Tải bản đầy đủ

TUD so do cham dut thai ky tuoi thai tu 23 27 tuan

235

73.

S ă

ăCH M D TăTHAIăK ăTU IăTHAIăT ă23ăậ 27ăTU N
200mg Mifepristone (u)
36-48 gi sau: Misoprostol (Miso) 100g ng m d

il

i

ánh giá c n gò m i 4 gi

Có  2 c n gò/10 phút

D

Có < 2 c n gò/10 phút


T

T i
đa 6
l n

il

BV

Miso 100g ng m d

Sau 6 đ t th t b i

i

- Chuy n phòng sanh
- Khám toƠn di n ng i b nh đ xác đ nh
ph ng pháp đ t đ c 3 c n gò/10 phút
-T ng co v i oxytocin ch đ c dùng sau
6 gi tính ti u li u misoprostol cu i cùng

H I CH N R NG

B ỉh ối ỉ T D

Phác đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×