Tải bản đầy đủ

CTH dau that lung do benh ly dia dem

au th t l ng
B nh s và khám lâm sàng
Y u t lo i tr
D u hi u báo đ ng
Có : c n làm ngay:
X-quang
X hình x ng
MRI

B nh s > 6 tu n
(+) : X-quang th t
l ng th ng, nghiêng

(-) : i u tr
tri u ch ng
C i thi n ?

Có : Xác đ nh
b nh lý đ c hi u
Thoát kh i phát đ


H
ÌN
H

B nh lý
Khong

Có : K t
thúc

N
H

X-quang bình th ng
Xác đ nh b nh lý đ a

N
G

C
H

i u tr b o t n:
-Gi m cân, b thu c lá, t p s c m nh
c l ng , c b ng

C i thi n ?

N

Không :
ch p MRIC
H

Không


BV

B nh lý đ a
1 t ng

Có : Ti p t c ch
t p luy n

TH

Không : B nh
lý c quan
khác ?

>= 2 t ng

X-quang đ ng cúi –
ng a đ lo i tr m t
v ng

Discography xác đ nh
t ng tri u ch ng
1 hay 2 t ng

Trung tâm gi m đau :
- Tâm lý
- Vi c làm

> 2 t ng

Hàn x ng liên thân đ t l i
tr c hay sau

Hàn x ng l i sau v i
c chân cung

Phát đ đi u tr đau th t l ng do b nh lý đ a đ m
Theo Chapman Orthopaedic Surgery 2001

ng trìnhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×