Tải bản đầy đủ

mấu giấy đi đường dài ngày

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CTY CỔ PHẦN ABC



CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho :
Chức vụ :
Được cử đi công tác : Trong và ngoài Tỉnh .
Theo công lệnh hoặc giấy giới thiệu số :
ngày
Từ ngày
tháng
Năm 201
đến ngày


Số :

tháng
Năm 201
tháng
Năm 201
Ngày tháng Năm 201
Thủ trưởng đơn vò

Tiền ứng trước :
Lương :
Công tác phí :
Cộng :

đ
đ
đ
Ngày Phương Độ dài
Nơi đi và nơi đến giờ tiện sử chặng
dụng đường
A
1
B
2
Nơi đi :Quy Nhơn
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến:Quy Nhơn
Nơi đi :
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến :

Thời gian lưu trú
Trên
Ở nơi đến
đường đi

3
4

Lý do
lưu
trú
5

Chứng nhận
của cơ quan
(ký tên đóng
6


Nơi đi :
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến :
Nơi đi :
Nơi đến :

1. Phụ cấp đi đường :
2. Phụ cấp lưu trú :
- Lưu trú dọc đường :
- Lưu trú ở công tác :
Tổng cộng :
Số tiền bằng chữ :

đồng
đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

Duyệt
Thời gian lưu trú
Được hưởng phụ cấp
ngày

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Duyệt
Số tiền được hưởng
thanh toán .


Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán – Tài chính
(Ký, họ tên)x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×