Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tế: Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI
----oOo----

BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 2
Đề tài:
Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND
xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng.
Người hướng dẫn

: Bế Thị Hương Lan

Sinh viên

: xxx

Lớp

: Cử nhân Khoa học quản lý


Thời gian thực tế

: Từ 06/7/2015 đến 31/07/2015

Cơ quan thực tế

: UBND xã Đức Long –huyện Hòa An – Cao Bằng

Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015


LỜI CẢM ƠN
“Thực tế chuyên môn 2” là môn học chuyên ngành của ngành Khoa học
quản lý trường Đại học Khoa Học – Đại học Thái Nguyên để tổ chức cho sinh
viên thực tế tại các cơ quan, tổ chức trong vòng một tháng để nâng cao hiểu biết
về nghiệp vụ quản lý trong thực tế của sinh viên. Vận dụng kiến thức lý thuyết,
kỹ năng quản lý trên giảng đường thuộc các lĩnh vực: quản lý hành chính, nhân
sự, chính sách, quản lý khu vực công, quản lý và điều hành các hoạt động của tổ
chức và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, nhận dạng các hoạt động quản lý
tại các cơ quan và tổ chức và chuẩn bị cho việc lựa chọn chuyên ngành học vào
năm thứ tư.
Báo cáo thực tế chuyên môn 2 này là kết quả làm việc, nghiên cứu, tìm
tòi, sự nỗ lực và cố gắng tìm hiểu thực tế của cá nhân tôi trong vòng một tháng
tại Uỷ Ban Nhân Dân xã Đức Long, huyện huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Hoàn thành được bản báo cáo này, đầu tiên tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo,
các giảng viên Khoa Luật và Quản lý xã hội trường Đại học Khoa Học Thái
Nguyên, những người đã tạo điều kiện tổ chức cho chúng tôi có một chuyến
thực tập thực tế đầy bổ ích, lý thú và ý nghĩa này. Tiếp nữa tôi xin bày tỏ lòng
cảm ơn sâu sắc nhất đến các bác, các cô, các chú, các anh và các chị, đặc biệt là
các đồng chí cán bộ xã đã hết sức tạo điều kiện cho tôi được tham gia thực hiện
các công tác về chính sách – Xã Hội, cũng như các công việc thực tế để tôi có
cơ hội trải nghiệm các công việc tại Uỷ ban nhân dân xã Đức Long, đã nhiệt
tình giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cho tôi trong đợt thực tế, cung cấp cho
tôi những thông tin và những tài liệu cần thiết để tôi hoàn thành được bản báo
cáo này.
Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn chị Bế Thị Hương Lan cán bộ Văn Hóa
- Xã Hội, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong quá trình tôi đến thực tế tại Uỷ
ban.Mặc dù đã thật sự cố gắng trong quá trình hoàn thành bản báo cáo này
song không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến góp ý
của các giảng viên để bản báo cáo được hoàn thiện hơn và cũng là để tôi làm tốt
nhất bài thực tập tốt nghiệp năm cuối.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015
Sinh viên


DANH CÁC MỤC TỪ VIẾT TẮT
UBND

Uỷ ban nhân dân

HĐND

Hội đồng nhân dân

MTTQ

Mặt trận tổ quốc

KH

Kế hoạch

QLNN

Quản lý nhà nước

HCNN

Hành chính nhà nước

CCHC

Cải cách hành chính

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

HC

Hành chính

KTTT

Kinh tế thị trường


MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỦY BAN
NHÂN DÂN XÃ
1.1 Khái quát về Uỷ ban nhân dân xã:
1.1.1 Nhiệm vụ và quyền hạn UBND xã:
Uỷ ban nhân dân xã là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ
thống hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.UBND được tổ
chức ở các đơn vị hành chính như sau: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
( gọi chung là UBND cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
( gọi chung là UBND cấp huyện); Xã, phường, thị trấn ( gọi chung là UBND
xã). Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của UBND ở mỗi cấp do Chính phủ trình
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.
UBND xã là một bộ phận trong hệ thống chính quyền địa phương của
Nhà nước ta do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND chịu
trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên nhằm đảm bảo thực hiện
chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách
khác trên địa bàn. UBND xã thực hiện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở
địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy
hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.
UBND xã chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ
quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND cùng cấp. Các chức danh của
UBND xã được HĐND cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm
kỳ của HĐND.
a. Nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp xã:
* Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện
những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng
nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ
chức thực hiện kế hoạch đó;
- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các
nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng,
đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy
định của pháp luật;
- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các
công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện.
Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và
bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.
- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân
sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán
điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán
ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo
Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;
- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà
nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn và
báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
* Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu
thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ,
quyền hạn sau đây:
- Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án
khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển
sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi
trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối
với cây trồng và vật nuôi;


- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định
của pháp luật;
- Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo
vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;
ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ
rừng tại địa phương;
- Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống
ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển
các ngành, nghề mới.
* Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xã,
thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư
nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây
dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;
- Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông
và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân
cấp;
- Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao
thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.
* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ
ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với
trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp
bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;
- Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình
được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh;


- Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ
chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn
hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia
đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa;
tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa
phương theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ,
những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo,
trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý
trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;
- Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa
phương.
* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi
hành pháp luật ở địa phương, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký,
quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn
luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp
phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp
luật khác ở địa phương;
- Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người
nước ngoài ở địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng
xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;


* Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ
ban nhân dân xã, thị trấn có nhiệm vụ : tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực
hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.
* Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực
hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và
tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo
thẩm quyền;
- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi
hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việc bảo
đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô
thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn
trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và
cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị trên địa bàn;
- Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo
quy định của pháp luật;
Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường theo phân cấp;
ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo
quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; lập
biên bản, đình chỉ những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy
phép, trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xem xét, quyết định.


b. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của UBND xã Đức Long
được quy định rõ trong quy chế làm việc của UBND như sau:
UBND thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề quan trọng mà
pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã:
+ Chương trình làm việc của UBND
+ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân
sách hàng năm, quỹ dự trữ của ngân sách địa phương trình HĐND quyết định
+ Các biện pháp thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế xã hội, thông
qua báo cáo của UBND trước khi trình HĐND xã.
+ Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính giải quyết các vấn đề cấp bách
của địa phương trình HĐND quyết định.
Các vấn đề trên được UBND xã họp, thảo luận tập thể và quyết định theo
đa số, những vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được
thì văn phòng UBND gửi toàn bộ hồ sơ các vấn đề cần xử lý cho các thành viên
UBND để lấy ý kiến của các thành viên hoặc chủ tịch UBND tranh thủ ý kiến
của các thành viên, nếu hơn nửa tổng số thành viên nhất trí thì văn phòng
UBND tổng hợp, trình chủ tịch quyết định.
Trên đây là nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức giải quyết công việc của
UBND xã Đức Long.
1.2.1 Nguyên tắc hoạt động của UBND xã:
UBND xã tương tự như UBND cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã được
tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.UBND xã thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan
nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế
xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa
quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của
cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.


Trong hoạt động của mình, UBND xã, thường trực HĐND và đại biểu
HĐND phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác chăm lo và
bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà
nước và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Khi quyết định những vấn đề
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐND ra nghị quyết và giám sát việc
thực hiện các nghị quyết đó; những nghị quyết về các vấn đề mà pháp luật quy
định thuộc quyền phê chuẩn của cấp trên thì trước khi thi hành phải được cấp
trên phê chuẩn. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định,
UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các
văn bản đó.
1.3.1 Nhiệm kỳ mỗi khoá của UBND cấp xã
Nhiệm kỳ của Uỷ ban nhân dân xa theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân
cùng cấp ( Nhiệm kỳ mỗi khoá của HĐND các cấp là năm năm, kể từ kỳ họp
thứ nhất của HĐND khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của HĐND khoá sau.)
Khi HĐND hết nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, UBND xã tiếp tục làm
việc cho đến khi HĐND khoá mới bầu ra Thường trực HĐND, UBND khoá
mới.
Chủ tịch UBND ở mỗi xã không giữ chức vụ đó quá hai nhiệm kỳ liên
tục.
Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn xã, UBND xã Đức Long
có trụ sở đặt tại xóm Phia Gào, xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Là một bộ phận trong hệ thống chính quyền cơ sở, UBND cùng với Đảng
ủy, HĐND, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương hợp thành hệ
thống chính quyền cơ sở xã Đức Long.
Đảng ủy
HĐND
UBND


