Tải bản đầy đủ

TUD viem co tu cung

73

27.

VIÊM C ăT ăCUNG

Hai ỏác nhân gây b nh ỏh ng g p nh ỏ là Neisseria gonorrhoeae ốà Chlamydia
trachomatis.
10% - 20% ốiêm c ỏ cỐng s di n ỏi n đ n ốiêm ốùng ch Ố.
I. Nguyên nhân
Neisseria gonorrhoeae và Chlamydia trachomatis.

III.
-

i u tr ă
i uătr ăl uăc u
 Cefiximeă400mgău ngă1ăli uăduyănh t,ăho că
 Ciprofloxacină500mgău ngă1ăli uăduyănh t,ăho c
 Ofloxacină400mgău ngăli uăduyănh t,ăho c
 Levofloxacină250mgău ngăli uăduyănh t.

N uăcóăthaiădùngăCeftriazoneă125mgă(tiêmăb p)ăli uăduyănh t.
i uătr ăChlamydia
 Azithromycină1gău ngăli uăduyănh t,ăho c
 Docycyclină100mgăxă2ăl n/ngƠyăxă7ăngƠyă(u ngăsauă n),ăho c
 Tetracycină500mgăxă4ăl n/ngƠyăxă7ăngƠyă(u ng),ăho c
 Erythromycină500mgăxă4ăl n/ngƠyăxă7ăngƠyă(u ng).

BV

-

D

Ch n đoán
- Lâm sàng
 Khôngăcóătri uăch ngălơmăsƠngăn iăb t.
 Cóănhi uăhuy tătr ngămƠuăvƠngăhayăxanh,ăđóngă ăc ăt ăcung.ă
 C ăt ăcungăl ătuy n,ăviêmăđ ,ăphùăn ,ăd ăch yămáuăkhiăđ ngăch m.
- C nălơmăsƠng
 Xétănghi măviătrùngăh căhuy tătr ngăl yăt ăkênhăc ăt ăcungăsauăkhiăđưăchùiăs chă
c ăngoƠi,ăcóănhi uăt ăbƠoăb chăc u.
 N uăcóăsongăc uăgramă(-)ăhìnhăh tăcƠăphêăcóăth ăch năđoánănguyênănhơnădoăl uă
c u.
 N uăXNăcóăVKăl uă đi uătr ăthêmăChlamydiaă(theoăWHO).

T

II.

Chú ý: ệuôỉ ệuôỉ đi u tọ ẾhỊ b ỉ tìỉh
- Meỏronidazole 2g Ố ng 1 li Ố dỐy nh ỏ.
- Không dùng ỏrong 3 ỏháng đ Ố ỏhai k .
- N Ố có ỏhai ch dùng Eryỏhromycin ốà Aziỏhromycin.
- N Ố xéỏ nghi m l Ố (+)  ỏ ố n HIV, VDRL, HBsAg.
IV. Theo dõi
- Tái khám khiăcóăgìăl .
- Khám ph ăkhoaăđ nhăk .

B ỉh ối ỉ T D


PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×