Tải bản đầy đủ

CTH dieu tri gay ho

I U TR GÃY H
M c tiêu chính:
- Ng n ng a nhi m trùng
c s li n x

ng

H
ÌN
H-

- Ph c h i ch c n ng s m

N
H

PHÒNG C P C U

ánh giá sinh hi u và khám t ng quát

- S n sóc v t th

ng:

 Nhanh chóng b ng v t th

C
H

-

ng b ng g c vô trùng có t m dung

N
G

d ch povido-iodine (Betadin). N u v t th

TH
U
O

l n, có th dùng k m vô trùng l y ra tr
 L u ý n u b nh nhân ch a đ
th

ng c n đ

ct

ng có dính d v t

c khi b ng.

c m ngay thì c m i 2 gi , v t

i r a b ng n


c mu i sinh lý (1-2l), sau

m v t th

C
H

 Gi

N

đó b ng l i b ng g c vô trùng có t m Betadine m i.
ng h giúp t ng đ

quan tr ng đ lành v t th

ng sau này

t n p b t đ ng chi b gãy:

BV

-

m b m t là m t y u t

 Nguyên t c : b t đ ng

gãy qua 2 kh p và gi th ng tr c chi b

gãy.
 Có m t s tr
khu u c n đ

ng h p gãy tr t hay tr t kh p nh c chân, g i,
c n n ngay l p t c t i phòng c p c u.

- Tiêm ng a u n ván SAT 1500UI(TDD)( không c n tiêm n u BN
đ

c tiêm VAT >= 3l n trong 10 n m g n đây)


- Dùng kháng sinh đ

ng t nh m ch

Dùng kháng sinh đ

ng t nh m ch càng s m càng t t. N u trì

hoãn tiêm kháng sinh sau 3 gi thì nguy c nhi m trùng t ng cao
 Gãy h đ I, II : th

ng dùng kháng sinh ph r ng nh

Cephalosprine III 1 -2 g, sau đó thêm 1g m i 8 gi .


i v i v t th

ng d , có dính đ t cát, có nguy c nhi m vi

H
ÌN
H

khu n k khí nh Clostridium, dùng 4-5 tri u UI penicillin
m i 6 gi

 Gãy h đ III : dùng thêm Aminoglycoside 3-5mg/kg/ngày
ng b t đ u v i Gentamycin)

ng v ng.

1. C t l c v t th

ng h p:

TH
U
O

PH U THU T: h u h t các tr

N
G

và gãy x

ng s ch, b nh nhân đ n s m

C
H

I U TR B O T N : gãy h đ I, v t th

N
H

chia m i 8gi (th

ng:

 M r ng v t th

ng v a đ đ t

i r a và c t l c.

N

 L y b các d v t

 C t l c mép da ( c t ti t ki m đ có th đóng v t th

C
H

 C t l c mô m và mô d

i da b d p

 C t m r ng cân gi i phóng khoang bên d

BV

ng)

i v t th

ng trong

gãy h đ II tr lên

 C t b các c b d p nát hay ch t( d a vào : màu s c, còn ch y
máu?, còn đáp ng kích thích?)
 B c l và r a s ch gân và x
2. B t đ ng x

ng

ng gãy

 Bó b t và n p b t: m t s ít tr

ng h p gãy h đ I và đ II.

Nên ch đ nh h n ch vì khó ch m sóc v t th

ng


 B t đ ng ngoài : th
các tr

ng h p v t th

 K th px

ng d , có nguy c nhi m trùng cao

ng bên trong: (g m đóng đinh n i t y, n p vít, hay

xuyên kim) th

ng ch đ nh trong gãy h đ I, II và m t s

ng h p gãy h đ III mà v t th

3. óng v t th
 Che ph

ng t

ng đ i s ch.

ng :
mô quý (x

cân, mô d

ng, m ch máu, th n kinh, gân) b ng c ,

H
ÌN
H

tr

ng ch đ nh trong gãy h đ III hay trong

i da

 Gãy h đ I hay II, v t th

ng s ch có th đóng da ngay thì đ u

N
H

nh ng c n l u ý nguy c nhi m trùng n u đóng v t th

ng ph c t p, d p nát

C
H

 Có th c t l c l i sau 36-48g n u v t th

ng kín

nhi u

N
G

 Gãy h đ III có th đ h da hay dùng v t da che ph mô quý,

TH
U
O

khâu da thì hai hay ghép da sau 5 ngày n u v t th
C T C T CHI

C t c t chi trong c p c u th

ng đ

N

 Gãy h m c d t n th

c ch đ nh trong các tr

ng s ch

ng h p sau:

ng ph n m m n ng, có kèm t n th

ng

C
H

m ch máu c n s a ch a ( đ IIIC) mà không th ph c h i hay th i
gian thi u máu nóng >8g

BV

 Chi d p nát n ng mà kh n ng ph c h i ta ch n th

i máu kém

ng c n c t c t chi kh n c p đ c m máu, c u s ng

b nh nhân
 Chi b t n th

ng n ng có th đe d a tính m ng

b nh lý n i khoa mãn tính n ng nh ti u đ

b nh nhân có

ng…

Ch s MESS ( Mangle Extremity Severity Score): ch đ nh c t c t khi >=7đx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×