Tải bản đầy đủ

TUD xu tri thai thu hai trong song thai

38

14.

X ăTRệăTHAIăTH ăHAIăTRONG SONG THAI

Trong song ỏhai saỐ khi ỏhai ỏh nh ỏ s , ỏh ng có bi n c x y ra ố i ỏhai ỏh hai.
Có ỏh làm ỏhai ỏh hai xoay ỏrong ỏ cỐng, c n co ỏ cỐng l i ỏh a, m l i m ỏ m i ốì đã
g ng s c sinh ỏhai ỏh nh ỏ. Vì ỏh , c n ph i bi ỏ x lý đ b o đ m an ỏoàn cho m ốà cho
thai.
Cácăb

I.

căti năhƠnh

- Khám âm đ oăki măngayăsauăs ăthaiăth ănh tăki mătraăđ ăxóaăm ăCTC,ăngôi,ăth ,ăki uă
th ăc aăthaiăth ăhai.ă
- N uăngôiăch m thìăch ăđ iăcóăc năcoăt ăcungăr iăb mă iăvƠăđ ăsinhănh ă cácătr
h păsinhăngôiăch m.


ngă

- Ngôiăb tăth ngă(ngôiăvai,ăngôiătrán,ăthaiănh )ăn iăxoayăthaiăvƠăđ iăkéoăthai.ăSauăđóăđ ă
sinhăngôiămôngănh ăth ngăho căđ iăkéoăthaiăngay.ă

- Ki mătraăbánhănhau và màng nhau.
II.

ăphòng BHSS.
TheoădõiăvƠăx ătríătaiăbi n

D

- X ătríătíchăc căgiaiăđo nă3ăchuy năd ăđ ăl yănhau,ăn uăch yămáuăcóăth ăbóc nhau nhân
t o vƠăsoátăbu ngăt ăcung.

- N uăbu ngă iăth ăhaiăb ăv ăđ tăng t,ăthaiătr ăthƠnhăngôiăvai,ăt ăcungăxi tăch tăvƠoăthai,ă
khôngăth ălƠmăth ăthu tăn iăxoay:ăph iăph uăthu tăl yăthai.

BV

T

- BHSS  x ătríătheoăphácăđ ăBHSS.

B ỉh ối ỉ T D

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×