Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đánh giá các chủng Virut rota lưu hàng tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay

2341567189A71B4C15D1EF41

123456789A7BCD7EBF7BCD7175BA57
111111111111111111111112

1
1
717717

1
1
1

56BA57D 78!5B76A!7D!D7DB"567#A2172F17
$37B%5B719A7#A&175'71(75)'7*++,78-575.7
1
1
1
1
$/57#)571B9D7017EBF7BCD7
1

1
1
1
1
B275345756778*87

1
1

1


7

2341567189A71B4C15D1EF41
123456789A7BCD7EBF7BCD7175BA57
1

1
1
717717

1
1
1

56BA57D 78!5B76A!7D!D7DB"567#A2172F17
$37B%5B719A7#A&175'71(75)'7*++,78-575.7

7177
177

#47947:;<7=>7

7

?87@77@87

1
$/57#)571B9D7017EBF7BCD7

1
EB415EB1 !E1"5#C15671
60A10756.B578)567BAC57
1
1
1

7
B2753475756778*87
1

1


7
7
$4A7DD'7E57
$%&'(1)*+1),*1-*1.1)/1011.*2)131415(1)'*16B78$781E912:1
5*;+101&<*1)=1>1)?1)@1&'1AB1C1)DE1FG*1>*;1H*I1)?10J*1(E1),*1
E1)10?1C:81
$,*1-*1(41)1(KF131(L(1)=+1(,1)%E1MN1F,1O*1*1C?)1G(+1)%&<1
2D*1G(1"EP1G(1$Q1*12D*1G(18(1*P151EN*1>1)?1)@1*K1AD+1)%;1
>D)1(E1),*1R1H*21)S(1.T1U(1)%E1)1VL1)%@1G(1)?W+1*1(S81
$,*1-*1.1)/1011.*2)131)'*16B78$781X1$Y1X4+1$781E91$Z1
5&<+1$81E91$Y1P*15&3+1$%1)4F1E*1(S+17K1-[)1C5(1-*1C1
7*1W\F1]1)21>1)DE1FG*1>*;1H*I1)?10J*+1*ZW1>^1C1_1N1),*1)%E1)1VL1
)%@1)Q(1*I1>;1)*81
$%E1)<*1*P1VP+1),*1>1?1>&J(1Q1_1N1C1`1H*21>a1aW1(_P1(L(1
P+1(Y1C1(L(1.D1>b1*IW1W112KF1.KE1([)10&J+1W11"*cF1>Y+1
W11*1(S1(_P1$%1)4F1E*1(S+17K1-[)1C5(1-*1C17*1W\F1]1)281
$,*1%[)1.*2)131*P1>@+1.D1.d1>10,1>N1C*+1VP1)4F1C1)DE1FG*1>*;1H*I1))1
[)1(E1),*1G(1)?W1C1*1(S81
12345673892A33BC333DEF893B3383B3
1

717711

1

1


'FD7$FD7
892E33
63383
3

8E33F3E!3"6#D3D$D3

3

8E33F3893

3

8E33F3E8E3

f12g9188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881e1
7&31411$hEB189CE1$D41X4i9188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881j1
e8e81O*%)1kE)P1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881j1
e8e8e81XY(1l1WL)1*I1C*%)1kE)P88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881j1
e8e8m815@1)L*1C1([1)%Z(18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881j1
%%%%318E3DEF63%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&3
%%%%3'()3D*3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3C3
e8e8j817L(1)1W=1EL1G(1(_P1C*%)1kE)P1C1(S(1:188888888888888888888888888881n1
%%&%%31+39,83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3-3
%%&%%3./D,683%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3-3
e8e8o81$U1([)1EL10`188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881p1
%%C%%30E38893E1)38E6+D3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%323
%%C%%30E38893E1)313%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%323
%%C%&%3'F3D38E3E(D34EF3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%323
e8e8n816410ED*1C*%)1kE)P1q1&<*1C1>N1C?)1888888888888888888888888888888888888888888888881r1
%%-%%34E53"23E6838E5373"6)D38/D3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%393
%%-%%3'F3DA3E)A#D3DE8E3"6)D38/D38E53:3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%393
%%-%&%3'F346;)39,8373"6)D38/D38E53:3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3B3
e8e8s817Q14101(_P1C*%)1kE)P188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881ee1
%%<%%3=663>/?83E(3E3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%33
%%<%%3=663>/?83@638EA3"2/3D#32/3"23B63"C3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%33
%%<%&%3=663>/?83D1E3E3DF893EG3/D,683"23H/3EI3E+39,83"6)D3%%%%%%3&3
%%<%C%3=663>/?83J$3F3"239663E5893%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&3
e8e8t81"K1:141.I1(_P1C*%)1kE)P188888888888888888888888888888888888888888888888888888881eo1
%%K%%30E3889396A3+8E3E/3DL3,3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3C3
%%K%%30E3889396A3+8E3E/389M63JN83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3C3
1e11

1


e8e8p81731(2141.I188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881eo1
e8m81MI1)*1(K1([W1C1)@1@1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1888888888888888888888881et1
e8m8e81$%*I1(S1.I1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1888888888888888888888888888888888888881et1
e8m8m817\1>EL1.I1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881ep1
e8m8j816&31WLW1>*;1)%Y18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881ep1
e8m8o81"K1:10410P188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881er1
e8m8n81$@1@1.I1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P18888888888888888888888888888888888888888881er1
%%-%%38E3E8E3DO83DE#396N63%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%393
%%-%%38E3E8E3D?63P6+D343%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3B3
%%-%&%3Q8E3EMB89373"$3@683>R63"N63D8E3E8E38E6S3"6)D38/D3%%%%%%%%%%%%33
e8j81 Y(1)91G(1.I1)*1(K1AE1C*%)1kE)P188888888888888888888888888888888888888888888888888881mm1
e8j8e817E1>&<1041*9F1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881mm1
e8j8m81uP1.I1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881mm1
e8j8j81*10*1VP1*RP1*'*1)U1C1HK1:1*9F1.I1888888888888888888888888881mo1
e8j8o81EaF1)T*1A91F5(1.I1C1>v(1)U1F*91AY(1C'*1C*%)1kE)P1888888888888881mo1
e8o817Q1>P1AD1C1W41.1(L(1H*c1w1(_P1C*%)1kE)P188888888888888888888888888888888888881mn1
e8o8e817Q1>P1AD1H*c1w1(_P1C*%)1kE)P18888888888888888888888888888888888888888888888888888881mn1
%C%%%3'F346;)39,83EF36#83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3-3
%C%%%306;)39,834ET893EF36#83"23E6#39U3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3<3
%C%%&%3'F3E78934ET893DE;3@F3>18E3DA3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%393
e8o8m817Q1W41.1(L(1H*c1w1C*%)1kE)P18888888888888888888888888888888888888888888888888888881jx1
%C%%%3VW3E683R346;839,83"6)D38/D3DE,/3>13JX3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&B3
%C%%%3VW3E683R346;839,83"6)D38/D3DE,/3DE639683%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&3
7&31m1112A41$yEB1OD165zEB165{61EB54|E17}918888888888888888888881jo1
m8e812*1)&J1*1(S18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881jo1
m8m816&31WLW1*1(S188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881jo1
m8m8e81$*2)1H21*1(S1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881jo1
%%%%3Y13>6;396F3HFD3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&C3
%%%%3E63968396F3HFD3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&-3
%%%&%3V3>Z3[)A3D8E3DEW3E6+83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&<3
m8m8m816&31WLW1)Q(1*I18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881jt1
%%%%3.EM893EF3J(A3\)3+8E3E]3D^3+8E3"6+83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3&K3
%%%%3.EM893EF3_`V:3@F3>18E3"6)D38/D3D/893\)3+8E3E]3%%%3&K3
1m11

