Tải bản đầy đủ

CCT 116 vet thuong nguc kin va vet thuong nguc

CH NăTH
NGăNG CăKệNă
VẨăV TăTH
NGăNG C

PGS.TS. Nguy năCôngăMinh

Ch năth ngă(CT)ăng căth ngăn măchungătrongăb nhăc nhăđaăth ngănh ăch nă
ngăs ănƣo,ăch năth ngăb ngầkèmătheoăhônămêăho căs căn ng,ăd ăb ăb sót.
Taiăn năgiaoăthôngălƠănguyênănhơnăhƠngăđ uăc aăCTăng căkín.ăDaoăđơmăvƠăđ năb nă
lƠănguyênănhơnăth ngăg pătrongă v tăth ngă(VT) th uăng c.ă

th

N
G

V I B NHăNHỂN CH NăTH
NGăNG CăKệNă
ChúăỦăkhaiăthácăk ăb nhăs ăvƠăc ăch ăch năth ng.ăTh iăgianăt ăkhiăb ăth
đ năkhiăđ năvi n.ă


ngăchoă

N
G

V

TRONGăVTăTH UăNG C,ăn uăcó ↑Tăng căh ă(ngheăvƠăth yăti ngăphìăphòăn iăv tă
th ng).ăPh iăti năhƠnhăc tăl căvƠăkhơuăkínăv tăth ngăng căh ăngayă(bi nă↑Tăng căh ă
thƠnhă↑Tăng căkín)ătránhănguyăc ătrƠnăkhíămƠngăph iăn ng,ăd ăt ăvong.

P

C

U

TR

CỄCăTH ăLỂMăSẨNGă ọIăH IăPH IăX ăLụăT IăKH N
T că ngh nă khíă đ o lƠă nguyênă nhơnă t ă vongă nhanhă nh tă sauă khiă b ă th ng.ă Ph iă
thông thóangă khíă đ oă trongă m iă giaiă đo nă h iă s că vƠă chuy nă th ng,ă c ă ng aă t iă đa,ă
kèmătheoăc ăđ nhăcƠmăđ ăh uăh ngăđ căthôngăthóang.ăN uăch aăđ căt tăthìănênăđ tă
n iăkhíăqu năv iă ngă≥ă8ămm.ăN uănghiăng ăcóăt năth ngăc tăs ngăc ,ănênăđ tăn iăkhíă
qu năquaăm iăv iă ngănh ăh n,ăquaăthámăsátăc aă ngăsoiăm m.ăN uăkhóăth ămƠăd ngăc ă
khôngăcóăs n,ăm ăkhíăqu năđ ărútăng năđ ngăth .
Tràn khíămƠngăph iăápăl c
TrƠnăkhíămƠngăph iăh
M ngăs nădiăđ ngăth ăn ng
TrƠnămáuămƠngăph iăn ng

BV

C

1.ăT NăTH
NGăTHẨNHăNG Că
G YăS


NăTHU N
ăChúăỦ:
- G yăs nă ătr ăemăth ngăkhóăphátăhi nătrênă↓ăquangăng că(doăx ngăs nătr ă
đƠnăh iăt t),ănh ngăph iătheoădõiăcácăth ngăt năn ngăbênătrong.ă
- G yăs nă1,ă2,ă3ăth ngăcóăt năth ngăcácăm chămáuăl năkèmătheo,ănênăch păCTă
scan,ăMRIăho căch păm chăđ ăn uănghiăng ăt năth ngăm chămáu.ăPh iătheoădõiăsát.
- G yăs nă11,ă12ăth ngăkèmătheoăt năth ngăláchăho căth nătráiă(n uăbênătrái);ă
vƠăt năth ngăganăho căth năph iă(n uăbênăph i).ă
ăă↓ ătríăg yăs n:
- ↑ tălỦăhôăh pănh ăthôngăthóangăkhíăđ o,ăhoăkh căvƠăthu călongăđƠm,ănh tălƠăv iă
b nhănhơn caoătu i.
- Ch ădùngăthu căgi măđauăd ngăchíchăho cău ng.ăChúăỦătheoădõiăt năth ngăk tă
h păvƠăph iăh păkhiăs ăd ngăthu căgi măđau.

