Tải bản đầy đủ

TUD so do huong dan xu tri tiet dich am dao

74

28.

ăH

S

NG D NăX ăTRệăTI TăD CHăỂMă

Ng i b nh phƠn nƠn v ti t d ch
đau, s ng ho c ng a ơm h

L u ý:
1. Test Sniff: 1 gi t KOH 10% th y có mùi cá
n
2. Soi t i: nh lên phi n đ m t gi t n c
mu i sinh lỦ vƠ quan sát d i kính hi n v đ
phóng đ i 400

H i b nh s , khám vƠ đánh giá nguy c .
Có hƠnh vi nguy cHIV
VDRL
HBsAg

Th y t
bào Clue
ph > 4,5
KOH (+)

i u tr
trùng roi


i u tr
nhi m
khu n ơm
đ o

i vƠ/ho c nhu m Gram d ch ơm đ o

Th y bƠo t n m
men n y ch i
ho c giá s i ph £
4,5 KOH (-)

BV

Soi t i
có trùng roi

chuy n đ ng
ph > 4,5
KOH (+)

i b nh, soi t

T

Khám ng

D

không

i u tr viêm
ơm đ o do
n m

D ch mù nh y
t
ng c t
cung Nhu m
Gr; song c u Gr
(-) h t cƠ phê

au khi di
đ ng c t
cung

i u tr
Chlamydia và
l u

Áp d ng s
đ đau b ng
d i

Không có
gì đ c bi t

T v n
Khuy n khích dùng vƠ cung c p bao cao su
T v n v HIV vƠ xét nghi m
Tái khám theo h n

B ỉh ối ỉ T D

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×