir ngily 01/01/2015
d~n ngily 30/06/2015

BANG CAN DOl Kt ToAN GWA NIEN DQ
T~i ngily 30 thang 06 nam 2015
MAU SO B 0Ia-CTCK
Don vi: VND
TAl sAN

Ma
1.
so

A. TAl sAN NGAN ~
(100=110+120+130+150)

100

I.

110
111
112

Ti~n va cae khoan tlnmg throng ti~n
1. Ti~n
2. Cae khoan tuong duong ti~n

Thuy~t
Minh

05

233.991.623.387

126.926.000
374.891.579
1.485.964.373

7.190.676.000
272.620.800
1.461.277.190

09

307.412.561.697
(17.488.086.597)

242.555.135.994
(17.488.086.597)

10

3.292.136.526
1.648.076.526
1.644.060.000

2.225.790.449
1.580.800.149
644.990.300

175.242.583.465

175.302.453.872

144.582.847.179
13.150.722.676
25.757.674.219
(12.606.951.543)
131.432.124.503
151.107.694.185
(19.675.569.682)

146.233.152.540
13.205.484.065
26.159.122.219
(12.953.638.154)
133.027.668.475
151.107.694.185
(18.080.025.710)

20.000.000.000
20.000.000.000

20.000.000.000
20.000.000.000

10.659.736.286

9.069.301.332
31.317.562
8.339.000.354
698.983.416

130
131
132

08

3. Phai thu ho~t dQng giao dieh chUng khoan
4. Cae khoan ph5. D\l phOng phai thu ngfut h~ kh6 doi

135
138
139

Tai san ell djnh
1. Hi san e6 djoh hfru hinh
-Nguyen gia
- Gia !rj hao mim lily ki
2. Hi san e6 djoh vo hinh
-Nguyen gia
- Gia !rj hao mon lily ki

220
221
222
223
227
228
229

II. Cae khoan dAn tIr tai ehinh dili h~n
1. BAu tu dili h~ khae
m. Tai san dai h~n khac
1. Chi phi tni tr:u6e dai h~
2. Ti~n nQp quy h6 trg thanh toan
3. Hi san dili h~ khae

250
258
260
261
263
268

TONG TAl sAN (270=100+200)

270

250.312.116.290
180.312.116.290
70.000.000.000

291.912.257.052

khoan pMi thu ng~n h~n
1. Phai thu ella khaeh hang
2. Tni trucre eho nguOi ban

I.

170.673.834.814
170.673.834.814

76.706.172.840
(284.527.488)

m. Cae

200

562.951.175.478

76.421.645.352

07

B. TAlsANDAI~
(200=220+250+260)

547.464.281. 763

82.689.180.589
(1.103.127.218)

120
121
129

150
151
158

01/0112015

81.586.053.371

II. Cae khoan dAu tIr tai ehinh ng~n h~n
1. BAu tu ngfut h~
2. D\l phong gifun gia dAu tu ngfut h;;m

IV. Tai san ng~n h~n khae
1. Chi phi tni tru6e ngfut h~
2. Hi san ngfut h~ khae

30/0612015

11

12

07

13

9.963.333.870
696.402.416
722.706.865.228

Cae thuyit minh fir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(1[Jthanh c71abao cao tai chinh
3

738.253.629.350

:~
~

fV

'ju H
".N

J
.;'.

=
01,

.0
PI"
31

e

f)/l


co

CONG TY
PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH
86 101 Lang HI}.,phuOng Lang H~
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha N<)i

Bao cao tai chinh
Cho leY ho~t d<)ngtil ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

BANG CAt"J DOl KE TOliN GIUA NIEN D<) (Ti~p theo)
T~ ngay 30 thang 06 nam 2015

MAu
NGUONVON

Mil
sfi

A. NQ pHAI TRA (300=310)

300

L Nfl ngl\n hl].n
1. Yay va ng ngfut h~
2. Phai trli ngum ban
3. Ngum mua tra ti~n tru6c
4. Thu~ va cac khoan phai n<)pNha nu6c
5. Phai trli ngum lao d<)ng
6. Chi phi phai trli
7. Phai trli ho~t d<)nggiao dich chUng khom
8. Phai trli h9 c6 nrc, g6c va Il'iitrlii phi~u
9. Cac khoan phai tra, phai n<)pngfut h~ khac

310
311
312
313
314
315
316
320
321
328

B. VON
I.

cHiT

so HihJ

(400=410)

vfin chii sO'hfru
1. V 6n dAu tu Cllachti sa hiiu
2. Quy dll phong tfli chinh
3. Lgi nhu~ (L6) sau thu~ chua phan ph6i

TONG NGUON VON (440=300+400)

Thuy~t
Minh

14

15

16
17

400
410
411
418
420
400

18

30/06/2015

SO B 0Ia-CTCK
Dan vi: VND
01/01/2015

319.671.697.029

342.193.576.492

319.671.697.029
99.996.800.628
392.496.075
1.056.205.744
3.633.781.745
198.058.128
168.152.214
872.689.124
582.870.175
212.770.643.196

342.193.576.492
155.665.168.392
803.812.765
479.105.110
3.551.667.582
3.268.616.271
1.099.799.279
984.801.701
6.762.470
176.333.842.922

403.035.168.199

396.060.052.858

403.035.168.199
397.000.000.000
5.973.357.884
61.810.315

396.060.052.858
397.000.000.000
5.973.357.884
(6.913.305.026)

722.706.865.228

738.253.629.350

Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 liz b9 phgn h9]J thiznh Clia baa caa tizi chinh
4


Bao cao tili chinh
Cho leYho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d@nngay 30/06/2015

CONG TY co PHAN cHirNG KHoAN AN BlNH
86 101 Lang H<.t, phuOng Lang H~
Qt$l B6ng Ba, thanh ph6 Hfl NQi

BANG CAN DOl ICEToAN GrU A NIEN DO (Ti~p theo)
T~i ngay 30 thang 06 nam 2015
MAU SO B Ola-CTCK
cAc cHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl ICEToAN
Bon vi: VND

cHiTItu

Mil

30/0612015

0110112015

sA
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.2
6.3
6.3.2
6.5
6.5.1
6.5.2
6.7
6.7.1
6.7.2
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.2
7.3
7.3.2
7.5
7.5.2
9.

Cbthlg khoan hru kY
Cbthlg khoan giao djcb

ChUng khoan giao djch ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan giao djeh ella khaeh hang trong nuae
ChUng khoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoai
Cbthlg khoan ~m ngimg giao djcb

ChUng khoan ~

ngimg giao djeh ella khaeh hang trong nuae

Cbthlg khoan c~m cA

ChUng khoan dm e6 etia khlich hang trong nuae
Cbthlg khoan chir thanh toan

ChUng khoan ehb' thanh toan ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae

652
670
671
672

Chthlg khoan chir giao djcb

ChUng khoan ehb' giao djeh ella thanh vien luu IcY
ChUng khoan ehb' giao djeh ella khaeh hang trong nuae
Chfrng khoan hru kY cong ty d~i chUogchU'3Diemy~t
Cbthlg khoan giao djcb
ChUng khoan giao djeh etia thanh vien luu IcY

ChUng khoan giao djeh etia khlich hang trong nuae
ChUng khoan giao djeh ella khlich hang nuae ngoro
Cbthlg khoan t~m ngimg giao djch

ChUng khoan ~

ngimg giao djeh etia khlich hang trong nuae

Cbthlg khoao dm cA

ChUng khoan efun e6 ella khlich hang trong nuae
Chthlg khoao cbir thanb toaD

ChUng khoan ehb' thanh toan ella khlich hang trong nuae
Cbthlg khoao chU'3hm

kY ega Cong ty chthlg khoan

N~uy@nThan~ Hai ~
Tong Giam doc
Ha N{Ji, ngiiy 14 thang 08 nam 2015

600
610
611
612
613
620
622
630
632
650

700 .
710
711
712
713
720
722
730
732
750
752
083

2.669.284.200.000
2.296.901.330.000
11.099.730.000
2.285.765.250.000
36.350.000
98.460.750.000
98.460.750.000
186.486.150.000
186.486.150.000
84.672.380.000
1.700.000.000
82.972.380.000
2.763.590.000
160.000
2.763.430.000

2.401.865.970.000
2.025.251.750.000
16.486.310.000
2.002.926.690.000

109.284.550.000
108.946.550.000
6.430.000
103.137.120.000
5.803.000.000

61. 789.440.000
39.525.440.000
3.840.000
39.521.600.000

338.000.000
338.000.000
68.084.310.000

Phl}.mThj Van
K~ toan trmmg

Cac thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la b9 phrjn h(YJJthitnh cia baD CaDtai chinh

5

5.838.750.000
110.865.480.000
110.865.480.000
206.136.150.000
206.136.150.000
59.210.650.000
288.000.000
58.922.650.000
401.940.000
401.940.000

200.000.000
200.000.000
22.000.000.000
22.000.000.000
64.000.000
64.000.000
59.428.200.000

Quach Thi Xuan Thu
Ngtrc'ri I~p 'bi~u

J~

..


CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN
S3 101 Lang H~ phubng Lang H~
Qu~ D3ng Da, thanh ph3 Ha NQi

I
I

Bao cao titi chinh
01/01/2015
d@nngay 30/06/2015

AN BINH
Cho

kY ho~t dQng tir ngay

'

BAo cAo KET QUA HO..;.T DQNG KINH DOANH GID A NIEN D<)
Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d@nngay 30/06/2015
MAu

SO B 02a-

CTCK

Dan vi: VND
cHimu

Ma
s6

Thuy~t
minh

1. Doanh thu
Doanh thu ho~t dQng m6i giai chUng khoan
Doanh thu ho~t dQng d~u tu chUng khoan, gop v6n
Doanh thu d~i Iy pMt hanh chUng khoan
Doanh thu ho~t dQng tu vfuI
Doanh thu luu kYchUng khoan
Doanh thu cho thue su dl,lIlgmi san
Doanh thu khac

01
OLl
01.2
01.4
01.5
01.6
01.8
01.9

19

41.876.697.471
13.043.905.603
860.816.388
6.847.861.507
1.458.494.242
708.385.254

6 thling
d~u nam 2014
37.009.191.253
17255.382.738
2.896.870.798

18.957.234.477

568.454.546
586.607.767
137.727.272
15.564.148.132

41.876.697.471

37.009.191.253

18.668.679.248

12.883.701.970

23.208.018.223

24.125.489.283

15.219.186.345

14.750.337.056

30

7.988.831.878

9.375.152.227

31

973.277.960

46.432.793

32

360.398.395

7.638.144

40

612.879.565

38.794.649

50

8.601. 711.443

9.413.946.876

1.626.596.102

1.626.935.770

6.975.115.341

7.787.011.106

10
11

20

20
25

51

21

22

60
70

N~uy@n Thanh Hai /I.lL.Tong Giam d6c
Ha NQi, ngay 14 thimg 08 nam 2015

6thling
d~u nam 2015

23

Pham Thi Van
K{toan t~mYng

Cae thuyit minh tir !rang 09 din !rang 26 la bQpMn h(7p thanh Clia bao cao tai chinh
6

176

Quach Thj XU3n Thu
NgtrOi l~p bi~u

196

.~

iRAI

~
.:::::::

.)-

.0

)
~

'I


co

CONG TY
PRAN CmJNG
KHoAN
Sd 101 Lang H~ phuang Lang H<;l
Qu~ Ddng Da, thanh phd Ha NQi

AN BiNH

Bao cao tid chinh
Cho

kY hO<;ltdQng

d~n ngay 30/06/2015

BA.O CA.O LUll

CHUYEN

TIEN TIt GIDA NIEN DO

(Theo phu01lg phap gia~ tiip)
Cho

til ngay 01/01/2015

kY hO<;ltdQng

til ngay 01/01/2015

.

d~n ngay 30/06/2015
MAU

s6 B

03a- CTCK
Don vi: VND

Miiscl

6thang
o~u nam 2015

6thang
o~u nam 2014

1. Lpi

nhu~n tnr6"ct/lui
2. Diiu chinh cho cac khoan

01

8.601. 711.443

9.413.946.876

Khdu bao TSCB
Cae khoan d\l phong
(Lai)/ L6 ill ho<;ltdQng dfiu tu
Chi phi liii yay

02
03
05
06
08

2.342.949.50 I
818.599.730
(18.687.388.739)
2.476.330.207
(4.447.797.858)

09
10
11

(58.919.703.365)
(5.983.007.749)
34.062.685.194

47.057.155.597
132.639.975.872
54.354.933.917

12
13
14
15
16
20

(35.958.815)
(2.476.330.207)
(2.542.792.995)
(1.261.416.656)
(41.604.322.451)

(12.911.700)
(2.068.028.388)
(1.075.529.619)
206.942.839
(50.000.000)
199.744.995.736
(l 0.390.700)
16.345.314.155

CHiTItU
I. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng kinh doanh

3. Lpi nhu~n tir ho{lt tlpng kinh doanh inr6"ct/lay tlJi van
lllU tl{jng
(Tang)/Gifun cae khoan phill thu
(Tang)/Gifun hang t6n kho, chUng khoan dfiu tu
Tang/(Gifun) cae khoan phill tra (kh6ng k~ liii yay phill tra,
thu~ thu nh~p doanh nghi~p phill nQP...)
(Tang)/Gifun chi phi tra truac
Ti~n liii vay dii tni
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da nQp
Ti~n thu khac ill ho~t dQng kinh doanh
Ti~n chi khac ill ho<;ltdQng kinh doanh

LIlU chuyin din thuan tir ho{lt tlpng kinh doanh
. II. LlnI ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng o~u tlr
1. Ti~n chi d~ mua sfun, xay d\lIlg TSCB va cae TSDH khac

21

2. Ti~n thu liii cho yay, c6 rue va 19i nhu~ dugc chia

27

(1.052.980.000)
18.687.388.739

LIlU chuyin thuan tir ho{lt tlpng tlau tlr

30

17.634.408.739

33
34
40
50
60
61

2.920.523.584.900
(2.976.191.952.664)
(55.668.367.764)
(79.638.281.476)
250.312.116.290

70

170.673.834.814

2.401.417.005
(28.845.620.896)
(16.345.314.155)
2.068.028.388
(31.307.542.782)

16.334.923.455

m. LlnI
I

ehuy~n ti~n tir ho~t ol)ng Uti ehinh
1. Ti~n yay ngAn h~ dill h~ nh~ dugc
2. Ti~n chi tni ng g6c yay

.

LIlU chuyin tiin thuan tir ho{lt tl{jngtiJid,inh
LlnI ehuy~n ti~n thuh trong ky (50=20+30+40)
Ti~n va cae khoan hrong OU'Ollgti~n o~u kY
Anh huang em thay d6i tYgia h6i doai quy d6i ngo;;ri t~
Ti~n va cae khoan hrong Otrong ti~n eucli ky
(70==5lF¥661

rf)*

3.637.406.828.670
(3.742.552.769.070)
(105.145.940.400)
110.933.978. 791
188.948.022.681
299.882.001.472

~fJ911
-.\-9::.
(;'eo

-lc-"

CONG TV

..",.

~. c6 PHA'N

'"

I

'('l
,

CHVNG KHOAN

~

.p.

AN BIN
~d",?,

'1IG

D

'f'

NguySn Thanh Hai ~
Tang Giam d8c
Ha N9i, ngiIy 14 thang 08 niim 2015V\ II I)

\lUI ~

.

Ph~m Thj Van
KS toaD trtrfrng

Cae thuyit minh tir trang 09 din trang 26 fa b9 pht,in hr;rpthiJnh da bao cao tai chinh
7

Quach Thj Xuan Thu
NgtrOi lip bi~u

~

j2


C6NG TY co pHAN CHU'NG KHoAN
86 101 Lang Hfil,phuong Lang H\i
Qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

AN BiNH

Bao cao tsi chlnh
Cho ky hOfiltdQng til ngay 0 I/O 1/20 15
d~n ngay 30/06/2015
BAo cAo

TiNH HiNH BIEN DONG VON CHiT SO HU'u GIUA NIEN DO
Cho ky hOfiltdQng til ngay 01/01/2015 d~n ngay 30/06/2015
MAu sO B 05a- CTCK
Dan vi: VND

CHiTIEU

A
1. V6n dAu tu Clla chli sa hllu
2. Quy d\l phong tai chfnh
3. Ll,li nhu~o chua phdo ph6i

Nguy~n Thanh Hiii ~
T6ng Giam dac
Ha NQi, ngay 14 thang 08 niim 2015

St>dtr dau ky

Thuy@t
minh

T\li 0110112014

T\li 0110112015

B

1

2

18
18
18

397.000.000.000
5.973.357.884
(32.262.589.364)

397.000.000.000
5.973.357.884
(6.913.305.026)

St>dU"cut>i ky

St>t~n / giiim
6 th8ng dau nlim 2014
6 th8ng dau n~m 2015
Giiim
Tling
Giiim
T~lll~
3
4
5
6

7.787.01 I.106

Ph\lm Thj Van
K@toan trU"O'ng

-

.

