Tải bản đầy đủ

CTH dieu tri gay mat ca chan

PHÁC

I U TR GÃY M T CÁ CHÂN
BS OÀN CÔNG TI N khoa CD BVCTCH

I.

KHÁI NI M :
Gãy 2 m t cá là gãy đ u d

-

ng mác và m u trâm chày kèm đ t ho c

ix

không dây ch ng chày mác d

i

-


Gãy m t cá ngoài+ toác g ng chày mác

-

Gãy b sau m t kh p chày sên cu đ u d

ix

ng chày g i là gãy m t cá

th 3
ng m t cá đ n thu n

H
ÌN
H

Phác đ nàyđ c p lo i gãy x

-

gãy b nh lý,gãy m t.

i l n không do

C
H

ng Ch nh Hình

N
G

th

N
H

Phác đ này c p nh t t th c t đi u tr gãy m t cá t i B nh vi n Ch n


-

II.

ng

PHÂN LO I :
đ nh h

ng đi u tr tiên l

ng, t ng k t nghiên c u

TH

* Giúp

N

1.Phân lo i theo Weber và Danis :

C
H

 Lo i A: gãy 2 m t cá d
ch ng chày mác d

i dây ch ng chày mác(không t n th

ng dây

i)

BV

 Lo i B: gãy 2 m t cá ngang v í dây ch ng chày mác d
dây ch ng chày mác d

i (có t n th

i ho c không )

 Lo i C: gãy 2 m t cá , trong đó m t cá ngoài trên dây ch ng chày mác d
T n th

ng

ng dây ch ng chày mác d

i.

i và màng gian c t

2. Lo i gãy 3 m t cá c a Volkmann(1952) là gãy b sau m t kh p chày sên đ u
d

ix

ng chày+ gãy 2 m t cá

3.Gãy h m t cá

III.

I U TR :

* Nguyên T c i u Tr :
- Ph c h i c u trúc gi i ph u m t cá, đ m b o đ v ng ch c c a g ng chày
mác c chân


-

mb ox

Ph c h i ch c n ng kh p c chân và toàn thân.

1.

ng lành t t không nhi m trùng.

S

C U:

-

au s ng bi n d ng sau ch n th
b nh vi n
XQ : xác đ nh gãy x ng m t cá

2.

I U TR TH T S

ng vùng c chân c đ nh t m chuy n

: D a vào phân lo i trên

a. Gãy h : c t l c KHX
b. Gãy kín :
Lo i A và B : N n b t cng bàn chân. XQ ki m tra t t gi b t 6 -8 tu n.
Tâp v n đ ng trong b t- XQ sau n n không t t : m KHXLo i C : ậ M KHX. Chú ý ph c h i dây ch ng chày mác dLo i gãy 3 m t cá : di n tích kh p đ u d
tr c sau ) l n h n 1/3 thì m KHX

ix

i

ng chày ( theo di n

3.CÁC PH

N
G

C
H

N
H

H
ÌN
HNG TI N KHX : n p vis, vis x p, ch thép, kim kischner.

XQ KI M TRA SAU N N KHÔNG T T LÀ KHI :

N

TH

Khe kh p không đ u ho c toác r ng g ng chày mác
Kênh m t kh p > 3mm
Chèn m nh gãy trong khe kh p
Chèn dây ch ng , bao kh p vào gãy không n n s a x

-

BV

4.TÂP VLTL :

ng t t đ

c.

C
H


T p v n đ ng trong b t ậ sau 4 tu n có th đi ch ng chân ch u 1 ph n s c
n ng trong b t

-

Tí p t c t p v n đ ng c chân sau khi b b t

-

Ca m KHX t p v n đ ng c chân s mx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×