Tải bản đầy đủ

CTH dieu tri gay lien mau chuyen xuong dui

PHÁC Đ ĐI U TR GÃY LIÊN M U CHUY N
X
NG ĐÙI
Biên so
B N
Và t p th K

N

C
H

BV

III.

TH

N
G


C
H

N
H

II.

T
i

Đ
- Gãy liên m u chuy à
à à à à à
à ng, hay g p
i cao tu i
- Vùng liên m u chuy à à
à p, m à
à
à
à
à à à à à
à
à às d
à
à
- Vùng liên m u chuy à à à
à a nhi à à
à à
à
à à gây
di l ch.
Phân lo i gãy liên m u chuy n
- D a vào X-quang, gãy liên m u chuy n có nhi u phân lo à
à i Khoa chi
àBVàCTCHà
ng dùng b ng phân lo i c àáO à à à
à à
à v ng
à i c a gãy

- Phân lo i gãy liên m u chuy n c a AO : có 3 nhóm l n A1, A2, A3
 T
à à i gãy : A1.1 , A1.2 , A1.3, A.2.1 , A2.2 là lo à à
à i v ng
 T
à à i gãy : A2.3 , A3.1 , A3.2, A.3.3 là lo i gãy không v ng
Đ u tr
- Gãy liên m u chuy à
à à gây di l ch gãy, nên c n ph i c
nh gãy
v ng ch c. H u h t b nh nhân gãy liên m u chuy à u có ch nh ph u thu t
k th à
à
i tr
ng h p b nh nhân b ch ng ch nh do các b nh lý
à
- Cách l a ch n d ng c trong m k t h à
à
à à à u chuy n :
 Đ i v i các lo à à
à i v ng A1.1 , A1.2 , A1.3, A.2.1 , A2.2 thì m k t
h px
à ng d ng c DHìà
à
à
à
à àC
 Đ i lo i gãy không v ng A2.3 , A3.1 , A3.2, A.3.3 m k t h à
v i d ng
c c
nh PFNA là l a ch à u tiên.
 T
à
ng h p gãy liên m u chuy à
à
lo i không v ng, n u
v ngoài c à
à à
à
à à
t c a DHS ho c DCS) không b
gãy thì có th dùng DHS ho c DCS

H
ÌN
H

I.

V
Cx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×