6.975.115.341

T\li 30/06/2014
7

-

-

397.000.000.000
5.973.357.884
(24.475.578.258)

Quach Thj Xuan Thu
Ngtri'ri l~p bi@u

Cae thuyJt minh tir tmng 09 din trang 26 la bQpMn h(1p thanh eua bao eao tai ehinh
8

T\li 30/06/2015
8
397.000.000.000
5.973.357.884
61.810.315


CONG TY co pHAN cHirNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuimg Ling H~
Qu~ B6ng Ba, thanh ph6 Ha NQi
TlIUYET

MINH BAo cAo

TAl cHiNH

Bao tao tili ebinb
Cho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d6n ngay 30/06/2015

AN BiNH

GrU A NIEN

eO

MAD

s6 B 09a-CTCK

Cac thuyit minh nay IiI m(Jt b(Jph(m h(TpthiInh viI cdn ilwlc il9C il6ng thOi V01 baa caa tiIi chinh kem thea
1.

THONG TIN .KHAI QUAT
mnb tbfrc sO' bfru van
Cong ty C6 phc1nChUng khoan An Binh ("Cong ty") dugc thanh I~p theo Gifry ChUng nh~ dang kY kinh
doanh s6 0103013960 do Sa K6 ho~ch va B~u tu thanh ph6 Ha NQi cfrp 1c1nd~u ngay 26/09/2006; Gifry
phep thanh I~p va ho~t dQng s6 16/UBCK-GPHBKD ngay 29/09/2006, Gifry phep di€u chinh - Gifry phep
thanh I~p va ho~t dQng s6 365/UBCK-GP ngay 02/11/2010 va Gifry phep di€u ehinh - Gifry phep thanh I~p
va ho~t dQng s6 178/UBCK-GP ngay 10/12/2008 do Uy ban Chung khoan Nha nuac cfrp. V6n di€u I~ Clla
Cong ty Ia 397.000.000.000 d6ng.
T6ng s6 nhan vien clla Cong ty ~i ngay 30/06/2015 Ia 97 ngum (~i ngay 31/12/2014 Ia 80 ngum).

:T

Nganh ngbS kinb doanb va bOl}.tdi}ng ebinb

.,\ H
Nganh ngh€ kinh doanh clla Cong ty Ia
Moi gim chUng khoan;
Tl)'doanh chUng khoan;
Bao 1linhphat hanh chUng khoan;
Tu vfrn tai chinh;
Tu vfrn d~u tu chUng khoan;
Luu kY chUng khoan.
2.

co SO L~

BA.O CA.O TAl cHiNH

TO

C

VA NAM TAl cHiNH

CO' sO' I~p bao cao tili cbinb
Bao cao ill chinh kern theo dugc trinh bay bfulg B6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen t~c gia g6c va phil
hgp vm chufut ml)'c k6 tolin, ch6 dQ k6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam, ch6 dQ k6 toan ap d\lIlg cho Cong ty
chUng khoan va cac quy djnh phap Iy co lien quan d6n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh.
Niim tili ebinb
Nam tai chinh Clla Cong ty b~t d~u tir ngay 0 I thang 01 va k6t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. Rieng
bao cao tai chinh ley nay dugc I~p cho giai do~ tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/6/2015.
mnb tbfre k~ toan lip dl}ng
Nh~t kY chung tren may tinh.
Cae ben lien quan
Cac ben lien quan clla Cong ty g6m:
Ban T6ng Gicim d6c va cac thanh vien HQi d6ng Qucin t:ri clla Cong ty.
Ngan hang TMCP An Binh, Cong ty CP B~u tu tai chinh An Binh: CM tjch HQi d6ng quan t:ri Cong ty
d6ng thm Ia Chll tich HQi d6ng qufm t:ri cac dcrnvl tren.
3.

AP Dl}NG CHE

eQ KE

ToAN M<1I

Ngay 22/12/2014, BQ Hi chinh dii ban hanh Thong tu s6 200/2014/TT-BTC hucrng dfu1 ch~ dQ k~ toan
doanh nghi~p. Thong tu nay co hi~u ll)'c ap d\lIlg sau 45 ngay k€ tir ngay kY va ap d\lIlg cho nam tai chinh
b~t d~u ho~c sau ngay 01/01/2015. Thong tu nay thay th~ cho ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo
Quy~t djnh s6 15/2006/QB-BTC ngay 20/3/2006 clla BQ truang BQ Hi chinh va Thong tu s6 244/2009/TTBTC ngay 31/12/2009 CllaBQ Hi chinh.
Tuy nhien, d~n thm di€m I~p bao cao tai chinh cho ley ho~t dQng tir ngay 01/01/2015 d6n ngay 30/06/2015,
BQ Tai chinh van chua ban hanh van ban hucrng dan k~ toan ap d\lIlg d6i vm Cong ty chUng khoan thay th6
nen Cong ty van trinh bay bao cao tai chinh ley nay theomftu bao cao quy djnh ~i Thong tu s6 95/2008/TTBTC ngay 24/10/2008 va Thong tu 162/2010/TT-BTC ngay 20/10/2010 hucrng dftn sUa d6i, b6 sung Thong
tu 95/2008/TT-BTC v€ huang dan ch~ dQ k~ toan ap d\lIlg vm cong ty chUng khoan.

9


!

CONG TY co PHAN CIIlJNG KHoAN AN BINH

Bao cao tid chioh
Cho leY hOl.\tdQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

S6 101 Lang H~ phubng Lang Hl.\
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

TIIUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIUA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la mr)t b9 pht;in h(TJJthGnh va dn aU\1Caf)C a6ng tJUriviri baD CaDtai chinh kem thea
4.

TOM TAT cAc cHiNH SACH Kt ToAN cHiJ YEU
Sau diiy la cac chinh sach k~ toan cM y~u dugc Cong ty ap d\lIlg trong vi~c l~p bao cao til chinh:

If O'C Hoh k~ toao
Vi~c l~p bao cao tili chinh tuiin thli theo cac chufuI mgc k~ toan Vi~t Nam, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p, ch~
dQ k~ toan ap d\lIlg cho cong ty chUng khoan va cac quy dinh pMp Iy co lien quan d~n I~p va trinh bay bao
cao tili chinh yeu cftu Ban T6ng Giam d6c phai co nhUng uac tinh va gili dinh anh huang d~n s6li~u bao cao
v~ cong ng, tili san va vi~c trinh bay cac khoan cong ng va tili san ti~m tang tl.li ngay I~p bao cao tili chinh
cting nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t leY k~ toano KSt qua hOl.\tdQng kinh doanh
thgc tS co th~ khac vm cac uac tinh, gia dinh di[1tra.

y
Coog cl}tili ehioh

oJ H

N

Ghi nh~n ban i/Ou

.J

Tai scm fai chinh
Tl.\ingay ghi nh~n ban d~u, tili san tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c cQng cac chi phi giao djch co lien
quan trgc tiSp dSn vi~c mua slim tili san tili chinh do. Tai san tili chinh Clla Cong ty bao g6m ti~n mi.it va cac
khoan tuang duang ti~n, cac khoan phai thu khach hang, cac khoan phai thu khac va tili san tili chinh khac.

N(1phili tril fai chinh
Tl.\ingay ghi nh~ ban ~u, cong ng tili chinh dugc ghi nh~ theo gia g6c khong bao g6m cac chi phi giao
djch co lien quan trgc tiSp dSn vi~c pMt hanh cong ng tili chinh do. Cong ng tili chinh clia Cong ty bao g6m
cac khoan phai tra ngum ban, cac khoan phai tra khac va cac khoan vay.

=
,01

~G

p~

IG

Danh g;ti [fl.; sau gh; nh~n ban i/Ou
Hi~n tl.li,chua co quy dinh v~ danh gia Il.\icong C\ltili chinh sau ghi nh~ ban dftu.
Bil

trir cac cling

C(l tili

chinh

Cac til san tili chinh va cong ng phai tra tili chinh dugc bil trir va gia tri thufuI dugc trinh bay tren bang din
d6i k~ toan khi Cong ty co quy~n hgp pMp thgc hi~n bu trir cac gia tri da dugc ghi nh~ nay va co y dinh bil
trir tren ca sa thuftn hoi[1cthu dugc cac tai san va thanh toan cac khoan ng phai tni d6ng thm.

Ti~o va cae khoao tllO'DgdllO'Dgti~o
Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n mi[1ttl.li quy, cac khoan ti~n glri khong leY hl.\Il,cac khoan
dAu tu nglln hl.\Ilco thm hl.\Ilthu h6i hoi.ic dao hl.\Ilkhong qua 3 thang, co kha niUIg thanh khoan cao, de dang
chuy~n d6i thanh ti~n va it nii ro lien quan dSn vi~c biSn dQng gia trio

Ti~o ky quy eiia oha dAu til
Ti~n giri Clla nha dAu tu v~ giao djch chUng khoan thgc hi~n cac giao djch chUng khoan. Khoan ti~n nay
dang dugc theo doi rieng trong tili khoan ti~n giri ngiin hang cua Cong ty.

