Tải bản đầy đủ

TUD so do cham dut thai ky tuoi thai tu 18 22 tuan

234

72.

S ă

ăCH MăD TăTHAI K ăTU IăTHAIăT ă18ăậ 22ăTU N

Misoprostol (Miso) 200g ơm đ o

200mg Mifepristone
36-48 gi sau: Miso 200g ơm đ o

Có < 3 c n gò/10 phút
ho c CTC £ 2cm

D

ánh giá CTC, c n gò m i 6 gi

Có  3 c n/10 phút

ho c CTC > 2cm

T

T i
đa
3
l n

Chuy n phòng sanh

BV

Miso 200g ơm đ o

N u không thành công trong 1 đ t dùng thu c, l p l i đ t th 2 sau 1 tu n

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×