Tải bản đầy đủ

TUD xu tri pap bat thuong va tam sinh trong bieu mo co tu cung

109

41.

X ăTRệăPAP’SăB TăTH

NGăVẨăTỂNăSINHăTRONGăBI UăMỌăC ăT ăCUNG
ASCUS
≤ă3 tháng
SOI CTC + HPV

SOI CTC (+)
HPV (-)

SOI CTC (-)
HPV (+)

6 tháng
T m soát
th ng quy


SOI CTC (+)
HPV (+)

D

SOI CTC (-)
HPV (-)

Nguyăc ăcao

Sinh thi t

N o kênh

Sinh thi t
±N o kênh
(-)

(+)

(-)

(+)

T

6 tháng

(-)

Pap’s – Soi CTC

3l n
T m soát
th ng quy

B ỉh ối ỉ T D

Pap’s – Soi CTC


i u tr
theo phác đ

6 tháng

BV

6 tháng

(+)

i u tr
theo phác đ

Pap’s – Soi CTC

i u tr
theo phác đ

T m soát
th ng quy

3l n
T m soát
th ng quy

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


110

LSIL
≤ă3 tháng
SOI CTC + HPV

SOI CTC (+)
HPV (-)

Pap’s- Soi CTC

Sinh thi t

SOI CTC (-)
HPV (+)

SOI CTC (+)
HPV (+)

D

SOI CTC (-)
HPV (-)

(+)

T

(-)
6 tháng x 3 l n

6
tháng
x
3l n

T m soát
th ng quy

B ỉh ối ỉ T D

(-)

(+)

i u tr
theo phác đ

6 tháng

BV

Pap’s – Soi CTC

Sinh thi t
+ n o kênh

N o kênh

i u tr
theo phác đ

Pap’s – Soi CTC

i u tr
theo phác đ

T m soát
th ng quy

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


111

HSIL

≤ă1 tháng
SOI CTC VẨ SINH THI T (SINH THI T

I M/N O KểNH)

KăXỂMăL N

± CIN

CÀNGăS Mă
CÀNG TÔT

≤ă1 tháng

D

KHOÉTăCH Pă
C ăT ăCUNG

(-)

I UăTR ă
THEOăPHÁCă

(+)

≤ă6 tháng

I UăTR ăTHEOăPHÁCă

BV

PAP’SăSOIăCTC

NG

T

(+) CịăB TăTH

6 tháng
X3l n

T MăSOÁTă
TH
NGăQUY

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


112

ASC-H
≤ă1 tháng

SOI CTC VÀ SINH THI T - N O KểNH

CIN

≤ă1 tháng

PHÁCă

KHÔNG CIN

≤ă1 tháng

≤ă1 tháng

PHÁCă

HPVăNguyăc ăcao

D

KăXỂMăL N

(+)

(-)

BV

T

6 tháng

B ỉh ối ỉ T D

KHOÉT CHÓP

PAP SOI

6 tháng
x3l n

PHÁCă

T MăSOÁTă
TH NGăQUY

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


113

AGUS
≤ă1 tháng
Sinhăthi tăđi m
N oăkênh
N oălòngăTC

SOI CTC VÀ SINH THI T

(-)

KăC ăT ăCUNG

D

CIN

≤ă3 tháng

PAP ậ SOI - HPV

PHÁCă

T

PHÁCă

(+)

(-)
6 tháng x 3 l n

BV

≤ă3 tháng
N OăKểNHăậ
LÒNG

PAP - SOI

(-)

(+)

6 tháng x 3 l n
T MăSOÁTă
TH NGăQUY

B ỉh ối ỉ T D

T MăSOÁTă
TH NGăQUY

PHÁCă

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


114

CIN 1
(ASCUS/LSIL)

CIN 1
TRONG KÊNH

PAP’Săậ SOI
6 THÁNG + HPV

KHOÉT CHÓP CTC
THEO DÕI

D

CIN

BV

T MăSOÁTă
TH NGăQUY

T

ÂM TÍNH

TăL NH

B ỉh ối ỉ T D

D

CIN 1
B ăM T

NGăTệNH

I UăTR ă
THEOăPHÁCă

> CIN 1

I UăTR ă
THEOăPHÁCă

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


115

CIN 2 – CIN 3

1 tháng
KHOÉT CHÓP

PHÁCă

B ăPTă(-)

KăC ăT ăCUNG

D

CIN 2 ậ CIN 3

CIN 1

B ăPTă(+)

I UăTR ăTHEOă
PHÁCă

BV

T

THEO DÕI
= PAP - SOI

B ỉh ối ỉ T D

- SOIăC ăT ăCUNGăậ HPV
- KHOÉTăCHịPăL Nă2
- C TăT ăCUNGă
(tu ăthu cătu iăậ con - b nhălỦă
n iăkhoa)

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


116

KC

T

CUNG

KăVIăXỂMăL Nă
≤3 mm (IA 1)

KăXỂMăL Nă
> 3 mm

D

NHăGIAIă O N
KHOÉT CHÓP
HO CăC TăT ăCUNGăHOÀNă
TOÀN ± 2 PH NăPH ă
(tu ăthu cătu iă- s ăcon)

IB

C TăT ăCUNGăT NăG Că
HO CăX ăTR

CHUY N

BV

T

IA 2

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×