10

I


CONG TY c6 pRAN CHUNG KHoAN AN BINH

Bao cao tai chinh

S6 10 I Lang Hl:l,phuOng Lang HI}.
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

Cho kY hOl}.tdQng til ngay 01/01/20 I 5
d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GrUA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU s6 B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la m(jt b(jphrjn fu;rp thilnh va can au(J'ca(Jc a6ng thm vm baD CaDtai chinh kem theo
4.

TOM TAT cAc cHiNH SACH K:t ToAN CHU YEU (Ti~p theo)
Dftu ttr tai chinh ng~n h~n va d1!phOng giam gia dftu ttr tai chinh ng~n h~n
lJdu hr chUng khotin ngdn hq.n

D~u tu chUng khmin ngfu hl}.Ilva dili hl}.Illa chUng khoan thuong ml}.i,bao g6m c6 phi~u niem y~t va chua
niem y~t. D~u tu chUng khoan dugc ghi nh~ theo gia g6c trir dIJ phong giam gia d~u tu chUng khoan. Vi~c
phiin lol}-ikhoan d~u tu chUng khoan la d~u tu ngfu hl}.Ilhay dai hl}.Ilph\l thuQc vao quy~t djnh clla Ban T6ng
Gilim d6c. Theo do, cac khoan d~u tu dugc coi la ngfu hl}.Ilkhi Cong ty dIJ djnh se d~u tu vo; thai hl}.Ilduo;
12 thang.
Gia g6c clla cac khoan ~u tu chUng khoan xac djnh theo phuong phap binh quiin gia quy€n.
DIJ phOng giam gia cho cac chUng khoan niem y~t va chua niem y~t dugc thIJChi~n theo nhUng huang dftn
trong Thong tu 56 146/2014m~BTC ngay 06/10/2014 huang dftn ch~ dQ tai chinh d6i vo; cong ty chUng
khoan, cong ty quan Iy quy.
D6i vo; chUng khoan niem y~t, chUng khoan dang kY giao djch gia chUng khoan de trich I~p dIJ phong Ia gia
chUng khoan t?i S6 giao djch chUng khoan Clla ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p, C\l the:
D6i vo; chUng khoan niem y~t t?i S6 giao djch chUng khoan, gia chUng khoan thIJC t~ tren thi wOng Ia
gia dong cua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phong.
D6i vo; chUng khoan dang kY giao djch (c6 phi~u dang kY giao djch t?i UPCOM), gia chUng khoan thIJC
t~ tren thi wOng Ia gia dong eua t?i ngay gk nh~t co giao djch tinh d~n ngay trich I~p dIJ phOng.
Cong ty khong thIJChi~n trich I~p dIJ phOng d6i vo; cac khoan d~u tu t?i cac eong ty chua dang kY giao djch
6 thi wOng giao djch clla cac cong ty dl}.ichUng vi khong thu th~p dll t6i thieu bao gia boo ba (03) cong ty
chUng khoan t?i thai diem I~p dIJ phOng.
DIJ phOng giam gia cac khoan chUng khoan ngfu hl}.Ilva dai hl}.Ildugc ghi nh~ vao chi phi hOl}.tdQng kinh
doanh Clla Cong ty.
\

Cae khoan phlii thu va d1!phOng n., phlii thu kh6 doi
Cac khoan phai thu dugc ghi nh~ theo gia tIi ghi 56 Clla cac khoan phai thu khach hang va phlii thu khac
cilng dIJ phOng phai thu kho doi. DIJ phOngphai thu kho doi dugc trich I~p eho nhUng khoan phai thu da qua
hl}.Ilthanh toan tir sau thang tr6 len, ho~c cac khoan thu rna nguai ng kho co khli nang thanh toan do bj thanh
Iy, pM san hay cac kh6 khan tuong t1!.

Phai tra hQc6 trrc, g6c va !iii tmi phi~u
Phai trli hQ c6 ruc, g6c va Hii trai phi~u phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 ruc, g6c va liii trlii
phi~u rna Cong ty phlii trli hQ cho cac cM 56 hfru chUng khoan do t6 chUc pMt hanh chUng khoan lly quy€n.
Phai trli c6 ruc cho c6 dong phan anh 56 phai trli va tinh hinh thanh toan c6 mc, liii chia cho c6 dong, nguai
gop v6n, ben gop v6n clla cong ty chUng khoan.

Phai tra ho~t dQng giao djch chUng khoan
Phai trli hOl}.tdQng giao djch chUng khoan bao g6m phai trli Trung tam LUll kY chUng khoan, phai trli cac san
giao djch va phlii trli phi cho eac dl}.iIy nh~ I~nh.

Tai san c6 djnh hfru hinh va khAu hao
Tai san e6 djnh hfru hinh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia tIi hao mon liiy k~. Nguyen gia till san c6
djnh hfru hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien quan tr'1Jcti~p d~n vi~c dua till san vao trl}.Ilg
thai sfu1sang su d\JIlg.

II

-


CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNH

Bao cao tili chinh
Cho Icy hO<;ltdQng ill ngay 01/0112015
d€n ngay 30/06/2015

S6 101 Lang H~ phuOng Lang H<;l
Qt$1 D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN DQ (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuyit rninh nay lamr;t br;phrjn ht;1pthilnh va cJn aU(Jca9c d6ng thOi vm bao cao tai chinh kern theo
4.

TOM TAT cAc cHiNH SACH KE TOAN' cHiJ YEU (Ti~p theo)
Tai sao c6 eljoh hfru hloh va khftu hao (Ti~p theo)
Hi san e6 djoh hfru hinh duqe kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg dl,la treo thOi gian hfiu d\lIlg uae
tinh, e\l th€ nhu sau:
S6 nam kh~u hao
Nha eua, v~t ki€n true
May moe thi€t bj
Thi€t bj van phOng
Phuong ti~n v~ tii

Tai sao

05 - 50
05 - 08
04 - 06
10

c6 elioh vo hioh va khftu hao

F-~

Hi san c6 d~
doanh.

vo hinh bao g6m quy~n su d\lIlg d~t lau dai va phfut m~m ph\lc

Phfut m~m ph\lc
- 8 nam.

V\l

V\l

hO<;ltdQng san ~t

kinh .~
;

hO<;ltdQng kinh doanh duqc kh~u hao theo phuong pMp dUOng thfutg trong thOi gian la 3

Chi phi elivay
Chi phi Hliyay duqc ghi nh~ vao bao cao k€t qua hO<;ltdQng kinh doanh khi phat sinh, trir chi phi di yay lien
quan trl,lc ti€p d€n vi~e do (duqc v6n Ma) khi co dll cac di~u ki~n quy djoh trong Chufut ml,lCk€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi ill
vay".

Doaoh thu


Doanh thu hOfJt apng

~,
moi gim

OA

chUng khoan:

La khoan phi giao djeh chUng khoan rna c6ng ty chUng khoan duqe huang ill cac hO<;ltdQng moi giOi
kinh doanh chUng khoan cho nha dftu tu duqe xac djoh khi djch V\l moi giOi hoan thanh.


Doanh thu hOfJt apng adu tlr chUng khoan, gop win:

Doanh thu hO<;ltdQng dftu tu chUng khoan, gop v6n bao g6m eac khoan chenh l~eh liii ban chUng khoan
tl,l doanh Clla cong ty chUng khoan (duqc ghi nh~ dl,la tren thong bao k€t qua thanh toan bil trir giao
djch~ehUng khoan ella Trung tam Luu kY chUng khoan) va khoan thu lqi mc c6 phi€u, liii tnii phi€u, thu
ill ho<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€! (lai dftu tu. c6 {lhi€u duqe ghi ~~ tren badoanh tren co sa thong bao chia liii.cUa to chuc co co phan do Cong ty nam gift, lai diiu tu tnii phieu va
liii ill hO<;ltdQng gop v6n lien doanh, lien k€t duqc ghi nh~ vilObao cao k€t qua kinh doanh tren co sa
d6n lich).


Doanh thu hOfJt apng tIl'vdn:

,

Doanh thu ill hO<;ltdQng tu van duqc ghi nh~ tren bao cao ket quakinh doanh khi hoan thanh djch
va khach hang ch~p nh~ thanh toano


V\l

Doanh thu khac:

Doanh thu khac bao g6m doanh thu liii ti~n gUi ngan hang, doanh thu ill cac hqp d6ng cho yay kY quy,
doanh thu Ung truac ti~n ban chUng khoan va doanh thu khae. Cac khOM nay duqc ghi nh~ tren bao
cao k€t qua kinh doanh tren co sa d6n lieh.

