Tải bản đầy đủ

THUẬT TOÁN MÔ PHỎNG MCMC THÍCH NGHI VÀ ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
-------------------

NGUYỄN VĂN TÂN

THUẬT TOÁN MÔ PHỎNG MCMC THÍCH
NGHI VÀ ỨNG DỤNG
Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã số:

60460106

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN MẠNH CƯỜNG

Hà Nội - 2015Mục lục
Lời nói đầu

3

1 Kiến thức chuẩn bị
1.1 Sự hội tụ của dãy đại lượng ngẫu nhiên .
1.2 Dãy mixingale . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Các thuật toán mô phỏng cơ bản . . . . .
1.3.1 Phương pháp biến đổi nghịch đảo
1.3.2 Phương pháp loại bỏ . . . . . . .
1.3.3 Phương pháp lấy mẫu quan trọng
1.4 Xích Markov . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

5
5
6
7
7
7
7
8

.
.
.
.
.
.
.

11

11
11
12
12
12
13
13

. .
. .
. .
AP

14
14
14
15
15

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2 Phương pháp MCMC
2.1 Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Mẫu Metropolis - Hastings . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Một số thuật toán MCMC . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Mẫu Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Mẫu độc lập . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Mẫu Metropolis - Hastings du động ngẫu nhiên
2.3.4 Mẫu Metropolis (thành phần đơn) . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
. .

3 MCMC thích nghi
3.1 Thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích nghi .
3.1.1 Mô tả thuật toán . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Tính chất ergodic . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 So sánh các thuật toán Metropolis với thuật toán
1

.
.
.
.
.
.
.


3.2

3.3

Thuật toán Metropolis thích nghi . . . . . . . . .
3.2.1 Mô tả thuật toán . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Tính Ergodic . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 So sánh các thuật toán Metropolis với thuật
Một số ứng dụng của MCMC thích nghi . . . . . .
3.3.1 Mô hình mô phỏng GOMOS . . . . . . . .
3.3.2 Mô hình suy giảm oxy . . . . . . . . . . . .

. . .
. . .
. . .
toán
. . .
. . .
. . .

. .
. .
. .
AM
. .
. .
. .

15
15
16
17
18
18
18

Kết quả chính

20

Tài liệu tham khảo

21

2


Lời nói đầu
Để tìm hiểu về MC, ta xét bài toán sau: Giả sử ta cần tính tích phân
Theo định lý Newton - Leibnitz, nếu F (x) là một nguyên hàm
của h(x) thì
1
0 h(x)dx.

1

I = F (x) = F (1) − F (0).
0

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta không thể tìm được F(x). Giả sử
f (x) là hàm mật độ trên [0, 1] sao cho nếu h(x) = 0 thì f (x) > 0. Ta viết
1
lại I = 0 fh(x)
(x) f (x)dx. Khi đó, chúng ta lấy mẫu độc lập cùng phân phối
(1)
(n)
(x , ..., x ) từ phân phối xác định bởi mật độ f và xét:

1
Iˆn =
n

n

h(x(i) )/f (x(i) ).
i=1

Luật số lớn cho ta thấy rằng Iˆn hội tụ với xác suất 1 tới tích phân I khi n
tiến tới ∞ nghĩa là Iˆn → I(h.c.c). Như vậy để tính xấp xỉ I, ta phải thực
hiện n mô phỏng cho biến ngẫu nhiên X.
Các mô phỏng MC cơ bản này có ưu điểm là dễ thực hiện. Tuy nhiên,
nó chỉ mô phỏng được đối với các trường hợp đơn giản.
Trong nhiều trường hợp phức tạp như số chiều tăng lên (phân phối
nhiều chiều) ... thì các MC cơ bản không thể thực hiện được. Đề giải quyết
vấn đề này, chúng ta đưa ra một phương pháp gọi là phương pháp MCMC.
Ý tưởng chính của phương pháp MCMC là đi xây dựng một xích Markov
có tính ergodic mà phân phối dừng là π . Khi đó, chúng ta chạy X lên đến
thời gian dài N và ước lượng E(h(Y )) bởi N1 N
n=1 h(Xn ). Định lý ergodic
cho ta biết với N đủ lớn, ước lượng trên sẽ gần đến E(h(Y )).
Chúng ta thấy rằng việc chọn lựa phân phối đề xuất là quan trọng cho
3