MTTQ
Văn hóa -xã hội
Tài chính- kế toán

Văn phòng-thống kê

Trưởng công
an
Tư pháp -hộ tịch
Chỉ huy trưởng quân sự
Địa chính-xây dựng

Sơ đồ 1: Hệ thống chính quyền xã Đức Long
Theo như sơ đồ mô tả mối quan hệ, trong đó UBND xã làm việc dưới sự
lãnh đạo của Đảng ủy xã trong đó đại diện là bí thư Đảng ủy và thường trực
Đảng ủy, sự giám sát, chỉ đạo của HĐND do nhân dân bầu ra và các đoàn thể
địa phương.
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể nhân
dân ở địa phương được mời dự các phiên họp của UBND cùng cấp khi bàn các
vấn đề có liên quan.
UBND tạo điều kiện thuận lợi để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể nhân dân tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng
cố chính quyền nhân dân; tổ chức, thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà
nước, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.
UBND thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương cho
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.
UBND và các thành viên của UBND có trách nhiệm giải quyết và trả lời
các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.
Sự hỗ trợ của các ban chuyên môn thuộc UBND theo như quy định.
Ban chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mưu, UBND cùng cấp
thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm


vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp
luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác
từ trung ương đến cơ sở.
Ban chuyên môn thuộc UBND chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên
chế và công tác của UBND cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về
nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn
thuộc UBND chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND, cơ quan
chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp khi được yêu
cầu.
Chính phủ quy định tổ chức các ban chuyên môn thuộc UBND và hướng
dẫn về tổ chức một số cơ quan chuyên môn để HĐND cấp tỉnh quyết định phù
hợp với đặc điểm riêng của địa phương.


CHƯƠNG 2:
HIỆN TRẠNG CƠ QUAN THỰC TẾ - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
ĐỨC LONG – HUYỆN HÒA AN – TỈNH CAO BẰNG
2.1 Khái quát về địa bàn thực tế - UBND xã Đức Long
2.1.1 Vị trí địa lý
Đức Long là xã vùng I của huyện Hòa An cách trung tâm huyện 4 km về
phía Bắc, với diện tích 29,62 km2 , có địa giới hành chính:
Phía Bắc giáp xã Dân Chủ, xã Nam Tuấn – huyện Hòa An;
Phía Nam giáp Thị trấn Nước Hai - huyện Hòa An;
Phía Đông giáp xã Đại Tiến - huyện Hòa An;
Phía Tây giáp xã Bình Long - huyện Hòa An.
Địa bàn xã Đức Long có sông Bằng Giang chảy dọc theo địa phận xã và
đường Hồ Chí Minh đi qua. Do đặc điểm địa lý thuận lợi, có nhiều đồi núi, đất
đai phù hợp, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nhất là phát triển cây thuốc lá
và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
2.1.2 Điều kiện tự nhiên:
a. Địa hình:

Xã có địa hình chủ yếu là bồn địa. Tổng diện tích tự nhiên là 3.459,25 ha,
trong đó bồn địa chiếm tỷ lệ 91%.
b. Khí hậu:
Khí hậu xã Đức Long mang tính nhiệt đới gió mùa lục địa núi cao, cửa
ngõ đón gió mùa Đông Bắc từ Trung Quốc tràn sang vào mùa đông và chịu ảnh
hưởng của gió mùa Đông Nam vào mùa hè... Lượng mưa tương đối thấp. Lượng
mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.500 đến 2.000 mm và phân bố không
đều. Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.
Mùa mưa: bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 9 hàng năm. Vào mùa
này thường có gió mùa Đông Nam và chịu ảnh hưởng một phần nhỏ của gió


mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình những tháng giữa các
mùa dao động khoảng 5oC – 6oC. Lượng mưa trung bình mùa mưa là 200 250mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa là 20 oC – 24oC và độ ẩm không khí trung
bình là 80% - 90%.
Mùa khô : kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Mùa này
khí hậu ôn đới mát mẻ, giá lạnh hay có sương mù. Lượng mưa trung bình mùa
khô là 20 - 40mm; thấp nhất: 10 - 20mm. Nhiệt độ trung bình là 8 – 15 oC và độ
ẩm trung bình hàng tháng là 70% - 80%.
c. Chế độ thủy văn:

