Tải bản đầy đủ

CTH ton thuong dong mach kheo

Khao Vi ph u, BV Ch n TH

ng Ch nh Hình TP.HCM

I/
u hi u r r ng t n th ng ng
, n h nt
nh, nh p nh

h h o
h h tr
ng h h n gi .

- D u hi u t n th ng vùng g i gã
g i,
u an t a vùng ho o
th

s t n i ghép

ng


2. D u hi u h ng r r ng
h h tr
n nh nh ng
u hi u t i u hi
h

v sau nh h
t, n h n
th o tu n ho n ng h .

u vùng ho o N u

- D u hi u t n th ng vùng g i
thu t, n u
h h n th ng
qu t nh
s

h ng héo, tr t h p

h hoeo.

C
H

Dopp r

t

h h

t u t giúp qu t nh
nh v t n th ng x ng, a

N
G

 Si u


t

N
H

 Ti n h nh

h ,

v sau h ng

H
ÌN
H

1. C
b t

nh

nh h n
.

an thi p ph u
h ng n ng n n

TH

II/

BV

C
H

N

- Tù thu v o h s MESS.
- N u h s MESS > 8
o n hi
MESS ≤ 8
 C
u hi u t n th ng
h
u r v t n th ng vùng g i

th s t, ghép n i
h u, phòng tu t hu t p
 D u hi u t n th ng
h ho o h ng r r ng, Chi òn t i
máu
th o tu n ho n ng h . T n th ng vùng g i nh
Si u
Dopp r ha DSA. N u
t n th ng,
th
s t,
h u n i. N u h ng t n th ng, th o i ti px

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×