Tải bản đầy đủ

TUD so do cham dut thai ky tu 13 18 tuan bang thuoc

233

S ă

71.

ăCH M D TăTHAIăK ăTHAIăT ă13ăậ 18ăTU N
B NG THU C

CH M D T THAI K B NG THU C T

Misoprostol

13 – 18 TU N

Mifepristone và Misoprostol

200mg Mifepristone (u)
36-48 gi sau 200g Miso Ể

D


200g Misoprostol (Miso)
đ t ơm đ o (Ể )

T

Khám b ng vƠ CTC m i 4 gi

BV

Gò TC  3 c n/10'
và CTC > 2cm

Chuy n khoa sanh

Gò TC 3 < c n/10'
và CTC £ 2cm

Không
quá
5
l n

200g Miso Ể

N u không thành công trong 1 đ t dùng thu c, l p l i đ t th 2 sau 1 tu n

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×