Tải bản đầy đủ

Cơ cấu sử dụng lao động về trình độ tại KCX

Cơ cấu sử dụng lao động về trình độ tại KCX-KCN
Trình độ học vấn
Tiểu học
THCS
THPT
Trung học CN
Cao đẳng
Đại học
Trên đại học
Cộng

Năm 2010 (%)
4,97%
44,15%
35,24%
8,9%
2,84%
3,87%
0,03%
100%


Chỉ số nhu cầu theo trình độ chuyên môn năm 2010

nhóm lao động có trình độ trung học cơ sở, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất 71,09%
(tương đương 12.289 trong tổng số 17.286 lao động); kỹ sư, cử nhân chiếm 15,75% (2.722 lao
động); cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề 12,07%; thạc sĩ 0,97% và tiến sĩ 0,12%.nhóm lao
động có trình độ trung học cơ sở, lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất 71,09% (tương đương
12.289 trong tổng số 17.286 lao động); kỹ sư, cử nhân chiếm 15,75% (2.722 lao động); cao đẳng
chuyên nghiệp, trung cấp nghề 12,07%; thạc sĩ 0,97% và tiến sĩ 0,12%.

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động
thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn nhân lực quý 2-2011 sẽ tăng từ 7%
đến 10% so với quý 1-2011. Theo đó, trong quý 2 của năm 2011, thị trường
lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 87.000
lao động, các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố cần tuyển trên
10.000 lao động. Trong đó, nhu cầu lao động có trình độ đại học trở lên
khoảng 10%, cao đẳng, trung cấp khoảng 20%, công nhân kỹ thuật – sơ cấp


nghề 25%, lao động phổ thông 45%. Các nhóm ngành nghề được doanh
nghiệp tuyển dụng nhiều nhất vẫn là lao động phổ thông; bán hàng, tiếp thị,
dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng cáo, marketing; công nghệ thông tin;
cơ khí, kỹ thuật xây dựng; hành chính văn phòng; điện, điện tử, điện lạnh,
điện công nghiệp, may mặc… Tại tỉnh Đồng Nai, theo tin từ Trung tâm giới
thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý 2
năm 2011, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao
động các loại, bao gồm cả lao động mới và lao động thay thế. Các doanh
nghiệp vẫn tuyển lao động phổ thông là chủ yếu, nhất là các ngành dệt may,
da giày... Trong khi đó, khả năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ
vào khoảng trên 10.000 lao động. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực
và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn
nhân lực quý 2-2011 sẽ tăng từ 7% đến 10% so với quý 1-2011. Theo đó,
trong quý 2 của năm 2011, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ có
nhu cầu tuyển dụng khoảng 87.000 lao động, các khu chế xuất – khu công
nghiệp thành phố cần tuyển trên 10.000 lao động. Trong đó, nhu cầu lao
động có trình độ đại học trở lên khoảng 10%, cao đẳng, trung cấp khoảng
20%, công nhân kỹ thuật – sơ cấp nghề 25%, lao động phổ thông 45%. Các
nhóm ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất vẫn là lao
động phổ thông; bán hàng, tiếp thị, dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng
cáo, marketing; công nghệ thông tin; cơ khí, kỹ thuật xây dựng; hành chính
văn phòng; điện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, may mặc… Tại tỉnh

Đồng Nai, theo tin từ Trung tâm giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý 2 năm 2011, các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao động các loại, bao gồm cả lao
động mới và lao động thay thế. Các doanh nghiệp vẫn tuyển lao động phổ
thông là chủ yếu, nhất là các ngành dệt may, da giày... Trong khi đó, khả
năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ vào khoảng trên 10.000 lao
động. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao
động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn nhân lực quý 2-2011 sẽ tăng
từ 7% đến 10% so với quý 1-2011. Theo đó, trong quý 2 của năm 2011, thị
trường lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng
87.000 lao động, các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố cần tuyển
trên 10.000 lao động. Trong đó, nhu cầu lao động có trình độ đại học trở lên
khoảng 10%, cao đẳng, trung cấp khoảng 20%, công nhân kỹ thuật – sơ cấp
nghề 25%, lao động phổ thông 45%. Các nhóm ngành nghề được doanh
nghiệp tuyển dụng nhiều nhất vẫn là lao động phổ thông; bán hàng, tiếp thị,
dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng cáo, marketing; công nghệ thông tin;
cơ khí, kỹ thuật xây dựng; hành chính văn phòng; điện, điện tử, điện lạnh,
điện công nghiệp, may mặc… Tại tỉnh Đồng Nai, theo tin từ Trung tâm giới
thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý 2


