Tải bản đầy đủ

TUD ung thu co tu cung trong thai ky

117

UNGăTH ăC

42.

Nghi ngT

CUNG TRONG THAI K

K CTC trong thai k

Pap’s b t th ng
Sang th ng nghi ng

Soi c t cung


Sinh thi t d i soi c t

Không n o kênh

cung

D

CIN

CIN II và CIN III

L păl iăchuăk ă
Pap’s, Soi

T ăv n, đánhăgiá

Không khoét chóp

BV

Theo dõi sinh
ngưăơmăđ o

T

CIN 1

Khámăăthaiăđ nhăk ,
TheoădõiăPap’săsoiă
3 tháng/l n

ánhăgiáăl i
sau sinh

Khoét chóp > 12 tu n

≤ăCINăIII

Kăxơmăl n


Tu iăthaiă
T ăv năl aăch năđi uătr

i uătr ăsauăsinh

Ch măd tăthai

B ỉh ối ỉ T D

Kăviăxơmăl n
(< 3mm)

Duy trì thai
D ngăthaiăă+ MLT 32 tu n
X ătr , ph uăthu t

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×