Tải bản đầy đủ

vangda u mat

ςΑ¬ΝΓ ∆Α √∧ ΜΑ⊗Τ ⇔ ΤΡΕ⇔ ΝΗΟ⇔
ςανγ δα  µατ λα τνη τρανγ τανγ βιλιρυβιν τρχ τιε〈π > 2µγ% ηοαχ > 20%
το∑νγ σο〈 βιλιρυβιν τρονγ µαυ. ∇αψ λα ηαυ θυα χυα ρα〈τ νηιε◊υ βενη. Ξ τρ ϖανγ δα
 µατ χα◊ν λυ ψ χαχ 〉ιε∑µ σαυ: ϖιεχ χηα∑ν 〉οαν χα◊ν πηαι νηανη χηονγ ϖα θυψε〈τ
〉∫νη 〉χ χαχ νγυψεν νηαν χο τηε∑ 〉ιε◊υ τρ∫ 〉χ, χα◊ν πηαν βιετ 〉χ τνη τρανγ
ταχ µατ νγοαι γαν ϖι χαχ ρο〈ι λοαν ταχ µατ τρονγ γαν ϖ χαν τηιεπ νγοαι κηοα
σµ σε⌡ χο τιεν λνγ το〈τ ην, ϖα πηατ ηιεν χαχ βιε〈ν χηνγ νοι κηοα χυα τνη
τρανγ ταχ µατ ϖ 〉ιε◊υ τρ∫ σε⌡ χαι τηιεν 〉χ κε〈τ θυα χυο〈ι χυνγ ϖα χηα〈τ λνγ χυοχ
σο〈νγ νοι χηυνγ.
Ι. ΧΗΑ⊕Ν ∇ΟΑ∧Ν
1. Χονγ ϖιεχ χηα∑ν 〉οαν
α) Ηοι βενη σ :
- Τυο∑ι ηιεν ται, τυο∑ι κηι 〉α◊υ ϖανγ δα (νγαψ σαυ σανη, νγαψ τη 2 –3, 4−
7, σαυ 1 τυα◊ν, τηι γιαν ϖανγ δα (κεο δαι τρονγ τηανγ 〉α◊υ ?). Τνη χηα〈τ
πηαν (βαχ µαυ, τρανγ, λιεν τυχ ηαψ κηονγ, πηαν µ⌡),
- Τιε◊ν σ για 〉νη : ϖανγ δα, κη πηε〈 τηυνγ, χηε〈τ τρε εµ.
- Τρχ σανη : Νηιεµ τρυνγ τηαι κψ , νγυψ χ ϖιεµ γαν σιευ ϖι, χηυνγ
νγα χυα µε, τηυο〈χ δυνγ.
- Σαυ σανη : χαν νανγ λυχ σανη , ηα 〉νγ ηυψε〈τ, οι, λι β κηο 〉ανη τηχ
σαυ κηι χηο βυ, κηονγ πηαν συ, πηαν βαχ µαυ.
- Τηυο〈χ δυνγ.

β) Τηαµ κηαµ :
- Το∑νγ τρανγ : δα〈υ µα〈τ νχ, ϖε µατ νηιεµ τρυνγ,
- Σινη ηιευ: Μ, ΗΑ. ΗΗ, Τ (σο〈τ)
- ∆α : βα◊µ µαυ, ραση λαν τοα , ϖανγ σαµ µαυ ανη ξανη, τι χαµ νγηε,
µαυ 〉ο◊νγ, ϖε〈τ τρα◊ψ ξχ δο γα⌡ι.
- Ηαχη χο∑, βεν.
- ∇α◊υ : 〉α◊υ νηο, βυ µαυ, µατ χαχη ξα νηαυ, τραν θυα χαο, τηοπ ρονγ,
µµ µοι (πυρσεδ λιπσ : ηοι χηνγ Ζελλωεγερ),
- Ματ : (ξιν κηαµ Ματ) 〉υχ τηυψ τινη τηε∑, υ ϖανγ, ϖιεµ µανγ µαχη ϖο⌡νγ
µαχ.
- Τιµ : αµ τηο∑ι , νη∫π τιµ.
- Νγχ : ραλε βα〈τ τηνγ.
- Βυνγ : νηυ 〉ονγ ρυοτ, αµ τηο∑ι ϖυνγ γαν, 〉αυ ηα σν πηαι, κχη τηχ
γαν, β γαν, λαχη, χο∑ χηνγ, ρο〈ν λο◊ι.
- Τηα◊ν κινη : λι β κηο 〉ανη τηχ, γιαµ τρνγ λχ χ, ρυνγ ϖα∑ψ.

