Tải bản đầy đủ

CCT 057 thoat vi ben

THOÁT V B N
BS Ngô Hoàng Ki n Tâm
Khoa Ngo i T ng H p

nhăngh a
Thoát v b n là s tr i ra b tă th ng c aă cácă c ă quană hayă môă trongă b ng
ngang qua vùng b n do b m sinh hay m c ph i.
2. Tiêu chu n ch năđoán
a. Ch năđoánăxácăđ nh:
 Ch y u d a vào khám lâm sàng: nhìn ho c s th y kh i ph ng vùng b n
khi b nhănhơnăđ ng, ho ho c r n.ăNg c l i kh i ph ng bi n m t khi n m
ho căkhiădùngătayăđ y vào.
 C n lâm sàng:
 Ch năđoán: Siêu âm vùng b n tr ngăđenăho c Doppler màu khi c n phân
bi t v i u, CT scan b ngătrongătr ng h p ch năđoánăkhóầ
 H tr tìm y u t thu n l i: XQ ph i, siêu âm b ngầ
 Ti n ph u: Huy tă đ , TP, TCA,
ng máu, Ure, Creatinine, SGOT,
SGPT, TPTNT, ECGầ
b. Ch năđoánăphơnăbi t:
 B nh lý khác c a ng b n: tràn d ch tinh m c, u nang th ng tinh

 B nh lý c a tinh hoàn: u, viêm, xo n tinh hoàn
 Giƣnăt nhăm ch th ng tinh
c. ácăđ nh y u t thu n l i: gơyăt ngăápăl c trong b ng:
 Táo bón kinh niên
 Ti uăkhóădoăb u lành ti n li t tuy n
 Ho kéo dài
 Có thai, báng b ng, kh i u l n trong b ngầ
3. H ngăđi u tr :
a. M cătiêuăđi u tr :
 Tr s ăsinh: nên ch m t th i gian cho ng phúc tinh m c có th t bít
 Ng i l n: ch có th đi u tr b ng ph u thu t
 Lo i b các y u t thu n l iălƠmăt ngăápăl c b ng
b. Các thu c s d ng: (ch y u sau ph u thu t)
 Kháng sinh:
 c ch - Lactamase:
 Acid clavulanic(Augmentin, Curam, Augmexầ)
Augmentin 1g 1 viên x 2/ ngày
 Sulbactam ( Unasyn...)
Unasyn 375mg 2 viên x 2/ ngày
 Cephalosporin:
 Th h 2: (Cefaclor, Cefuroxim...)
Negacef 500mg 1 viên x 2/ ngày
 Th h 3: Cefixim...
Cefixim 200mg 1 viên x 2/ ngày
 Quinolon: (Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin...)

BV

C

P

C

U

TR

N
G


V

N
G

1.

169
BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

Cipro 500mg 1 viên x 2/ ngày
Getzlox 500mg 1 - 1.5 viên/ ngày
Ph i h p các kháng sinh khác n u c n
Kháng viêm, gi măđau:
Diclofenac 50mg 1 viên x 3/ ngày
Ho c Mobic 7.5mg (Meloxicam) 1 viên x 2 / ngày
Ho c Brexin 20mg (Piroxicam) 1 viên/ ngày
 Paracetamol 500mg 1 viên x 3/ ngày
Ho c Ultracet (Paracetamol+Tramadol) 1 viên x 3/ ngày
Ho c Tatanol codeine (Acetaminophen+codeine) 1 viên x 3/ ngày

- chymotrypsine 2 viên x 3/ngày
 Nhóm Corticosteroid và các thu c khác n u c n
4. Theo dõi và d n dò b nh nhân
 Theo dõi: s lành v tăth ng, s th i ghép...
 D n dò: tránh làm vi c n ng trong vòng 6 tháng sau ph u thu t
5. Tiêu chu n nh p vi n
 Thoát v có ch đ nh m :
 Ngh t
 Có kh n ngăngh t
 Gây khó ch u, c n tr laoăđ ng, sinh ho t
 Nhi m trùng v t m sau ph u thu t

170Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×