12

IH


CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN AN BINH
S6 101 Lang H(,l,phubng Lang H~
QI$l D6ng Da, thaOOph6 Ha NQi

Bao cao tili chinh
Cho kY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

TffiJYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GIirA NIEN 1>(>(Ti~p theo)
MAU so B 09a-CTCK
Cac thuyit minh nay la mf)t bf) pMn h(lJJthanh va cdn aU(7ca9c a6ng thiri v61 bao cao tiIi chinh kem theo
4.

TOM TAT cAc

cHiNH

sAcH

KE

ToAN cHiJ YEU (Ti~p theo)

Thu~
ThUl~thu OO~pdoanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tIi Clla s6 thu~ phai tra hi~n ~ va s6 thu~ hom 1~i.
S6 thu~ hi~n ~i phai tra dugc tinh d\ffi tren thu OO~pchiu thu~ trong kYoThu OO~pchiu thu~ khac vrn lqi
OOI$l thucln dugc trinh bay tren bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh vi thu OO~pchiu thu~ khong bao g6m
cac khoan thu OO~phay chi phi tinh thu~ ho~c dugc khAu trir trong cac nam khac (bao g6m ca 16 mang sang,
n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ ho~c khong dugc khAu trir.
Vi~c xac dinh thu~ thu OO~pclla Cong ty din cII vao cac quy dinh hi~n haOOve thu~. Tuy nhien, OOilng quy
dinh nay thay d6i theo rung thOi kY va vi~c xac dinh sau cimg ve thu~ thu OO~pdoanh nghi~p my thuQc vao
k~t qua ki~m tra Clla co quan thu~ co thAm quyen.
Cac lo~i thu~ khac dugc ap d\lIlg theo cac l~t thu~ hi~n baOO~i Vi~t Nam.
5.

nEN

vA cAc

KHoAN

TUONG I>UONG TlEN
30/06/2015
VND

Tien gm ngan bang Clla Cong ty
Tien gm giao dich chUng khoan Clla nba dftu tu
Cac khoan tuang duang tien

6.

01/01/2015
VND

4.997.843.684
165.675.991.130

16.761.309.733
163.550.806.557
70.000.000.000

170.673.834.814

250.312.116.290

KHOI LUQNG vA GIA TRJ THVc HI~N GIAO DICH TRONG KY

Kh6i hrQ'Dggiao djch
th1!c hi~n trong kY

ca phi~u
a) Coa Cong ty chUng khmin
- C6 phi~u
b) Coa nbit dAu tlr
- C6 phi~u

13

Gia trj giao djch
th1!c hi~it trong kY
VND

7.257.800
7.257.800

101.774.218.451
101.774.218.451

464.629.667
464.629.667

5.465.782.284.000
5.465.782.284.000

471.887.467

5.567.556.502.451


CONG TY co pHAN CHUNG KHoAN
s6 101 Umg H~, phuOng Lang H~
Qu~n D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

Bao cao tai chrnh
Cho ky ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

AN BiNH

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GlirA NlftN DO (Ti~p theo)
Cac thuyit minh nay la mQt b(j phgn h(lp thanh va can i/u(lC i/(Jc i/6ng tMi voi baD CaDtai chinh kem thea
7.

TiNH HiNH DAu TUTAI

7.1.

I1nh hinh i/Ou tIl' till chfnh

MAu SO B 09a- CTCK

CHiNH

Dan v;: VND

s6 hrQ'n!!
Chi tieu

I. DAu hr ngAn h,n
Chllng khodn thllung

CuAi ky

5.788.191

Gia tri theo

DAu ky

6.216.623

CuAi ky

sA ke toan
DAu ky

Tan!! !!ia tri theo !!ia thi tnrlrn!!

So v6i !!ia thi tnrlrn!!
Giam

Tiln!!
CuAi kv

DAu ky

CuAi ky

CuAi ky

Diu ky

DAu ky

82.689.180.589

76.706.172.840

214.827.830

391.524.304

1.103.127.218

284.527.488

81.800.881.20 I

76.813.169.656

214.827.830
2/4.787.045
40.785

391.524.304
391.482.719
41.585

1.103.127.218
1.097.534.080

284.527.488
279.920.440
4.607.048

61.892.681.20 I
17.893.482.900
43.999.198.301

56.904.969.656
19.937.594.200

mill

- Cd phieu

ca ph;€u niem yh
ca ph;€u chua niem yRt
(i)
- Tn\i phieu (ii)

5.588.191

6.016.623

62.780.980.589

779.//7

1.676.581

18.776.229.935

4.809.074

4.340.042

44.004.750.654

56.797.972.840
19.826.031.921
36.971.940.919

200.000

200.000

19.908.200.000

19.908.200.000

-

-

-

-

19.908.200.000

19.908.200.000

20.000.000.000
20.000.000.000

20.000.000.000
20.000.000.000

-

-

-

-

20.000.000.000
20.000.000.000

20.000.000.000
20.000.000.000

II. DAu hr g6p vAn
- Ddu III dAi h\UI kMc
Cong ty Tai chinh d
ph6n Di~n IlfC

2.000.000

2.000.000

5.593.138

-

-

36.967.375.456

Ohi chu:
(i)

Sao g6m c6 phi~u dling ky giao dich t~i UPCOM va c6 phi~u chua niem y~t, chua dling ky giao dich va cac mil c6 phi~u bi huy niem y~t. D6i v6'i mil c6 phi~u chua niem y~t,
chua dling ky giao dich Cong ty khong trlch I~p d•••.phong do khong c6 can CII d~ xac dinh gia thi truOng clla c6 phi~u nay.

(ii)

Trai phi~u cua T6ng Cong ty Cong nghi~p tau thuy Vi~t Nam. Thai gian dao h~n vao nlim 2017. Lili suilt 9,4%/nlim. Lili tnl hang nlim. Tuy nhien, T6ng Cong ty Cong nghi~p
tau thuy Vi~t Nam khOng th •••.
c hi~n tra lili tir nlim 2011, do d6, Cong ty khong ghi nh~n lili d•••.thu lili trai phieu neu tren, Cong ty dang ph an tlch, danh gia kM nling thu h6i
khoan ddu tu fil\Y d~ xem xet trlch I~p d•••.phong (neu c6).

14

.•.... '


Bao cao titi ehinh
Cho leY ho~t dQng ill ngay 01/0l/2015
d~n ngay 30/06/2015

C~NG TY co pHAN CIllJNG KHoAN TAN vn;T
So 101 Lang H<.t,phubng Lang H~
Qu~ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo

TAl cHiNH

GIiJA NIEN BQ (Ti~p theo)

MAU

SO B 09a-

CTCK

Cac thuyh rninh nay la rnQtb9 phtjn h(TJJthanh va cdn ilu(1Cil9C il6ng thOi vm baa cao tai chinh kern thea

nr TAl

7.

TiNH Hi:NH BAu

7.2.

D" phong gitim giti ilau tu

cHiNH

(Ti~p theo)

Dt,r phimg giarn gia ilau tu ngan hf,m

S61u{J1lg

Chitieu

ca phMu niem yit

779.117
181.075
120.000
80.006
90.029
25.000
70.000
40.009
172.998

REE
SSI
DPM

HAG
GAS
IJC
HVG
Khac

C6 phiiu

4.809.074

chua niem yit

s6

18.776.229.935
5.111.382.331
2.833.894.700
2.507.186.664
1.961.483.852
1.720.000.000
900.361.200
851.175.700
2.890.745.488
44.004.750.654

643

8.159.453
8.159.453

Ngan hang TMCP An Binh
Cong ty CP T~p doan E>frutu An

4.808.431
2.765.584
440.000

43.996.591.201
25.114.006.552
4.400.000.000

Cong ty CP BAt E>QngSan Exim
Cong ty CP H6a dfru dfru khi

702.000
192.500

4.233.677.505
1.682.327.618

75.700
632.647

957.605.000
7.608.974.526

5.588.191

62.780.980.589

643

UPCOM
C6 phi~u Ie
OTC
C6 phi~u
C6 phi~u
Binh
C6 phi~u
C6 phi~u

Giti trf ghi

Gitim so VtR giti
thi trui'mg
1.097.534.080
240.464.831
131.008.464
250.932.852
170.000.000
81.361.200
71.000.200
152.766.533
5.593.138
5.593.138
5.593.138

VIDAMO
Ngan hang TMCP E>~iChUng Vi~t Nam
Khac
Ci)og d~uhr eli phi~u

15

1.103.127.218

N
'.,,HfEI.
M

A


CONG TY cO pHAN CHirNG KHoAN AN BiNH
s6 101 Lang Hf,l,phuong Lang Hf,l
Qu~n V6ng Va, thanh ph6 Ha NQi

