Tải bản đầy đủ

HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU

ΗΟ⊗Ι ΧΗ√∧ΝΓ ΤΗ√∉Χ ΒΑ¬Ο ΜΑ∧Υ
Ι. ΚΗΑ∧Ι ΝΙΕ⊗Μ:
Ηοι χηνγ τηχ βαο µαυ (ΗΧΤΒΜ) µαυ λα µοτ νηοµ χαχ ρο〈ι λοαν χο
βιε∑υ ηιεν χηυνγ λασ τανγ σινη βα〈τ τηνγ ϖα για τανγ ηοατ τνη τιευ ηυψ χαχ τε〈
βαο µαυ χυα χαχ 〉αι τηχ βαο ηιστιοχψτεσ. Βιε∑υ ηιεν λαµ σανγ βαο γο◊µ σο〈τ κεο
δαι, λαχη το ηοαχ /ϖα γαν το ϖα γιαµ χαχ δονγ µαυ νγοαι ϖι.
ΗΧΤΒΜ χο ηαι τηε∑ τιεν πηατ ϖα τη πηατ. Τηε∑ τιεν πηατ (ηαψ ΗΧΤΒΜ τηε∑ για
〉νη) δι τρυψε◊ν τηεο τνη τρανγ λαν ϖι γενε γαψ βενη ναµ τρεν νηιεµ σαχ τηε∑
σο〈 9 ϖα 10. Τηε∑ τη πηατ ηαψ πηαν νγ, ξαψ ρα σαυ ηαψ πηο〈ι ηπ χυνγ ϖι µοτ
σο〈 βενη λψ νη σιευ ϖι (ΕΒς, ΧΜς, Παρϖοϖιρυσ Β19, Αδενοϖιρυσ, ΗΒς…), ϖι
τρυνγ (Σαλµονελλα τψπηι, Ε. Χολι, Σταπη. Αυρευσ, Στρεπτοχοχχυσ, Αχινετοβαχτερ,
Χηλαµιδια, Μψχοπλασµα πευµονια, Μ. τυβερχυλοσισ…), κψ σινη τρυνγ
(Λεισηµανια σππ., Πλασµοδιυµ φαλχιπαρυµ, Π. ςιϖαξ…), να〈µ (Ασπεργιλλυσ,
Χανδιδα αλβιχανσ), βενη αχ τνη (λευχεµιε, λψµπηοµα), βενη ηε τηο〈νγ (Λυπυσ,
ϖιεµ κηπ τηιε〈υ νιεν). Τρονγ σο〈 χαχ ταχ νηαν γαψ ΗΧΤΒΜ τη πηατ τη νηιεµ
σιευ ϖι τρυνγ, 〉ατ βιετ λα ΕΒς, χηιε〈µ ϖ∫ τρ ηανγ 〉α◊υ.
Ηαι τηε∑ ναψ κηο πηαν βιετ τρεν λαµ σανγ. Πηαν ϖιε〈τ σαυ 〉αψ χη 〉ε◊ χαπ 〉ε〈ν τηε∑
τη πηατ.
ΙΙ. ΧΗΑ⊕Ν ∇ΟΑ∧Ν:
1. Χονγ ϖιεχ χηα∑ν 〉οαν:
α) Ηοι βενη:

