Tải bản đầy đủ

CCT 061 con dau quan than

C Nă AUăQU N TH N

S CKII Ị ỉ Tọ D ỉỂ – TS BS Nguy ỉ V ỉ n
Khoa Ngo i Th n Ni u

nhăngh a
C năđauăqu n th n là h i ch ngăđauăc pătínhăvùngăl ngăb ng.
S t c ngh n và s c xát gây ph n ng co th tăđ ng ti u trên, nh t là ni u
qu n và làm th năc ngăch ng c p tính kéo theo s d n ép v b c th n. 75 - 80%ăc nă
đauăqu n th n có liên quan t i s i
2.
Nguyên nhân
 Trong lòng ni u qu n : s i (r tăth ng g p), máu c c
 T iăthƠnhăđ ng ti u: b u ni u m c, h p ni u qu n do nhi m trùng (lao h
ni u), h p khúc n i b th n ni u qu n, x ăhóaăvùngăsauăphúcăm c, ni u qu n
b chènăépădoăb u
3.
Ch năđoán
1. Ch năđoánăxácăđ nh
 Tính ch tăc năđau:
Thôngăth ng sau m t chuy năđ ng hay không có nguyên do rõ ràng và v ban

đêm.ăC năđauăqu n th n có th xu t hi năđ t ng t hay sau nh ngăc năđauănh vùng
hôngăl ng.

auăth ng d d i, khôngăcóăt ăth gi măđauăhi u qu .

auăcóăth kéo dài t vài phút t i vài gi .

auălúcăđ u khu trú gócăs n th tăl ngăsauăđóălanăraătr c xu ng vùng h
ch u, vùng b n, hay vùng h i âm (tinh hoàn hay môi l n cùng bên) tùy theo
v trí t c ngh n.
auăth ng k t h p v i bu n nôn hay nôn m a, ch ng b ng.

auăcó th kèm các r i lo n v đ ng ti uănh ăđáiănhi u l n, đáiăbu t, đáiă
máu, thi u ni u hay vô ni u t m th i
 Ti n s v các b nh th n
 Các xét nghi m:
 N c ti u: có h ng c u
 Hình nh h c: siêuă ơmă th ng cho th y tình tr ngă giƣnă đƠiă b th n ni u
qu n, ch p b ni u không s a so n có th cho th y hình nh s i ni u qu n
(75 - 90% s i có c n quang).
2. Ch năđoánăphơnăbi t
 Viêm ru t th a, viêm túi m t, loét d dày tá tràng, thoát v b n ngh t
 B u bu ng tr ng xo n, thai ngoài t cung
 T máu quanh th n, nh i máu th n, xo n tinh hoàn, viêm mào tinh tinh
hoàn.
4. i u tr
M c tiêu c aăđi u tr : Làm gi măc năđauăm t cách nhanh chóng
1. Thu c:
 Thu c kháng viêm không ph i steroid (AINS):

BV

C

P

C

U


TR

N
G

V

N
G

1.

176


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

Diclofenacăth ngăđ c dùng b ngăđ ng tiêm b p. Li u duy nh t là 75mg
m i ngày trong 2 ngày.
 Trongătr ng h p có suy th n: có th dùng paracetamol hay morphine mà
không nên dùng AINS.
 - Trongătr ng h păc năđauăv n t n t i, có th dùng morphine hay nh ng
ch t d n xu t ( khi dùng các lo i thu c này c n lo i tr các b nh lý ngo i
khoa c n can thi pă).ă i v i morphine, quaăđ ngăt nhăm ch có th dùng
li u 0, 1mg/kg m i 4 gi .
 Trongătr ng h p có tri u ch ng nhi m trùng: c n ph i h p v i kháng sinh
khôngăđ c cho th n
2. Các tr ng h păc năđauăqu n th n có bi n ch ngăhayătrênăc ăđ aăđ c bi t
nênăđ c đi u tr và theo dõi t i b nh vi nănh ăcóăkèmăs t, suy th n c p hay
m n tính, c năđauăqu n th năgơyăđauănhi u, có thai. Nh ngătr ng h păc nă
đauătáiăphátănhi u l năc ngănênătheoădõiătrongăb nh vi n

177Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×