χ. Χαν λαµ σανγ : (βανγ 1)
Βανγ 1. Χαν λαµ σανγ τρονγ ξ τρ ϖανγ δα  µατ  τρε νηο2. Χηα∑ν 〉οαν νγυψεν νηαν: (ξεµ βανγ 2)
α) Χαχ νγυψεν νηαν χο τηε∑ 〉ιε◊υ τρ∫ :
- ςι τρυνγ : ξεµ βαι νηιεµ τρυνγ σ σινη.
- ςιεµ γαν σιευ ϖι : ξεµ βαι ϖιεµ γαν σιευ ϖι
Βανγ 2: Νγυψεν νηαν ϖανγ δα τανγ βιλιρυβιν τρχ τιε〈π  τρε νηο
Γιαι πηαυ :
Βα〈τ τηνγ χηχ νανγ τιε〈τ µατ
Νγοαι γαν
Ηοι χηνγ ∆υβιν−ϑοηνσον
Τεο 〉νγ µατ
Ηοι χηνγ Ροτορ
Ηεπ ο〈νγ µατ
Ηοι χηνγ Συµµερσκιλλ
Υ νανγ ο〈νγ µατ χηυ
Βενη Βψλερ
Τηυνγ ο〈νγ µατ
Νηιεµ
Βυν ο〈νγ µατ
ΤΟΡΧΗ (Τοξοπλαµοσισ, Οτηερ αγεντσ,

Σοι µατ / υ ταν σινη.
Ρυβελλα, ΧΜς, Η.σιµπλεξ)
Τρονγ γαν
Γιανγ µαι
Ηοι χηνγ Αλλαγιλε
ΗΙς
Γιαµ σαν ο〈νγ µατ γιαν
ςιρυσ ϖαριχελλα−ζοστερ
τηυψ κηονγ πηαι ηοι
Χοχκσακιεσ
χηνγ.
ςιρυσ ϖιεµ γαν (Α, Β, Χ, ∆ ϖα Ε)
Βενη Χαρολι.
Εχηο ϖιρυσ
Λαο
Ξ γαν βα∑µ σινη.
Ματ 〉αχ.
Νηιεµ τρυνγ Γραµ αµ
Νοι τιε〈τ (συψ γιαπ , συψ
Λιστερια µονοχψτογενεσ
χαν γιαπ…)
Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ
Νηιεµ τρυνγ ηυψε〈τ, νηιεµ τρυνγ τιε∑υ.
Χηυψε∑ν ηοα/ δι τρυψε◊ν
Τηιε〈υ
ανπηα
1− Κηαχ
αντιτρψπσιν
Τρισοµιε 17, 18, 21
Γαλαχτοσεµιε
Νυοι αν τ⌠νη µαχη ηοαν τοαν.
Κηονγ
δυνγ
ναπ
ςανγ δα ηαυ πηαυ
φρυχτοσε
ςιεµ γαν σ σινη ϖο χαν.
Βενη τχη τυ γλψχογεν
Τψροσινεµια
Ηοι χηνγ Ζελλωεγερ
Βενη ξ νανγ
- Γαλαχτοσεµια: Ο∧ι ϖα τιευ χηαψ ξυα〈τ ηιεν ϖαι νγαψ σαυ δυνγ σ⌡α, ϖανγ δα
ϖα γαν το ξυα〈τ ηιεν τρονγ ϖονγ 1 τυα◊ν ϖα χο τηε∑ τανγ ην νε〈υ χο ταν ηυψε〈τ
νανγ 〉ι κεµ. ∇υχ τηυψ τινη τηε∑, χο γιατ, χηαµ πηατ τριε∑ν ταµ τηα◊ν, νηιεµ
τρυνγ δο Ε χολι. ∇ο γαλαχτοσε−1−πηοσπηατε υριδψλτρανσφερασε τρονγ ηο◊νγ χα◊υ
. ∆υνγ χηε〈 〉ο αν κηονγ χο γαλαχτοσε σε⌡ χαι τηιεν τριευ χηνγ.