sự hội tụ của thuật toán MCMC. Việc chọn lựa được phân phối đề xuất
tốt thường khó thực hiện vì thông tin về mật độ mục tiêu là không có
hoặc rất ít. Hơn nữa, trong thuật toán MCMC, phân phối đề xuất được
chọn cho mọi bước mô phỏng. Để sử dụng các thông tin đã thu được trong
các bước mô phỏng trước để mô phỏng cho bước tiếp theo, chúng ta đưa
ra thuật toán MCMC thích nghi. Ở đó, phân phối đề xuất được cập nhật
cùng quá trình sử dụng thông tin đầy đủ tích lũy cho đến thời điểm hiện
tại. Mỗi lựa chọn phân phối đề xuất thích nghi sẽ cho chúng ta một dạng
MCMC thích nghi.
Luận văn gồm 3 chương.

• Chương 1 nhắc lại một số kiến thức bổ trợ về sự hội tụ của dãy đại
lượng ngẫu nhiên, dãy mixingale, các thuật toán mô phỏng MC cơ
bản và xích Markov.
• Chương 2 trình bày về các phương pháp MCMC cơ bản.
• Chương 3 trình bày chi tiết về hai phương pháp MCMC thích nghi từ
hai bài báo [6] và [7]. Đó là thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên
thích nghi ([6]) và thuật toán Metropolis thích nghi ([7]). Chỉ ra tính
hội tụ của hai thuật toán và chứng minh tính ergodic của thuật toán
Metropolis thích nghi. Sau mỗi thuật toán đều đưa ra sự so sánh giữa
các thuật toán MCMC. Đồng thời đưa ra một số ứng dụng thực tế
của mô hình MCMC thích nghi.
Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy TS. Trần Mạnh Cường đã nhận
hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Lòng biết ơn
sâu sắc tôi cũng xin được gửi đến các thầy cô trong Trường ĐHKHTN ĐHQGHN, Khoa Toán - Cơ - Tin đã giúp đỡ tôi hoàn thành khóa học.
Hà Nội tháng 12 năm 2015

4


Chương 1
Kiến thức chuẩn bị
1.1

Sự hội tụ của dãy đại lượng ngẫu nhiên

Giả sử (Ω, F, P ) là không gian xác suất.
Định nghĩa 1.1. Một dãy các đại lượng ngẫu nhiên hay biến ngẫu nhiên
(Xn ) được gọi là hội tụ hầu chắc chắn đến biến ngẫu nhiên X nếu:

P {ω ∈ Ω : lim Xn (ω) = X(ω)} = 0.
n→∞

Ký hiệu là limn→∞ Xn = X(h.c.c).
Định nghĩa 1.2. Cho dãy (Xn ) các biến ngẫu nhiên. Fn (x), F (x) tương
ứng là hàm phân phối của Xn , X . Gọi C(F ) là tập các điểm liên tục của
hàm F . Ta nói dãy (Xn ) hội tụ theo phân phối đến X nếu ∀x ∈ C(F ), ta
có:
lim Fn (x) = F (x).
n→∞

d

− X.
Ký hiệu là Xn →
Định nghĩa 1.3. Một dãy các biến ngẫu nhiên (Xn ) được gọi là hội tụ
theo xác suất đến biến ngẫu nhiên X nếu ∀ε > 0 ta có :

P {ω ∈ Ω : |Xn (ω) − X(ω)| > ε} = 0.
P

Ký hiệu là Xn −
→ X.
5


Định nghĩa 1.4. Một dãy các biến ngẫu nhiên (Xn ) được gọi là hội tụ theo
trung bình bậc r đến biến ngẫu nhiên X nếu r ≥ 1, E|Xn |r < ∞ ∀n,
E|X|r < ∞ và :
lim E{|Xn − X|r } = 0.
n→∞

L

r

Ký hiệu là Xn −→ X .
Định nghĩa 1.5. (luật số lớn) Cho dãy (Xn ) các biến ngẫu nhiên độc
lập cùng phân phối có cùng kỳ vọng EXi = µ (i = 1, 2, ...). Đặt Sn =
X1 +...+Xn
. Ta nói dãy (Xn ) tuân theo luật số lớn nếu Sn sẽ hội tụ theo xác
n
suất đến µ.
Định lí 1.6. (định lý giới hạn trung tâm) Cho dãy (Xn ) các biến ngẫu
nhiên độc lập cùng phân phối, có cùng kỳ vọng EXi = µ và phương sai
√ n −nµ . Khi đó Zn sẽ hội tụ
DXi = σ 2 (i = 1, 2, ...). Đặt Zn = X1 +...+X
σ n
theo phân phối đến biến ngẫu nhiên Z có phân phối chuẩn tắc.