! Τηι γιαν σο〈τ, δα〈υ ηιευ τηιε〈υ µαυ (ξανη ξαο, µετ µοι, κεµ αν), δα〈υ ηιευ ξυα〈τ
ηυψε〈τ, τηυο〈χ 〉α⌡ 〉ιε◊υ τρ∫.
! Τιε◊ν σ: βαν τηαν 〉α⌡ χο νη⌡νγ 〉τ βενη τνγ τ.
β) Κηαµ λαµ σανγ:
! ∇ανη για χαχ δα〈υ ηιευ σινη το◊ν: τρ γιαχ, νηιετ 〉ο, µαχη, ηυψε〈τ απ, νη∫π τη.
! Τµ δα〈υ ηιευ τηιε〈υ µαυ: ∆α νιεµ νητ νηατ, νη∫π τιµ νηανη, συψ τιµ.
! Τµ χαχ δα〈υ ηιευ ξυα〈τ ηυψε〈τ δα, νιεµ, µυ⌡ι ηονγ, τιευ ηοα.
! Τµ χαχ δα〈υ ηιευ νηιεµ τρυνγ: νηιεµ τρυνγ δα, πηο∑ι, νηιεµ τρυνγ ηυψε〈τ.
! Τµ γαν λαχη το, ϖανγ δα, ραση.
! ∆α〈υ ηιευ τηα◊ν κινη: κινη: λιετ δαψ τηα◊ν κινη σο〈 6, 7, τηα〈τ 〉ιε◊υ, λιετ να νγι,
ρο〈ι λοαν τρι γιαχ.
! Χαχ δα〈υ ηιευ κηαχ: ϖιεµ τυψε〈ν µανγ ται, πηυ χηαν, τραν δ∫χη µανγ πηο∑ι, τραν
δ∫χη ο∑ βυνγ.
χ) Ξετ νγηιεµ 〉ε◊ νγη∫:
! ΞΝ λυχ νηαπ ϖιεν: χονγ τηχ µαυ, τιε∑υ χα◊υ 〉ε〈µ, δανγ ηυψε〈τ χα◊υ
! ΞΝ γιυπ χηα∑ν 〉οαν: τυψ 〉ο◊, σινη τηιε〈τ ηαχη, λαχη, τριγλψχεριδεσ, χηχ νανγ
〉ονγ µαυ τοαν βο, φερριτιν.
! ΞΝ ξαχ 〉∫νη µχ 〉ο το∑ν τηνγ: χηχ νανγ γαν τηαν, χηχ νανγ 〉ονγ µαυ,
ιον 〉ο◊, ΤΠΤΝΤ, Ξ−θ τιµ πηο∑ι, ΕΗΟ βυνγ, νγχ.


! ΞΝ ξαχ 〉∫νη νγυψεν νηαν ϖα νηιεµ τρυνγ κεµ τηεο:
Ταχ νηαν νγηι νγ
ςι τρυνγ:
Νηιεµ τρυνγ ηυψε〈τ
Σο〈τ ρετ
Τηνγ ηαν
Γιανγ µαι
Λαο
Σιευ ϖι:
ΕΒς
ΧΜς
ΗΒς
ΗΙς
Να〈µ
Βενη ηε τηο〈νγ
Βενη αχ τνη

Ξετ νγηιεµ
Χα〈ψ µαυ, χα〈ψ νχ τιε∑υ, χηοχ δο τυψ σο〈νγ, χα〈ψ

∆ΝΤ, ΧΡΠ…
ΚΣΤΣΡ
Χα〈ψ µαυ, Ωιδαλ
ς∆ΡΛ
Ι∆Ρ, ςΣ, τµ ΒΚ τρονγ δ∫χη δα δαψ, δ∫χη ηυτ µυ⌡ι ηα◊υ
ΕΒς ΙγΓ, ΙγΜ
ΧΜς ΙγΓ, ΙγΜ
ΗβσΑγ, Αντι Ηβσ
Τεστ νηανη ΗΙς, Π24
Χα〈ψ µαυ, τυψ ξνγ τρεν µοι τρνγ να〈µ
∇αµ µαυ, 〉ιεν δι 〉αµ, ΑΝΑ, ΛΕ χελλσ, ΡΦ
Σινη τηιε〈τ ηαχη, ηοα µο µιεν δ∫χη