Địa bàn xã Đức Long có sông Bằng Giang chảy dọc theo địa phận xã
dài 9,5km, cùng với nhiều ao, hồ khác là nguồn cung cấp nước quan trọng phục
vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong xã.
2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội xã Đức Long:
Theo kết quả thống kê mới nhất năm 2014, toàn xã có tổng số dân 6.054
người với 1.458 hộ cùng sinh sống tại 27 xóm hành chính.
Về dân tộc: xã Đức Long chủ yếu gồm 03 dân tộc là Tày, Nùng, Kinh và
01 hộ dân tộc Dao. Dân tộc Tày chiếm đa số với 85% dân số, còn lại 15% là dân
tộc Nùng, Kinh và Dao.
Về kinh tế : Nhân dân xã Đức Long sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp, xác định phát triển cây thuốc lá là một những loại cây
trồng để phát triển kinh tế, sản xuất lương thực là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp của xã Đức Long có những bước
phát triển vượt bậc.
- Về sản xuất lương thực: Cây lương thực chính được trồng trên địa bàn
xã chủ yếu là cây lúa. Qua những số liệu đánh giá cho thấy trong những năm
qua diện tích lúa của xã khá ổn định, năng suất và sản lượng lúa tăng.
Vụ xuân: Lúa xuân: diện tích là 81,6 ha/95 ha đạt 85,9%KH. Đạt 89,6%
so với năm 2013. Năng suất đạt 50,6 tạ/ha, sản lượng đạt 414 tấn. Ngô: diện


tích 99,8 ha/412 ha đạt 104,3% KH. Đạt 93,6% so với năm 2013.Năng suất
bình quân 44,5 tạ/ha, sản lượng 444,8 tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ
xuân 857,9 tấn.
Vụ mùa: Lúa mùa: diện tích 5117,6/517 ha. Đạt 100,1% KH, so với năm
2013 đạt 99,8%. Năng suất đạt 42,4 tạ/ha, sản lượng 2194,5 tấn đạt 102,26% so
với KH, so với năm 2013 đạt 99,2%. Ngô hè thu: diện tích 25,8 ha/26 ha KH
đạt 99,23% so với năm 2013, đạt 101,6%, năng suất 38,3 tạ/ha, sản lượng 98,75
tấn đạt 99,75% so với KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ mùa 2293,25
tấn/2244,4 tấn đạt 102,18% so với KH. So với năm 2013 đạt 99,5%.
Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 2014 là 3151,2 tấn/3159 tấn.
Đạt 99,75% KH so với năm 2013 đạt 97,7%.
- Về sản xuất cây màu: Tổng diện tích cây màu trồng được năm 2014 là
41,7 ha, trong đó: rau màu là 27,2 ha; sắn 6,8 ha; đậu đỗ 1,8 ha; khoai lang 3,3
ha; khoai tây 2,2 ha; mía 0,4 ha.
- Về sản xuất thuốc lá: Phát huy tiềm năng, điều kiện của địa phương,
xác định sản xuất thuốc lá là cây mũi nhọn để phát triển kinh tế trong toàn xã.
Thống kê năm 2014, diện tích thuốc lá: 429,8 ha/100 ha đạt 104,3% KH đạt
104,2% so với năm 2013. Năng xuất đạt 21,67 tạ/ha, sản lượng đạt 931,38 tấn
so với năm 2013 đạt 110,6%.
- Lâm nghiệp: Chỉ đạo các xóm thực hiện tốt công tác phòng, chống
cháy rừng và tu bổ rừng trồng. Trong năm trồng rừng theo dự án được 46 ha.
- Chăn nuôi : Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường không có
dịch bệnh xảy ra. Do nhân dân được tuyên truyền vận động chăm sóc tốt đàn gia
súc, gia cầm nên tổng đàn gia súc, gia cầm tăng nhẹ: Trâu: 989 con, tăng 35 con
so với năm 2013; Bò: 165 con, tăng 33 con so với năm 2013; đàn lợn: 5.942
con; đàn gia cầm: 36.125 con.
( Nguồn: Văn phòng – thống kê xã Đức Long)