1.2

Dãy mixingale

Định nghĩa 1.7. Cho dãy (Xn )n≥1 các biến ngẫu nhiên bình phương khả
tích trong không gian xác suất (Ω, F, P ) và dãy (Fn )+∞
n=−∞ là dãy tăng các
σ - đại số con của F . Khi đó, (Xn , Fn ) được gọi là dãy mixingale nếu với
mọi dãy hằng không âm cn và ψm , trong đó ψm → 0 khi m → ∞, ta có:

||E(Xn |Fn−m )||2 ≤ ψm cn và ||Xn − E(Xn |Fn+m )||2 ≤ ψm+1 cn ,
với mọi n ≥ 1 và m ≥ 0.
Định lí 1.8. [4, tr. 41] Nếu {Xn , Fn } là một mixingale và {bn } là một
dãy hằng dương tăng đến ∞ sao cho

2
−1/2
b−2
(logn)−2 )
n cn < ∞ và ψn = O(n
n=1

thì b−1
n

n
i=1 Xi

→ 0(h.c.c).

6

khi n → ∞


1.3
1.3.1

Các thuật toán mô phỏng cơ bản
Phương pháp biến đổi nghịch đảo

Định lí 1.9. Xét hàm phân phối lũy tích (cdf) F (x). Gọi F −1 là nghịch
đảo mở rộng của F , tức là:

F −1 (u) = min{x ∈ S : F (x) ≥ u}

u ∈ (0, 1]

Gọi U là một biến ngẫu nhiên phân phối đều (0, 1) và đặt X = F −1 (U ),
khi đó phân phối của X có cdf F (x). (Chú ý rằng đối với hàm phân phối
liên tục thì nghịch đảo mở rộng là nghịch đảo thông thường).

1.3.2

Phương pháp loại bỏ

Giả sử chúng ta muốn lấy mẫu X là một biến ngẫu nhiên liên tục với
hàm mật độ f (x). Chúng ta không biết cách lấy mẫu từ X nhưng chúng ta
biết cách lấy mẫu từ một biến ngẫu nhiên Y tương tự với hàm mật độ g(y).
Gọi giá của f là supp(f ) = {x : f (x) > 0}. Nếu ta có supp(f ) ⊆ supp(g)
và f (x)/g(x) ≤ M ∀x thì ta có thể lấy mẫu từ Y để tạo ra mẫu cho X .
Chúng ta lặp lại các bước sau cho đến khi một mẫu được trả về.

• Bước 1: Lấy mẫu Y = y từ g(y) và U = u từ phân phối đều U(0, 1).
Sang bước 2.
• Bước 2: Nếu u ≤
1.3.3

f (y)
M g(y)

thì đặt X = y . Ngược lại, quay lại bước 1.

Phương pháp lấy mẫu quan trọng

Bây giờ, chúng ta tạo ra một mẫu độc lập cùng phân phối (x1 , ..., xn )
từ g và ước lượng I bởi:

1
Iˆ =
n

n

i=1

f (xi )
1
h(xi ) =
g(xi )
n

n

w(xi )h(xi )
i=1

Ta gọi cách lấy mẫu này là lấy mẫu quan trọng. Mật độ g được gọi là
(xi )
mật độ đề xuất hoặc mật độ công cụ và trọng số w(xi ) = fg(x
được gọi là
i)
7


trọng số quan trọng. Chú ý rằng Iˆ là một ước lượng không chệch của I .

