Tải bản đầy đủ

CTH gay kin than xuong dui

GÃY KÍN THÂN X

PHÁC
I U TR
NG ÙI DO CH N TH

NG

NG

IL N

1. KHÁI NI M
- Gãy thân x ng đùi đ c tính t d i m u chuy n nh đ n trên hình vuông có c nh
là chi u r ng c a hai l i c u x ng đùi.
- Gãy x ng đùi m i đ c coi là gãy ≤ 4 tu n.
- Phát đ này áp d ng cho gãy x ng đùi do ch n th ng và ng i l n ≥ 16 tu i.

C
H


N
H

H
ÌN
H

2. PHÂN LO I:
- Theo gãy kín hay gãy h : phân lo i gãy h theo Gustilo và Anderson
- Theo m c đ v ng c a đ ng gãy:
o V trí gãy: 1/3trên, 1/3gi a, 1/3d i
o
ng gãy: gãy ngang, gãy chéo, xo n, nhi u t ng , nhi u mãnh (theo
Winquist-Hansen )
o Các y u t khác: x ng loãng, lòng t y l n …

N
G

3. NGUYÊN T C I U TR :
- Ph c h i l i c u trúc gi i ph u c a chi: tr c, đ xoay, chi u dài x
- B t đ ng đ v ng gãy
- Ph c h i ch c n ng c a chi và toàn thân.

ng đùi.

BV

C
H

N

TH

4. CÁC PH
NG PHÁP I U TR
- B o t n: dùng h n ch trong m t s tr ng h p
o Kéo x ng liên t c + b t
o Bó b t thì đ u….

- B t đ ng ngoài (trong gãy h )
- K t h p x ng bên trong:
o óng đinh n i tu ( NT): không ch t ho c có ch t
o Các lo i n p: n p DCP, n p khóa, Lame plaque, DHS, DCS…

5. TÀI LI U THAM KH O:
1. Nguy n V n Quang: gãy thân x ng đùi, bài gi ng b nh h c CTCH và ph c
h i ch c n ng
2. Lê Phúc: gãy thân x ng đùi-ch n đoán và đi u tr 2002
3. AO group: Manual Internal fixation Third edition.
4. A.Paige Whittle & Goerge W. Wood: Fractures of lower extremity p.28052858 Camplell’s operative orthopedics 10th edition
5. Michael W. Chapman: Diaphyseal fractures of the fumur p671-705.
Chapman’s orthopaedics surgery 3 th edition


NGHI NG
GÃY THÂN X
ÙI

NG

A

PHÒNG CH NG S C
KHÁM TOÀN DI N
CH P X-QUANG

GÃY H

GÃY KÍN

H
ÌN
H

(XEM NGT C I U TR GÃY H )

B OT N
KHÔNG M

C
H

N
H

C TL CC PC U

M KHX
BÊN TRONG

NG NGOÀI

TH

N
G

B T

GÃY KHÔNG V NG:
 GÃY CHÉO DÀI, NHI U
MÃNH, NHI U T NG
 GÃY 1/3D, LÒNG T Y
LOE RA….

BV

C
H

N

GÃY V NG:

NG GÃY NGANG,
CHÉO NG N, CÓ C A CÀI
 GÃY G N O N EO 1/3
TRÊN VÀ 1/3 GI A….
NT KH NG/ CH T
N P NÉN ÉP ….
NT CH T
N P B C C U….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×