Tải bản đầy đủ

CCT 118 chan thuong bung kin va vet thuong bung

CH NăTH
NGăB NGăKệN
VẨăV TăTH
NGăB NG
CH NăTH

BS.CKII.ăHu nhăThanhăLong
Khoa Ngo iăT ngăh p

NGăB NGăKệNă

KHÁM LÂM SÀNG:
↓ácăđ nhăth ngăt n:
+ Th ngăt nă ăthƠnhăb ng:
+ Ghiă nh nă d uă hi uă tr yă s tă daă ho că t ă máuă thƠnhă b ngă x yă raă sauă ch nă
th ng
+ Th ngăt năt ng:
- H iăch ngăch yămáuătrong.
+
auăb ngăngayăv ătríăch năth ng,ăbanăđ u đauăkhuătrúăvƠăsauăđóălanăraăkh pă
b ng,ăđauăt ngălênăkhiăth ăm nhăho căthayăđ iăt ăth .ă

+ Cóăth ănônăho căbu nănôn,ăbíătrungăđ iăti n.
+ Coăc ngăthƠnhăb ngănhi uăho căít
+ B ngătr ngăd nătrongăcácătr ngăh păch yămáuăít,ăch yămáuăkéoădƠiăh căt ă
máuăl năsauăphúcăm c
+ ToƠnăthơnă v tă vƣ,ă nh tănh tă ho căn mă yên,ăl ăđ ,ă huy tăápăt t,ă m chănhanh,ă
ti uăít.ăN uăđ năs mătrongătìnhătr ngăhuy tăđ ngăch aăthayăđ Iăch ăcóăbi uăhi nă
vƣăm ăhôiăvƠădaăxanh.
- H iăch ngăth ngăt ngăr ng:
+
auăb ngăvùngăv tăth ng,ăsauăđóăđauălanăraăkh păb ng
+ Cóăth ănônăho căbu nănôn
+ Tr ngăb ngăkèmătheoăm tăvùngăđ cătr căganăth ngăth yătrongăth ngăt ngă
r ngăđ năthu n.
+ Coăc ngăthƠnhăb ngălƠăd uăhi uărõănh t.
+ B nhănhơn đ nătr ăcóăd uăhi uănhi mătrùng,ănhi măđ c:ăh căhác,ăs tăcao,ămôiă
khô,ăl iăd ,ăm chănhanh,ăhuy tăápăt t,ăti uăítăầ
- N uăch năth ngăb ngăkínăcóăkèmătheoăcácăt năth ngăph iăh pănh :ăs ănƣo,ăl ngă
ng c,ă x ngă ch u,ă s ă r tă khóă trongă ch nă đoánă t nă th ngă t ngă doă bi uă hi nă lơmă
sƠngă r tă ph că t pă vƠă khôngă đi nă hìnhă th ngă ch nă đoánă ch mă d nă đ nă mu nă vƠă
ch năđoánăsai,ăt ăl ăcóăth ălênăđ nă70%.
2. CỄCăXÉTăNGHI MăCH Nă OỄN:
2.1. Ch păXquang:
- Ch păb ngăkhôngăchu năb .
- Th ngăt ngăr ng:ă80%ăcóăli măh iăd iăvòmăhoƠnhăbênăph iăho căhaiăbên.ăTrongă
tr ngăh păv ătáătrƠngăsauăphúcăm căcóăth ăth yăh iă ăsauăphúcăm c,ăh iăvi năxungă
quanhăth n.
- ↑ ăt ngăđ c:ăcóăd uăhi uăch yămáuătrongă ăb ngănh :ă ăb ngăm ,ăcácăđ ngăm ă
gi aăcácăquaiăru t,ăcácăquaiăru tădƣnăh iăầ
- Ch păph iăxácăđ nhătrƠnăd ch,ătrƠnăkhí,ătrƠnăkhíătrƠnăd chămƠngăph iăkèmătheo,ăgƣyă
cungăs n,ăthóatăv ăhoành.