1


%3%%&%3.EM893EF3DFE3E6#D384:3D^3\)3E683%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3CB3
%%%C%3.EM893EF3@F3>18E346;)39,83"6)D38/D3a8938b.'83%%%%%%%%%%%%3C3
%%%-%3'E?A3>6+83D63"23>c34#D3[)3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3C23
%%%<%3.EM893EF3DER8934O3@d3JX3HR3J6+)3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3-3
7&31j11"~$1891EB54|E17}91OD1MDE1X9€E1888888888888888888888888888888888888881nm1
j8e81"2)1VK1*LF1L)1AY(1)91G(1.I1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)D*1O*I)1EPF
1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881nm1
j8e8e81$10I1)%‚1.Y1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)D*1O*I)1EPF188888888888888888888888888881nm1
j8e8m81641.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1Cu1>YP10`18888888888888888888888888881ns1
j8e8j81641.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1)L1ƒ)wE1FuP„18888888888888888881nr1
j8e8o81641.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1*'*1)U188888888888888888888888888888881sm1
j8e8n81641.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1aF1)T*188888888888888888888888888881so1
j8m812v(1>*cF10&11(_P1(L(1(_1C*%)1kE)P1)D*1O*I)1EPF188888888888888888888888881st1
j8m8e81"2)1VK1VP1L)1K1W\F1k$67k1>*I1A*1)%1w01PP%Ew1e+n…18888881st1
j8m8m817Q1W41.1(L(1H*c1w1B10&11)D*1O*I)1EPF188888888888888888888888888888881sr1
&%%%%3'F346;)39,83=3JM)3E28E3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3<93
&%%%%3VW3E683R3F3DA3=3JM)3E28E3DE,/3DE639683%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3KB3
&%%%&%3VW3E683R3F3DA3=3JM)3E28E3DE,/34E)3"W3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3K3
j8m8j817Q1W41.1(L(1H*c1w1610&1188888888888888888888888888888888888888888888888888881tn1
&%%&%%3'F346;)39,83.3JM)3E28E3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3K<3
&%%&%%3VW3E683R3F346;)39,83.3JM)3E28E3DE,/3DE639683%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3KK3
&%%&%&%3VW3E683R3F3DA3.3JM)3E28E3DE,/34E)3"W3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3K23
j8m8o817Q1W41.1(L(1(_1)T1JW1B61(_P1C*%)1kE)P18888888888888888888888888888888881px1
"~$1X9€E1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881pn1
"4~E1EB5†188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881pt1
$D41X4i91$5C1"5#188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881pp1
65‡1X‡7888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881rp1
7

1j11

1


1

G5B7'FD7D!D7EH7BA& 7DBI7#A-171J17
7 71

7w)w%1 ˆE%1 *wPw1 7E)%E01 $%1)4F1"*cF1EL)1C1W11(1
PA16%wCw)*E1
.I+1‰1

X61

E.0w0Pw%wA1WP%)*(0w1

5D)1C*%)1m10'W1W%E)w*1

EC1

wE-%*.E(0w*(1C(*A1

C-*)1 wE-%*.E(0w*(1

ŠX47C1

Š‹Fw0*HwA1
*FFEE%.w)1PP1

"‰1)?)1F*91AY(151w‹Fw11

ŠE71

Š)w%*(1w%CE1)wF1

$21.E1)=1H*1%N)1

BF*-1

*-wA1BwE)Ww1

7_1 C*%)1 kE)P1 (a1 H*c1 w1 B1 Œ1
JW1

B)1

9)WP.0w1B1wE)Ww1

7_1 C*%)1 kE)P1 H,1 )c1 -L(1 >Y1
H*c1w1B1

B7"1

B0P-E7F*)"0*w1

517*1W\F1B0P-E17F*)1"0*w1

4C1

4FFE10E.0*1C1

B0E.0*1F*91AY(1C1

4B1

4FFE10E.0*1B1

B0E.0*1F*91AY(1B1

E761

EE)%()%w16%E)w*1

6%E)w*1H,1([1)%Z(1

# 1

#W)*(P01Aw*)1

?)1>N1VP1G(1

6F*-1

*-16)Ww1

7_1 C*%)1 kE)P1 (a1 H*c1 w1 61 Œ1
JW1

6)1

9)WP.0w16wE)Ww1

7_1 C*%)1 kE)P1 H,1 )c1 -L(1 >Y1
H*c1w1611

W1

6%E.P.*0*)1CP0w1

1

kEC1

k*.E(0w*(1C(*A1

C-*)1k*.E(0w*(1

k$1

kwCw%w1)%P(%*W)*E1

6*1F1&J(11

k$1
67k1

kwCw%w1
)%P(%*W)*E1 6K1 S1 (Œ*1 6E0Fw%Pw1 W*1 F1
WE0Fw%Pw1(P*1%wP()*E1
&J(1

kO1

kE)PC*%1

O*%)1kE)P1

$771

1

$*1(K1([W1

5#1

E%0A15wP0)1#%P*‹P)*E1

$T1(S(1]1)21$21*'*11
7

1o11

1


1n11

1


7
G5B7'FD7D!D7KD567
MK1e8e81$aF1)5)1>v(1>*cF1(L(1w1C1W%E)w*1(_P1C*%)1kE)P1Žjt+1or+1to1888888888888881s1
MK1m8e817L(1W%*Fw%1>v(1*I1(E1(L(1H*c1w1Be+1m+1j+1o+1p+1r1C1ex1888888888888888881oj1
MK1m8m817L(1W%*Fw%1>v(1*I1(E1H*c1w16o+1s+1p+1r+1ex1C1ee1888888888888888888888888881oo1
MK1m8j817&31)%@1(*1>v)1H*1(D1k$67k1-L(1>Y1H*c1w1B1C161(_P1
C*%)1kE)P1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881on1
MK1m8o81MK1)%P1HU(1)&'(1 EC1P1>*I1A*1)&31S1C'*1H*c1w1B+16188888881nx1
MK1j8e8171FB1)1)?W1)1)[)1(K1>YP1>*cF1*LF1L)1)%E1(K1&'(18888888888888888888881nm1
MK1j8m81$‘10I1)%‚1.Y1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P11:F188888888888888888888888888888888881nj1
MK1j8j81$‘10I1)%‚1.Y1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)D*1.P1F*;1(_P1O*I)1EPF188888888881nt1
MK1j8o81$10I1)%‚1wF1F5(1C*%)1kE)P1)wE1)L1C1)wE1Cu1>YP10`1888888888888888888881nr1
MK1j8n81$‘10I1F5(1C*%)1kE)P1)wE1*'*1)U1888888888888888888888888888888888888888888888888888888881sj1
MK1j8s81$10I1F5(1C*%)1kE)P1)wE1aF1)T*88888888888888888888888888888888888888888888888888888881sn1
MK1j8t81"2)1VK1-L(1>Y1H*c1w1B10&118888888888888888888888888888888888888888888888888881sr1
MK1j8p817Q1W41.1(L(1H*c1w1B1)wE1H1CQ(1888888888888888888888888888888888888888888888881tj1
MK1j8r817Q1W41.1(L(1H*c1w1618888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881tn1
MK1j8ex817Q1W41.1(L(1)W161)wE1H1CQ(18888888888888888888888888888888888888888888888888888881tp1
MK1j8ee817Q1W41.1(L(1(_1)T1JW1B61888888888888888888888888888888888888888888888888888888881px1
MK1j8em81"2)1VK1*LF1L)10&11(_1)%1)E1(=+1mxxe’mxxp1Žrx18888888881pm1
7

