Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVTTWIII
--------------

GIÁO TRÌNH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2013/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội)

TP.HCM,năm 2014...


TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Đây là giáo trình biên soạn phục vụ giảng dạy trong khoa theo chương trình
khung của tổng cục dạy nghề vì vậy nội dung của giáo trình đã bám sát chương trình
khung vì vậy đây được xem như là cẩm nang để sinh viên tổng hợp kiến thức trong
chương trình cao đẳng nghề, còn đối với các hệ khác của nghề kế toán, hoặc doanh
nghiệp cũng có thể tham khảo làm cẩm nang cho mình vì đây là giáo trình kết hợp lý

thuyết và thực hành
Tuy nhiên Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích
kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình được xây dựng dựa trên giáo trình kế toán doanh nghiệp tuy nhiên có
chọn lọn đã lược bỏ các nội dung không trọng tâm và bổ sung thêm chứng từ sổ sách
kế toán để hoàn thiện phương châm “học đi đôi với hành”
Nội dung của giáo trình gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
Chương 3: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
Chương 4: Kế toán đầu tư tài chính
Giáo trình là một trong bốn giáo trình của môn kế toán doanh nghiệp trong
chương trình dạy nghề có cấu trúc phù hợp với trình độ cao đẳng nghề trên phương
diện tiếp cận lý thuyết phối hợp với làm thực hành
Để hoàn thiện giáo trình đã có sự đóng góp của đội ngũ giảng viên trong khoa,
các chuyên gia, và đặc biệt là sự góp ý của các đơn vị sử dụng người lao động để giáo
trình ngày càng thực tế hơn với công tác kế toán. Xin chân thành cảm ơn tập thể giảng
viên; các chuyên gia trong ngành, các đơn vị sử dụng lao động.
Tp. HCM,ngày 15 tháng 10 năm 2013
Tham gia biên soạn


1. Lê Thị Hải Xuânx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×