Tải bản đầy đủ

TUD roi loan tien man kinh va man kinh

80

R IăLO N TI NăMẩNăKINH VÀ MÃN KINH

33.

I. Ti nămưnăkinh
1.

nhăngh a
- Là giaiăđo năkéoădƠiăkho ngă2-5ăn mătr căkhiămưnăkinh.
ơyălƠăgiaiăđo năđ cătr ngăc aăs ăsuyăgi măho căthi uăProgesteron,ăFSHăvƠăLHăt ng.
- H uăqu ăc aănh ngăchuăk ăkhôngăr ngătr ngăvƠăc ăch ăph năh iăng căơmăđ aăđ nă
tìnhătr ngăc ng estrogenăt ngăđ i.

2. Lâm sàng

D

- T ngătínhăth măthƠnhăm ch:ă auăvú,ăd ăb ăphù.
- Ch tănh năCTCătrongăvƠăl ngăsu tăchuăk .

- T ngăphơnăbƠoă ămôăvúăvƠăn iăm căTC ăt năth ngăd ăd ngăho căt ngăsinhăn iăm că
TC.
- RLKN:ăchuăk ăng năho căth a,ărongăkinh,ărongăhuy t,ăc ngăkinh.
- H iăch ng ti năkinh:ăt ngăcơn,ăch ngăb ng,ătr năb ngăd i,ăđauăvú,ăloăơu,ăc ngăth ng,ă
b tăan.
3. C nălơmăsƠng
oăl
4.

ngăn iăti tăkhôngăcóăỦăngh a.

i uătr ă

T

Có ỉhu Ế u ỉg a thai b ỉg thu Ế: thu Ế ỉg a thai.
Ầhôỉg Ếó ỉhu Ế u ỉg a thai b ỉg thu Ế: đi u tọ b ỉg PọỊgỀstỀọỊỉ.

II.
1.

BV

- Thu căng aăthaiăth ăh ăm iă20 găEthinylăEstradiolăvƠă1mgăDesogestrelăthíchăh păchoă
nh ngătr ngăh păcóătri uăch ngălơmăsƠngăn ng.ăCóăth ăs ăd ngăthu căng aăthaiăchoă
đ năkhiămưnăkinhă ănh ngăph ăn ăkhôngăcóănguyăc ătimăm ch,ănh ngăt iăđaălƠăđ nă50ă
tu iăph iăđ i sangăn iăti tăthayăth .
- Progestins:ă
cădùngătrongă10ăngƠyăm iăthángăđ ăgơyăraăkinhăkhiăng ngăthu c.
Mãn kinh

nhăngh a
- M tăkinhăliênăti pă12ătháng.

2. Lâm sàng
- X yăraăêmăđ măho căcóăxáoătr n:ăb căh a,ăchóngăm t,ănh căđ u,ăr iălo nătơmălỦ,ăm tă
m i,ătêăđ uăchi,ăt ngăcơn.
- Ho că khôngă xu tă huy tă TCă sauă khiă ng ngă đi uă tr ă Progestogenă ă nh ngă tr ngă h pă
RLTMK.
3.


i uătr ă

 M căđíchă
Tăcácătri uăch ngăthanăphi n.
B ỉh ối ỉ T D

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012


81

BV

T

D

 Ch ăđ nh
- Tri uăch ngăv năm chănh .
- Thayăđ iăl iăs ng:ăt păth ăd c,ăyoga,ăth ăgiưn.
i uătr ăn iăti t.
- VitaminăE,ăthu căb .
- Kh uăph nă năcóăđ uănƠnhă&ăch ăph măestrogenăth căv t.
- Kh uăph nă năcáăítăth t,ănhi uărauăqu ăt i.
4. Ch ngăch ăđ nhătuy tăđ i
- Kăsinhăd căph ăthu căestrogen:ăvú,ăNMTC.
- Thuyênăt căm chăđangădi năti n.
- B nhălỦăgan,ănh tălƠăganăm tăđangădi n ti n.
5. Ch ngăch ăđ nhăt ngăđ i
- R iălo nămưnătínhăch căn ngăgan.
- THAăkhôngăki măsoát.
- Ti năc năthuyênăt căm ch.
- Ti uăporphyrineăc păt ngăh i.
- Ti uăđ ngăkhôngăki măsoátăđ c.
6. Tácăd ngăph ăc aăestrogenăthayăth
- Xu tăhuy tăơmăđ o.
- T ngăcơn,ăgi ăn c,ăbu nănôn,ăđauăvú,ăthayăđ iătínhăkhí.
- T ngăsinhăNMTC,ăK.NMTC,ăxu tăhuy tăA ăb tăth ng.
- Kăvú:ăestrogenătr ăli uălƠmăb căl ăKăvúăch aăbi uăhi n ăt ngăxu tăđ ăK.vú.
7. Th iăgianăs ăd ng
- HRTănênădùngă ăli uăth pănh tă&ăth iăgianăng nănh tăcóăth ătrongă Tătr căMK,ănênă
b tăđ uăđi uătr ăs mătr căkhiămưnăkinhăth tăs .
- Khôngănênădùngăsauă60ătu i.
8. L aăch năthu c
Ch năthƠnhăph năEstrogen:ăNênăch nălo iăt ănhiên.
Nênăb ăsungăprogestină≥10 ngày/ tháng.
 Cácălo iăHRTătrênăth ătr ngăVN
- CLIMEN:
21v
2 mg estradiol valerate.
1 mg cyproteron acetate.
- CYCLO- PROGYNOVA:21v
2 mg estradiol valerate.
0.5mg norgestrel.
- LIVIAL:
28v
2.5mg Tibolone.
- PAUSOGEST:
28v
2 mg estradiol hemihydrate.
1 mg norethisteron acetate.
- PROGYLUTON:
11v
2mg estradiol valerate.
10v
2mg estradiol valerate.
0.5mg norgestrel.
- PROGYNOVA:
28v
2mg estradiol valerate.
B ỉh ối ỉ T D

PháẾ đ đi u tọ s ỉ ịh ỆhỊa - 2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×