1.4

Xích Markov

Trong đoạn này, chúng ta đưa ra một số định lý về xích Markov quan
trọng cho phương pháp MCMC.
Định nghĩa 1.10. Xích Markov. Một dãy đại lượng ngẫu nhiên X =
{Xn , n = 0, 1, 2, 3, ...} nhận các giá trị trên tập S được gọi là xích Markov
nếu:
P(Xn+1 ∈ A|Xn = xn ,Xn−1 = xn−1 , ..., X0 = x0 )

= P(Xn+1 ∈ A|Xn = xn )
với mọi n

0, A ⊆ S , x0 , x1 , ..., xn ∈ S .

Định nghĩa 1.11. Tối giản: Xích Markov X được gọi là tối giản nếu tất
cả các trạng thái đều liên lạc được, tức là với mọi i, j ∈ S , có một số n ≥ 0
sao cho:
P(Xn = i|X0 = j) > 0.
Định nghĩa 1.12. Hồi quy Một xích Markov X được gọi là hồi quy nếu
xác suất để xích xuất phát từ trạng thái i quay trở lại i sau hữu hạn bước
bằng 1, tức là:
P(X trở lại trạng thái i sau hữu hạn bước |X0 = i) = 1

∀i ∈ S.

Định nghĩa 1.13. Hồi quy dương : Một xích hồi quy được gọi là hồi
quy dương nếu E(Tii ) < ∞ với mọi i ∈ S , trong đó Tii là khoảng thời gian
lần đầu tiên trở về trạng thái i. Nếu xích Markov là ergodic với phân phối
dừng π thì
π(i) = 1/E(Tii ).
Ở đây, phân phối dừng π = (π(1), π(2), ...) còn được gọi là phân phối giới
hạn.
8


(n)

n=1 pii

Định lí 1.14. Trạng thái i là hồi quy khi và chỉ khi

= ∞.

Định nghĩa 1.15. Tính không chu kỳ:
Một xích Markov được gọi là không có chu kỳ nếu không tồn tại d
các tập con rời nhau S1 , S2 , ..., Sd ⊂ S sao cho:

P (x, Si+1 ) = P(Xn+1 ∈ Si+1 |Xn = x) = 1 ∀x ∈ Si ,

2 và

i ∈ {1, 2, 3, ..., d−1}

P (x, S1 ) = 1 ∀x ∈ Sd .
Định nghĩa 1.16. φ - tối giản. Một xích Markov được gọi là φ - tối giản
nếu tồn tại một độ đo không tầm thường φ trong X sao cho ∀A ⊆ X với
φ(A) > 0 và ∀x ∈ X , tồn tại số nguyên dương n = n(x) sao cho:

P (n) (x, A)(= P(Xn ∈ A|X0 = x)) > 0.
Định nghĩa 1.17. Khoảng cách biến phân giữa hai độ đo xác suất P1 và
P2 được định nghĩa bởi:

P1 (·) − P2 (·) = sup |P1 (A) − P2 (A)|.
A

Định nghĩa 1.18. Hồi quy Harris: Một xích Markov X là hồi quy Harris
nếu ∀B ⊆ X với π(B) > 0 và ∀x ∈ X ta có:
P(Xn ∈ B với n > 0 | X0 = x) = 1.
Định lí 1.19. Phân phối của một xích Markov không có chu kỳ, hồi quy
Harris hội tụ đến phân phối giới hạn π , tức là:

lim P n (x, ·) − π(·)

n→∞

= 0 ∀x ∈ X .

Chú ý rằng vì:

q (n) (A) = P(Xn ∈ A) =

q (0) (x)P n (x, A)dx

nên ta có lim P(Xn ∈ A) = π(A) ∀A ⊆ X và với mọi phân phối ban đầu
n→∞

(0)

q .
9


Định lí 1.20. Định lý ergodic: Cho h là một hàm thực nào đó và X là
một xích Markov có tính ergodic với phân phối dừng π . Xét ergodic trung
bình:
N
¯hN = 1
h(Xn ).
N n=1
Bây giờ giả sử Y có phân phối π . Nếu Eπ (|h(Y )|) < ∞ thì khi N → ∞,
¯ N hội tụ đến Eπ (h(Y )) với xác suất 1.
ergodic trung bình h
Định lí 1.21. Định lý giới hạn trung tâm Nếu X là ergodic hình học
([3])và Eπ (h(Y )2+ε ) < ∞ với ε > 0 thì
2

τ
d
¯ N −→
h
N (Eπ (h(X)), )
N
với τ 2 là đại lượng có liên quan đến thời gian tự tương quan đầy đủ của X.

