Tải bản đầy đủ

CTH hoai tu chom xuong dui

B nh Vi n Ch n Th ng Ch nh Hình
Khoa: B nh H c C -X ng- Kh p

PHAÙC
I U TR
HO I T CH M X
NG ÙI
Là b nh lý hay g p l a tu i trung niên

H
ÌN
H

ng d n t i thoái hoá- bi n d ng kh p háng

Th

A- Các y u t gây b nh:

ng; ung th : b nh b ch c u, lympho; nhi m


N
H

 Tr c ti p: ch n th

C
H

đ c; Gaucher’s

N
G

 Gián ti p: dùng thu c Corticoids kéo dài, u ng r

u, hút thu c

lá, b nh a ch y máu, t c m ch, t ng cân n ng.
au háng (tri u ch ng quan tr ng) kéo dài

 XQ th

ng

NTH

B- Ch n đoán:

C
H

 MRI: phát hi n đ

c giai đo n s m c a b nh

BV


 CT scan: d a vào đ phân giai đ an b nh.
 Ngòai ra: ch p Bone Scan, sinh thi t.
C - Phân giai đ an b nh:
theo phân l ai c a Ficat và Arlet: 5 giai đ an I IV
D - i u tr :
1. N i khoa: giai đ an s m
 Không ch u l c đè lên ch t n th

ng x

 L ai tr và đi u tr các y u t gây b nh

ng ch m x

ng đùi


 Dùng Biphosphonates
 T p VLTL các kh p.
2. Ng ai khoa:
 Giai đ an IA: ( khi ch a có tri u ch ng đau-phát hi n qua ch n
đóan hình nh h c)
 Dùng thu c
 Khoan gi m áp

H
ÌN
H

 Giai đ an IB:
 Khoan gi m áp

ng: có cu ng m ch nuôi ho c không có cu ng m ch

N
H

 Ghép x
nuôi

 Ghép x
cx

ng s a tr c

THng

N
G

 Khoan gi m áp

C
H

 Giai đ an II:

N

 Thay 1 ph n kh p háng b h

C
H

 Giai đo n III:
 Ghép x

ng

BV

 Thay kh p ch m x

ng đùi

 Giai đo n IV: thay kh p toàn ph nx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×