Tải bản đầy đủ

giây đề nghị cung ứng sec

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG ỨNG SÉC
Quy Nhơn, ngày tháng năm 2016
Kính Gửi : Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Bình Đònh
Tên đơn vò : Công ty TNHH ABC.
Đòa Chỉ : Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn.
Số hiệu tài khoản tiền gửi thanh toán :
Đề nghò Ngân hàng bán cho chúng tôi :
Tờ séc
Phương thức thanh toán : Tiền mặt
Người được ủy quyền nhận séc là Ông (Bà):
Chứng minh thư, Hộ chiếu :
Ngày cấp
Nơi cấp :
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng chế độ và thanh toán Séc của
Ngân hàng, của pháp luật và hòan tòan chòu trách nhiệm về bảo quản và sử
dụng Séc.
Kế toán Trưởng


Chủ tài khỏan

Ý kiến Ngân Hàngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×