Bao cao tai chfnh

Cho ky hOf,ltdQng tic ngay 0 I /01/2015
d~n ngay 30/06/2015
MA.U SO B 09a- CTCK

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GltrA NIEN DQ (Ti~p theo)
Cac thuyit rninh nay la rnQtbQpMn h(fp thanh va cdn illt(fCiI(Jcil6ng thai vai bao cao tai chinh kern theo
8.

cAc KHOA.N PHA.I THU NGAN H~N
Dan vi: VND

DAu ky

sa phat sinh trong ky

Cuai ky

Chi tieu

Sa d'l philng
Tang s6

A
I. Phai thu cua khach hang
Pluii thu hO{lt ar)ng til win tai
chinh doanh nghifp
Phdi thu hO{lt arng til doanh
Phdi thu hO{lt arng khdc

2. Tra truac cho nguoi ban
3. Phai thu hOf,ltdOnggiao dich
chung khoan
- Phai thu khdch hang v€ giao
dich chrm~ khoan
- Pha; tim khdc

4. Phai thu khac

sa qua h~n

TAng

sa khO doi

Giam

Tang sa

7.190.676.000

2
116.926.000

3
116.926.000

29.038.012.767

5
(36.101.762.767)

159.426.000

116.926.000

116.926.000

344.000.000

(376.500.000)

7.031.250.000

-

-

, 28.443.250.000

(35.474.500.000)

250.762.767

1

-

-

4

S6 kh6 doi

sa qua h~n

6
126.926.000
126.926.000

116.926.000

8
116.926.000

9
116.926.000

116.926.000

116.926.000

116.926.000

-

-

-

(250.762.767)

-

7

;

-

272.620.800
1.461.277.190

-

-

(55.993.000)
(14.996.662.748)

374.891.579
1.485.964.373

-

-

1.390.282.667

158.263.779
15.021.349.931

-

1.390.282.667

1.390.282.667

1.390.282.667

1.390.282.667

70.994.523

-

-

15.021.349.931

(14.996.662.748)

95.681.706

-

-

-

1.390.282.667
242.555.135.994

1.390.282.667
15.980.877.930

1.390.282.667
15.980.877.930

-

-

3.975.109.505.173

(3.910.252.079.470)

1.390.282.667
307.412.561.697

1.390.282.667
15.980.877.930

1.390.282.667
15.980.877.930

1.390.282.667
15.980.877.930

. 1.918.807.105.665

(1.884.102.765.364)

76.724.322.271

-

-

-

Phdi thu ling tmac ti€n ban
chrmg khoan
PlltH thu hO{lt arng cho vay IcY
qujl
Phai thu khac

42.019.981.970

-

195.853.962.976

13.970.236.377

13.970.236.377

2.043.317.585.655

(2.017.888.775.297)

221.282.773.334

13.970.236.377

13.970.236.377

13.970.236.377

4.681.191.048

2.0/0.641.553

2.010.641.553

12.984.813.853

(8.260.538.809)

9.405.466.092

2.010.641.553

2.010.641.553

2.010.641.553

Tanl!: conI!:

251.479.709.984

17.488.086.597

17.488.086.597

4.019.327.131.650

(3.961.406.497.985)

309.400.343.649

17.488.086.597

17.488.086.597

17.488.086.597

16


Bao cao tili ehinh
Cho Icy ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
dSn ngay 30/06/2015

CONG TY co pHAN CHUNG KIlOAN' AN BiNH
S6 101 Lang H~ phubng Lang H~
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH GriJA NIEN B(> (Ti~p theo)
MAU SO B 09a-CTCK
Cac thuy€t minh nay la m(jt b(jphtjn h(Jp thilnh va cdn dU(1cd(Jc d6ng thOi vm bao cao tai chinh kem theo
9.

TiNH HiNH TRiCR

S6
Sd
Sd
S6

L~

DV PRONG

cAc

KIloAN

PHAI THU KIlO BOI

dU' diu kY
su d\lllg trong Icy
trich l~p trong kY
dU' eu6i kY

6thang
diu nam 2015
VND

6thang
diu nam 2014
VND

17.488.086.597

17.395.456.933

17.488.086.597

1.000.000
17.396.456.933

'.~

10.

TAl sAN NGAN ~

KHAc
30/0612015
VND
1.644.060.000

644.990.300

1.644.060.000

644.990.300

T<.Ullling

Y
1J
N

0110112015
VND

J

:-

11.

TAl sAN co BJNH HUu HiNH
Nha efra,
v~t ki~n true
VND
NGUYENGIA
T;ti ngay 0110112015
Muasfunmm
ThanhIy,nhugngban
T,i ngay 30/06/2015
KHAu HAD LirY ICE
T;ti ngay 0110112015
Kh~u hao trong Icy
ThanhIy,nhugngban
T;ti ngay 30/06/2015
GIA TRl CON L~
T;ti ngay 0110112015
T;ti ngay 30/06/2015

bi

PhU'01lg ti~n

CQng

VND

v~n tai
VND

VND

3.042.161.000
1.052.980.000
(1.454.428.000)
2.640.713.000

26.159.122.219
1.052.980.000
(1.454.428.000)
25.757.674.219

May moe thi~t

13.416.758.898

9.700.202.321

13.416.758.898

9.700.202.321

=-

.)3C

)N(
"~

) P

JG

IE

10.763.449.335

2.174.759.723
142.909.809
(1.094.092.140)
1.223.577.392

12.953.638.154
747.405.529
(1.094.092.140)
12.606.951.543

3.141.944.397
2.653.309.563

867.401.277
1.417.135.608

13.205.484.065
13.150.722.676

504.063.930
115.860.886

10.274.814.501
488.634.834

619.924.816

9.196.138.391
9.080.277.505

T~i ngay 30/06/2015, tAng nguyen gia cae t'l.i san dii hSt kh~u hao nhung
(~i ngily 01/01/2015 Iil 7.100.361.963 VND).

17

vfu1 su d\lllg Iil 7.149.729.963

VND

--f)A

::=


CONG TY co pHAN CHUNG KIloAN
56101 Lang H~ phubng Lang H~
Ql$ E>6ngE>a,thanh ph6 Ha NQi
THUYET MINH BAo cAo

TAl cHiNH

AN BINH

Bao cao titi chinh
Cho leY ho~t dQng tir ngay 01/0112015
d~n ngay 30/06/2015

GrUA NIEN DQ (Ti~p theo)

MAU SO B 09a-CTCK

Cac thuy€t minh nay la m9t b9 phgn h(Tpthanh va cdn aU(1ca9c a6ng thOi vOi bao cao tai chinh kern theo
12.

TAl sAN CO DJNH VO HiNH
Quy@n sO- dl}ngetAt

125.000.000.000
125.000.000.000

KHAu HAO LUY KE
T~i ngay 0110112015
Kh~u hao trong leY
T~i ngay 30/0612015

CQng
VND

VND

VND
NGUYENGIA
T~i ngay 0110112015
T~i ngay 30/06/2015

;l.

Phanmem

26.107.694.185
26.107.694.185

151.107.694.185
151.107.694.185

18.080.025.710
1.595.543.972
19.675.569.682

18.080.025.710
1.595.543.972
19.675.569.682

8.027.668.475
6.432.124.503

133.027.668.475
131.432.124.503

GIA TRJ CON I4I
125.000.000.000
125.000.000.000

T~i ngay 0110112015
T~i ngay 30/06/2015

13.

TIEN NQP QuY DO TRQ THANH ToAN
0110112015
VND

30/0612015
VND
Ti~n nQp ban ddu
Ti~n nQp b6 sung
Ti~n liii phan b6 trong nam! (leY)

120.000.000
6.881.922.825
2.961.411.045

120.000.000
5.736.318.899
2.482.681.455

9.963.333.870

8.339.000.354

~

T

HM
14.

KH(
,

VAyvANQNGAN~
0110112015
Vayngfin~
NganhimgTMCPAnBinh- CNHa NQi(i)
NganhimgTMCPQu6c dan
NganhimgTMCPAnBinh. CNB~cLieu
Tangc~ng

liN

sa yay trong kY

S6 tr3 trong kY

2.920j23.584.900

2.908.191.952.664
18.000.000.000
50.000.000.000
2.976.191.952.664

30/0612015
-\

87.665.168.392
18.000.000.000
50.000.000.000
155.665.168.392

2.920.523.584.900

99.996.800.628

99.996.800.628

Ghi eM:
(i): Bao gAm cae nhi~u hgp dAng tin d\IDg; M\Je dich: h6 trg tin d\IDg eho nha ctdu tu. Tho; h~ yay 3 ngay,
hinh thue dam bao quy djnh theo hgp dAng
15.