10


Chương 2
Phương pháp MCMC
2.1

Giới thiệu

Trong nhiều trường hợp phức tạp như số chiều tăng lên (phân phối
nhiều chiều) ... thì các mô phỏng cơ bản không thể thực hiện được. Hơn
nữa, bây giờ, giả sử chúng ta muốn biết kỳ vọng của biến ngẫu nhiên h(Y)
với Y có phân phối nhiều chiều được cho bởi hàm mật độ (hoặc hàm khối
xác suất) π . Tuy nhiên, chúng ta không thể tính E(h(Y )) = h(y)π(y)dy
và các phương pháp mô phỏng cơ bản cũng không thực hiện được. Đề giải
quyết vấn đề này, chúng ta đưa ra một phương pháp gọi là phương pháp
MCMC.
Ý tưởng chính của phương pháp MCMC là đi xây dựng một xích Markov
có tính ergodic mà phân phối dừng là π . Khi đó, chúng ta chạy X lên đến
thời gian dài N và ước lượng E(h(Y )) bởi N1 N
n=1 h(Xn ). Định lý ergodic
cho ta biết với N đủ lớn, ước lượng trên sẽ gần đến E(h(Y )).

2.2

Mẫu Metropolis - Hastings

Định nghĩa 2.1. Mẫu Metropolis - Hastings. Chọn các xác suất/mật
độ chuyển q(x, y), x, y ∈ S . Chúng được gọi là các phân phối đề xuất. Bây
giờ, giả sử Xn = x ∈ S .
Tiến hành như sau:
11


1. Lấy mẫu Z= z dựa vào q(x, z), z ∈ S
2. Chấp nhận Z= z với xác suất

α(x, z) = min 1,

π(z)q(z, x)
.
π(x)q(x, z)

Nếu Z= z được chấp nhận thì Xn+1 = z . Ngược lại, nếu Z= z không
được chấp nhận thì Xn+1 = x.

2.3
2.3.1

Một số thuật toán MCMC
Mẫu Gibbs

Mẫu Gibbs là một dạng lựa chọn phổ biến sử dụng phân phối có điều
(1)
(d)
kiện đầy đủ như là phân phối đề xuất. Cho xt = (xt , ..., xt ) và
(−i)

xt

= (x1 , ..., x(i−1) , x(i+1) , ..., x(d) ).

Chúng ta chọn một thành phần i ∈ 1, ..., d và đề xuất như một trạng thái
mới
z = (x1 , ..., x(i−1) , y, x(i+1) , ..., x(d) ),
với y được lấy mẫu từ mật độ có điều kiện đầy đủ
(−i)

π(y|xt

)=

π(z)
.
π(x1 , ..., x(i−1) , w, x(i+1) , ..., x(d) )dw

Người ta có thể chỉ ra rằng đối với lựa chọn phân phối đề xuất này, xác
suất chấp nhận là gần bằng 1. Nếu phân phối có điều kiện đầy đủ là chuẩn
tắc và dễ lấy mẫu thì mẫu Gibbs là một lựa chọn rất phổ dụng. Ta xem
xét một ví dụ đơn giản:

2.3.2

Mẫu độc lập

Như tên gọi chỉ trạng thái mẫu độc lập đề suất không phụ thuộc vào
trạng thái hiện tại của xích, tức là q(x, y) = f (y) với mọi x ∈ S , trong đó

12


f là một hàm khối xác suất hoặc mật độ. Xác suất chấp nhận cho mẫu
độc lập quy về:
π(y)f (x)
α(x, y) = min 1,
.
π(x)f (y)
2.3.3

Mẫu Metropolis - Hastings du động ngẫu nhiên

Ở đây, chúng ta chọn q(x, y) = f (y − x) với hàm khối xác suất hoặc
mật độ f nào đó. Mẫu Metropolis - Hastings du động ngẫu nhiên có tên
như vậy từ thực tế rằng sự đề xuất là được tạo ra theo một cách du động
ngẫu nhiên, tức là:
y =x+z
trong đó z được đưa ra từ f . Xác suất chấp nhận cho phân phối đề xuất
này là:
π(y)f (x − y)
α(x, y) = min 1,
.
π(x)f (y − x)
Chú ý rằng nếu f là đối xứng qua 0 thì đây là một mẫu Metropolis. Ví
dụ cho mẫu Metropolis cũng như mẫu du động ngẫu nhiên MH là phân
phối trộn.

