Tải bản đầy đủ

CTH mat da vung got

Khoa Vi ph u, BV Ch n Th

PHÁT

ng Ch nh Hình TPHCM

I U TR M T DA VÙNG GÓT

* Vùng gót có th chia làm các ph n sau :
1.

gót: hay còn g i là vùng ch u l c. Vùng này ch u s c n ng ph n l n c a c th d n
xu ng và th ng xuyên ma sát v i giày dép. Vùng này đòi h i tái t o l p da t t có th ch u
l c

2. M t sau gót: còn g i m t sau bàn chân, vùng này không ch u l c nh ng th ng xuyên ti p
xúc l c ma sát v i giày dép, các v t xung quanh. Vùng này yêu c u th p h n vùng trên
nh ng c n l p da ch u đ c ma sát th ng xuyên

i u tr :
ng:


N
H

1. Ch m sóc, c t l c v t th

Các v t th ng vùng này dù nh hay l n ph i đ
ho i t , nhi m trùng, gi v t th ng s ch

-

Các v t th ng m t da nông h c di n tích nh 2-3cm vuông. Ch m sóc v t th ng k t
h p v i b ng g c sinh h c t o môi tr ng m hay các ch t t ng sinh t bào s ng có th
giúp lành v t th ng mà không c n ph u thu t.

c ch m sóc và c t l c đ lo i b mô

N
G

C
H

-

TH

2. Ph u thu t :

i v i các t n th

N

1. Khâu c ng kéo da m t l n hay t t :
mô xung quanh còn m m m i

C
H

2. Xoay các v t da ng u nhiên tai ch : cho các tr


ng m t da nh , v a ph i và

ng h p m t da nh hay v a

3. Chuy n các v t da có cu ng: Th ng dung cho các m t da di n tích l n, tùy theo vùng
gót mà có các v t da u th nh sau :

BV

*

H
ÌN
H

3. Hai bên gót: vùng này ngay d i da là gân x ng nên rât d l các c u trúc này. Vùng này
ch y u c n che ph không l gân x ng là đ c.

 Vùng đ gót: ch n l a u tiên là v t da gan chân trong.
 Vùng sau gót nên s d ng v t da cân th n kinh hi n ngoài, hay v t da gót ngoài n u
di n tích m t da nh .
4. Các v t da c t do: các tr ng h p m t da quá r ng gót chân kèm theo m t da m t
lòng bàn chân. S d ng v t da c l ng r ng hay các v t t do khác đ che ph
5. V t da chéo chân: đ c s d ng khi các ph
đây là gi i pháp sau cùng.

ng pháp trên không th s d ng đ

c thìx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×