THUE vA cAc

KHoAN

pHAI NQP NHA Ntroc
30/0612015
VND

Thu~ gia tIi gia tang
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Thu~ thu nh~p eelnhan

812.546.791

56.078,706

1.024.630.231

1.940.827.124

1.796.604. 723

3.633.781. 745

18

0110112015
VND

1.554.761. 752

3.551.667.582


Bao cao titi chinh
Cho leY ho~t dQng ill ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

CONG TY co pHAN CHUNG KHOAt~ AN BiNH
S6 101 Lang H~ phuimg Lang H:;t
Qu~n B6ng Ba, thimh ph6 Ha.NQi
THUYET MINH BAo cAo

TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo)

MAD

SO B 09a-CTCK

Cac thuyit rninh nay Ia rnr}tbr}phr,in h9}Jthimh va cdn aU\1ca(Jc tJ6ng tMi vm baa cao tai chinh kern thea
16.

.pHAI TRA HO~T DQNG GIAO DICH CHUNG KHoAN

01/0112015
VND

30/06/2015
VND

17.

cAe

KHoAN

. 464.827.961
133.803.911
386.169.829
984.801.701

428.267.435
134.198.134
310.223.555
872.689.124

Phai tni S6 giao djch chUng khoan
Phlii tni Trung tfun luu k.YchUng khoan
Phlii tni t6 chuc, eli nhan khac

PHAJ TRA, PHAJ NQP NGAN ~

KHAe
30/0612015
VND
165.675.991.130
33.194.633.300
13.900.018.766

163.550.806.557
256.000.000
12.527.036.365

212.770.643.196

176.333.842.922

Ti~n girl thanh.toan cua nha dftu tu
Nh~ k.Yquy, k.Ycugc ngfut h:;lD
Phlii tni phai nQp khac

18.

VON cHiT

01/0112015
VND

so HiJ'u

Thay d6i trong v6n chu sit him
V6n dAu ttr coa
cho sO-hfru
VND

Quy dl! phOng

S6 dtr tl]i 01/0112014

397.000.000.000

5.973.357.884

Lgi nhu~ trong nam
S6 dtr tl]i 31/1212014
Lgi nhu~ trong nam

397.000.000.000

5.973.357.884

sa dtr tl]i 30/0612015

397.000.000.000

5.973.357.884

V6n diJu

tili chinh
VND

Ci}ng

Lqi nhui-n/ (La) sau
thu~ chtra philn ph6i
VND

VND

(32.262.589.364)
25.349.284.338
(6.913.305.026)
6.975.115.341

370.710.768.520
25.349.284.338
396.060.052.858
6.975.115.341

61.810.315

403.035.168.199

I

)AI

H
/'3Yo
~

Ii

Theo Gi~y phep thimh l~p va ho:;tt dQng va cac Gi~y phep di~u chinh, v6n di~u 1~ cua Cong ty la
397.000.000.000 VND. T~i ngay 30/06/2015, v6n di~u l~ dii dugc c6 dong gop du nhu sau:
van da gop tai 30/06/2015
_____
VND__
%

van da gop tl;ti 01/0112015
VND__
%

Cong ty CP Xu~t nh~p kh~u T 6ng hgp
HaNQi
doan Bi~n h,rcVi~t Nam
Ngan hang TMCP An Binh
Ong Bao M:;inhKhang
Cac c6 dong khac

168.705.620.000

42,50%

168.705.620.000

42,50%

114.868.530.000
20.650.000.000
25.150.000.000
67.625.850.000

28,93%
5,20%
6,34%
17,03%

114.868.530.000
20.650.000.000
25.150.000.000
67.625.850.000

28,93%
5,20%
6,34%
17,03%

T6ng cQng

397.000.000.000

100%

397.000.000.000

100%

np

ISO.

19


Bao cao titi chinh
Cho kY ho~t dQng ill ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN AN BINH
s6 101 Lang HI.\, phuimg Lang H~
Ql$l D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GrUA mEN DQ (Ti~p theo)
MAD SO B 09a-CTCK
Cac thuy€t minh nay la mQt bQphtjn Iu;rpthimh va cdn au(Yc a9C a6ng thifi vOi bao cao tai chinh kem theo
18.

VON CHiJ

so HUu

(Ti~p theo)

.Tmh hlnh phat hanh c6 phi~u cua Cong ty nhtr sau:
30/06/2015

0110112015

+ s6 c6 phi~u duqc phep phat hanh
+ s6 c6 phi~u dii duqc pMt hanh va duqc gop v6n d~y dli
+ M~nh gia ella c6 phi~u

39.700.000
39.700.000

39.700.000
39.700.000

+ s6 c6 phi~u dang luu hanh t~i thOi diem cu6i kY

39.700.000

C6 phi~u ph6 thong

19.

39.700.000

d6ng/c6 phi~u
c6 phi~u

DOANH THU

Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh

thu
thu
thu
thu
thu
thu
thu

ho~t dQng moi giOi chUng khom
ho~t dQng dftu tu chUng khom, gop v6n
d~i Iy pMt hanh chUng khom
ho~t dQng tu vk
luu kY chUng khom
ho~t dQng cho thue ffii san
khac

T6ng doanh thu
Cae kho3.n gi3.mtrir doanh thu
Doanh thu thuAn

20.

10.000

10.000

c6 phi~u
c6 phi~u

6thang
dAu nam 2015
VND

6 thang
dAu nam 2014
VND

13.043.905.603
860.816.388
6.847.861.507
1.458.494.242
708.385.254

17.255.382.738
2.896.870.798

18.957.234.477

568.454.546
586.607.767
137.727.272
15.564.148.132

41.876.697.471

37.009.191.253

41.876.697.471

37.009.191.253

6thang
dAu nam 2015
VND

6 thang
dAu nam 2014
VND

cm pHi HO~T DQNG KINH DOANH

Chi phi moi giOi
Chi phi dftu tu chUng khom gop v6n
Chi phi ho~t dQng luu kY chUng khom
Chi phi ho~t dQng tu vk chUng khom
Trich l~p/ (Hoan nh~p) d1,l phOng
Chi phi liii vay
Chi phi khac

10.907.892.404
2.930.717.013
728.520.875
805.399.999
818.599.730
2.476.330.207
1.219.020

18.668.679.248

20

5.053.498.934
33.896.421.642
665.674.811
46.009.091
(28.846.620.896)
2.068.028.388
690.000

12.883.701.970


CONG TY co PHAN CHUNG KHOA.N AN BINH

Bao cao titi chinh
Cho Icy ho<.ttdQng til ngay 01/01/2015
d~n ngay 30106/2015

S6 101 Lang H;;t,phuOng Lang H<.t
Qu~ D6ng Da, thanh ph6 Ha NQi

THUYET MINH BAO CAO TAl cHiNH GrUA NIEN D<) (Ti~p theo)

MAU SO B 09a-CTCK

Cac thuyit minh nay fa m9t b9 phgn h(1p thanh va can aul)'c a9c a6ng thai v61 baa caa tai chinh kem thea

21.

cm PHI QuAN LY DOANH NGmtP
6th3ng
dAu nam 2015

6 thang
dAu nam 2014

VND

VND

7.146.355.953
567.866.975
2.342.949.501
11.000.000
3.784.869.408
1.366.144.508

6.588.515.570
534.890.982
2.401.417.005
10.000.000
1.000.000
3.858.808.287
1.355.705.212

15.219.186.345

14.750.337.056

6thang
dAu nam 2015

6 thang
dAu nam 2014

VND

VND

Lgi nhu~n k~ toan tnro-c thu~
f)i~u chinh cho thu nh~p chiu thu~

8.601.711.443

9.413.946.876

Trir: Thu nh~p khong chiu thu~ (c6 mc dUQ"cchia)
Trir: Thu nh~p dii tinh thu~ nhfrng nam tru6c
CQng: Cac khoan chi phi khong dUQ"ckh~u trir

(305.779.000)
(284.676.024)

(611.185.717)

Chi phi nhan vien quan ly
Chi phi v~t li~u cong C\ld\lI1gC\l
Chi phi kh~u hao Hi san c6 dinh
Thu~, phi va 1~phi
Chi phi d\l phOng
Chi phi djch V\l mua ngoai
Chi phi khac bAng ti~n

22.

cm PHI TRUE THU NH!P DOANH NGm:E:p mtN HANH

121.724.091
(668.082.307)

Trir: Khoan trich l~p d\l phOng dii h6i t6 v~ BCTC
nam2013

Thu nh~p chiu thu~
Thu~ s~t (*)

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

8.132.980.510

8.134.678.852

20%

20%

1.626.596.102

1.626.935.770

Ghi cM:
(*): Theo Thong tu 100/2004/TT -BTC ngay 20/10/2004 va cac van ban thay th~ hu6ng dftn thi hanh Lu~t
thu~ thu nh~p doanh nghi~p, Cong ty dUQ"cap d\lI1gmuc thu~ s~t 20% trong thCrigian 10 nam, k~ til ngay
khai truong ho<.ttdQng kinh doanh (Cong ty ill vao ho<.ttdQng kinh doanh tir ngay 2919/2006).

