Tải bản đầy đủ

phuong huong dao tao GD

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO - CHI
NHÁNH TP.HCM
----------------------------------------------------------10/26-28, Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (84)8-3811-9823. (84)8-3811-9383
Fax: (84)8-3811-4600

1)Sơ đồ phát triển chương trình giáo dục
Khảo sát

Phân tích nhu cầu xã hội

TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG : NGUYỄN THỊ
PHONG NHÃ
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CTY CỔ PHẦN THUẬN THẢO JSC,
HCM

Thu thập thông tin

Xử lí thông tin


NGOẠI NGỮ
KỸ NĂNG

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu

Lựa chọn sắp xếp

Thiết kế

Hình thức tổ chức dạy học
Phương pháp phương tiện dạy học
Đánh giá kết quả

Động cơ

Thực thi

Kế hoạch dạy học
Kế hoạch kiểm tra đánh giá

Đánh giá cải tiến

THỂ LỰC


2)Phát biểu định nghĩa về chương trình giáo dục, phân tích mối quan
hệ giũa các yếu tố, chú ý vai trò quyết định của mục tiêu chuẩn đầu ra đối với
quá trình đào tạo và dạy học.
Xã hội
Người học

Phân tích nhu cầu

Môn học

Kiế thức
Kỹ năng


Mục tiêu –
chuẩn đầu ra

Thái độ

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Hình thức tổ chức
dạy học, phương
pháp, phương tiện

Ở nhà

Phương pháp dạy tự học

HD
Kiểm tra đánh giá

Ktra

Trên
Ở nhà
lớp

Lớp đông
LV nhóm
Xemina
Thực
hành

PH2
tích cực
Hđộng
SV*)Định nghĩa chương trình giáo dục

Thuật ngữ chương trình giáo dục xuất hiện từ năm 1820, tuy nhiên phải đến
giữa thế kỉ 20 thuật ngữ này mới được xử dụng một cách chuyên nghiệp ở
Hoa Kỳ và một số nước có nền giáo dục phát triển. Chương trình giáo dục
(Curriculum) có gốc La tinh là Currere có nghĩa là “to run” (Chạy điều hành
hoặc “to run a course” – điều hành một khóa học). Do vậy, định nghĩa truyền
thống của chương trình giáo dục là một khóa học (Course of study).
Hầu hết các nhà giáo dục ở giai đoạn đầu xem chương trình giáo dục là một
khóa học, một giáo trình – cái hình thành nên một khóa học.
Chương trình học bao gồm các môn học thường xuyên như ngữ pháp, đọc,
hùng biện và logic, và toán học ( cho các trường tiểu học và trung học) và
những môn học tinh túy nhất của thế giới phương tây (bắt đầu đưa vào từ
trường trung học)
Chương trình học bao gồm các môn học chủ yếu trong năm lĩnh vực
lớn như 1)tiếng mẹ đẻ và ngữ pháp, văn chương và viết;2) toán học; các môn
khoa học;4) lịch sử; 5) ngoại ngữ.
Chương trình học gồm toàn bộ kiến thức của các môn học. Giáo dục được
xem như một quá trình nhằm giúp người học nắm bắt các nội dung kiến thức
cấu tạo nên các môn học.
Chương trình học là một hệ thống khóa học hay môn học cần phải có
được tốt nghiệp hoặc được cấp chứng nhận đã học xong một ngành học.
Chương trình học gồm các môn học cố định như ngữ pháp, đọc, logic,
hùng biện, toán và các môn học tinh túy của thế giới phương Tây.
Định nghĩa chương trình học như là một sản phẩm đã hoàn thiện đã không
làm thỏa mãn các nhà giáo dục tham gia phát triển chương trình học. Vào
đầu thế kỉ này, sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đã hàm ý rằng kiến thức
không chỉ nằm trong phạm vi các tài liệu in ấn. Với sự phổ biến kiến thức
thông qua các phương tiện công nghệ, việc xác định những gì cấu tạo nên
kiến thức thiết yếu là không dể dàng.
Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã
hội, nhiều môn học mới được đưa thêm vào chương trình giáo dục, sự khác
biệt giữa người học đã trở nên rõ rệt hơn đối với giáo viên và các nhà quản
lí, định nghĩa về chương trình giáo dục bắt đầu được mở rộng. Các chuyên
gia trong lĩnh vực thiết kế chương trình giáo dục bắt đầu phân loại các
chương trình giáo dục khác nhau : chương trình giáo dục cho khối cơ bản,
khối kĩ thuật, khối thực hành v v.
Nhiều tác giả cũng cho rằng chương trình giáo dục không phải là sản
phẩm được dùng lâu dài mà có tính phát triển liên tục, chẳng hạn:


“ Chương trình giáo dục là một chuổi nhựng kinh nghiệm được nhà trường
phát triển nhằm giúp người học tăng cường tính kỹ luật, phát triển năng lực
tư duy và hành động”
“Chương trình giáo dục bao gồm tất cả các kinh nghiệm có được của người
học dưới sự dẫn dắt của nhà trường”
Định nghĩa chương trình giáo dục của Nguyễn Hữu Trí – Viện KHGD
2002
Chương trình giáo dục là sự trình bày có hệ thống một kế hoạch tổng
thể các hoạt động giáo dục tring thời gian xác định, trong đó nêu lên các
mục tiêu giáo dục mà người học cần đạt được, đồng thời xác định rõ phạm
vi, mức độ nội dung học tập, các phương tiện, phương pháp, cách thức tổ
chức học tập, cách đánh giá kết quả học tập, nhằm đạt được các mục tiêu
học tập đề ra
*)Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố, chú ý vai trò quyết định
của mục tiêu chuẩn đầu ra đối với quá trình đào tạo và dạy học
Phân tích nhu cầu xã hội: phân tích nhu cầu xã hội để biết được xã hội
đang cần lĩnh vực lao động nào trên cơ sở đó trường đưa ra môn học nhằm
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đó của xã hội. Ví dụ các công ty
đang cần đội ngũ lập trình viên, trên cơ sở đó trường quyết định đưa môn
học lập trình và các môn học học khác nhằm đào tạo lập trình viên đáp ứng
nhu cầu của các công ty.
Mục tiêu chuẩn đầu ra: trên cơ sở phân tích nhu cầu xã hội, trường đề
ra mục tiêu chuẩn đầu ra gồm: Kiến thức, kĩ năng và thái độ. Tức là sau khi
được đào tạo thì người học cần đạt được những mục tiêu nào về kiến thức, kĩ
năng và thái độ.
Nội dung: Từ mục tiêu chuẩn đầu ra, trường mới xây dựng nội dung
phù hợp, mục tiêu chuẩn đầu ra quyết định nội dung.
Hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, phương tiện: Từ mục tiêu
chuẩn đầu ra và nội dung, đưa ra hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và
phương tiện dạy học
Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra đánh giá để xem người học có đạt được
mục tiêu chuẩn đầu ra không, từ đó điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học,
phương pháp và phương tiện dạy học.


III. GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NHẬT NGỮ VÀ KỸ NĂNG
(đính kèm)x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×