220


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

- Khôngănênăb ngăkeoăthunăb năr ngănh ăquáăkh ăđƣădùng,ăh uătránhăloétădaăvƠăgơyă
h iăch ngăbóăng c.
M NGăS
NăDIă
NG
Khiăg yă2ăch ătrênă1ăs năvƠăg yănhi uăs năliênăti p.
- ↑ iă1ăc ăch ăch năth ng ng căkínătr căti p,ăc căm nh.
- C iăb ăh tăáoăra,ăd iăánhăsángăcóăth ăth yăắhìnhă nhăchuy năđ ngăđ oăngh ch”ă
c aăm ngăs nădiăđ ng,ăcònăg iălƠăhôăh păđ oăngh ch
- ↓ăquangăch ăđóngăvaiătròăthamăkh oăvƠăđánhăgiáăd păph iăđiăkèm.ăT tăc ăm ngă
s nădiăđ ngăđ uăcóăd păph iăkèmătheo.
- Tiênăl ngăn ng:ăn uăg yăcungătr c-bênăv iădi nătíchădiăđ ngă>ă15ăcmăvƠăbiênă
đ ădiăđ ngă>1,5ăcmăho căt năth ngăd pă>ă1/3ăm tăbênăph i.ăăChúăỦ:ăsuyăhôăh p,ăt ă
vong cao.
↓ ătrí:ă
- Ch ăc năgi măđau,ăgiúpăth ăho căphongăb ăTKăliênăs n.ăCh ăđ nhăth ămáyăv iăápă
l căd ngăcu iăth iăk ăth ăraă(PEEP)ăkhiănh păth ătrênă40ăl n/ăphútăkèmătheoăápăsu tă
ph nătrongă máu(PO2)ă<ă 60ămmă Hg.ăChúăỦăv tălỦăhôăh păh uătránhăviêmăph i,ă nhi mă
trùngăph i.
- Khôngănênădùngăb ngăkeoăthunăb nătoăvƠăcácăph ngăphápăm ăk tăh păx ngăđ uă
khôngăhi uăqu .
2.ăT NăTH
NGăPH I-MẨNGăPH Iă
TRẨNăKHệăD
IăDA(TKDD): 12%- 25%ăcácătr ngăh păCTăng c.ă
-Trongă h uă h tă cácă tr ngă h pă đ uă doă TKMPă ho că trƠnă khíă trungă th t.ă Nguyênă
nhơn:•DLMPămƠăl ă ngăn mătrongăthƠnhăng c,ăsauăm khíăqu n,ănh ngăítăh n.
-Trongă m tăs ătr ngăh pă CTăng că kín,ă khôngăcóă g yăs n,ăkhôngăcóăd păph i,ă
nh ngăs ăth yăắlépăbép”ăd iădaălƠădoăch năth ngăd păthƠnhăng căkhi năchoăkho ngă
tr ngămôăm măb ătáchăra,ămôăl ngăl oăb ătr tălênănhauầăt oănênăhi năt ng trên.
TrƠnăkhíăd iădaăđ căch năđoánăd ădƠngăquaăkhámăs ăth yăti ngălépăbépăd iădaă
vƠătrênă↓ăquangăng c.ăTrongătr ngăh păTKDDănhi u,ălanăr ngăc ăbênăng căs ăcheăm ă
cácăth ngăt năph i-mƠngăph iăbênăd iă(c ătrênă↓ăquangăl nătrênălơmăsƠng).
-↓ ătrí:ăph iătìmăraănguyênănhơnăc aătrƠnăkhíăd iădaăvƠăchúăỦăhútăh ăth ngăDLMPă
hi uăqu ăs ăgi măTKDD.
TRẨNăKHệăMẨNGăPH Iă(TKMP)
Th ngăg pătrongăCTăng căkínăho că↑Tăng căgơyăráchăthƠnhăng c,ăráchăph iăho căv ă
ráchăcácăph ănang,ăt năth ngăkhí-ph ăqu n.
D aătrênăhìnhă nhăh c,ăchiaălƠăTKMPăl ngănh ,ăv aăvƠăn ng.
ăđánhăgiáătìnhătr ngăn ng,ăchiaăTKMPăraălƠmă3ălo i:ă
-TKMPăđ năthu nă(simpleăpneumothorax);ă
-TKMPăh :ăđangăcònăphìăphòă(openăpneumothorax).ă
-TKMPăcóăchènăépăc păhayăcònăg iălƠăTKMPăápăl că(tensionăpneumothorax):
TKMPăcóăvanăgơyăx păph iăvƠăsuyăhôăh p.ăNguyênănhơnăth ngălƠăTKMPăh ăcóă
van.ă*G iălƠăắvanătrong”ăn uăkhíăthóatăraă1ăchi u,ăt ăch ăráchăc aănhánhăkhí-ph ăqu n,ă
bênătrongăph i.ă*G iălƠăắvanăngoƠi”,ăn uăkhíăthóatăraă1ăchi u,ăt ăch ăh ăc aăthƠnhăng c,ă
khi nătrungăth tăd ăb ăđ yăl chăsangăbênăđ iădi n,ăd ăt ăvong...ăTKMPăbênăph iăth ngă