23.

LA! CO BAN mEN CO PmEU
Vi~c tinh toan liii CCJ ban tren c6 phi~u phan b6 cho cac c6 dong 56 hihl c6 phi~u ph6 thong cua Cong ty
dUQ"cth\lC hi~n tren CCJ So' cac 56 li~u sau:

6 thang
dAu nam 2015
VND
Lqi nhu~ d~ tinh liii co ban tren c6 phi~u
S6 binh quan gia quy~n Clla c6 phi~u ph6 thong d~
tinh liii co ban tren c6 phi~u
Ui co ban tren c6 phi~u

21

6.975.115.341
39.700.000
176

6 thang
dAu nam 2014
VND
7.787.011.106
39.700.000
196


CONG TY co PHAN CHUNG KHoAN
S6 101 Lang H~ phuang Lang H~
Qt$I D6ng Da, thanh ph6 Ha N9i
TIIUYET MINH BAo cAo

TAl cHiNH

AN BINH

NGHI¥P VV vA so
sa du va nghifp

V(l

DU VOl

DO (Ti~p

GIDA NIEN

Cac thuyit minh niIy la m(jt b(j ph[m hr;rpthiJnh va
24.

Bao cao tili chinh
Cho leYho~t d9ng ill ngay 01/01/2015
dSn ngay 30/06/2015

cAc

theo)

dn aU(1ca(Jc a6ng thin

MAU

wn baa caa tai chinh

SO B 09a-CTCK

kem thea

BEN LIEN QUAN

cae ben lien quan

Trong leYCong ty eo cae giao dieh tr~mg ySu sau v6i ben lien quan:

M6i quan h~
C6 tuc dU'Q'cchia
Ngan hang TMCP An Binh
f)i vay
Ngan hang TMCP An Binh
Tra gac vay
Ngan hang TMCP An Binh
Chi tra llii vay
Ngan hang TMCP An Binh
Ti~n girl khong kY h:ilU
Ngan hang TMCP An Binh

6thang
d~u nam 2015
VND

6thang
d~u nam 2014
VND

(i)

684.200.058

(i)

2.920.523.584.900

3.637.406.828.670

(i)

2.958.191.952.664

3.742.552.769.070

(i)

2.426.188.411

2.068.028.388

(i)

137.048.881.173

165.344.595.186

S6 du eae ben lien quan ~i ngay kSt thue leYkS toan:
f)6i ttrlil1lg
f)~u tIr c6 phi~u gop v6n
Ngan hang TMCP An Binh
C6ng ty CP T~p doan tili ehinh An Binh
Vay van
Ngan hang TMCP An Binh

M6i quan h~

0110112015,
VND

30/612015
VND

(i)
(ii)

25.114.006.552
4.400.000.000

25.114.006.552
4.400.000.000

(i)

99.996.800.628

137.665.168.392

Ghi eM:
(i)

Chu tjeh H9i d6ng qmin tri Cong ty d6ng tho; la CM tjeh H9i d6ng quan tri ella Ngan hang TMCP
AnBinh.

(ii) CM tjeh eua Cong ty C6 phful T~p doan tili ehinh An Binh la ba Vii Thi Huong, em gai eua Chu
tjeh H9i d6ng quan tri ella Cong ty C6 phful ChUng khoan An Binh.
Cae khoiin llrdng, thuitng cua Ban Timg Giam dac va thil lao Hpi dang Quiin tri trong kj:

Thu nh~p ella Ban Giam d6e va H9i d6ng quan tri
25.

6thang
d~u nam 2015
VND

6thang
d~u nam 2014
VND

1.003.229.400

1.020.995.4 74

CONG CV TAl cHiNH
Quan ly nii ro van
Cong ty quan 19ngu6n v6n !Jhfun dam pao rftng.Co~g ty eo th~ vim ho~t d9ng lien tve vira t6i da hoa 19i feh
ella eae eo dong thong qua toi un bOa so du nguon von va eong ng.

cAu trUe v6n ella Cong ty g6m eo cae khoan ng thuful (bao g6m eae khoan vay trir di ti~n va eae khoan
tuong duong ti~n) va phful v6n ella cae e6 dong (bao g6m v6n gop, cae quy d\f trii, 19i nhu~ sau thuS ehua
phan ph6i) .

22


Bao cao tili ebiob

CONG TY co PHAN CmJNG KIlOAN' AN BiNH
sa 10 1 Lang Hl;l,phubng Lang H~
QU?n Bang Ba, thanh pha Ha NQi

Cho leY ho~t dQng tir ngay 01/01/2015
d~n ngay 30/06/2015

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH GIDA NIEN DO (Ti~p tbeo)
MAD so B 09a-CTCK
Cac thuyit rninh niIy la rn(jt b9 phtjn h(T[Jthanh va can dU(1cdQc d6ng thOi vOi baa caa tai chinh kern thea
25.

CONG CV TAl cHiNH (Ti~p tbeo)
H?

s6 dim bdy tai chinh

H~ sa don bfiy tlii eWnh clla Cong ty ~ ngay k~t thue men dQ k~ toan nhu sau:

01/0112015
VND

30/0612015
VND
Cae khoan vay
Trir: Ti~n va eac khoan tuang duang ti~n
Ngthufut
van eM
hiiu
Ty I~ng thufut tren van Chll sa hiiu

sa

99.996.800.628
170.673.834.814

155.665.168.392
250.312.116.290

403.035.168.199
0%

396.060.052.858
0%

Cae ebiob saeb k~ toao ebii y~u
Chi ti~t cae eWnh saeh k~ toan eM y~u va cae phuang phlip rna Coog ty ap d\Ulg (bao g6m cae tieu chi d~
ghi nh?n, e(J xae dinh gia tri va e(J ghi nh?n cae khofm thu nh?P va chi phi) dai voo tirng lo~i ill san tlii
cWnh va eong ng tlii eWnh duge trinh bay ~i Thuy~t minh sa 4.

sa

sa

Cae lo~i eoog el}tili ebiob
Gili trj

30/06/2015
Gia gac
VND
Tai san titi cbinb
Ti~n va cae khoan tudUti~n
Phai thu khach hang, phai thu
hO\lt dQng giao djch chUng
khoan, phai thu khac
B~u tu ng~ h(lIl
D~u tu dill h(lIl

DI[

pbong
VND

0110112015
Gia gac
VND

DI[

pbOog

VND

=

)30

250.312.116.290

170.673.834.814
309.025.452.070

(17.488.086.597)

251.207.089.184

(17.488.086.597)

82.689.180.589

(1.l03.127.218)

76.706.172.840

(284.527.488)

20.000.000.000

20.000.000.000

598.225378314

(17.772.614.085)

Gia trj s6 k~ toao
30/0612015
VND

0110112015
VND

Coog ol}'tili ebiob
Vayvang
Phai tra ngum ban
Chi phi phai tra
Phai tra ho~t dQng giao djeh chUng khoan, Cae khoan phai
tni, phai nQp ngAn h~ khae

99.996.800.628
392.496.075
168.152.214
213.643.332.320

155.665.168.392
803.812.765
1.099.799.279
177.318.644.623

T60g eQog

314.200.781.237

334.887.425.059

Cong ty chua dlinh gia gia tri hgp ly ella eong ng tlii eWnh t~i ngay k~t thue leY ho~t dQng theo Thong tu sa
21O/2009/TT -BTC ella BQ Hi eWnh ngay 06 thang 11 nam. 2009 ("Thong tu 210") eiing nhu cae quy dinh
hi~n hanh chua co hu6ng dftn e1,lth~ v~ vi~e xae dinh gia tri hgp ly ella cae tlii san tlii eWnh va eong ng tlii
cWnh. Thong tu 210 yeu e~u ap d\Ulg chufut mlJC bao eao tlii eWnh quac t~ v~ vi~e trinh bay bao cao tlii
eWnh va thuy~t minh thong tin dai voo eong e1,ltlii eWnh nhung khong dua ra hu6ng dftn tuang duang eho
vi~e dlinh gia va ghi nh?n eong C1,ltlii eWnh bao g6m ea ap d\Ulg gia tri hgp Iy, nhfun phU hgp voo chufut mlJc
eao cao tlii eWnh quac te .

23

1

sa k~toaD

582388.467.473. (18.591.213.815)

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x