1s11

1


G5B7'FD7D!D7BL5B7
5@1e8e815@1K1C*%)1kE)P1(“W1A&'*1HU1*c1C*1>*I1)l1Žjj1888888888888888888888888881o1
5@1e8m815@1F*1GP1)1W=1aP1G(1C1([1)%Z(1(_P1C*%)1kE)P1888888888888888881o1
5@1e8j81731>b1(1)%@14101(_P1C*%)1Žor1888888888888888888888888888888888888888888888888881em1
5@1e8o81731>b1F,1)K1(31(2141.I1(_P1C*%)1kE)P1Žtt1888888888888888888888888888888888881es1
5@1e8n81$*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1AB1>21)@1)%D1)%‚1.Y1F[)1&'(1*F1
)%G188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881et1
5@1e8s81$‘10I1F5(1)*1(K1AE1C*%)1kE)P1)D*1H1CQ(1741{1ƒmxxomxxt„1Žrn1mx1
5@1e8t81$‘10I1(:1141)*1(K1q1)%‚1wF1)D*1(L(1&'(1WL)1)%*c188888888888881mx1
C1>P1WL)1)%*c1Žrn188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881mx1
5@1e8p817L(1FuP1*9F1C*%)1kE)P1(PE1[)1)D*1‰1)P1>T*1)wE1CY1)%U1>YP10`1
ƒerre1errt„1Žtx1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881mj1
5@1e8r81$10I1WL)1*I1kO1q1(L(1H1CQ(1)%1)21*'*1ƒmxxp„1Žre18888888888888888888881mj1
5@1e8ex817Q1W41.1)10I1*9F1C*%)1kE)P1)wE1aF1)T*1q1FN)11&'(1741{1
Žrn18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881mn1
5@1e8ee817Q1W41.1)E1(=1(L(1(_1C*%)1kE)P1ƒmxxomxxp„1Žrn188888888888888881ms1
5@1e8em817Q1)L*1)T1JW1w1>c1)DE1%P1(_1H,1WT1.*21888888888888888888888888888888881ms1
5@1e8ej817Q1W41.1H*c1w1B1CP161q1&<*1C1>N1C?)1Žsp1888888888888888888888888881mt1
5@1e8eo817Q1W41.1(L(1(_1C*%)1kE)P1)%1)21*'*1ƒerpr1mxxo„1Žsp18888888881je1
5@1m8e817L(1>YP1>*cF1)1)?W1FB1*1(S1)D*1O*I)1EPF18888888888888888888888888888881jn1
5@1m8m81731>b1)aF1)5)1V1)%@1)Q(1*I1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881js1
5@1m8j81731>b1F,1)K110`1W&31WLW1F*91AY(1w‹Fw1ŠX47C188888888888881jp1
5@1m8o81L1>G(1H2)1VK1ŠX47C188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881jr1
5@1m8n81OY1)%U1(L(1W%*Fw%1C1>ED1 EC1)1>&J(1H*1-L(1>Y1(L(1H*c1w1B188881oo1
5@1m8s81OY1)%U1(L(1W%*Fw%1C1>ED1 EC1)1>&J(1H*1-L(1>Y1(L(1H*c1w16188881on1
5@1m8t811F*1ED1FN)11H*c1w1B1)&<1vW188888888888888888888888888888888888888881ne1
5@1m8p811F*1ED1FN)11H*c1w161)&<1vW1888888888888888888888888888888888888888881ne1
5@1j8e8171)%‚1C1)‘10I1)%‚1.Y1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P11:F18888888888888888888881no1
5@1j8m81$10I1WL)1*I1kO1q1(L(1&'(1C1H1CQ(1)%1)21*'*1ƒmxxr„1Žrj188888881ns1
5@1j8j81$10I1)%‚1.Y1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)D*1(L(1Cu1>YP10`11:F18888881np1
5@1j8o817Q1W41.1)10I1A&31)U1C'*1kO1)wE1)L1)%E1(K1&'(188888888888888881sx1
5@1j8n817Q1W41.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1FuP1)D*1(L(1H1CQ(188888888881se1
5@1j8s81$10I1)%‚1A&31)U1C'*1C*%)1kE)P1W41.1)wE1*'*1)U1888888888888888888888881so1
1t11

1


5@1j8t81641.1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1)wE1aF1)T*188888888888888888888888888888881ss1
5@1j8p815@1K1>*I1A*1K1W\F1k$67k1)%1w01PP%Ew1e+n…1>c1-L(1>Y1
(L(1H*c1w1B188888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881st1
5@1j8r815@1K1>*I1A*1K1W\F1k$67k1)%1w01PP%Ew1e+n…1>c1-L(1>Y1
(L(1H*c1w16888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881sp1
5@1j8ex81$10I1(L(1H*c1w1B10&118888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881tx1
5@1j8ee817Q1W41.1(L(1H*c1w1B1)wE1)<*1*P18888888888888888888888888888888888888888888881te1
5@1j8em817E1L1)10I10&11H*c1w1Be+1Bj1)wE1H1CQ(18888888888888888888888888881to1
5@1j8ej81$10I10&11(L(1H*c1w1618888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881ts1
5@1j8eo817Q1W41.1(L(1H*c1w161)wE1)<*1*P18888888888888888888888888888888888888888888881tt1
5@1j8en817E1L1)10I10&11H*c1w16Žp1C16F*-1)wE1H1CQ(18888888888888888881tr1
5@1j8es817Q1W41.1(_P1(_1)T1JW1B61(_P1C*%)1kE)P18888888888888888888888888888888881pe1
5@1j8et817E1L1Q1W41.1(L(1(_1)T1JW1B61(_P1C*%)1kE)P1q1O*I)1EPF1C1
(L(1H1CQ(1888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881pj1

1p11

1


345627482349ABC274DE2
1
'M78N7
O*%)1 kE)P1 01 1 41 1 >=1 41 .I1 )*1 (K1 ([W1 C1 41 %P1 )l1
CE1>*1C'*1)%‚1wF1)%1)E1)21*'*8151:F+1)%1)21*'*1(a1HEK1oox8xxx1
>21 sex8xxx1 (P1 )l1 CE1 q1 )%‚1 A&'*1 n1 )T*1 AE1 *9F1 C*%)1 kE)P+1 (*2F1 mr…1 (P1 )l1
CE1 C@1 FG*1 1 41 q1 >N1 )T*1 1 Že+t81 "K1 :1 *9F1 C*%)1 kE)P1 H,1
W“1)N(1CE1>*;1H*I1H*1)21C1FS(1>N1CI1*+1(L(1&'(1WL)1)%*c1(”1(a1)10I1
*9F1C*%)11(PE1&1(L(1&'(1>P1WL)1)%*c817
$D*1O*I)1EPF+1)‘10I1F5(1C*%)1kE)P11:F1(*2F1)%1nx…1)%E1)T11
)%‚1wF1.Y1)*1(K1([W1A&'*1n1)T*1CE1>*;1)%Y1)D*1FN)11MI1C*I1E*10'+1)%E1
>a1(a1HEK1n8jxxs8pxx1(P1)l1CE+1(*2F1pee…1)10I1)l1CE1q1)%‚1(u10SP1)T*81
O*%)1kE)P1(1141)*I)1D*1(E1;1H*1)21>[)1&'(+1FŒ*1:F1(*1WU1>c1>*;1)%Y1
)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P101>21n+j1)%*I197 1Že+1ms+1sj81
E&1C?+1)*1(K1([W1AE1C*%)1kE)P1q1)%‚1wF101FN)1L1v1>*1C'*1)[)1(K1
(L(1 &'(1)%1)21 *'*81 E1 )U1 ([)1 1*cF1 (_P1C*%)1 kE)P1 1*I1P1 *;1
&'(1)*2W1)“(1):1(&<1*LF1L)1AY(1)91G(1C1)DE1%P1FD10&'*1*LF1L)1WDF1C*1
H1CQ(1C1)E1(=81
v)1HL(+1C*%)1kE)P1%[)1>P1AD1C;1Fv)1A*1)%;1C'*1es1)W12)1)P1B1
C1ee1)W12)1)P1611)DE1%P1%[)1*;1)T1JW16B81$%E1R1:F1=1>4+1
(L(1 H‰1 )?)1 *1 G(1W41 )l1 *I1 >D*1>1 *ZW1 -L(1>Y1 (L(1 (_1C*%)1 kE)P1 41
.I10&11q1FS(1>N1W41)l81ER1),1)*1(“1)c1C1>=1>_1101(:1(S1>c1
(L(11*1(S1C5(1-*1kE)P10QP1(G1C1)DE1%P1(L(1(_1C*%)1kE)P1)U(1JW1
>c1K1-[)1C5(1-*1*I1VK+1W11P1>&J(1(L(1(_1C*%)1kE)P1>P10&181
kE)P%*-1(_P11B0P-E17F*)1"0*w1ƒB7"„1C1kE)P)wV1(_P1w%(H101P*1C5(1
-*1W11C*%)1kE)P1>1>&J(1W•W10&11q131exx1&'(1)%1)21*'*1)%E1>a1
(a1O*I)1EPF81"2)1VK1)1(L(1(N(1)l1*IF104F11C1)Q(1)21l1A“1)D*1*;1
3*1)%1)21*'*1>1(S1F*1)D*1(L(1H1CQ(1%[)1HL(1P1*I1VK1W11.I1
(_P1 C5(1 -*1 kE)P1 (”1 HL(1 P812*;1 10*1 VP1 >21 Q1 >P1 AD1C1 )P1 >T*1
(_1 C*%)1 kE)P1 )wE1 H,1 *P1 C1 )<*1*P81 E1 C?+1 >L1*L1 Q1 0&1 1 (L(1
(_1C*%)1kE)P1)D*1O*I)1EPF1(1([W1.–1(S1*K*1)U(1Q1)P1>T*1*I1VK1
(_P1C5(1-*11)D*1O*I)1EPF1E1C'*1(L(1H1CQ(1HL(1)%1)21*'*811
FB2B245224E242
e1