221


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

t ăvongăcaoăh năTKMPăbênă(T),ăvìăkh ăn ngăchènăépăh iăl uăt nhăm ch,ăd ăgơyăng ngă
timăđ tăng t.
- Cóăth ăcóătrƠnăkhíăd iădaăvƠătrƠnăkhíătrungăth tăk tăh p:ăchúăỦ,ăph iălo iătr ăt nă
th ngăkhíăph -qu n.
- D uăhi uăđ yăl chătrungăth tăsangăbênăđ iădi n,ăkèmătheoătri uăch ng suyăhôăh pă
c p.ăTh ngăg pătrongăTKMPăn ng,ăthìănênăđ tăd năl uăkh năc păvƠăhútăh ăth ngăd nă
l uămƠngăph iăliênăt căd iăápăl căăt ă15-20 cm H2O,ămƠăkhôngăc năch ăđ iă↓ăquang.
•↓ ătrí:
- ↑ iăTKMPăápăl c:ăch căhútăkh năc păc uăm ngăvƠăđ tăd năl uăt iăphòngăc păc u.
- ↑ iăTKMPăl ngăít:ătheoădõi.
- ↑ iăTKMPăl ngăv aătr ălên:ăđ tăd năl uămƠngăph i ăliênăs năt ă4-6,ăđ ngă
náchăgi a,ăt tănh tălƠăhút liênăt căho căcáchăqu ng.
TRẨNăMỄUăMẨNGăPH Iă(TMMP)
 Nguyênă nhơnăthôngăth ngălƠădoăráchăph i,ă ráchăđ ngă m chăliênă s n.ă Cácătr ngă
h păn ngănh :ăt năth ngăđ ngăm ch vúătrong,ăcácăm chămáuăl năho căt năth ngăcácă
bu ngătim.ă
 Ch nă đoánă d aă vƠoă t ngă tr ngă vƠă l ngă máuă m tă trongă khoangă mƠngă ph i,ă th ngă
chiaălƠmă3ăm căđ ă(l ngăít,ăl ngăv aăvƠăl ngănhi u).
- ↓ă quangă ng că th ngă t ă th ă đ ngă ch ă cóă th ă choă th yă m ă g că s nă hoƠnhă n uă
l ngă máuă m tă vƠoă trongă khoangă mƠngă ph iă 200-300ml.ă Tráiă l iă trênă ↓ă quangă ng că
th ngăt ăth ăn m,ăbóngăm ăm ngălanăăđ uăc ă1ăbênăng căkhóăth yăđ căhi năt ăd chăn uă
l ngămáuăm tăvƠoăkhoangămƠngăph iăd iă1ălít.ăN uăTMMPăn ng,ătrungăth tăcóăth ăb ă
đ yăl chăsangăbênăđ iădi n.ă
 Ng iătaăd aăvƠoăTMMPă năđ nh,ăTMMPăti pădi năho căTMMPăđôngăđ ăquy tăđ nhă
canăthi păn iăsoiăho căph iăm ăng căc păc u.
- TrƠnă máuă mƠngă ph iă ti pă di nă (continuousă hemothorax,ă continuedă intrapleurală
bleeding):ălƠăTMMPămƠănguyênănhơnăch yămáuăch aăđ căki măsoát,ămáuăv năcònăti pă
t căch yă(nhi uăho căít).ăChi măt ăl ăt ă8-15%.
- TrƠnămáuămƠngăph iăc ,ă năđ nhă(stabilizedăhemothorax):ămáuăch yăvƠoăkhoangă
mƠngăph i,ănh ngăđƣăt ăc măho căcóăkhuynhăh ngă năđ nh,ăkhôngăti păt căch yăn a.ă
ơyălƠăđ căđi măTMMPăc aăđaăs ăcácăch năth ngăng căkínăvƠă1ăph năl nătrongă v tă
th ngăth uăng că(85%).ă
- TrƠnă máuă mƠngă ph iă đôngă (clottedă hemothorax):ă lƠă tìnhă tr ngă máuă ch y raă r iă
đôngăl i,ăđóngăbánhătrongăkhoangămƠngăph iă(8-10%ăcácătr ngăh p).ă
 ↓ ătrí:ăă- iăđaăs ăcácătr ngăh p,ăch ăc năđ tăd năl uămƠngăph i lƠăđ .
-Ch ăđ nhăm ăng căho căPTăn iăsoiăkhiăTMMPăti pădi năho căTMMPăđông.
Ch ăđ nhăm ăng căkh năc p khi:ăTrongăvòngă15ăphútăđ uăsauăv tăth ngăth uăng că
kèmătheoăm ăh tă1ăbênăng că(xácăđ nhăquaăsiêuăơmăho că↓ăquang)
Ch ăđ nhăm ăng căho căm ăn iăsoiăc păc u khi:
- Máuăraăbìnhăd năl uă>ă300ămlătrongăgi ăđ uăvƠăliênăti păch yătrongă3ăgi ăli nă(sauă
khiă căl ngătr ăl ngămáuăc ).
- Máuăch yăraătheoă ngăd năl uă>ă1000ămlătrongă24ăgi ăvƠăv năcònăti pădi n.
D PăPH Iă
- G pătrongăch năth ngăng căm nh,ăth ngăkèmătheoăg yăs n.