2.3.4

Mẫu Metropolis (thành phần đơn)

Đây là một đề xuất sáng tạo sử dụng hàm khối xác suất hoặc mật độ đề
xuất đối xứng, tức là q(x, y) = q(y, x). Khi đó, xác suất chấp nhận được
đơn giản hóa:
π(x)
.
α(x, y) = min 1,
π(y)

13


Chương 3
MCMC thích nghi
3.1

Thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích
nghi

3.1.1

Mô tả thuật toán

Giả sử rằng các điểm X1 , X2 , ..., Xk đã được lấy mẫu. Khi đó một điểm
ứng viên Y được lấy mẫu từ phân phối đề xuất qk (·|X1 , X2 , ..., Xk ) mà
bây giờ phụ thuộc vào lịch sử (X1 , X2 , ..., Xk ) (hoặc là một phần của lịch
sử). Điểm ứng viên được chấp nhận với xác suất:

α(Y, Xk ) = min 1,

π(Y )
,
π(Xk )

trong đó, π(·) biểu thị mật độ xác suất của phân phối mục tiêu. Trong
trường hợp chấp nhận thì ta đặt Xk+1 = Y , ngược lại, Xk+1 = Xk . Phân
phối đề xuất qk (·|X1 , X2 , ..., Xk ) là phân phối Gauss với kỳ vọng (trung
bình) tại Xk và hiệp phương sai phụ thuộc vào một phần của lịch sử.

qt (·|X1 , ..., Xt ) ∼ N (Xt , c2d Rt ),
trong đó Rt là ma trận hiệp phương sai cấp d × d được xác định bởi H
điểm Xt−H+1 , Xt−H+2 ..., Xt và yếu tố tỷ lệ cd chỉ phụ thuộc vào số chiều
d. Hiệp phương sai Rt có thể được tính toán bởi họ các điểm Xt−H+1 ,
Xt−H+2 ..., Xt trong một ma trận K cấp H × d, ở đây mỗi hàng đại diện
14


cho một điểm lấy mẫu. Khi đó

Rt =

1
K T K.
H −1

Trong đó, K là ma trận quy tâm (mỗi cột của ma trận tâm bằng hiệu của
cột ma trận ban đầu trừ đi trung bình của cột đó): K = K − E[K]. Trong
thực hành, một cách dễ dàng cho việc lấy mẫu từ N (Xt , c2d Rt ), ví dụ như:

N (Xt , c2d Rt ) ∼ Xt + √

cd
K T N (0, IH ),
H −1

với N (0, IH ) là phân phối Gauss chuẩn tắc.

3.1.2

Tính chất ergodic

Trước tiên ta thấy rằng thuật toán AP không có tính Markov. Trong
đoạn này, chúng ta sẽ chỉ ra một cách ngắn gọn tính hội tụ của quá trình
(Xn ) trong AP. Để đơn giản, chúng ta giả sử phân phối mục tiêu π bị chặn
và chúng ta chỉ định một cận dưới cho kích thước của phân phối đề xuất.
Bằng cách chiếu phân phối giới hạn của xích (Yk ) trở lại Rd thu được phân
phối π mà Xk mô phỏng cuối cùng. Vì tính đo được của các tập A nên
hầu chắc chắn rằng:

π(A) = lim (χA (X1 ) + χA (X2 ) + ... + χA (Xn )),
n→∞

với χA là hàm đặc trưng của tập A.

3.1.3

3.2
3.2.1

So sánh các thuật toán Metropolis với thuật toán AP

Thuật toán Metropolis thích nghi
Mô tả thuật toán

Giả sử rằng tại thời điểm t − 1 chúng ta lấy mẫu các trạng thái
X0 , X1 , ..., Xt−1 , trong đó X0 là trạng thái ban đầu. Khi đó điểm ứng viên
Y được lấy mẫu từ phân phối đề xuất (đối xứng tiệm cận) qt (·|X0 , ..., Xt−1 ),
15


bây giờ, nó phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử X0 , ..., Xt−1 . Điểm ứng viên Y
được chấp nhận với xác suất:

