Tải bản đầy đủ

HỢP ĐỒNG KHÁM sức KHỎE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG
KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ NĂM 2015
-

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/0/2006
căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y Tế hướng dẫn khám sức
khoẻ.
Căn cứ Thông báo số 2223/SYT-NVY ngày 31/12/2013 của Sở Y tế về việc cho phép
các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của thông tư 14/2013/TT-BYT.
Căn cứ điều 152, chương IX Bộ luật lao động quy định về việc khám sức khỏe cho
người lao động.
Căn cứ nhu cầu, chức năng của 2 Bên:

Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2015. Tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chúng tôi gồm có:

BÊN A
: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Trụ sở
:
Điện thoại
:
Mã số thuế
:
Số tài khoản
:
Tại Ngân hàng
: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định
Người đại diện
:
BÊN B
Trụ sở
Điện thoại
Mã số thuế
Số tài khoản
Tại Ngân hàng
Người đại diện

:
:
:
:
:
:
:

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH
355 Trần Hưng Đạo, Tp.Quy Nhơn
056.3822900
Fax: 056.3822900
4100430229
72000013855008
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Bình Định
Bà TRẦN THỊ THU
Chức vụ: Giám Đốc


Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Phạm vi, nội dung hợp đồng
Bên B nhận thực hiện Hợp đồng dịch vụ khám sức khoẻ cho nhân viên Bên A theo các danh
mục sau:


STT
1

DANH MỤC KHÁM
Khám tổng quát

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

SỐ LƯỢNG
KHÁM (NGƯỜI)

70.000

90

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

TỔNG CỘNG

6.300.000
6.300.000

Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm nghìn đồng./.

Điều 2: Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Sáng ngày 23/12/2015
- Tại: Công ty CP ABC
- Địa chỉ: Đường Tây Sơn, P.Quang Trung, Tp.Quy Nhơn
Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
- Được tính theo số lượng nhân viên thực tế khi tiến hành khám theo đơn giá tại điều 1.
- Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 14 ngày sau
khi Bên A đã nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ và Bên B giao toàn bộ kết quả khám
cho Bên A.
Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên
4.1 Trách nhiệm Bên A:
-

Có trách nhiệm huy động toàn bộ CBCNV đến địa điểm của Bên B khám sức khoẻ
theo đúng tiến độ và thời gian hợp đồng.
- Thanh toán toàn bộ kinh phí khám sức khỏe người lao động cho Bên B khi Bên B đã
gửi hóa đơn tài chính hợp lệ và bàn giao toàn bộ kết quả khám sức khỏe cho Bên A.
4.2 Trách nhiệm Bên B:
- Tổ chức khám sức khỏe đảm bảo chất lượng chuyên môn.
- Thái độ lịch sự tôn trọng bí mật riêng tư của người được khám.
- Phân loại sức khỏe, tổng hợp tình hình bệnh tật của từng cán bộ nhân viên cho bên A
và bàn giao cho Bên A kết quả khám sức khỏe (hồ sơ chi tiết của nhân viên và bảng
tổng hợp đánh giá kết quả theo danh sách thực tế đã khám) chậm nhất 15 ngày sau
ngày khám
Điều 5: Điều khoản chung
- Hợp đồng này được thỏa thuận theo yêu cầu của bên A về các danh mục khám
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ghi trong hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn trở ngại hai bên sẽ cùng nhau
bàn bạc và giải quyết.
- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản chính
và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản chính.

ĐẠI DIÊN BÊN A
Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám Đốc


TRẦN THỊ THUx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×