222


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

- Bi uăhi nălơmăsƠngărõărƠngănh tălƠătri uăch ng hoăraămáuăvƠăngheăđ căranăn ăn iă
t năth ng.
- ↓ăquangăch năđoánăt tănh t:ăd păph iăcóăhìnhă nhănh ngăđámăm ăph ănangăkhôngă
rõănét,ăho căhìnhă nhăđôngăđ călanăt a,ăt iăn iăch năth ng.
T ăMỄUăNHUăMỌăPH I
- Th ngăg pătrongăv tăth ngăth uăng căho căch năth ngăng căkínăm nh.ă
- LơmăsƠngăth ngăkèmătheoăkhóăth ănhi uăho căít.ă
- Trênă↓ăquang:ăbóngăm ăv iăb ăvi nărõ.ăTuyănhiênăt ămáuănhuămôăph iăth ng
kèmătheoăd păph i.ă↑Ơăkhiăđóătri uăch ng d păph iăs ăchi mă uăth ,ătr ăphiăt ămáuăquáă
l n.
I UăTR : C ăd păph iăvƠăt ămáuănhuămôăph iăđ uăđ căđi uătr ăb oăt n:ăkhángăsinh,ă
gi măđauăvƠăv tălỦăhôăh p-thông thóangăkhíăđ o.
Ch ăđ nhăth ămáyăh ătr ăkhiăcóăd uăhi uăsuyăhôăh păvƠăgiúpăth ăd ăphòng n uătrênă1/3ă
m tăbênăph ătr ngăb ăd pătrênă↓ăquangăph iătrongă6ăgi ăđ u.
3. T NăTH
NGăCỄCăC ăQUANăTRUNGăTH T-C ăHOẨNH
TRẨNăKHệăTRUNGăTH T
Th ngăg pătrongăch năth ngăkhíăápă(barotrauma)ătrongăcácătr ngăh păgiúpă
th ămáyăv iăápăl căd ng.ăTrongăcácătr ngăh păch năth ngăth ngăv ăkhí-ph ăqu n.
Trênălơmă sƠng,ătrƠnă khíătrungăth tăt ăphátă th ngărõă h nătrongăch năth ng.ă
b nhănhơn đ tăng tăđauăvùngăsauăx ngă căvƠătr cătim,ălanăraăsauăl ng,ălênăc ăho că
lênă vaiă vƠă lană raă cánhă tay.ă auă t ngă lênă m iă khiă ho,ă nu t,ă khiă hítă sơuă ho că lúcă n mă
nghiêng. B nhănhơn s ăd ăch uăkhiăth ănôngăvƠăng iăng ăng iăv ăphíaătr c.ă15%ăcácă
