Tải bản đầy đủ

CTH gay dau duoi xuong canh tay o nguoi lon

B NH VI N CH N TH
KHOA CHI TRÊN

PHÁC

NG CH NH HÌNH

I U TR GÃY
UD
IX
NG
IL N

NG CÁNH TAY

Phơn lo i : theo AO
1. Lo i A : gƣy không ph m kh p.
2. Lo i B : gƣy ph m kh p 1 ph n ( đo n cu i c a c t trong ho c c t ngoƠi),
ph n còn l i còn dính vƠo thơn x ng.
3. Lo i C : gƣy ph m kh p.


II.

i u tr :
1. B o t n : t ng tr ng b nh nhơn, tu i, gƣy ph m kh p không di l ch ho c
c p kênh m t kh p < 2mm.
2. Ph u thu t : m n n s a di l ch, k t h p x ng bên trong ( c đ nh v ng
ch c 2 c t trong vƠ c t ngoƠi, m t kh p đ u d i x ng cánh tay)
a.
ng m : m t sau khu u.
b. K t h p x ng :
1. N p vít 2 c t.
2. N p vít 1 c t, xuyên kim 1 c t.
3. Xuyên kim.
4. Xuyên kim kèm néo ép.
c. Tr ng h p đ t bi t :
1. Gƣy ch m con :
a. Không di l ch : b o t n, b t cánh c ng bƠn tay.
b. Di l ch : m n n, c đ nh b ng kim ho c vít.
2. Gƣy ròng r c: m n n di l ch vƠ c đ nh b ng kim, vít.

BV

C
H

N

TH

N
G

C
H

N
H

H
ÌN

H

I.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×