1


345627482349ABC274DE2
1
5*I1P+1O*I)1EPF1>1K1-[)1C5(1-*1%E)P1+1*KF1>N(10Q(+1W410?W1)1
j1(_141.I1WT1.*21q1O*I)1EPF1C1>P1)*211)l1*IF104F11)%1
)%‚1wF1O*I)1EPF81 E1C?+1*LF1L)1AY(1)91G(1C1>L1*L1Q10&11(L(1(_1
C*%)1kE)P1)D*1O*I)1EPF1)%E1)<*1*P1A*+1)%&'(1C1P1H*1l1A“1C5(1-*101(31
q1>c1>L1*L1*I1VK1(_P1C5(1-*1F'*811
O'*1`1—P1)Q(1)*91)%+1(Z1),*1>1)Q(1*I1>;1)*1OC4B22 !B42
C!2!24"BC2#2$E2%924&B4252'(262)2B62*++,2 -B2B./03
“(1)*1(_P1*1(S11
e81 ˜L(1>Y1(L(121)1AY(1)910*1VP1>21.I1)*1(K1([W1AE1C*%)1
kE)P1)D*1O*I)1EPF1)1errp1>21P81
m81 7l1A“1W&31WLW1*1G(1W41)l1>c1-L(1>Y1(L(1H*c1w1B1C1
61(_P1C*%)1kE)P10&181$1>a1W41)U(+1>L1*L1(L(1(_1C*%)1
kE)P10&11C1-1&'1.*21>T*1(_P1(L(1(_11)wE1)<*1*P+1
)wE1Cu1>YP10`™1)D*1O*I)1EPF1)1errp1>21P811

FB2B245224E242
m1

1


345627482349ABC274DE2
1
D7A7571P567Q571%A7$A&7
*A*A7#4RS<72*0*0*02F8421224!24(B2#2$E2
E:F1 eroj+1 šP(E.1 X*)1 C1 5E%P(w1 5EAw1 >1 (S1 F*1 )L(1 41 >*1 VP1
F10G(1C*1H\1)%E1W41)%‚1wF1.Y1)*1(K1(a1)c141.I1)*1(K1(E1.11
Žor81 E:F1 ertm+1 0=1 >=1 )*1 "PW*H*P1 WL)1 *I1 %P1 (_1 C*%)1 (a1 0*1 VP1 >21
.I1)*1(K1C1>v)1)101EE%›P0H1Žns81E:F1ertj+1k)1M*EW1>1VP1L)1)[1
FN)1 0ED*1 C*%)1 *1 &1 C*%)1 kwE1 ƒkwEC*%1 ’1 0*Hw„1 .–1 HU1 *c1 C*1 >*I1 )l1 )1
FK1 *1 )*2)1%N)1 E1 (_P1 )%‚1 wF1 (2)1 AE1)*1 (K1 Žt+1 je81 M1:F1 P+1 C*%)1
1>1>&J(1>v)1)1(U1)S(101C*%)1kE)P+1)wE1)*21XP1)*1kE)P101.L1-w1C@1
@1)c1(_P1a1%[)1*1(L*1.L1-w1C'*1(L(1P1EP817P1+1R1*1(S1
C;1 @1 )L*1 G(1 .–1 NF1 4F1 .K1 R1 0L)1 (5)1 (Q(1 F/1 (_P1 )T1 (S(1 *9F1
C*%)1 kE)P1 C1 VP1 L)1 A&'*1 HU1 *c1 C*1 >*I1 )l1 >1 (E1 )[1 C*%)1 kE)P1 )N(1 G1
8,/"66D,31G1A1[)1)%E1*1*'*1(SP1I1w1kEC1H•W+1W41>ED1Žt+1or811
$%E1 C11 n1:F1ƒertj1 1 ertp„+1 C*%)1 kE)P1>1>&J(1(,1 ?1 01 1
41WT1.*21[)141)*1(K1([W1q1)%‚131*1C1)%‚1/1)%1H5W1)21*'*+1[)1
01)%‚1wF1A&'*1n1)T*1Žmt81O*I(1WL)1*I1C*%)1kE)P101FN)1)%E1R1(:11
(U141)*1(K1q1)%‚1wF1>1)Z(1>\1C*I(1Fq1%N1*1(S1–F1)@F1.*I1
WLW1:1(v+10F1*KF1)10I1F5(1C1)l1CE1AE1(:1.I114181
f1 O*I)1EPF+1 >21 :F1 erpx1 C*%)1 1 F'*1 >&J(1 *1 (S1 C1 -L(1 >Y1 01
141(U141)*1(K1q1)%‚1wF1Žm81$1:F1errp1>21P+1>&J(1Q1Œ1)%J1
(_P1$T1(S(1]1)21$21*'*+1$%1)4F1"*cF1EL)1C1611(1.I17 7+1‰+1
$%1)4F1E*1(S+17K1-[)1C5(1-*1C17*1W\F1]1)21>1)*211*LF1L)1
.I1 )*1 (K1 AE1 C*%)1 kE)P1 C1 -L(1 >Y1 (_1 C*%)1 kE)P1 0&1 1 WT1 .*21 )D*1
O*I)1EPF811
*0*030245B424!2&262#72
%%%%318E3DEF63
5D)1 C*%)1 kE)P1 E1 (1 (a1 >&<1 HU1 HEK1 sxpxF+1 *1 &1 FN)1
(L*1.L1-w1(a1(L(1P*151Žor+1tj811
FB2B245224E242
j1

1


345627482349ABC274DE2
1

7
BU7*A*A7BU77:4RS<72VW7XY47Z[74\7:47]4^7<_7`aab7
%%%%3'()3D*3
E(0wE(PW*A1(_P1C*%)1bF1j10'W1>b1)4F1(SP1ee1>ED1kEC1H•W817PW*A1
(a1AD1>*1-S1H*1>P1A*I1mx1Fv)1bF1ejm1(PWEFw%1Žtj81
7[1)%Z(1(PW*A1(_P1C*%)1kE)P1bF1j10'W81X'W1E*1(u101O6o1C1O6t81
X'W1 (PW*A1 )%E1(SP1 W%E)w*1 ([1 )%Z(1 O6s+1 (*2F1nx…1 D)1 C*%)81 O6t1)&31)L(1
C'*1W=1(aW1(_P1O6s817L(1P*1O6o1,1%P1(a1HU(1)&'(1ex1’1em1F1C1)&31)L(1
C'*1 O6t1 C1 O6s1 *ZW1 A1 )%@1 (U1 -L(1 @1 AD1 C1 (S(1 :1 (_P1 C*%)81 $%E1
(u1010'W10œ*1(SP1(L(1W%E)w*1O6e+1O6m1C1O6j81

