Tải bản đầy đủ

CTH gay xuong thuyen

B NH VI N CH N TH
NG CH NH HÌNH
KHOA CHI TRÊN

PHÁC

I U TR GÃY X

NG

Phân lo i :

II.

i u tr :

IL N

theo phơn lo i gƣy x

ng c a Schernberg.


H
ÌN
H

I.

NG THUY N C TAY

BV

C
H

N

TH

N
G

C
H

N
H

1. Gƣy không di l ch : bó b t cánh - c ng - bàn tay - ôm ngón I,
sau 6 tu n chuy n thƠnh b t c ng - bàn tay - ôm ngón I, 2 – 3
tháng.
2. Gƣy có di l ch, c p kênh m t kh p >1mm :
a) Lo i S I , S II : m k t h p x ng vƠ ghép x ng có
cu ng m ch.
b) Lo i S III, S IV : m k t h p x ng vƠ ghép x ng r i
( mƠo x ng ch u, đ u d i x ng quay).
3. Không lƠnh x ng, kh p gi : ghép x ng ch u kèm k t h p
x ng b ng kim Kirschner ho c vít, n p b t c ng bƠn tay ôm
ngón I.
4. Ho i t c c g n x ng thuy n kèm h kh p c tay : ph u
thu t c u vƣn nh l y b hƠng x ng th 1 c tay, hƠn kh p

c tay, c t nhánh th n kinh liên c t sau.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×