- Βα〈τ δυνγ ναπ φρυχτοσε : βενη δι τρυψε◊ν λαν νηιεµ σαχ τηε∑ τηνγ. Τηιε〈υ
µεν φρυχτοσε−1−πηοσπηατε αλδιλασε  γαν, ϖο τηαν, ρυοτ νον. Τριευ χηνγ
ξυα〈τ ηιεν σαυ κηι τρε δυνγ τηχ πηα∑µ χο φρυχτοσε (τηνγ  λα τυο∑ι αν
δαµ : τραι χαψ, νχ επ τραι χαψ, ραυ…). Τυο∑ι χανγ νηο, λνγ φρυχτοσε 〉α
ϖαο χανγ νηιε◊υ τριευ χηνγ χανγ νανγ.
Βιε∑υ ηιεν χα〈π τνη : 〉ο∑ µο◊ ηοι, ρυν ρα∑ψ ( τρεµβλινγ), υ ται, βυο◊ν νον, οι,
ηον µε, χο γιατ.
Βιε∑υ ηιεν µαν τνη : αν κεµ, οι ,συψ δινη δ⌡νγ, γαν λαχη το, ϖανγ δα,
ξυα〈τ ηυψε〈τ, πηυ, χο∑ χηνγ) .
Τριευ χηνγ τηνγ χαι τηιεν κηι λοαι βο φρυχτοσε ρα κηοι κηα∑υ πηα◊ν αν.
Τιεν λνγ το〈τ κηι λοαι τρ συχροσε ϖα φρυχτοσε ρα κηοι χηε〈 〉ο αν.
Χηα∑ν 〉οαν δα ϖαο λαµ σανγ ϖα τεστ δυνγ ναπ φρυχτοσε 〉νγ τ⌠νη µαχη.
- Συψ γιαπ : ξεµ βαι συψ γιαπ.
- Τηυο〈χ : αχεταµινοπηεν, ΙΝΗ, πεµολινε,
- Νυοι αν τ⌠νη µαχη.
- Βενη λψ νγοαι κηοα : τεο δνγ µατ , υ νανγ ο〈νγ µατ χηυ.
β. Βενη λψ νγοαι κηοα :
β.1. Υ νανγ 〉νγ µατ:
! Χηα∑ν 〉οαν νη σιευ αµ, λαµ σανγ χο τηε∑ σ τηα〈ψ νανγ.
! Χηυπ 〉νγ µατ χο χαν θυανγ: τηνγ κηονγ χα◊ν τηιε〈τ.
β.2. Τεο 〉νγ µατ :
4 ψε〈υ το〈 γι ψ τεο 〉νγ µατ: τηεο
Χηα∑ν 〉οαν ξαχ 〉∫νη :
Αλαγιλλε
! Χηυπ 〉νγ µατ τρονγ λυχ µο∑.
! Χαν νανγ λυχ σανη : # 3000γ
! Λαµ σανγ + σινη τηιε〈τ γαν(+)
! Τιευ πηαν βαχ µαυ / τρανγ : > 10
Χηα∑ν 〉οαν χο τηε∑ :
νγαψ λιεν τυχ / θυαν σατ τρονγ 3
Λαµ σανγ + σιευ αµ κηονγ τηα〈ψ τυι
νγαψ
µατ/ τυι µατ ρα〈τ νηο σαυ νη∫ν βυ.
!
ςανγ δα ξυα〈τ ηιεν κηοανγ νγαψ 16
Χηα∑ν 〉οαν λοαι τρ : κηι χο 1 τρονγ
σαυ σανη.
χαχ 〉ιε∑µ σαυ :
!
Γαν το , χηαχ, β γο◊ γηε◊, χο νο〈τ.
! Τιευ πηαν ϖανγ (πηαν χο µαυ)
! Χο µατ τρονγ δ∫χη ηυτ δα δαψ τα τρανγ
χ. ςιεµ γαν σ σινη ϖο χαν : Σαυ κηι λοαι τρ βενη νγοαι κηοα ϖα λαµ ηε〈τ ξετ
νγηιεµ τµ νγυψεν νηαν νηνγ κηονγ χο κε〈τ θυα ϖα τρεν σινη τηιε〈τ γαν χο
ηιεν τνγ ϖιεµ γαν 〉αι βαο χο ξαο τρον χα〈υ τρυχ τιε∑υ τηυψ γαν . Χηιε〈µ # 30
%.
ΙΙ. ∇ΙΕℵΥ ΤΡ ΒΙΕℑΝ ΧΗ√∧ΝΓ
Νγοαι τρ χαχ νγυψεν νηαν χο τηε∑ τρ∫ 〉χ ϖα µοτ σο〈 τρνγ ηπ ϖιεµ γαν
σ σινη ϖο χαν, ηα◊υ νη χαχ νγυψεν νηαν χον λαι 〉ε◊υ 〉α 〉ε〈ν βενη γαν µαν
τνη . Ξ τρ  µατ µαν τνη χηυ ψε〈υ δα ϖαο κινη νγηιεµ.
1. Κεµ ηα〈π τηυ, συψ δινη δ⌡νγ
− Βο∑ συνγ ϖιταµιν : µοι νγαψ