tr ngăh păcóăđauăb ngăvƠă50%ăkèmătheoăkhóăth .ă
Th ngăphátăhi nătrênă↓ăquang.ăTrênăphimăng căth ng,ăv tăkhíăm ngău năb că
ngoài bóng tim, quanh quai đ ngăm chăch ăho căđ ngăm ch ph i.ăTrênăphimăch păn m,ă
trƠnă khíă trungă th tă d ă nh mă v iă TKMPă tr c-trong và khí trong màng bao tim. Trên
phimă ng că t ă th ă đ ngă khíă trongă TKMPă th ngă lênă caoă trongă khoangă mƠngă ph iă vƠă
khoangămƠngăngoƠiătim;ănh ngăv iătrƠnăkhíătrungăth t,ăkhíăth ngăt ăl iăt iăkho ngăk ,ă
ch ăcóănguyênănhơnăgơyăra.ă
TrênăCTăScanăbi uăhi nărõănétănh t.
TRẨNăMỄUăTRUNGăTH T doăt năth ngăcácăm chămáuăl n.ăN uănhi uăs ăgơyăraă
chènăépătrungăth tăc p (mediastinalătamponade):ăTri uăch ng t ngăt ănh ăchènăépătimă
c pănh ngădi năti năch măh năvƠăth ngătr mătr ngăh n,ădoăphátăhi nătr .ăCh năđoánă
chínhăxácăph iănh ăđ năsiêuăơm,ăCTăScanăMRIăho căm chăđ .
T NăăTH
NGăăKHệăăPH ăăQU N
Th ngăg pătrongăch năth ngăng căkínăn ngănh ăxeăcánăngangăng i.ă Ph ăqu năbênă
ph iăg năch ăchiaăhaiăth ngăb ăépăgi aăx ngă căvƠăc tăs ng,ăb ăxéătoácăra.ăHo căráchă
ngangăkhíăqu n.
- Tri uăch ng th ngă g p:ătrƠnă khíătrungăth tă vƠă vùngăc ă sơuă ho căTKMPăl ngă
nhi u.ăHoăraămáu,ătrƠnăkhíămƠngăph iăvƠătrƠnăkhíăd iăda,ăb nhănhân th ngăcóătri uă
ch ng suyăhôăh p.ă
- Ch nă đoánă xácă đ nhă t nă th ngă khíă qu nă ch ă d aă vƠoă k tă qu ă n iă soiă khíă ph ă
qu n.ăNênăx ătríăs m,ăs ăch mătr ăs ăgơyăchítăh păd năđ năx păph i,ănhi mătrùngăầvƠă
sauăcùngănhuămôăb ătiêuăh y,ăsauănƠyăph iăc tăph i.