1
BU7*A7A7BU747=T7<27Wc7dT7=>7:27>eS77>gT7:4RS<72FB2B245224E242
o1

1


345627482349ABC274DE2
1
8294724:4;3O83E8E3"e3J23E8E38E3E+39,83"23F3/D,683>MG3E3E5373
E7893 "6)D3 8/D3 V:3 >MG3 E683 DFE3 4E63 >6+83 D63 DO83 9,J3 /JAAJ6D,%3
'F3f63DO836;)3DE13F3>/?839,83E3E53E/3g63/D,683DM893h89%318E3
"e3i83Ej33"13D3373F3/D,683()3D*3D/893&3JN3H6D3"23D/893E?D3
"6)D3DMB893DE28E%33
kT3E8E3()3D*3E33DMN673963O8389/2632)3>C3DE;3E6+83P.C73H6D3O83
89/2632)3"2893J23P.K73JN3D/893P.<32)3@8E3J%3k2)3@8E3JF36A3DE;3
E6+83JN3H6D3Jl63D/893P.3"232)3>C3DE;3E6+83Eh3EG3H/3EI3mP.3"23
P.&n%33
*0*0<029!24&B4224=B24E!242"2#2$E2&242BBC2
%%&%%31+39,83
O*%)1kE)P1(a1I1w1W41>ED1bF1ee1>ED1kEC1H•W+1(a1>N10'1HEK1ep1
@1 (vW1 .P‹3+1 )%G1 0&J1 W41 )l1 )1 ee8exs1 1 eo8exs1 P0)E81 Œ*1 w1 (a1 )%G1
0&J1W41)l1)1m8exn11m+m8ex1s1 P0)E1C1F1EL1(E1W%E)w*1([1)%Z(1Ev(1H,1
([1)%Z(1Žt+1ns811
ER1>ED1w11>&J(1>L11)wE1)S1)Q1W41.1(_P1(Z1)%1.K1
w01WE0P(%0PF*Aw+1(1D1>ED1w1E1A*1(c1(?F1[)1>&J(1>L11e+1
)*2W1)wE10=10&J)1(L(1>ED1HL(1>&J(1>L11>21ee1ƒ@1e8m„81
%%&%%3./D,683
5D)1C*%)1(SP1U)1[)1s1W%E)w*1([1)%Z(1C1s1W%E)w*1W*1([1)%Z(812ED1w1
1o+1r1F1EL1(E1(L(1W%E)w*1(PW*A10'W1E*1O6o1C1O6t817L(1w11e+1m+1j1C1
s10=10&J)1F1EL1(E1(L(1W%E)w*1O6e+1O6m+1O6j1C1O6s817L(1w1(110D*1F1EL1
(E1(L(1W%E)w*1H,1([1)%Z(+101R1W%E)w*1AE1C*%)1)DE1%P1H*1-4F1*9F1CE1
)21.E81

FB2B245224E242
n1

1


345627482349ABC274DE2
1
7
K7*A*A71d77]4\7>j>7k7:27WRgT7:4RS<72E[>7
Ep47qr7
87<Y>7
Ws7<_7 #7gT7
Rk7 k7
mZGTot9p7
WRmnWo7
T>4X7T4muo7

kEC1WE0Fw%Pw1W“1)N(1kEC+1
Xœ*1)%E1 0*1H2)1C'*1kEC1J*1>3+1)DE1WS(1
JW1C'*1O6j81

e1

jjxm1

O6e1

emnže8xpp1

m1

msrx1

O6m1

exmžppe1

Xœ*1)%E1

Š‹Fw1BP001)%Pˆw%Pw1-Z(1)L(1
(E1VL1)%@151F”1>=1nŸ1(_P1kEC1
Xœ*1)%E1 )%E1VL1)%@1(K*1.*21)%&'(1AY(1F1
FkEC+10*1H2)1kEC1J*1>3+1)DE1
WS(1JW1C'*1O6e1

j1

mnre1

O6j1

ppžpjn1

o1

mjsm1

O6o1

ptžtts1

BP*1.;1Fv)1

n1

esee1 E76e1

nržore1

1

s1

ejns1

onžjrt1

O6s1

X*1H2)1kEC+1HU(1)U(1w‹Fw1PE1
(•W1kEC1

E&1H2)1b1(=+1HL11
)%11P1
X*1H2)1kEC1J*1>31

X'W1)%E1 "L11>v(1)%&1aF1

t1

eexo1 E76j1

jtžjen1

1

$:1(&<1ED)1)U1FkEC1C1S(1
(21)T1JW1W%E)w*1)%E1)21.E1C?)1
(_1

p1

exnr1 E76m1

jnžjet1

1

E$6Pw1)PF1*P1VL1)%@1>a1a*1
C*%)1C1PE1(•W1I1w1

r1

exsm1

O6te1
O6tm1

ex1

tne1

E76o1

mxžetn1

1

2N(1)1%N)+1CP*1)%11)%E1VL1)%@1
@1)1D)1C*%)1

ee1

sst1

E76n1

mmžerp1

1

X*1H2)1kEC1J*1>3+1W%E)w*1
H*Pw+1)&31)L(1C'*1E76m1C1E76s1

jp1C1jo1
žjms1

O/1(PW*A1
"L11)%11P1
E*1

FB2B245224E242
s1

1

Dv>767>gT7WR

345627482349ABC274DE2
1
E76s1

$&31)L(1C'*1E76n1

8294724:4;33
mbn'F3/D,683E63()3D*34ET89353D/893DE28E3Eo83()3D?/373E?D3"6)D%3
>8?2

0ER63JMG893E683Dd3"23HR36D368373F3/D,683E7893V:3

%3./D,683()3D*3
MP1W%E)w*1([1)%Z(1FP1)U1>v(1*I1HL11(_P1C*%)1kE)P101O6o+1
O6s1C1O6t1
1 O6t1.K1([)101FN)10(EW%E)w*1(a1CP*1)%1101HL11)%1E1>v(1
*I1(E1)W12)1)P1B1(_P1C*%)1kE)P1Žor+1jt81
1 O6o101HL11)%11P1C1(a1>v(1)U1&1H2)1b1(=816%E)w*1
1,1%P1&1R1(L*1P*+10*1H2)1C'*1(L(1W41)l1)“1)c1.;1Fv)1)21.E1
(_1>c1>&P1C*%)1CE1)21.E81O6o1.Y1w‹Fw1W%E)wPw1ƒ)%E1%N)„1W41)L(1
>v(1*I1)DE1)1O6n 1C1O6p 1>c10F1):1ED)1)U141*9F1(_P1C*%)1
CE1 )21.E1 (_1 Že81 7Z1 (”1-L(1>Y1 >N(1 0Q(1C1)W1 2)1 )P1 61 (_P1
C*%)81
1 O6s1 (a1 )U1 HL11 (PE1 C1>v(1 *I10E*1 C*%)1 kE)P81 7Z1>&J(1 l1
A“1)%E1(L(1)l1*IF1WL)1*I1*9F1C*%)1kE)P1aF1C81
EE*1%P+1(L(1W%E)w*1HL(1–F1)%E10'W10œ*1(”1(a1CP*1)%11%[)1VP1)%G1
)%E1VL1)%@14101(_P1C*%)81O6e1*ZW1VL1)%@1W*1F1)DE1FkEC1>c1)T1
JW1W%E)w*1C*%)1C1)DE1%P1(L(1.K1PE1(L(1>ED1kEC1I1w1(_P1D)1C*%)1F'*1Žjt+1
sx81 O6m1 (a1 (L(1 Cu1 (SP1 C0Pjpt1 C1 Cu1 H¡W1 HaP1 0w(*w1 (a1 )c1 VP1 )%G1
)%E1C*I(1)Q105W1%LW1CE1D)10œ*1F1H,1W“1)N(1CE1W%E)w*1HL(1C1kEC1J*1
H•W81O6j1(a1CP*1)%1151F”1CE1>=1nŸ1)%E1VL1)%@1(K*1.*21P1W*1F1W41
)l1FkEC+1.KE1CI1FkEC1H/*1Q1W41‘1(_P1(L(1(0wPw1Žjt81
%3./D,6834ET893()3D*33
E76e1(a1L*10Q(1>v(1*I1C'*1)[)1(K1ee1FkEC1(_P1C*%)812U(10*1H2)1(U101
(Œ*1 =1 >=1 nŸ1 (_P1 FkEC1 C1 (a1 )c1 bF1 (L(1 (Œ*1 )N(1 jo1 E1 >=1 )*1 (_P1
FkEC81 E76e1 (a1 %[)1 *;1 >N1 A*1 ƒ)1 opsorn1 PF*E1 P(*A„81 N)1 1 .*21 (_1
FB2B245224E242
t1