α(Xt−1 , Y ) = min 1,

π(Y )
π(Xt−1 )

Trong trường hợp chấp nhận, ta đặt Xt = Y , ngược lại, ta đặt Xt = Xt−1 .
Phân phối đề xuất qt (·|X0 , ..., Xt−1 ) được dùng trong thuật toán AM
là phân phối Gauss với kỳ vọng tại điểm hiện tại Xt−1 và hiệp phương sai
Ct = Ct (X0 , ..., Xt−1 ). . Chúng ta chọn một chỉ số t0 > 0 cho độ dài một
chu kỳ ban đầu và định nghĩa:

C
t ≤ t0
0
Ct =
(3.1)
s cov(X , ..., X ) + s εI t > t
d

0

t−1

d

d

0

Với t ≥ t0 + 1, ta thu được hiệp phương sai Ct thỏa mãn công thức truy
hồi:
sd ¯ ¯ T
t−1
T
¯ ¯T
Ct + (tX
Ct+1 =
t−1 Xt−1 − (t + 1)Xt Xt + Xt Xt + εId ). (3.2)
t
t

3.2.2

Tính Ergodic

Trong thuật toán AP, được mô tả ở trên, hiệp phương sai Ct được tính
toán chỉ từ trạng thái cuối H , ở đây H ≥ 2. Ở phần trước, ta chỉ ra phương
pháp này không có tính ergodic. Nhưng phân phối giới hạn của AP khác
không đáng kể với phân phối mục tiêu.
Mục tiêu trong đoạn này chỉ ra thuật toán AM có tính ergodic đúng và
vì thế cung cấp mô phỏng chính xác của phân phối mục tiêu.
Định lí 3.1. Cho π là mật độ của phân phối mục tiêu có giá trên một
tập con đo được bị chặn S ⊂ Rd , và giả sử rằng π là bị chặn trên. Cho
ε > 0 và µ0 là phân phối ban đầu bất kì trên S . Định nghĩa xích AM (Xn )
bởi dãy xác suất chuyển tổng quát như trong định nghĩa 3.1. Khi đó xích
AM mô phỏng một cách đúng đắn phân phối mục tiêu π : với bất kỳ hàm
bị chặn đo được f : S → R, đẳng thức
1
lim
(f (X0 ) + f (X1 ) + ... + f (Xn )) = f (x)π(dx)
n→∞ n + 1
S
16


hầu chắc chắn.

3.2.3

So sánh các thuật toán Metropolis với thuật toán AM

Các thuật toán được so sánh là

• Thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên (M) với một phân phối
đề xuất Gauss,
• Thuật toán Metropolis - Hastings thành phần đơn (SC) với một phân
phối đề xuất Gauss,
• Thuật toán Metropolis du động ngẫu nhiên thích nghi (AP).
• Thuật toán Metropolis thích nghi (AM).
Các phân phối mục tiêu thực nghiệm
Các phân phối mục tiêu thực nghiệm được đưa ra như trong mục 3.1.3
gồm π1 , π2 , π3 , π4 .
Kết quả mô phỏng (Hình 3.5)

Hình 3.1: So sánh các thuật toán SC, M, AP, AM với các phân phối mục tiêu 8- chiều
π1 , π2 , π3 , π4 . Đồ thị thể hiện err(≤ 68, 3%) và std(≤ 68, 3%)

17


3.3

Một số ứng dụng của MCMC thích nghi

Trong thực tế có nhiều ứng dụng của MCMC ([10], mục 7 và [6] ). Đó
là: Mô hình suy giảm oxy, mô hình tăng trưởng sinh vật phù du và hạn
chế dinh dưỡng, mô hình mô phỏng GOMOS.