BV

C

P

C

U


TR

N
G

V

N
G

1.
-

229


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

2.2. Siêuăơmăb ng:
- Siêuăơmăxácăđ nhăcóămáuăho căd chătrongă ăb ng,ăv ătríăvƠăm căđ ăt năth ng,ăcácă
đ ngăv ăt ngăđ c.
- Ch căd chăb ngăd iăsiêuăơmăch năđoán.ă
- Siêuăơmăcóăth ăth căhi năt iăgi ngăb nh,ăkhôngăxơmăph măvƠăcóăth ălƠmăl i,ănhi uă
l nătheoădõiădi năti năd chăb ng.
uăđi măc aăsiêuăơmăcóăđ ănh yăcaoă96%ătrongăphátăhi năd ch,ămáuătrongă ăb ng,ă
giáăthƠnhăth p.
- Nh că đi mă c aă siêuă ơmă lƠă khôngă kh oă sátă đ că th ngă t nă t ngă r ng,ă g pă khóă
kh năkhiăthƠnhăb ngăd y,ăli tăru t.
2.3. Ch căr aă ăb ng:
Gơyă têă t iă ch ă d iă r nă dƠiă kho ngă 1.5cm,ă quaă cácă l pă cơnă c ă vƠă lu nă m tă ngă
thôngăxu ngăđ năcùngăđ ăDouglas,ăsauăđóătruy nănhanhăvƠoă ăb ngă1ălítădungăd chăm nă
đ ngătr ng,ă b nhă nhơn đ cănghiêngăqua,ănghiêngăl iătr că khiărútăl iăd chăđƣăđ că
truy n.ăCh căr aă ăb ng đ căg iălƠăd ngătínhăkhiăh ngăc uă>ă100.000HC/mm3,ăb chă
c uă >ă 500HC/mm3ă vƠă amylaseă cóă n ngă đ ă cao.ă Ch că r aă ă b ngă d ngă tínhă lƠă tiêuă
chu năch ăđ nhăm ăb ngăcóăđ ănh yă94%,ăđ ăchuyênăbi tă96%.ă ănh yăcƠngăcaoăc aă
ch căr aă ăb ngăl iăkhi năt ăl ăm ăb ng khôngăđi uătr ăcƠngăcao.ă↑aiătròăc aăch căr aă ă
b ngă trongă ch nă đoánă th ngă t nă t ngă r ngă khôngă cao.ă Tuyă nhiên,ă ch că r aă ă b ngă
c ngălƠăbi năphápăxơmăph m,ăđòiăh iăph iăgơyătêă b nhănhơn vƠăcóăth ăcóăbi năch ngă
nh :ă t ă máuă thƠnhă b ng,ă th ngă ru tă vƠă xìă d ch tiêuă hóaă (ă kho ngă 1%),ă nênă c nă th nă
tr ngăkhiăcóăli tăru t,ăcóăv tăm ăb ngăc ăt iăch ăd ăđ nhăch cădò.ăDoăv y,ăbi năphápănƠyă
ch ănênăth căhi năkhiăbi uăhi nălơmăsƠngăch aărõănh ngăv năcònănghiăng ăvƠăkhiăkhôngă
đ cătrangăb ămáyăsiêuăơm.
2.4. Ch păc tăl păđi nătoán:
- Ch năđoánăvƠăphơnălo iăđ căcácăm căđ ăth ngăt năc aăgan,ălách,ăth n.
- LƠmăc ăs ăchoăvi căđi uătr ăb oăt năc ngănh ăđánhăgiáăs ăti nătri năc aăt năth ng.
- ệtăcóăgiáătr ătrongăch năđoánăv ăt ngăr ng.
- ệtăcóăs ăt ngăquanăgi aăhìnhă nhăt năth ngăt ngăđ căv iănguyăc ăch yămáuăăăă