223


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

- X ătrí:ă↑ iă↑Tănh :ăđi uătr ăb oăt năvƠătheoădõi.ăN uă↑Tătoănênăm ăt iăch ăho că
m ăng căkhơuăl iă↑T,ătránhăhi năt ngămôăh tăm căl păbítăh păkhíăqu n.
T NăTH
NGăTH CăQU N
Gơyăraăviêmătrungăth tăc p,ăn ng,ăd ăt ăvongăn uăcanăthi pătr ,ăsauă48ăgi ,ăho căgơyăra
trƠnăm ămƠngăph iăn ng.ăCh năđoánăd aăvƠoăc ăch ăch năth ng,ăk tăh păv iăn iăsoiă
th căqu n,ăch păth aăqu năc năquangăvƠăCTăCanăsauăkhiău ngădungăd chăc năquang.
↓ ătrí:ă
-↑ iă t nă th ngă vùngă c :ă m ă c ă đ ngă d că tr că c ă c-đòn-ch mă thámă sátă vƠă
khơuăl i s măvƠănuôiă năquaă ngăthôngăm i-d ădƠy.
-↑ iăth căqu năng c:ăn uăphátăhi năs m,ănênăm ăng căkhơuăl iăv tăth ng,ăd năl uă
k ,ăt iăr aă3ăngƠyăsauăm ăvƠăm ăd ădƠyănuôiă n.ăN uămu nă(viêmăm ătrungăth t)ăm ă
ng căl yăh tămôăho iăt ,ăr aăs chăt iăr aănhi uăngƠyăvƠăm ăd ădƠyănuôiă n.
HCăPURTSCHERă(HCăng tăth ădoăch năth ngăhayăHCăchènăépăt nhăm ch ch ă
trênăc p)
- Doăchènăépăng căkéoădƠiăt ă2-10ăphút,ăho cădoăd măđ pălênănhauătrongăcácăcu că
tháoăch yăho ngălo n.
- D uăhi uătímăs măvùngăđ uăm tăc ,ădoăchènăépăt nhăm chăch ătrênăc pătính.ă
- Ch ăc năh iăs căvƠăoxyăli uăphápă(th ăoxyă3ălítă/ăphút)ălƠăđ .ă
- ChúăỦăt năth ngăk tăh pă( ăl ngăng c)ăvƠăph iăh pă(nh tălƠăch năth ngăs ănƣo.ă
.ă.v.ă.ă.v.ă.ă.)ălƠănguyênănhơnăchínhăgơyăt ăvong.
V TăTH
NGăTIM
- Khiă l ă vƠoă c aă ↑Tă n mă trongă vùngă đ nhă v ă c aă tim.ă Ho că h ngă ↑Tă điă xuyênă
ngang qua vùng tim.
- TCă ng tă th ă n ng,ă m tă n nă nhơnă tímă s mă l i,ă t nhă m chă c ă ph ng,ă d uă m chă
ngh ch,ăngheăti ngătimăxaăx măăkèmătheoăhuy tăápătu tă(HC.chènăépătimăc p)ầ
- Ch pă ↓ă quangă th ngă khóă xácă đ nh,ă cóă khiă th yă bóngă timă hìnhă b uă n c.ă Soiă
d iămƠngăhu nhăquangăth yăbóngătimătoăđ păy uăho căkhôngăđ p.
- ECGăth ngăkhôngăk pălƠmătrongăc păc uăvìăn nănhơnăd ăch tănhanhătrongătìnhă
tr ngăchènăépătimăc pă(cardiacătamponade)ădoăch yămáuătrongămƠngăngoƠiătim;ăăho că
ch yămáuă ă tăraăcácăkhoangălơnăc nă(gơyăraăHCăs căm tămáuăc p).
- ECHOătimălƠmăngayăt iăphòngăc păc uălƠăđi uăki năt tănh tăđ ăch năđoánăchènăépă
timăc pă(tamponade),ăho căxácăđ nhăcóămáuătrongămƠngăngoƠiătim,ăh uăcóăch ăđ nhăm ă
k păth i,ăc uăs ngăb nhănhơn.
- Ch cădòămƠngăngoƠiătimălƠăđ ngătácăh tăs căquanătr ngăđ ăch năđoánătrƠnămáuă
mƠngătimăvƠăquaăđóăhútămáuăraăđ ăgi iăphóngătamponadeătrongălúcăch ăđ iăm ăng căđ ă
khơuăl iăv tăth ngătim.
V TăTH
NGăTH NGăHOẨNHă(v tăth ngăng căb ng)
•ăN uăv tăăth ngăăt ăăvúăđ năngangăr nă(chi măt ăl ă80ă%).ă
•ăD uăgiánăti p:
- N uăv tăth ngăăch tăvùngăng cămƠăl iăcóăHCăxu tăhuy tăn iă ăb ngăho căHCă
viêmăphúcăm c.
- Ho căv tăth ngă ăvùngăb ngămƠăl iăcóăHCătrƠnămáuăho cătrƠnăkhíămƠngăph i.