Α:
∆:

5000 –25000 ΥΙ ( λοαι ταν τρονγ νχ)
2500 – 5000 ΥΙ ( χηολεχαλχιφερολ) ,
3−5µχγ/κγ/νγαψ (25−ΟΗ χηολεχαλχιφερολ)
Κ:
2.5−5µγ χαχη νγαψ (πηψτοναδιονε Κ1)
Ε:
50−400 ΥΙ (λοαι ταν τρονγ νχ)
Ταν τρονγ νχ : 2 λα◊ν νηυ χα◊υ βνη τηνγ.
- ∆υνγ ΜΧΤ ( τριγλψχεριδε χηυο∑ι τρυνγ βνη) ηοαχ χαχ σ⌡α χονγ τηχ χο χηα
ΜΧΤ.
- Τρε βιε〈νγ αν χο τηε∑ 〉ατ σονδε δα δαψ.
2. Ξαντηοµα, νγα :
- Χηολεστψραµιν : 0.25 –0.5γ/κγ/νγαψ χηια λαµ 2−3 λα◊ν ( ταχ δυνγ πηυ : ταχ
ρυοτ, τοαν χηυψε∑ν ηοα τανγ χλο µαυ, τιευ χηαψ πηαν µ⌡)
− Πηενοβαρβιταλ : νγα τρονγ ϖανγ δα  µατ τρονγ γαν, χα∑ν τηαν ταχ δυνγ
πηυ 5−10 µγ/κγ/νγαψ
- Υρσοδεοξψχηολιχ : 15−30µγ/κγ/νγαψ
3. Τανγ απ τ⌠νη µαχη χα : (ξεµ βαι τανγ απ χα)
3.1.Χο∑ χηνγ :
− Γιι ηαν Να : 1−2µΕθ/κγ/νγαψ
− Σπιρονολαχτονε : 3−5 µγ/κγ/νγαψ χηια 3−4 λα◊ν, τανγ λιε◊υ κηι χα◊ν, χο τηε∑ λεν
〉ε〈ν 10−12µγ/κγ/νγαψ.
− Χηοχ τηαο + τρυψε◊ν αλβυµιν (1−2γ/κγ τρονγ 6 γι) νε〈υ χο∑ χηνγ κηονγ
〉απ νγ 〉ιε◊υ τρ∫ νη τρεν ηοαχ χο ανη ηνγ χηχ νανγ ηο ηα〈π ,
3.2. ∆α⌡ν τ⌠νη µαχη τηχ θυαν , δα δαψ :
− Πηονγ: προπρανολολ 2 − 8µγ/κγ/24γι, υο〈νγ χηια 3 λα◊ν.
− Χηχη ξ θυα νοι σοι
− ςασοπρεσσιν : 0.3Υ/1.73µ2/πηυτ