Trên đây là những khái quát chung nhất về tình hình phát triển kinh tế và
điều kiện xã hội của xã Đức Long – nơi tôi đến thực tế theo chương trình học
suốt một tháng qua.
2.2 Mục tiêu của UBND xã Đức Long:
UBND xã Đức Long là cơ quan chấp hành của HĐND xã đồng thời cũng
là cơ quan hành chính tại địa phương, là cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống
cơ quan hành chính nhà nước, mục tiêu hoạt động của UBND xã Đức Long
được hoạch định hàng năm và ngắn hạn là chủ yếu. Xã Đức Long thực hiện các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng do UBND huyện giao đó là: thực
hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015; thực
hiện Nghị quyết kỳ họp thứ X HĐND xã khóa XVIII ( nhiệm kỳ 2011 -2016) đề
ra; tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới; thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, phối hợp với các
ban, ngành làm tốt công tác đôn đốc và kiểm tra giám sát; tiếp tục xây dựng
chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoànkeết
các dân tộc, giữ vững An ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội.
Sau đây là hệ thống mục tiêu hoạt động năm 2015 của UBND xã.
2.2.1 Mục tiêu định tính:
+ Chỉ đạo các đơn vị thôn xóm vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nông lâm nghiệp;
+ Chủ động phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi;
+ Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và Quốc phòng – an ninh; tăng cường tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
+ Duy trì tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng để trao đổi thông tin, thống nhất
biện pháp xử lý công việc trong lãnh đạo, tập trung vào những công việc trọng
tâm nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh.


+ Tiếp tục thực hiện việc phân công trách nhiệm và giao quyền hạn cụ thể trong
lãnh đạo và từng chức danh để tạo thế chủ động và sự cộng đồng trách nhiệm
trong công việc chung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo chức trách
nhiệm vụ được giao.
+ Tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích đất nông nghiệp, sử
dụng giống mới có năng suất cao áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào sản xuất;
+ Thực hiên tốt công tác xóa đói giảm nghèo;
+ Tiếp tục thực hiện đường bê tông cho các thôn xóm theo kế hoạch, chỉ tiêu
trên giao
2.2.2 Mục tiêu định lượng
Năm 2015 xã Đức Long phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau:

STT
Các mục tiêu
I
VỀ KINH TẾ
Tăng trưởng kinh tế
Thu nhập bình quân đầu người
Tổng sản lượng lương thực có hạt

II
III

Sản lượng thuốc lá
Trâu
Chăn nuôi

Lâm nghiệp:
Tỷ lệ độ che phủ rừng
VỀ THU NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

12,2
18
Đạt chỉ tiêu
trên giao
>940
995
175

%
Triệu/người/năm
Tấn
con
con

65
%
Đạt chỉ tiêu
trên giao

VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI
Dân cư nông thôn sử dụng nước >85
%
sạch hợp vệ sinh
Giảm tỷ lệ hộ nghèo
Đạt chỉ tiêu
trên giao
Giảm suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 14
%
tuổi
Duy trì tỷ suất sinh
0,01
%
Kế hoạch hóa gia đình

Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2


con
Số làng văn hóa
>70
%
Số gia đình văn hóa
>80
%
Xây dựng đường giao thông nông Đạt và vượt chỉ tiêu trên giao
thôn
Tỷ lệ trẻ em đến trường
100
%
Số học sinh bỏ học
0
%
( Nguồn: Văn phòng – thống kê xã Đức Long)
2.2.3 Vai trò của các chủ thể hoạch định mục tiêu:
Mỗi một tổ chức được thành lập và hoạt động đều vì một mục tiêu nhất
định, nhiệm vụ của mỗi cá nhân gắn liền với mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của
tổ chức được hoạch định bởi chủ thể của tổ chức.
Mà mục tiêu chính là kết quả cần phải đạt được khi thực hiện những hoạt
động nào đó.
Ở đây để có thể đưa ra và thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế thì UBND xã cũng phải được hoạch định, mà công tác hoạch định
ở UBND xã được hoạch định bởi chủ thể đó là Đảng uỷ, HĐND, UBND huyện
Hòa An, UBND và HĐND xã Đức Long
Đảng ủy - HĐND- UBND huyện Hòa An: Đây là những chủ thể hoạch
định mục tiêu ở tầm vĩ mô, căn cứ vào báo cáo và tình hình thực tế của địa bàn
xã, chính quyền cấp huyện hoạch định mục tiêu hoạt động cho cấp mình động
thời giao chỉ tiêu thuộc từng lĩnh vực cho cấp xã thực hiện.
UBND xã Đức Long: gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên
UBND là những chủ thể nhận các chỉ tiêu được giao, căn cứ vào khả năng thực
hiện tại địa phương thuộc từng lĩnh vực cụ thể trực tiếp hoạch định hệ thống
mục tiêu hoạt động, cũng như các biện pháp thực hiện mục tiêu đã đề ra cho
mình, sau đó trình HĐND xã quyết định. UBND xã Đức Long căn cứ chỉ tiêu
được cấp huyện giao cho tự hoạch định mục tiêu cho cấp mình đồng thời
UBND cũng chính là chủ thể thực hiện mục tiêu đó.


+ HĐND xã Đức Long: tiếp nhận hệ thống mục tiêu UBND xã hoạch
định, tiến hành họp bàn và đi đến thống nhất các mục tiêu cho từng lĩnh vực
cũng như quyết định các biện pháp thực hiện mục tiêu, đây là chủ thể quyết
định cuối cùng đến mục tiêu và các biện pháp thực hiện sau đó HĐND ra nghị
quyết giao cho UBND thực hiện.
Đó chính là vai trò của các chủ thể trong hoạch định mục tiêu để phát
triển kinh tế - xã hội của xã Đức Long.

2.2.4 Cơ cấu tổ chức của UBND xã Đức Long
UBND xã Đức Long là cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương
được tổ chức và hoạt động theo luật định, cơ cấu tổ chức của UBND xã Đức
Long cũng như cơ cấu chung của UBND theo luật định bao gồm chủ tịch, phó
chủ tịch và các ủy viên UBND. Hiện nay UBND xã có cơ cấu gồm 2 cấp là cấp
lãnh đạo và cấp chuyên môn gồm 3 cán bộ chuyên trách, 7 công chức do UBND
huyện ký.

Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức UBND xã Đức Long
Phó chủ tịch UBND
Văn phòng-thống kê
Văn hóa-xã hội
Tư pháp- hộ tịch


đội
trưởng
Tài chính-kế toán


Địa chính-xây dựng

Phó chủ tịch UBND
FFF
Trưởng Công an xã

Chủ tịch UBND

Ghi chú:
: Chỉ mối quan hệ chỉ đạo, điều hành;
: Chỉ mối quan hệ báo cáo;
: Chỉ mối quan hệ trao đổi.
Mối quan hệ giữa các bộ phận được thể hiện như sau:
Cơ cấu tổ chức xã Đức Long thiết kế theo mô hình trực tuyến, dựa trên
nguyên lý: Thống nhất chỉ huy; mối quan hệ được thiết lập chủ yếu theo
chiều dọc; Công việc quản lý được tiến hành theo tuyến.
+ UBND là cơ quan hành chính nhà nước, các thành viên trong UBND
làm việc theo chế độ tập thể trong đó mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân
về phần việc của mình trước UBND và HĐND, cùng các thành viên khác chịu
trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND xã và cơ quan cấp
trên.
+ Trong tập thể UBND:
UBND xã Phú Lạc có cơ cấu tổ chức theo luật quy định, có 01 Chủ tịch
và 02 chức danh phó chủ tịch trong UBND xã. Một phó chủ tịch phụ trách mảng
Văn hóa – Xã hội và nội chính và một phó chủ tịch phụ trách về mảng kinh tế.
Theo như sơ đồ cơ cấu ở trên:


Chủ tịch UBND Hoàng Văn Huyên là người đứng đầu UBND xã Đức
Long, lãnh đạo công việc chung, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của
UBND xã phân công cho 12 thành viên khác trong ủy ban về các vấn đề kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội…
Phó chủ tịch Hoàng Thị Bích Huệ là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND
xã Đức Long có trách nhiệm báo cáo với chủ tịch UBND về lĩnh vực phụ trách
là Văn hóa – xã hội: Lao động – thương binh và xã hội, Văn hóa – thông tin –
thể thao của UBND xã Đức Long.
Phó chủ tịch Hoàng Văn Hường là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND
xã , tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ về mảng kinh tế - tài chính, điều
hành và chỉ đạo mảng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng, kinh tế, tài
nguyên môi trường của UBND xã Đức Long và báo cáo cho chủ tịch UBND.
Các cán bộ công chức thuộc văn phòng – thống kê, tài chính – kế toán,
công an xã, quân sự, tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội, địa chính – xây dựng là
những công chức làm công tác chuyên môn, quản lý nhà nước về lĩnh vực công
tác, dưới sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của chủ tịch, phó chủ tịch UBND và
làm những nhiệm vụ do chủ tịch UBND giao phó.
Các ban chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mưu, giúp UBND
cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một
số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND và theo quy định của pháp
luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực đến cơ
sở.
Các ban chuyên môn thuộc UBND chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và công tác của UBND, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp
vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc
UBND chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND, cơ quan chuyên
môn cấp trên và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp khi được yêu cầu.


Trong quá trình quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác của mình các cán
bộ thuộc những bộ phận này luôn hỗ trợ, kết hợp với nhau để cùng thực hiện
những mục tiêu chung của UBND và có trách nhiệm báo cáo các công việc của
mình lên chủ tịch UBND.

2.2.5 Hiện trạng nhân lực của UBND xã Đức Long:
Hiện nay UBND xã Đức Long có 13 cán bộ công chức chuyên trách bao
gồm: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch UBND và 10 cán bộ công chức công tác tại 7
lĩnh vực trong UBND.
Dưới đây là bảng chỉ báo chất lượng cán bộ UBND xã Đức Long

STT

1

HỌ VÀ TÊN

Hoàng Văn Huyên

CHỨC DANH

Chủ tịch UBND

NĂM
SINH

1980

TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
TRÌNH
CHUYÊN
ĐỘ
NGÀNH
Đại học
- Trung cấp Kinh tế
Quân Sự

L
C

Tru


2

Hoàng Văn Hường

3

Hoàng Thị
Bích Huệ

4

Bế Thị Hương Lan

5

Hoàng Mỹ Niên

6

Vi Thị Hường

7

Hoàng Minh Huế

8

Lãnh Bích Liên

9

Triệu Thị
Ngọc Huyền

10

Đinh Thị Khánh

11

Chung Thị Luyến

12

Lý Văn Thi

13

Nông Nguyễn Đình

Phó
Chủ
tịch
UBND
Phó
Chủ
tịch
UBND
Cán bộ
Văn hóa – Xã hội
Cán bộ
Văn phòng
Cán bộ
Văn
phòng

Thống kê
Cán bộ
Tư pháp
– Hộ tịch
Cán bộ
Hộ tịch
Cán bộ
Địa chính
- Xây dựng
Cán bộ
Địa chính –
Xây dựng
Cán bộ
Kế toán
- Tài chính
Trưởng
Công An xã
Xã đội trưởng

1963

Trung cấp

Dược

Tru

1981

Trung cấp

Trồng trọt

Tru

1989

Đại học

1974

Cao đẳng

1981

Đại học

Văn thư
- Lưu trữ

1992

Đại học

Luật

1975

Đại học

Luật

1991

Đại học

Quản lý
đất đai

1972

Đại học

Nông lâm

1975

Đại học

Kế toán
- tổng hợp

1966

Trung cấp

Công An

1989

Trung cấp

Quân sự

Công tác
xã hội
Quản trị văn

phòngTru


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×