năm 2011, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao
động các loại, bao gồm cả lao động mới và lao động thay thế. Các doanh
nghiệp vẫn tuyển lao động phổ thông là chủ yếu, nhất là các ngành dệt may,
da giày... Trong khi đó, khả năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ
vào khoảng trên 10.000 lao động. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực
và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn
nhân lực quý 2-2011 sẽ tăng từ 7% đến 10% so với quý 1-2011. Theo đó,
trong quý 2 của năm 2011, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ có
nhu cầu tuyển dụng khoảng 87.000 lao động, các khu chế xuất – khu công
nghiệp thành phố cần tuyển trên 10.000 lao động. Trong đó, nhu cầu lao
động có trình độ đại học trở lên khoảng 10%, cao đẳng, trung cấp khoảng
20%, công nhân kỹ thuật – sơ cấp nghề 25%, lao động phổ thông 45%. Các
nhóm ngành nghề được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất vẫn là lao
động phổ thông; bán hàng, tiếp thị, dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng
cáo, marketing; công nghệ thông tin; cơ khí, kỹ thuật xây dựng; hành chính
văn phòng; điện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, may mặc… Tại tỉnh
Đồng Nai, theo tin từ Trung tâm giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý 2 năm 2011, các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao động các loại, bao gồm cả lao
động mới và lao động thay thế. Các doanh nghiệp vẫn tuyển lao động phổ
thông là chủ yếu, nhất là các ngành dệt may, da giày... Trong khi đó, khả
năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ vào khoảng trên 10.000 lao
động. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao
động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn nhân lực quý 2-2011 sẽ tăng
từ 7% đến 10% so với quý 1-2011. Theo đó, trong quý 2 của năm 2011, thị
trường lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng
87.000 lao động, các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố cần tuyển
trên 10.000 lao động. Trong đó, nhu cầu lao động có trình độ đại học trở lên
khoảng 10%, cao đẳng, trung cấp khoảng 20%, công nhân kỹ thuật – sơ cấp
nghề 25%, lao động phổ thông 45%. Các nhóm ngành nghề được doanh
nghiệp tuyển dụng nhiều nhất vẫn là lao động phổ thông; bán hàng, tiếp thị,
dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng cáo, marketing; công nghệ thông tin;
cơ khí, kỹ thuật xây dựng; hành chính văn phòng; điện, điện tử, điện lạnh,
điện công nghiệp, may mặc… Tại tỉnh Đồng Nai, theo tin từ Trung tâm giới
thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong quý 2
năm 2011, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng 30.000 lao
động các loại, bao gồm cả lao động mới và lao động thay thế. Các doanh
nghiệp vẫn tuyển lao động phổ thông là chủ yếu, nhất là các ngành dệt may,
da giày... Trong khi đó, khả năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chỉ
vào khoảng trên 10.000 lao động.


Theo các chuyên gia trong lĩnh vực việc làm, sở dĩ các doanh nghiệp “khát” lao
động phổ thông bởi do tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ". Ngoài sự lệch lạc vì
không nắm rõ nhu cầu thị trường lao động thì tâm lý thích "làm thầy" hơn làm thợ
vẫn còn rất nặng trong thanh niên. Điều này khiến doanh nghiệp thì rất “khát”
thợ, trong khi đó lại có quá nhiều "thầy" phải thất nghiệp. Theo các chuyên gia
trong lĩnh vực việc làm, sở dĩ các doanh nghiệp “khát” lao động phổ thông bởi do
tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ". Ngoài sự lệch lạc vì không nắm rõ nhu cầu thị
trường lao động thì tâm lý thích "làm thầy" hơn làm thợ vẫn còn rất nặng trong
thanh niên. Điều này khiến doanh nghiệp thì rất “khát” thợ, trong khi đó lại có
quá nhiều "thầy" phải thất nghiệp. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực việc làm,
sở dĩ các doanh nghiệp “khát” lao động phổ thông bởi do tình trạng "thừa thầy,
thiếu thợ". Ngoài sự lệch lạc vì không nắm rõ nhu cầu thị trường lao động thì tâm
lý thích "làm thầy" hơn làm thợ vẫn còn rất nặng trong thanh niên. Điều này
khiến doanh nghiệp thì rất “khát” thợ, trong khi đó lại có quá nhiều "thầy" phải
thất nghiệp.v
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


