Tải bản đầy đủ

CCT 055 benh tri

B NHăTR
1.
2.

nhăngh a
B nhătr ălƠătìnhătr ng dãn quá m c c aăcácăđámăr iăt nhăm chătr ăvùngăh u môn
Phân lo i
 Tr ăn i: doădƣnăđámăr iăt nhăm chătr ătrong.ăChiaăthƠnhă4ăđ .
 Tr ăngo i: doădƣnăđámăr iăt nhăm ch tr ăngoƠi.
 Tr ăh n h p: có s liên k t gi aătr ăn iăvƠătr ăngo i.
 Tr ăvòng: cácăbúiătr ăsaăraăngoƠiăh u môn và liên k t v i nhau thành vòng.
Tiêu chu n ch năđoán
 Táo bón.

iăc uăraămáuăt i, dính phân hay ch y nh gi t hay b n thành tia kèm sa
kh iătr ăra ngoài.
 Tr ăngo i n m ngay ngoài rìa h u môn, th ng ph ng khi ng i hay g ng s c
 Kh iăs ngăđ t ng tăkèmăđauă h u môn: tr ăcóăbi n ch ng.
 Th măh u môn: nhìn th yăcácăbúiătr ăsaăraăkhiăr n.ă↓ácăđ nhătr ăn i, tr ăngo i
hayă tr ăh n h p ho cătr ăsaă vòng.Tìnhă tr ngăcácăbúiătr ăcóăviêm, ch y máu
hay có thuyên t c huy t kh i.

H ngăđi u tr
 Tiêu chu ỉ đi u tr ngo i trú
+ B nhătr ăngo i, tr ăn iăđ 1, 2
+
ƣăcóăch đ nh ph u thu t trì hoãn ho c bán c p
+ Sauăkhiăđ c ph u thu t.
 Thu c ố cácể cể Ỉ sực
+ Ch đ nănhi u ch tăx ă(rauăc i), u ngăđ n c tránh táo bón.
+ Ng iăngơmăn c m nhi u l n trong ngày (>6 l n/ngày), m i l n 5 - 10 phút
+ Thu c tr t nhă m ch: nhóm flavonoid ch a Diosmin và Hesperidin
(Daflon 500mg)
Tr ăc p: 2văxă3ă/ngƠyăăxă4ăngƠy.ăSauăđóă2văxă2ă/ăngƠyăăxă3 ngày.
Li u duy trì: 1v x 2 / ngày
+ Thu c ch ng táo bón: Forlax 1 gói x 2 (x3)/ngày ho c Sorbitol 1 gói x 3/ngày
+ Thu c kháng viêm, gi măđau:
o Paracetamol 500mg 1v x 3 / ngày, Diclofenac 50mg 1v x 3 / ngày
ho c Mobic 7,5mg (Meloxicam) 1v x 2 / ngày; ho c
o Ho c Tatanol codein (Acetaminophen + Codein)
o Ultracet (Acetaminophen + Tramadol) 1v x 3 / ngày
+ Thu c kháng sinh: có th dùng n u là viêm c p tính, trong 7 - 10 ngày
o Augmentin 1g x 2 / ngày hay các thu căcùngănhómăt ngăt . (Curam,
Unasyn)
o Ho c nhóm Fluoroquinolon: (Ciprofloxacin, Ofloxacin.) Cipro 0,5g x
2/ngày
o Ho c nhóm Cefalosporin II: (Cefuroxim) Zinnat 0,5g x 2 / ngày.
Theo dõi, d n dò:

BV

C

P

C

U

TR

4.


N
G

V

N
G

3.

ThS S V Ti n Qu c Thái
Khoa Ngo i T ng h p

5.

165


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

 U ng thu căđ yăđ và tái khám sau 1 tu n
 N u có d u hi u khác l , b tăth ng c n liên h v i Bác s càng s m càng
t t.

nănhi u trái cây, rau qu , u ng nhi uăn c
 T p th d c....
6. Tiêu chu n nh p vi n:
 Tr ăcóăch đ nh ph u thu t: tr ăăn iăđ 3, đ 4
 Tr ăcóăbi n ch ng: sa ngh t, ho i t , sa viêm, huy t kh i l n
 Th thu t: Tr ăn iăđ 2, 3.
 Ph u thu t: Tr ăh n h p.ăTr ăn iăđ 2, 3, 4.ăTr ăviêmăsaăngh t, ho i t .ăTr ă
huy t kh i.ăTr ăsaăvòng.ă

166Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×