3.3.1

Mô hình mô phỏng GOMOS

Trong đoạn này, chúng ta sẽ chỉ xét bài toán ngược đầu tiên, vì thế dữ
liệu tương ứng với tia l là hàm truyền đo được T abs = [T1abs (l), ..., TΛabs (l)]T
tại Λ ≈ 1400 bước sóng khác nhau và mật độ dòng chưa biết của các khí
khác nhau là: N (l) = [N1 (l), ..., NJ (l)].
Phân phối hậu xác suất của mật độ dòng cho là:

P (N (l)|T abs (l)) ∝ P (T abs (l)|N (l))P (N (l)).
Giả sử hàm khả năng có sai số mô hình Gauss và sai số đo được, có thể
viết dưới dạng:
1
− 12 S(N )
P (T abs |N (l)) =
.
1 e
n
(2π) 2 |C| 2
Ở đây số mũ là S(N ) = (G(N (l)) − T abs (l))T (C(l))−1 (G(N (l)) − T abs (l)).
Đo lường ước lượng cho mỗi bước sóng λ là:
J

Gλ (N (l)) = e−Σj=1 σj (λ)Nj (l) .
Bài toán nghịch đảo truyền thống được giải với giả thiết không có thông
tin đã biết. Do đó, chúng ta áp dụng phương pháp MCMC thích nghi cho
bài toán này.
Với các tham số bộ nhớ và tham số tần số cần có trong thuật toán AP,
chúng ta sử dụng H = U = 500. Độ dài xích là 20000.

3.3.2

Mô hình suy giảm oxy

Theo dõi ước lượng sự thay đổi theo thời gian của sự hô hấp mùa đông
trong hồ Tuusulanj¨arvi và để đánh giá tác động lâu dài của sự thêm và
18


Hình 3.2: Mật độ khí bởi mô phỏng AP tại độ cao 30km. Từ trên xuống dưới là: Mật
độ không khí, ozone, N O2 , N O3 , aerosols

giảm bớt không khí nhân tạo ([10], mục 7 ). Ảnh hưởng của oxy nhân tạo
được nghiên cứu bởi mô hình tiêu thụ oxy sau:

dCO2
P ump
= kyear CO2 bTobs −Tref +
,
dt
V ol
với CO2 là nồng độ oxy trong hồ (mgl−1 ), kyear là tổng hệ số tỷ lệ hô hấp
theo năm (d−1 ), b là hệ số nhiệt độ của tỷ lệ hô hấp, Tobs là nhiệt độ
quan sát của hồ (◦ C), Tref là nhiệt độ tham khảo (4◦ C), Pump là thông
lượng oxy được bơm (kgO2 d−1 ), Vol là thể tích của thiết bị thông gió (m3 ).

19


Kết luận
Các kết quả chính thu được là:
1. Tìm hiểu về phương pháp MCMC, tập trung vào một số thuật toán
MCMC như mẫu Gibbs, mẫu độc lập, mẫu Metropolis - Hastings du
động ngẫu nhiên, mẫu Metropolis thành phần đơn.
2. Tìm hiểu về hai thuật toán MCMC thích nghi, so sánh ưu nhược điểm
và đưa ra các ứng dụng.
Nếu thời gian cho phép, luận văn có thể:
+ Tìm hiểu thêm một số thuật toán MCMC thích nghi khác.
+ Viết chương trình và áp dụng MCMC cho các bài toán thực tế ở
Việt Nam.

20


Tài liệu tham khảo
[1] Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng,
Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.
[2] Đặng Hùng Thắng, Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên,
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009.
[3] Daren B. H. Cline and Huay-min H. Pu, Geometric ergodicity of nonlinear time series, Texas A & M University. Statistica Sinica 9(1999),
1103-1118.
[4] P.Hall, C.C.Heyde, Martingale limit theory and its application, Academic Press, 1980.
[5] Gareth Roberts, ST911 Fundamentals of Statistical Inference Part III,
Department of Statistics, University of Warwick, 2012.
[6] Heikki Haario, Eero Saksman, Johanna Tamminen, Adaptive proposal distribution for random walk Metropolis algorithm, University
of Helsinki, Finland,1999.
[7] Heikki Haario, Eero Saksman, Johanna Tamminen, An adaptive
Metropolis algorithm, Bernoulli 7(2). 2001, 223 - 242.
[8] Henri P. Gavin, The Levenberg-Marquardt method for nonlinear least
squares curve-fitting problems, Duke University, September 29, 2015.
[9] James Davidson, Robert de Jong, Strong laws of large number for
dependent heterogeneous processes: A synthesis of recent and newresults, Econometric Reviews 16(3). 1997, 251-279.
21


[10] Marko Laine, Adaptive MCMC methods with applications in enviromental and geophysical models, Finnish meteorological institute contributions No.69, 2008.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×