ánhăgiáăt năth ngăt ngătheoăMooreă(B ngă1,ă2,ă3,ă4)

230


B ngă1:ăPhơnăđ ăth

ngăt năganătheoăMoore
TH

PHÂN

NGăT N

- T ămáuăd iăbaoă<ă10%ădi nătíchă
- RáchăbaoăganăvƠănhuămôăă<ă1cmăchi uăsơu
- T ămáuăd iăbaoă10-50%ădi nătíchăhayătrongănhuămôă<10cmă
đ ngăăăkínhă
- ↑ ăăgană1-3cmăb ăsơuăvƠă<ă10cmăchi uădƠi
- T ămáuăd iăbaoălanăr ngă>ă50%ădi nătíchăhayătrongănhuămôă
>10cmăđ ngăkính
- ↑ ăgană>3cmăb ăsơuă
- ↑ ă25-75%ăthùyăganăhayăt ă1-3ăh ăphơnăthùyătrongăm tăthùyă
gan
- ↑ ă 75%ă thùyă gană hayă trênă 3ă h ă phơnă thùyă trongă m tă thùyă
gan
- Cóăth ngăt năm chă máuă(t nhăm chăch ăsauăgan,ăcácăt nhă
m chăganăăl n.
- Ganăb ăb tăraăkh iăcácădơyăch ngătreoăgan,ăcu ngăgan

ă1
ă2
ă3

N
G

ă4

V

ă5

N
G

ă6

B ngă2:ăPhơnăđ ăth

ngăt năláchătheoăMoore

TH
NGăT N
- T ămáuăd iăbaoă<ă10%ădi nătíchă
- Ráchăbaoălách,ăv ănhuămôăă<ă1cmăchi uăsơu
- T ămáuăd iăbaoă10-50%ădi nătích,ăt ăămáuătrongănhuămôă<ă
5cmăb ăsơu.
- ↑ ăănhuămôă1-3cmăb ăsơuăkhôngă nhăh ngăđ năm chămáuă

- T ămáuăd iăbaoă>ă50%ădi nătích,ăv ăkh iămáuăt ăd iăbao,ă
t ămáuătrongănhuămôă>ă5cmăb ăsơu
- ↑ ănhuămôă>ă3cmăb ăsơuăhayăcóă nhăh ngăm chămáuăbèă
- ↑ ăăthùyăláchăhayăđ tăm chămáuăr năláchăchiăph iă>ă25%ă
lách
- ↑ ănát
tăcu ngăláchăă

TR

PHỂNă
ă1

U

ă2

ă4

C

ă5

P

C

ă3

BV

B ngă3:ăPhơnăđ ăch năth
PHỂNă

ngăt yătheoăMoore
TH

ă1
ă2

-

ă3

-

ă4

-

NGăT N

D p,ăv ăt yăkhôngăcóăth ngăt nă ngăt y
tălìaăđuôiăt yăho căch năth ngămôăt yăcóăth ngăt nă ngă
t y
tălìaăđ uăt yăhayăch năth ngăt yăcóăkèmăth ngăt nă ngă
t yă
Ch nă th ngă kh iă táă - t yă có hayă khôngă th ngă t nă bóngă
Vater

231


B ngă4:ăPhơnăđ ăv ătáătrƠngătheoăMoore
PHỂNă
ă1
ă2
ă3
ă4
ă5

N
G

V

N
G

TR

U
C

-

P

-

NH NGăCỌNGăVI CăC NăLẨMăTR
CăB NHăNHỂNăCH NăTH
NGă
B NGăKệN:
Ti năhƠnhăth măkhámăđ ăxácăđ nhătìnhătr ng,ăđánhăgiá,ătiênăl ngăđ ăch ăđ nhăh iă
s căc păc u.
↓ácăđ nhăth ngăt nădoăch năth ngăb ngăvƠăcácăth ngăt năph iăh p đ ăđánhăgiáă
tìnhătr ngăvƠăm căđ ăth ngăt n.
ăb nhănhơn n măyênăvƠătheoădõiăcácăch ăs ăsinhăt n,ăch ăs ăs c,ăch ăs ăGlasgow.ă
B tăđ ngăgƣyăx ngăn uăcó.
↓étănghi mămáu.
Th măkhámăb ngănhi uăl năđ ăđánhăgiáăm căđ ăti nătri n.
Th căhi năcácăxétănghi măch năđoán.