2. Χηα∑ν 〉οαν ξαχ 〉∫νη
α. Τιευ χηυα∑ν χηα∑ν 〉οαν
Λαµ σανγ:
! Σο〈τ ∀ 7 νγαψ
! Λαχη ϖα/ ηοαχ γαν το
Ξετ νγηιεµ:
! Γιαµ ∀ 2 τρονγ 3 δονγ µαυ νγοαι ϖι
(Ηβ < 90γ/Λ; Τιε∑υ χα◊υ < 100 # 109/Λ;Νευτροπηιλσ < 1,0 # 109/Λ)
! Τανγ τριγλψχεριδε µαυ κηι 〉οι ∀ 3 µµολ/Λ (∀ 265 µγ/δΛ) ϖα/ ηοαχ γιαµ
φιβρινογεν (<1,5 γ/Λ)
! Φερριτιν ∀ 500∃γ/Λ
! Τιευ χηυα∑ν µο ηοχ: χο ηιεν τνγ τηχ βαο µαυ τρονγ τυψ ξνγ, λαχη,
ηαχη. Κηονγ χο βανγ χηνγ αχ τνη.
β) Χηα∑ν 〉οαν χο τηε∑:
Βενη νηαν χο χαχ τριευ χηνγ λαµ σανγ ϖα γιαµ χαχ δονγ µαυ νγοαι ϖι,
τυψ νηιεν τυψ 〉ο◊ ϖα χαχ ξετ νγηιεµ µο ηοχ χηα χο ηνη ανη ρο⌡ ρανγ χυα τηχ
βαο µαυ. Χα◊ν τηεο δο⌡ι ϖα λαµ λαι τυψ 〉ο◊ σαυ ϖαι νγαψ. Βενη νηαν χο τηε∑ κηονγ
χο 〉α◊ψ 〉υ χαχ τιευ χηυα∑ν ξετ νγηιεµ.
ΙΙΙ. ∇ΙΕℵΥ ΤΡ
∇ιε◊υ τρ∫ ΗΧΤΒΜ τη πηατ τυψ τηυοχ ϖαο νγυψεν νηαν. Νε〈υ κηονγ ξαχ 〉∫νη
〉χ νγυψεν νηαν τη 〉ιε◊υ τρ∫ νη σαυ:


1. Σ δυνγ κηανγ σινη:
ςιεχ σ δυνγ κηανγ σινη τνγ τ νη  βενη νηαν β∫ νηιεµ τρυνγ ηυψε〈τ
τρεν χ 〉∫α γιαµ βαχη χα◊υ ηατ.
Κηι ΗΧΤΒΜ µι χηα∑ν 〉οαν, χηα ξαχ 〉∫νη 〉χ ταχ νηαν νηιεµ τρυνγ, κηανγ
σινη χηο νη σαυ:
- Χεφοταξιµε / Χεφτριαξονε ηοαχ
- Χεφταζιδιµε / Χιπροφλοξαχιν / Πεφλοξαχιν ± Αµικαχιν
- Νε〈υ νγηι νγ χο νηιεµ τυ χα◊υ: Χεφοταξιµε + Οξαχιλλιν ± Γενταµιχιν
- Τηεµ ςανχοµψχιν νε〈υ χο σο〈χ.
Σαυ 2 –3 νγαψ 〉ανη για λαι:
! Νε〈υ χαι τηιεν τη τιε〈π τυχ κηανγ σινη 〉ανγ σ δυνγ.
! Νε〈υ κηονγ χαι τηιεν τη 〉ιε◊υ χηνη κηανγ σινη τηεο κηανγ σινη 〉ο◊ νε〈υ χο.
Νε〈υ κηονγ χο κηανγ σινη 〉ο◊ τη χο τηε∑ τηαψ 〉ο∑ι κηανγ σινη νη σαυ:
- Χιπροφλοξαχιν/ Πεφλοξαχιν (νε〈υ χηα δυνγ)
- Χεφεπιµ / Ιµιπενεµ + Αµικαχιν
- Νγηι τυ χα◊υ κηανγ Μετηιχιλλιν τηεµ ςανχοµψχιν; νγηι να〈µ τηεµ
Φλυχοναζολε ηοαχ Αµπηοτεριχιν Β.
Τηι γιαν 〉ιε◊υ τρ∫ τηνγ λα 14 νγαψ
2. ∇ιε◊υ τρ∫ χ χηε〈 µιεν δ∫χη:
Κηι βενη κηονγ 〉απ νγ ϖι 〉ιε◊υ τρ∫ κηανγ σινη τρονγ 2− 3 νγαψ ϖα χηα ξαχ
〉∫νη 〉χ ταχ νηαν νηιεµ τρυνγ χυ⌡νγ νη κηονγ χο βανγ χηνγ αχ τνη τη
χο τηε∑ ξεµ ξετ 〉ιε◊υ τρ∫ χ χηε〈 µιεν δ∫χη ϖι στεροιδσ ϖα Χψχλοσποριν Α:
! ∆εξαµετηασονε 0,3 µγ/κγ/νγαψ (ΤΜ, κηι τνη τρανγ χαι τηιεν χο τηε∑ χηυψε∑ν
σανγ 〉νγ υο〈νγ) τρονγ 2 τυα◊ν; σαυ 〉ο 0,15 µγ/κγ/νγαψ τρονγ 2 τυα◊ν κε〈 τιε〈π
(τυα◊ν 3−4); 0,075µγ/κγ/νγαψ χηο 2 τυα◊ν 5−6; 0,0375 µγ/κγ/νγαψ χηο τυα◊ν 7;
σαυ 〉ο τιε〈π τυχ γιαµ λιε◊υ ϖα νγνγ  χυο〈ι τυα◊ν τη 8.
Βαο ϖε δα δαψ ϖι Ρανιτιδινε ηαψ λοαι κηαχ χο ταχ δυνγ τνγ τ.
! Χψχλοσποριν Α: 6 µγ/κγ/νγαψ, χηια λαµ 2 χ υο〈νγ. Νε〈υ χο ξυα〈τ ηυψε〈τ τιευ ηοα
τη δυνγ 〉νγ ΤΜ.
∇ιε◊υ τρ∫ χ χηε〈 µιεν δ∫χη 8 τυα◊ν λε ϖα 〉ανη για λαι: νε〈υ λα τηε∑ πηαν νγ ϖα 〉ατ
〉χ λυι βενη τη νγνγ τηυο〈χ. Νε〈υ βενη ϖαν χον διεν τιε〈ν τη τιε〈π τυχ 〉ιε◊υ τρ∫.
3. ∇ιε◊υ τρ∫ ηο τρ:
! Τρυψε◊ν µαυ, ηο◊νγ χα◊υ λανγ (ξεµ βαι συψ τυψ)
! Τρυψε◊ν ηυψε〈τ τνγ 〉ονγ λανη κηι χο ρο〈ι λοαν 〉ονγ µαυ: λαµ σανγ χο ξυα〈τ
ηυψε〈τ ϖα ξετ νγηιεµ 〉ονγ µαυ χο ΤΘ, ΤΧΚ κεο δαι, Φιβρινογεν γιαµ.
Λιε◊υ 10 – 15µλ ηυψε〈τ τνγ 〉ονγ λανη/ κγ χαν νανγ
Ις ΤΗΕΟ ∆Ο∏Ι ςΑ¬ ∇Α∧ΝΗ ΓΙΑ∧
Μοι τυα◊ν κιε∑µ τρα: ΧΤΜ, Ηβ, τιε∑υ χα◊υ
Μοι 2 τυα◊ν κιε∑µ τρα: χηχ νανγ γαν, τηαν, Φερριτιν, Τριγλψχεριδεσ, χηχ νανγ
〉ονγ µαυ τοαν βο.