Diễn biến nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2010 là
thời điểm kinh tế phục hồi và phát triển sau thời gian doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động.
Đây cũng là thời điểm vào dịp lễ và Tết nên sau Tết, nhu cầu của các doanh nghiệp tập trung
nhiều vào nguồn lao động phổ thông cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ thời vụ rất lớn. Trong
6 tháng cuối năm, thị trường lao động thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các doanh nghiệp
thiếu lao động phổ thông đã cải thiện chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh, tiền lương
cùng nhiều chính sách phúc lợi khác, vì vậy nhu cầu lao động phổ thông giảm dần, thay vào
đó là nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề và có trình độ cao. Những ngành nghề có nhu cầu
tuyển dụng cao vẫn là những ngành nghề của 6 tháng đầu năm nhưng với yêu cầu về tay nghề
và trình độ chuyên môn cao hơn.Trong khi đó, nguồn cung nhân lực trong năm 2010 cũng
diễn biến theo những nghịch lý. Khi nguồn lao động phổ thông thiếu thì nguồn lao động có
trình độ từ trungcấp, cao đẳng, đại học trong một số ngành nghề lại chưa đáp ứng số lượng,
chất lượng so với nguồn cầu. Do đó, vẫn có hiện tượng thừa lao động có trình độ nhưng chưa
đáp ứngyêu cầu tuyển dụng và làm việc của doanh nghiệp.
Năm 2010: 275.000 lao động Thành phố Hồ Chí Minh có việc làm ổn định Trong số này có
khoảng 271.000 lao động được giải quyết việc làm và hơn 120.000 lượt người có việc làm mới,
là số liệu tổng kết của Trung tâm Dự báo và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí
Minh sau khi tổng hợp cơ sở dữ liệu của 18.036 doanh nghiệp tại Thành phố. Những ngành
nghề được liệt kê hút lao động nhất năm 2010 bao gồm: dệt may – da giày, nhựa – bao bì, dịch
vụ – phục vụ, điện tử – viễn thông , marketing, bán hàng… Các ngành này sử dụng lao động
phổ thông trong tổng nhu cầu tuyển dụng với cơ cấu trình độ chuyên môn đạt hơn 56%.
Riêng trình độ cao đẳng – đại học chiếm tỉ lệ hơn 19%, chủ yếu rơi vào lĩnh vực: công nghệ
thông tin, xây dựng – kiến trúc, quản lý kinh doanh – nhân sự, kiểm toán – kế toán; còn lại là
đội ngũ lao động sơ cấp, trung cấp nghề. Mặc dù được xem là năm không nhiều biến động
và có xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm
2010 vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi độ chênh lệch giữa cung và cầu còn khá lớn, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu lao động luôn được xem là một bài toán cần phải giải quyết một cách triệt để.


Theo đó, quý 1/2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng, giữa nhu cầu tuyển dụng
theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề. Nhu cầu lao động phổ thông trong khoảng
thời gian này rất lớn, chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu chỗ làm việc trống; trong khi đó,
nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chỉ chiếm 30%. Các ngành nghề có
nhu cầu tuyển dụng cao trong quý này chủ yếu là những ngành nghề thâm dụng lao động, như:
nhựa – bao bì, dệt may – giày da, chế biến, vệ sinh công nghiệp, mộc – mỹ nghệ. Bước sang quý
2/2010, từ những tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của
doanh nghiệp, đặc biệt việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản
xuất kinh doanh, nâng cao tiền lương, thu nhập, đời sống lao động được cải thiện, thị trường lao
động phát triển xu hướng tương đối cân bằng cung cầu. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm từ
71,76% xuống còn 56,42% so với tổng nhu cầu.
Đến quý 3, tình hình đã có sự ổn định hơn. Nguồn cung và nguồn cầu đáp ứng được 80%;
nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đã giảm hẳn so với trước đó (40% so với tổng nhu
cầu). Các doanh nghiệp tăng cường việc tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao,
lao động có tay nghề và nhu cầu việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian trong lĩnh vực gia
công sản xuất, chế biến.
Năm 2010 cũng là năm các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động và hình thức tuyển dụng
lao động trên hệ thống điện tử, trực tuyến phát triển mạnh cùng với các chính sách của doanh
nghiệp về tuyển dụng linh hoạt, cụ thể thông tin chính sách sử dụng lao động đã hỗ trợ sinh
viên học sinh, người lao động tìm việc thuận lợi hơn. 11 tháng qua, các kênh giới thiệu việc làm
đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm được 271.061 lao động, đạt 100,39% kế hoạch;
trong đó có 120.641 chỗ làm việc mới. Ước cả năm 2010, giải quyết việc làm được trên 275.000
lao động. Trong tổng số người được giải quyết việc làm, tại các khu chế xuất, khu công
nghiệp đã thu hút trên 30.000 lao động.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×