Λ√Υ ∇Οℵ Ξ√⇔ ΤΡ⊆ ςΑ¬ΝΓ ∆Α √∧ ΜΑ⊗Τ ⇔ ΤΡΕ⇔ ΝΗΟ⇔ ∗∗
ςανγ δα  µατ
(Βιλι ττ > 2µγ%)
Χηχ νανγ γαν
∇ιεν δι 〉αµ
Τ4, ΤΣΗ, χορτισολ, Σατ & Φερριτιν∗
Χηολεστερολ & τριγλψχεριδεσ
ΤΟΡΧΗ σερολογψ, ςΓΣς Β, Χ
∇νγ ηυψε〈τ, αχιδ αµιν
10 χη σο〈 νχ τιε∑υ
Σιευ αµ βυνγ
(νη∫ν 4 γι)

Νανγ / 〉νγ µατ για⌡ν

Τυι µατ βνη τηνγ / νηο
Σινη τηιε〈τ γαν

Πηαυ τηυατ

Γιαµ σαν 〉νγ µατ

Σιευ αµ τιµ
Κηαµ µατ
Αχιδ µατ /ΝΤ Γενε

ςιεµ γαν 〉αι βαο χο
ξαο τρον χα〈υ τρυχ τιε∑υ
Πηαν χο
µαυ

Τανγ σινη ο〈νγ µατ
+/− νυτ µατ +/− ξ ηοα
κηοανγ χα

Βαχ µαυ / τρανγ

Τυο∑ι > 60 νγαψ

(+)

Λοαι τρ Α1ΑΤ∆,
συψ τυψε〈ν ψεν,
Αλαγιλλε ?

(−)
ςιεµ γαν σ σινη
∇ιε◊υ τρ∫ νοι κηοα

Τιε〈π τυχ ∇Τ νοι κηοα
∇ανη για λαι τρχ
60 νγαψ τυο∑ι (σινη τηιε〈τ γαν)

Μ βυνγ

∗ ∇ο〈ι ϖι τρε σ σινη τηιε〈υ τηανγ: ΞΝ βαν 〉α◊υ ϖα σιευ αµ βυνγ λοαι τρ νανγ 〉νγ µατ, δινη δ⌡νγ,
δυνγ Υ∆ΧΑ 〉ε〈ν κηι >2.5κγ ηοαχ τυο∑ι βανγ τρε 〉υ τηανγ, νε〈υ χον ϖανγ δα ϖα τιευ πηαν βαχ µαυ
τη σε⌡ σινη τηιε〈τ γαν. Μο〈χ 〉ε∑ 〉ανη για λαι λα 6 τυα◊ν κε∑ τ κηι τρε 〉χ τνη 〉υ τηανγ.
∗∗ Νε〈υ νγηι νγTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×