1


345627482349ABC274DE2
1
C*%)1(E1)[1(SP1>ED1I1w1)S1n1)L*15W1-2W1C1H,1)c1F1aP1(E1E76e1(a1
(*;1A*1>=1>_1&1(Z1CB1(11HK1:1WL)1)%*c1)%1F,*1)%&<1)21.E81
7L(1(Œ*1()w*1(_P1E76e1>&J(1(S1F*1(=1)*2)1(E1ED)1)U10*1H2)1kEC1
Žpm+1jt81
E76m1 01 FN)1 W%E)w*1 0*1 H2)1 kEC1 )U(1 0‰1 )%E1 )c1 Cu*1 )21 .E1 ([)1
ƒC*%EW0PF„1 (=1 )*2)1 (E1 VL1 )%@1 >a1 a*1 C*%)1 C1 PE1 (•W1 I1 w1 (_P1 C*%)81
M–1(L(1E1L1(L(1FB1A11kEC1>v(1*I1C*%)1C1H,1>v(1*I1C*%)+1&<*1
)P1)[1E76m1(a1L*10Q(1C'*1kEC1Fv(1Au1ED)1)U10*1H2)1H,1>v(1*I1C*%)812=1
(P%.E-01(_P1E76m1(SP1Cu1.KE1)_1(PE1(a1jt1P(*A1PF*1ƒ)1mxnmoe„1C1>&J(1AQ1
>EL1>a101AEFP*10*1H2)1kEC1Žjt81
E76j10*1H2)1FkEC1(_P1C*%)1)%E1R1)21.E1*9F1C10F1S(1(21VL1
)%@1)T1JW1W%E)w*1)21.E81E76j10*1H2)1>v(1*I1C'*1>=1jŸ1(_P1FkEC1C*%)1C1
>*;11*ZW1.KE1CI1>=1jŸ1H/*1(L(1kEPw81
E76o101FN)1N*1>N(1)1-[)1*I1)%E1%N)1&<*1.I1)*1(K1C101>N(1
)1%N)1(_P1C*%)1>=1)*1>&J(1WL)1*I81E76n1C1E76s1(u1>&J(1F1aP1.q*1w1
ee1.q*1P*1H1>G(1Fq1ƒ#k¢„1HL(1P1Žjt+1pm81
*0*0@027:B424624E!2%A2
%%C%%30E38893E1)38E6+D3
O*%)1 (a1 )c1 )b1 )D*1 *;1 1 q1 ox7+1 )?F1 (U1 q1 mxx71 C'*1 Q1 (a1 Fv)1 (_P1
e+nF17P70m1C*%)1kE)P1CB1*R1>&J(1)U141*9F1)%E1*;1)L81f11mxx71
C*%)1(a1)c1)b1)D*1)%E1*;1:F1Žt+1jm81
O*%)1A91.Y1.[)1ED)1q1*I)1>N1(PE1)%1onx781E21>,1)P1*;10=1)@1C*%)1
F[)1HK1:141*9F81O*%)1kE)P1(a1HK1:1)b1)D*1041)%E1W11.I141
1)‘10I1*9F1)%u1.I1C*I1HL1(PE81
%%C%%30E38893E1)313
O*%)1kE)P1.;1CR1C'*1AK*1W51%N1ƒ1W51)1j£1ex„+1C@1)21(Z1(a1)c1)b1
)D*1C1WL)1)%*c1))1)%E1%N)1&<*1Žt81
%%C%&%3'F3D38E3E(D34EF3
1$U1FB1(KF7
FB2B245224E242
p1

1


345627482349ABC274DE2
1
"K1 :1 41 *9F1 (_P1 C*%)1 kE)P1 )¤1 )N(1 CE1 Q1 (a1 Fv)1 (_P1 0'W1 C/1
(PW*A1 Žon81 O*%)1 kE)P1 FB1 (KF1 C'*1 Š $C1 ƒw)0wwA*PF*)w)%P1 P(w)*(„1 AE1 ([)1
1(a1HK1:1WL1_10'W1C/1(PW*A110F1F[)1HK1:141*9F1(_P1C*%)1
Žoo81EP)%*1)*E-*PP)w1.*21D)1C*%)1)1m1C/1(PW*A1)1e1C/1(PW*A81EP)%*1AEAw(01
0ˆP)1x+e…+1WwE0+1ˆE%FP0*+1.w)PW%EW*E0P()E1C1>v(1.*I)101(b1rn…101([)1Hl1
)%u1*I1VK1[)10F1F[)10'W1C/1(PW*A1(_P1C*%)1Žt81
1$U1>;1HL1
O*%)1 kE)P1 a*1 (1 >;1 HL1 C'*1 ˆ0E%E(P(.E+1 w)w+1 (0E%EˆE%F+1
AwE-(E0P)w1C1A1AY(1H,1*E1Žt+1p81O*%)1kE)P1(”1H,1(Y1)L(1A“1
(_P1HL1*+1(1Au1HL1*1)%E1)%&<1JW1.N*1*9F1P1*9F1H\1
W*1JW812*;1>L1(Z1`101C*%)1kE)P1>;1HL1C'*1(0E816&31WLW1-l10`1&'(1
),1)&<1Au1(0E1(&P1>_10F1.[)1ED)1C*%)81 E1C?1q1*;13*1)%E1&'(1
FL1)1W1CB1WL)1*I1)[1C*%)1kE)P1Žt87
*0*0B0234CB2%E52#2$E2D2BC9E2&2 FBC22
%%-%%34E53"23E6838E5373"6)D38/D3
O*%)1kE)P141.I1q1&<*1C1>N1C?)1>&J(1(*P1)1t1aF1C+1M+17+1 +1
Š+1¢1C1B1AQP1CE1)U1HL11(_P1O6s8171(a1aF1C+1M+17141.I1(E1
(K1&<*1C1>N1C?)81$%E1>a+1aF1C1P1vW1[)+141%P1=12)1(L(1C“1AY(1
)*1(K1v1q1)%‚1wF81EaF1M101aF1A1[)141)*1(K1q1&<*10'1C1(1
>&J(1WL)1*I1q1FN)11&'(1741{81EaF171(”141.I1q1)%‚1wF1&1(Q(1
H¤1*2F1vW81EaF1 +1Š+1¢+1B1(1)[1q1>N1C?)1Že+1t+1me+1nt+1tx811
%%-%%3'F3DA3E)A#D3DE8E3"6)D38/D38E53:3
O*%)1kE)P1>&J(1W410ED*1AQP1CE1)U1HL11(_P1(L(1W%E)w*1(PW*A1
0'W1E*81$W12)1)P1B1>D*1A*I1(E1O6t1C1)W161>D*1A*I1(E1O6o811
B=1>4+1(a1es1)W12)1)P1B1C1ee1)W12)1)P161>1>&J(1W410ED*1
Žsp816&31WLW1>31*K1>c1W410ED*1C*%)1kE)P1aF1C101l1A“1WK1S1
ŠX47C1C'*1HL1)c1>31A11>v(1*I1)W12)1)P1B817”1(a1)c1WL)1*I1
O6t1.–1WK1S1)%1E1*KF1>LF1ED*1)l+1>&J(1-L(1>Y1.q*1WK1S1)%1
E1(•E1C'*1(L(1FB12)1)P1>N1C?)1>P1A1812c1W41.*I)1)W12)1)P161
FB2B245224E242
r1