C

-

-

BV

3.

TH
NGăT N
Ráchăl păthanhăậ c ,ăkhôngăth ng
T ămáuăm tăđo nătáătrƠngă
↑ ăd iă50%ăchuăvi
T ămáuă>ăm tăđo n
↑ ă50ăậ 75% chu vi TT2
↑ ă50ăậ 100% chu vi TT1, TT3, TT4
↑ ă>ă75%ăchuăviăTT2,ăth ngăt năbóngă↑aterăhayăđo năxaă ngă
m tăch
↑ ăn ngăkh iătáăă- t y
TáătrƠngăb ătri tăm ch

-

232


ăX ăTRệăCH NăTH

NGăB NGăKệN:

Ch năth

Huy tăđ ngăđápă ngă
v iăh iăs c

ngăb ngăkín

S c
↑iêmăphúcăm căn ng

Siêu âm
+
Ch păc tă
l pă+

Huy tăđ ngă nă
đ nh

N
G

S ă

-

N
G

V

+

Theo dõi

U

TR

Theo dõi

Huy tăđ ngă
khôngă năđ nh

M ăb ng

C

P

C

Huy tăđ ngăkhôngă
năđ nh

N iăsoiă ăb ngă
ch năđoán

BV

4.

S đ ăx ătríăch năth

233

ngăb ngăkín


V TăTH

-

2.
-

-

N
G

V

N
G

TR

-

U

-

C

-

P

-

C

-

NGăB NG

KHÁM LÂM SÀNG:
Cóăth ădoăđ năb năho c doăv tăs cănh năđơmăvƠoăb ng.ăCóănh ngăv tăth ngă ăcácă
v ătríăkínăđáoănh ăvùngăb n,ăvùngăt ngăsinhămônăho căt ăsauăl ng,ăt ăvùngăng că
xuyênăxu ngăb ng.
↑ tăth ngăthƠnhăb ngălƠăt năth ngăcácăl păc ăc aăthƠnhăb ngăkhôngăth ngăphúcă
m c:ăx ălỦăc tăl c,ăl y t ăch căd pănát,ămáuăc c,ăki mătraăcóăth uăphúcăm căhayă
không.ăN uăth ngăphúcăm cănh tăthi tăph iătheoădõiăsátăho căth mădòăt năth ngă
t ng.
↑ tăth ngăth uăb ng:
Lo iădoăv tăs cănh năđơmăth ngăv tăth ngăg n,ăch ăcóăl ăvƠo,ăd ăđ nhăh ngăt nă
th ng
Lo i doăh aăkhíăgơyăraăngoƠiăm nhăđ năcònădoăs căcôngăpháănênănhi uăt ngăcóăth ă
b ăt năth ng,ădoăv yăt năth ngăph căt păvƠăkhóăđánhăgiá.ă iăv iăth ngăt nănƠyă
nênăch ăđ nhăm ăm ăth mădòăđ ătránhăb ăsótăth ngăt n.
Soăv iăch năth ngăb ng,ăt năth ngăt ngăcó ph năkhácăh n
D ădƠy,ăru tănon,ăđ iătrƠngăngangăcóăth ăb ăth ngăm tăhayănhi uăl ,ăl ăth ngătoăhayă
nh ătùyătheoătácănhơn.
TáătrƠng,ăđ iătrƠngălên,ăđ iătrƠngăxu ngăcóăth ăb ăth ngătrongăhayăngoƠiăphúcăm c.
T năth ngătr cătrƠngăth ngăr tăn ngăvìănhi măkhu n,ăvìăt năth ngăph iăh p.
ngăm tăth ngăb ăkèmătheoăt năth ngăgan.
