Tải bản đầy đủ

bảng thuyết minh đăng ký định mức lao động

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CP ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2011

BẢNG THUYẾT MINH
“V/v đăng ký định mức lao động năm 2011”
Kính gửi:

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định.

Năm 2011, Công ty Cổ Phần ABC đã đầu tư chiều sâu đi vào sản xuất ổn định mặt
hàng tôm đông lạnh xuất khẩu.
Mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu được chế biến theo qui trình sản xuất rất nghiêm
ngặt và phức tạp theo sơ đồ như sau:
Tiếp nhận nguyên liệu  Sơ chế lặt đầu  Làm sạch, rút gân, xẻ lưng  Phân cỡ 
Kiểm cỡ  Ngâm  Xiên que  Luộc  Bóc vỏ  Định hình, làm sạch, tẩm bột  Cân

tịnh  Lên khuôn  Cấp đông  Ra đông đóng gói  Bảo quản  Vận chuyển, bốc xếp.
Do đó, cần phải bố trí lực lượng lao động sản xuất phù hợp theo từng công đoạn sản
xuất, căn cứ theo năng xuất lao động thực tế sản xuất ở đơn vị, định mức lao động được xây
dựng dựa trên cấp bậc công việc, hệ số lương (Bảng lương A2 thủy sản – nhóm II).


Định mức lao động công nghệ được tính là:
Nội dung

TT
Công đoạn sản xuất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tiếp nhận nguyên liệu
Sơ chế lặt đầu
Làm sạch, rút gân, xẻ lưng
Phân cỡ, kiểm cỡ
Ngâm
Xiên que
Luộc
Bóc vỏ
Định hình, làm sạch, tẩm bột
Cân tịnh, lên khuôn
Cấp đông, ra đông đóng gói
Bảo quản, vận chuyển, bốc xếp
Tổng cộng

Bậc công
việc


Hệ số
lương

Định mức
(Công/ Tấn thành phẩm)

2/6
1/6
1/6
3/6
2/6
2/6
2/6
1/6
3/6
3/6
3/6
2/6

2,01
1,67
1,67
2,42
2,01
2,01
2,01
1,67
2,42
2,42
2,42
2,01
2,10

03
08
09
08
03
05
03
04
17
05
03
02
70
Nội dung

Bậc lương

Hệ số lương

Bộ phận phân xưởng hải
sản
Bộ phận quản lý chất
lượng
Bộ phận kỹ thuật - CĐL
Bộ phận vệ sinh phục vụ
Tổng cộng

4/6

2.75

Định mức
(Công/ Tấn thành phẩm)
04

5/6

3,49

03

4/6
1/6

2,75
1,67
2,85

03
01
11

TT
1
2
3
4

Định mức lao động phụ trợ, phục vụ tính được là:Định mức lao động quản lý (tính theo hệ số lương bình quân thực tế):

Nội dung

Bậc lương

Hệ số lương

Bộ phận quản lý
Vậy định mức lao động tổng hợp là
+ Thời gian lao động công nghệ
+ Thời gian lao động phụ trợ, phục vụ
+ Thời gian lao động quản lý

Định mức (lao động)

3,58
:
:
:
:

21

công/tấn thành phẩm
công/tấn thành phẩm
công/tấn thành phẩm
công/tấn thành phẩm

Trong quá trình sản xuất chế biến, công ty đã từng bước xây dựng định mức lao
động cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu ở công ty.

CÔNG TY CP ABC

Giám đốcx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×