1


345627482349ABC274DE2
1
(=1WK*1.*c1*I1C1)*1D(1O6o1Ev(1C*%)817a1*;1W&31WLW1W410ED*1)W1
2)1)P161&1CB1(&P1E1)*I81$W12)1)P161(”1(a1)c1>&J(1W41
0ED*1AQP1CE1W&31WLW1ŠX47C1C'*1HL1)c1>31A11>v(1*I1&1W&31
WLW11(&P1WT1.*281
7L(1W%E)w*1(PW*A10'W1E*1O6o1C1O6t10*1VP1>21VL1)%@1F*91AY(1
.KE1 CI1 (_P1 (31 )c1 H*1 *9F1 C*%)1 kE)P81 E1 C?+1 *LF1 L)1 AY(1 )91 G(1 )W1 2)1
)P161C1B1>c1W410ED*1(L(1)W1WT1.*21%[)1VP1)%G1)%E1C*I(1WL)1)%*c1C5(1
-*1kE)P1F'*1Žto81
%%-%&%3'F346;)39,8373"6)D38/D38E53:3
B=1>4+1H*1(L(11(S1C;1AY(1)91G(1W41)l1WL)1)%*c+1C*I(1W410ED*1
)W1C*%)1kE)P1)wE1H*c1w1>&J(1)*211WT1.*2817L(1H*c1w1B1ƒBwE)Ww„1
C1 61 ƒ61 wE)Ww„1 >&J(1 W41 0ED*1 AQP1 )%1 w1 O6t1 C1 w1 O6o81 O6t1 bF1 jms1
P(*A1PF*1>&J(1F1EL1.q*1>ED1kEC11r81O6t1(SP1j1Cu1.*21>T*1(_121>v(1
)%&1(E1)1)W12)1)P817Z1HL(1P1*RP1(L(1)W12)1)P1B1&1
>a10D*101.KE1)_1>*1C'*1FN)1)W12)1)P1B812a101Cu1C1ƒP(*A1PF*1ptexe„+1M1
ƒP(*A1PF*1eomenm„1C171ƒP(*A1PF*1mxpmme„81
"*1 *K*1 )%@1 )Q1 )E1 .N1 O6t+1 FN)1 )W1 2)1 )P1 (a1 )%@1 )Q1 P(*A1 PF*1
)&<1 *1 P1 >21 rx…81 7L(1 H*c1 w1 B1 >&J(1 -L(1 >Y1 .q*1 )%@1 )Q1 (_P1 (L(1
Cu1.*21>T*1C1)%@1)Q1(_P1(K1>ED1w1O6t815*I1P+1(L(1H*c1w1>&J(1>L1
1)1Be1>21Bes1*1C'*1)S1)Q1(L(1)W12)1)P81$1*+1FN)11H*c1w1
B1ƒBem+1Ben1C1Bes„1(a1(L(1>v(1>*cF12)1)P1H,1E1)E1)&31S811
1f1=12)1(L(1C*%)1%E)P1q1&<*+1O6o1>&J(1F1EL1.q*1>ED1kEC11o1C1
bF1ttn1 P(*A1 PF*81O6o1>&J(1W41 (5)1)1O6p1 C1O6n1H*1 (Y1 )L(1 A“1 (_P1
)%W*81 7L(1 wW*)EWw1 HL1 1 )%1 (Œ*1 O6o1 CB1 (11 q1 (K1O6p1 ƒCU1 A“+1 P(*A1
PF*1 ptpr„1 C1 O6n1 ƒCU1 A“+1 P(*A1 PF*1 jxn+1 jppjrj+1 ojj„81 7L(1 H*c1 w1 61 *1
P1(a1)%@1)Q1P(*A1PF*1)%1O6o1*1P131pr…811
"*c1w161)&<1>&J(1C*2)1)%E1A[1Ev(1C,1C1(a1(L(1>L11HL(1
C'*11 (_P1 (L(1 )W1 2)1 )P16+1 (1 (a1 e1 1 H*c1w1 (a1 1 )%u1C'*1 1 (_P1 )W1
2)1)P1&1¥6ŽpeC¦817E1>21P+1U)1[)1mp1H*c1w161HL(1P1>1>&J(1
.*2)1>281 E1Q1WS(1)DW1)%E1C*I(1-L(1>Y1)W12)1)P16+110&J1(L(1H*c1
FB2B245224E242
ex1

1


345627482349ABC274DE2
1
w161>1*;1311)W12)1)P1681OU1A“+1(_1sr1C15m1(a1H*c1w16101
6Žex1C16Žem1&1>*;1>&J(1-2W1)%E1(u1FN)1)W12)1)P16o81$%@1)Q1
>ED1O6p1HL(1C'*1)%@1)Q1O6n1C1(SP1*;1Cu1>v(1*I1)W12)1)P161381
E1>a+1(1)%@1)Q1(_P1O6p1F'*1>&J(1l1A“1>c1W410ED*1FN)11H*c1w161ƒ1&1
6Žmm+16Žmj„81
B=1 >41 )%E1 *LF1 L)1 AY(1 )91 G(+1 R1 H*c1 w1 B1 C1 61 >v(1 )%&1 (_P1
C*%)1 kE)P1 q1 &<*1 >1 >&J(1 -L(1 >Y1 .–1 W&31 WLW1 k$67k1 C'*1 W%*Fw%1 >v(1
*I817L(1*1(S1C;1>P1AD1H*c1w1=1&1>1)P1)21E1)E1*1(S1
C;1(L(1)W12)1)P161C1B81
*0*0G02HI2B4CB2%B2"2#2$E22
O*%)1 kE)P1 41*9F1 )21 .E1 0,1 1 %N)1 E1 0F1)P1 >T*1 ([1 )%Z(1 C1
(S(1:1(_P1.*c1F,81MP10'W1W%E)w*1(PW*A1*ZW1C*%)1HL1C'*1W51P(*A1)%E1AD1
A1C1(L(10ED*1w‹Fw1)*1aP1)%E1%N)1Žt+1or811
7L(1>v(1>*cF1(1(_P1VL1)%@14101(_P1C*%)1kE)P1)%E1)21.E1&1
P1
1 8L1)%@1PE1(•W1-K1%P1E1)E1)%E1)21.E1([)81
1 $21 .E1 H,1 (SP1 (L(1 w‹Fw1 Au1 (E1 PE1 (•W1 J*1 kEC1 H•W+1 C@1 )21
C*%)1WK*1)Q1)T1JW1(L(1w‹Fw1(=1)*2)811
1 O*%)1(a1HK1:15W1-2W10D*1w11H*1(a1*;1(_1C*%)1(u141
01)%E1)21.E1§1A91A1)DE1%P1(L(1(_1C*%)1)L*1)T1JW81
8L1)%@14101(_P1C*%)1)%E1)21.E1bF1(L(1*P*1>ED1P11
%%<%%3=663>/?83E(3E3
7a1%[)1*;1*1(S1-L(1>Y1(L(1)“1)c1.;1Fv)1(_P1)21.E10*1H2)1C'*1
C*%)1kE)P81N)11(_1C*%)1kE)P141*9F1)%1>N1C?)1(=1P(*A1*0*(1)%1.;1
Fv)1)21.E1>c1VL1)%@1[W1W“1)1(,1)%E1H*1>a1C*%)1kE)P141*9F1)%1
&<*1)@1H,1(=1P(*A1*0*(1Že+1t81
N)1 1 )“1 )c1 HL(1 0*1 VP1 >21 VL1 )%@1 [W1 W“1 (_P1 C*%)1 kE)P1 &1
*)w%*1¨m©e1ƒ0*1H2)1C'*1O6o„+1*)w%*1¨o©e1C1¨-©e1ƒ0*1H2)1C'*1O6t„+1W%E)w*1
(1*I)1ƒ5761tx„1C1*)w%*1©j81E210ED*1./1(L(1)L(1411)@1)21.E1H,1.Y1
FB2B245224E242
ee1

1


345627482349ABC274DE2
1
C*%)1kE)P1.LF1CE815Ev(121(a1Fv)1HL1)c1HL1O6o1C1O6t1Ev(1HL1)c1
HL1(L(1*)w%*11)@1F*10*1H2)1>v(1*I1*RP1)“1)c1C1C*%)1.Y1HaP10D*1C1
C*%)1H,1)c141*9F1CE1)21.E1Že81
7L(1 *1 (S1 C;1 )“1 )c1 )21 .E1 (E1 C*%)1 kE)P1 CB1 >P1 >&J(1 )*2W1 )“(1
&1*;1*1(S1(E1)[1U)1[)1WK*1(a1.P1)“1)c1)PF1*P1CE1VL1)%@1
C*%)1kE)P1)4F1?W1CE1)21.E81

1

1

BU7*AaA707]w7>S7gT7:4RS<7`@+b7
%%<%%3=663>/?83@638EA3"2/3D#32/3"23B63"C3
O*%)1-4F1?W1CE1)21.E1.–1(L(1?W1.E1C1)DE1)1(L(1wAEEFw81
7L(1W%E)w*10'W1E*1(u1ƒO6t1C1P*1O6o„10F1C^1F1(_P1wAEEFw+1)DE1%P1Q1
(1 0I(1 b1 >N1 7Pmª81 2*;1 1 0F1 (L(1 )%*Fw%1 O6t1 .Y1 W41 )L(1 )1 (L(1
W%E)w*1)*c1>31CY1>3+1(110D*1(L(1W%E)w*1C/1O6m1C1O6s1.PE1VP1kEC1J*1H•W+1
)DE1)1D)1C*%)1m10'W1ƒ X6„1Žor81
E&<*1)P1(11*K*1)U(1C*I(1)DE1)1D)1C*%)1m10'W1)wE1FN)1(31(21HL(81
O*%)1-4F1?W1CE1)21.E1)DE1)1(L(1wAEEFw+1P1>a1F1wAEEFw1§1A1
JW1 C'*1 0EEFw1 C1 (U1 w‹Fw1 (_P1 0EEFw1 >1 W41 _1 C/1 (PW*A1 E*+1
&1C/1(PW*A1)%E1CB1(111C¡+1%b*1)EL)1CE1)21.E1([)1.–1FN)1(31
(21E1>a1Žmx+1js+1sx81