Χαχ ξετ νγηιεµ κιε∑µ τρα χα◊ν λαµ λαι βα〈τ χ κηι ναο τηα〈ψ χα◊ν τηιε〈τ χηο χονγ ταχ
〉ιε◊υ τρ∫.

Λ√Υ ∇Οℵ Ξ√⇔ ΤΡ⊆ ΗΟ⊗Ι ΧΗ√∧ΝΓ ΤΗ√∉Χ ΒΑ¬Ο ΜΑ∧Υ
! Σο〈τ ∀ 7 νγαψ, ςΑ¬
! Γαν ϖα/ ηοαχ λαχη το, ςΑ¬
! Γιαµ ∀ 2 δονγ µαυ νγοαι ϖι.

∆υνγ κηανγ σινη: νη τρονγ
νηιεµ τρυνγ ηυψε〈τ  βενη
νηαν γιαµ βαχη χα◊υ ηατ

! Τυψ 〉ο◊
! Σινη τηιε〈τ ηαχη, λαχη

Ηνη ανη τηχ βαο µαυ

(+)

Χορτιχοιδεσ + Χψχλοσποριν Α
(Νε〈υ λαµ σανγ κηονγ 〉απ
νγ ϖι κηανγ σινη. Κηονγ
πηαν λαπ 〉χ ταχ νηαν γαψ
βενη ϖα κηονγ χο βανγ
χηνγ αχ τνη)

(−)

Λαµ λαι τυψ 〉ο◊
σαυ 5−7 νγαψ

Νε〈υ χηα
λοαι ΗΧΤΒΜ

Νε〈υ ξαχ 〉∫νη 〉χ ταχ
νηαν τη 〉ιε◊υ τρ∫ 〉αχ
ηιευ τηεο ταχ νηανx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×