Tải bản đầy đủ

CTH mat da dau ngon

Khoa Vi ph u, BV Ch

T

CH nh Hình TP.HCM

PHÁC

I U TR M T DA

U NGÓN ( BÚP NGÓN )

PHÂN LO I

BV

C
H

N


 Theo Allen ho c Alnot:

TH

N
G

C
H

N
H

H
ÌN
H

 Theo phân lo i c a Rosenthal EA

CH N L A I U TR :
-

i v i m t da búp ngón không l x

ng ( vùng 1 ) :

lành t nhiên ho c ghép da d y

i v i m t da l x ng ( vùng 2 và vùng 3 theo Rosenthal E A ho c vùng 2,3,4 theo
Allen, Alnot ) : Chúng ta ph i xoay v t da, chúng ta có th l a ch n các v t da :


Khoa Vi ph u, BV Ch

T

CH nh Hình TP.HCM

1. V t da Atasoy ( V t da V-Y )


N
G

C
H

N
H

H
ÌN
H

2. V t da chéo ngón

BV

C
H

N

TH

3. V t da có cu ng m ch th n kinh cùng ngón ( thu n dòng ho c ng

c dòng )


T

CH nh Hình TP.HCM

H
ÌN
H

Khoa Vi ph u, BV Ch

i v i ngón cái chúng ta có th dùng thêm v t da Moberg

BV

5.

C
H

N

TH

N
G

C
H

N
H

4. V t da Huestonx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×