Tải bản đầy đủ

mẫu giấy đề nghị tạm ứng

CTY CỔ PHẦN abc
PHÒNG :


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi :
Tôi tên là :
Đơn vò :
Đề nghò cho tạm ứng số tiền :
(Viết bằng chữ ) :
Lý do tạm ứng :
Thời hạn thanh toán :

Quy nhơn, ngày

Thủ trưởng đơn vò

(Ký tên, Họ và tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên, Họ và tên)

CTY CỔ PHẦN abc
PHÒNG :


tháng
năm 201_
Phụ trách bộ phận
Người xin tạm ứng
(Ký tên, Họ và tên)
(Ký tên, Họ và tên )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi :
Tôi tên là :
Đơn vò :
Đề nghò cho tạm ứng số tiền :
(Viết bằng chữ ) :
Lý do tạm ứng :
Thời hạn thanh toán :

Quy nhơn, ngày

Thủ trưởng đơn vò
(Ký tên, Họ và tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên, Họ và tên)

tháng
năm 201

Phụ trách bộ phận
Người xin tạm ứng
(Ký tên, Họ và tên)
(Ký tên, Họ và tên )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×