FB2B245224E242
em1

1


345627482349ABC274DE2
1
u1)wE1(31(21E1>*1RP1)@1VL1)%@141*9F1(_P1C*%)1kE)P1%[)1>v(1.*I)81
f1(L(1C*%)1HL(+1D)1C*%)1§1.*21F[)1P1H*1(q*1C/1&1q1C*%)1kE)P+1C/1(PW*A1
CB1(11A1)%@11C¡1)1>=1>21(*1VL1)%@141*9F81
%%<%&%3=663>/?83D1E3E3DF893EG3/D,683"23H/3EI3E+39,83"6)D3
7L(1kEC1WE0Fw%Pw1(=1(E1W*1F101)1W=1–F1)%E1(PW*A1(_P1
C*%)+1)?W1)%1q1W=1>+13*1*1n1(PWEFw%811
"*1*P*1>ED1(q*1C/1E1)+1ED)1)U1kEC1WE0Fw%Pw1W“1)N(1kEC1
C1P001)%Pˆw%Pw1(_P1WS(1JW1O6eO6j1>&J(1ED)1aP1)%E1([1)%Z(1m10'W1
(_P1C*%)1AB1>21VL1)%@1W*1F812=1)*+1VL1)%@1W*1F1>&J(1)Q(1*I1
.1)%E1(PW*A1>c1)T1JW1FkEC1)%1H,1J*14F816K1S11A*91%P1*1
&1 (L(1 VL1 )%@1 W*1 F1 ),1 )&<+1 &1 q1 >41 H,1 J*1 kEC1 H•W1 CB1
>&J(1A1)%@11C¡+1)%E1H*1J*1FkEC1CB1)*2W1)“(1>&J(1)DE1)1C1>&J(1
>\1VP1H1–F1q1>1(PW*A1>c1CE1)21.E1([)81M–1(L(1W*1F1q1)%E10œ*1
C*%)1F1kEC1(_P1C*%)1)%L1>&J(1(L(1WK1S1(_P1)21.E1C?)1(_1>&J(1G*101VL1
)%@183DE6+384:3ƒkEC1*)w%ˆw%w(w„1>&J(1@1)1H*1(a1Fv)1kEC1J*1H•W1
Že+1 js+1 jr+1 sx81 $%E1 )1 VL1 )%@1 41 *9F+1 C*%)1 kE)P1 )DE1 %P1 FkEC1 >c1 )T1
JW1W%E)w*1C1PE1(•W1w81
2=1)*1(1(a1o1>ED1w1>&J(1.*c1*I817Q1.*c1*I1(_P1s1>ED1w1(11
0D*1.Y1H@F1(21.q*1K1W\F1(_P1w1'F1.1(D1ƒ*FFwA*P)w1wP%01ww„1Žt+1js811
%%<%C%3=663>/?83J$3F3"239663E5893
7L(1 W%E)w*1 *1 %P1 05W1 %LW1 )DE1 )1 ([1 )%Z(1 X61 (a1 0œ*1 )%E1 01 kEC1
WE0Fw%Pw1C1w‹Fw151F”1(_P1C*%)1ƒO6e1C1O6j„818L1)%@1PE1(•W1I1w1
-K1%P1P1H*1(L(1J*1FkEC1(_P1C*%)1>&J(1>a1a*1CE1 X681731(21.KE1>KF1
(E1(K1ee1>ED1>;1>&J(1>a1a*1)%E1(PW*A1CB1(11(&P1%œ+1&1Q1(a1Fv)1
(_P1W%E)w*1.LF1J*1kEC1>31(a10§1)PF1*P1)U(1(Q(1CE1H4181Š‹Fw1kEC1
WE0Fw%Pw1-Z(1)L(1)DE1J*1kEC14F1)&31.u1)%1H,1J*1kEC1A&31>c1)DE1I1
w1kEC1J*1H•W817L(1 X61F'*1)DE1)10D*1)T1JW1*;1FkEC13+1(E1>21
H*1 C/1 (PW*A1 E*1 >&J(1 @1 )1 .PE1 .G(1 -1 VP1 D)1 C*%)1 )%E1 )@1 ED)1
>N11F'*1A10D*1Že+1js+1sx81

FB2B245224E242
ej1

1


345627482349ABC274DE2
1
5=1 2)1 (L(1 W%E)w*1 (_P1 C*%)1 >;1 )?W1 )%1 )%E1 C*%EW0PF+1 01 3*1 kEC1
>&J(1PE1(•W1C1 X61>&J(105W1%LW817L(1 X61A*1(c1>210&'*1N*1([)1C1q1>41
(L(1W%E)w*10'W1E*1(u1ƒO6t1C1O6o„105W1%LW1CE1>c1)DE1D)1C*%)1E1(81
O*%)1F'*1)DE1)1>&J(1*K*1Wa1%P1H/*1)21.E1.–1(L(101*K*1ƒAE1ED)1)U1
0F1)P1F1(_P1E76o+1O6o1C1b1>N17Pmª1(PE1)%E1AY(1(_P10&'*1N*1([)„1Že+1
js815Ev(1(L(1D)1C*%)1E1(1§1>*1CE1FD10&'*1N*1([)+1)DE1wAEEFw+1)*21
>21 F1 )21 .E1 ([)1 C1 A1 JW1 F1 wAEEFw1 C'*1 F1 )21 .E1 ([)1 >c1 *K*1
Wa1C*%)1%P1E*811
*0*0J02K4D2BBC2CC.2L(B42"2#2$E2
%%K%%30E3889396A3+8E3E/3DL3,3
241 01 1 41 1 >=1 41 C*F1 AD1 A1 %N)1 ([W1 AB1 >21 )*1 (K1
([W1q1)%‚1wF1A&'*1n1)T*+1>v(1.*I)101)%‚1A&'*1m1)T*1q1(L(1&'(1WL)1)%*c1C1>P1
WL)1)%*c81"*1F5(1.I10=1>=+1.•1)&<1.Y1%[)1v1C1¡1A=1q1(L(10=1P81
%%K%%30E3889396A3+8E3E/389M63JN83
E*9F1C*%)1kE)P1(”1HL1WT1.*21q1&<*10'+1)1*1)&<1(1-[)1
*I1)%*I1(S1¡81$wE1FN)1*1(S1HEK1nn…1&<*10'1H*1)*2W1-Z(1C'*1
)%‚1wF1–F1C*I1C@1C*F1AD1A1%N)1AE1C*%)1kE)P1(a1(c1>T*1*I1*L1HL1)c1
):1)%E1)<*1*P1(E1(L*1G1F5(1.I81N)1*1(S1HL(1(E1)[1ee11tx…1
&<*1 0'1.Y1 *9F1)%u1 >1 .*c1*I1)1 .I1 )*1 (K81O*%)1kE)P1 41.I1
(E1&<*10'1(_121)N(1aF1M81E&<*1F5(1(a1)c1H,1(a1)%*I1(S1Ev(1
.Y1)*1(K1F1)U81E*9F1C*%)1kE)P1(a1Ev(1H,1(a1)%*I1(S1q1&<*10'1
>1.Y1*9F154O101%[)1(PE+1nx…11&<*1>b1)U1*9F154O1(a1>E1)K*1C*%)1
kE)P1)%E1W41Žt81
*0*0,029A24-2CC.2L(B42
7L(1)21.E1%N)1ƒ,8D,/AD,„10a)1.;1Fv)1%N)1E1)&<1>&J(1(*P1)1P*1
aF1)21.E11FPE1%N)1C1)21.E1‚F1)21ƒAD3,JJ„81$21.E11FPE1
%N)1.PE1W_1)%1(L(11FPE1>&J(1.*I)1aP1>c1)Q(1*I1(S(1:1)*1aP1C1
[W1 )81 M*c1 F,1 ‚F1 0a)1 .;1 Fv)1 (L(1 ‚F1 01 R1 )21 .E1 )*;1 )41 (_P1 )21 .E1
1FPE1%N)1C1H,1(a1(S(1:1[W1)1&1)21.E11FPE1%N)81f1>N1
C?)1H/w1FD+1ED)1>N1W*1JW1(_P1)21.E11FPE1%N)1C1)21.E1‚F1)DE1
FB2B245224E242
eo1

1


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×