Gan,ălách,ăt y,ăth năt năth ngănôngăsơuătùyătheoătácănhơn,ăth ngăkèmătheoăd pă
nát nhu mô.
Th năcóăth ăb ăv ănát,ăđ tăcu ngăth n,ăd păth n,ăv ăd iăbao,ăhayăv ăm tăph năt oă
thƠnhăkh i máuăt ăquanhăth n.
BƠngăquangăcóăth ăb ăráchătrongăhayăngoƠiăphúcăm c.
T năth ngăm cătreo,ăm căn Iăgơyăch yămáuătrongă ăb ng.ă o năru tăt ngă ngăcóă
th ăb ăm tăm chăvƠăho iăt .
T nă th ngă cácă m chă máuă l nă trongă ă b ng:ă t nhă - đ ngă m chă ch ă b ng,ă t nhă ậ
đ ngăm chăch uăầăgơyăch yămáuăd ăd iăd năđ năt ăvongănhanhăchóngăho căt oă
thƠnhăkh iămáuăl nălanăr ng,ănhanhăsauăphúcăm c.
T năth ngăc ăhoƠnhăcóăth ăb ăt năth ngădoăcácăx ngăs năg yăđơmăth ngăho că
doăv tăth ngăng căb ng.
NH NGăCỌNGăVI CăC NăLẨM:
Ti năhƠnhăth măkhámăđ ăxácăđ nhătìnhătr ng,ăđánhăgiá,ătiênăl ngăđ ăch ăđ nhăh iă
s căc păc u.
↓ácăđ nhăth ngăt nă ăthƠnhăb ngăhayălƠăth uăb ng.ăN uăv tăth ngăthƠnhăb ng,ă
x ălỦăc tăl c,ăl yăt ăch căd pănát,ămáuăc c,ăki mătraăphúcăm căcóăth ngăhayăkhông.ă
N uăphúcăm căkhôngăth ngăkhơuăl iăt ăch căcơnăc .ăN uăphúcăm căb ăth ngănh tă
thi tă ph iă theoă dõiă sátă ho că ph iă th mă dòă t nă th ngă t ngă trongă ă b ng.ă Trongă
tr ngăh pătheoădõiăsátăc năph i:ăđ ăb nhănhơn n măyênăvƠătheoădõiăcácăch ăs ăsinhă
t n,ăch ăs ăs c,ăch ăs ăGlasgow.
B tăđ ngăgƣyăx ngăn uăcó.
tăthôngăm iăd ădƠy:ăn uăraămáuăđ ăt iăcóăch ăđ nhăm ăm .

BV

1.
-

234


-

tăsondeăti uăl u.
↓étănghi mămáu.
Th măkhámăb ngănhi uăl năđ ăđánhăgiáăm căđ ăti nătri n.
Th căhi năcácăxétănghi măch năđoán.

3.

S ă

NGăTH UăB NG:

↑ TăTH

NGăB NG

B CHăKHệ

N
G

LọIăT NG
S C
↑IểMăPHỎCăM CăN NG

V

H AăKHệ

U

KHỂUă↑ Tă
TH NG

SIểUăỂMăB NG

TR

TH NGăPM

NÔNG

N
G

ăX ăTRệăV TăTH

+

NGHIăNG

P

C

CH CăD CH
CH CăR Aă ăB NG
NSOB

BV

C

CH CăR AăB NG
NSOB

THEO
DÕI

↓ ăLụă
NSOB

S

M ă
B NGă

ăX ăTRệăV TăTH

235

NGăTH UăB NG

THEO
DÕITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×