224


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

•ăTrênă↓ăquangăng căth ng,ănghiêng:ăth yăhìnhă nhăm tăliênăt căc aăvòmăhoƠnh.ăBóngă
hoành nâng cao.
↓ ătrí:ă
- Giaiăđo năc pă(trongă48ăgi ):ăm ăb ngăho căph uăthu tăn iăsoiăđ ăkhơuăhoƠnh.
- Giaiă đo nă chuy nă ti pă (48ă gi -2ă tu nă l ):ă m ă ng că khơuă hoƠnhă vƠă x ă lỦă t nă
th ngăk tăh p.
- Giaiăđo nătr ă(sauă2ătu n):ăch ăcóăm ăng căg ădínhăm iăcóăth ăkhơuăhoƠnh.ăTrongă
cácă tr ngă h pă l ă ráchă hoƠnhă to,ă cóă th ă ghépă b ngă mƠngă baoă timă ho că mƠngă cơnă c ă
thƠnhăng căho cădùngăch tăt ănhơnăt oănh ăplasticămech,ăDracron,ăTeflon)ăđ ăph c h iă
c ăhoƠnh.
V ăHOẨNHăDOăCH NăTH
NGăKệN
•ă↑ iăc ăch ăch năth ngăn ng,ănh ătéăcao,ăxeăđ ngătr căti păho căxeăcánăngangăvùngă
ng c-b ngăho căvùngăb ngătrên.
•ăTrênă↓ăquangăng căth ngăcóăth yăđ căhìnhă nhăthóatăv ăhoƠnh: *S ăm tăliênăt căc aă
vi năhoƠnh; *S ănơngăcaoăc aăc ăhoƠnh;ă*Bóngăh iăb tăth ngă(c aăd ădƠy)ătrênăvùngă
ng c.
•ă↓ ătrí:ăđ iăđaăs ăn mătrongăb nhăc nhăđaăth ngăn ng.ăNgoƠiăh iăs căch ngăs c,ăh uă
h tăph iăm ăb ngăkhơuăhoƠnhăvƠăx ălỦăcácăt năth ngăk tăh p.
K TăLU N
Ch năth ngăng călƠă1ăth ngăt năth ngăg pătrongăch năth ng,ăcóăt ăl ăt ăvongăcao,ă
chi măữăăs ăt ăvongădoăch năth ngămƠăch ăc năx ătríăbanăđ uăđúngăđ năthìăchúngătaăcóă
nhi uăkh ăn ngăăc uăs ngăn năănhơn.ă↑ năđ ăquanătr ngăđ iăv iăm tăth yăthu căngo iă
khoaă lƠă ph iă khámă k ă n nă nhơn.ă că bi tă lƠă ph iă khámă l iă nhi uă l nă vƠă theoă dõiă sátă
nh ngătr ngăh păn ngă(k tăh păv iăcácăph ngăti năc nălơmăsƠngănh ă↓ăquangăng c,ă
CTăScanăho căkh oăsátăm chăđ ,ăđ nhăl ngăkhíămáuăđ ngăm ch.ă.ă.ă)ăh uătránhăb ăsótă
nh ngăt năth ngăbênătrongăl ngăng c.

225Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×