Tải bản đầy đủ

CCT 054 benh nut hau mon

B NH N T H U MÔN

ThS S V Ti n Qu c Thái
Khoa Ngo i T ng h p

nhăngh a
N t h u môn là tình tr ng có v t rách d ng loét hình b u d c
ng h u môn
kéoădƠiăđ năđ ngăr ngăl c.ăTh ng g p ng i tr tu i và trung niên.
2. Phân lo i
 C p tính: v t rách ch t, nông, đ năgi n
ng h uămônăvƠăth ng m i b .
 Mãn tính: Tri u ch ngăkéoădƠiăh năă8ă ậ 12 tu n, v iăđ căđi măth ngăt n
g măđ ng n tăx ăchai, uănhúăphìăđ i và m u da th a.
3. Tiêu chu n ch năđoán
 Táo bón.

auăh u môn nh tălƠătrongăvƠăsauăkhiăđiăc u.

iăc uăraăraămáuăt iăít, dính theo phân hay gi y v sinh.
 Th măh u môn: đ ng n tăx ăchaiă ng h u môn (có th kèm da th a và u

nhú phìăđ i). B nh nhân n m ng a: v trí 6 gi có th 12g.ăT ngătr ngăl c
c ăth t, đau, khóăth măh u môn tr c tràng.
4. H ngăđi u tr
 Tiêu chu ỉ đi u tr ngo i trú
+ Viêm rách h u môn c p tính.
+ N t h uămônămƣnătínhăch aăcóăđi u ki n ph u thu t.
+ Sauăkhiăđ c ph u thu t.
 Thu c ố cácể cể Ỉ sực
+ Ch đ nănhi u ch tăx ă(rauăc i), u ngăđ n c tránh táo bón.
+ Ng iăngơmăn c m nhi u l n trong ngày (>6 l n/ngày), m i l n 5 - 10 phút
+ Thu c ch ng táo bón: Forlax 1 gói x 2 (x3)/ngày ho c Sorbitol 1 gói x 3 /ngày
+ Thu c kháng viêm, gi măđau:
o Paracetamol 500mg 1v x 3 / ngày, Diclofenac 50mg 1v x 3 / ngày
ho c Mobic 7,5mg (Meloxicam) 1v x 2 / ngày; ho c
o Tatanol codein (Acetaminophen + Codein)
o Ultracet (Acetaminophen + Tramadol) 1v x 3 / ngày
+ Thu c kháng sinh: có th dùng n u là viêm c p tính, trong 7 - 10 ngày
o Augmentin 1g x 2 / ngày hay các thu căcùngănhómăt ngăt . (Curam,
Unasyn)
o Ho c nhóm Fluoroquinolon: (Ciprofloxacin, Ofloxacin.) Cipro 0,5g x
2 / ngày.
o Ho c nhóm Cefalosporin II: (Cefuroxim) Zinnat 0,5g x 2 / ngày.
5. Theo dõi, d n dò:
 U ng thu căđ yăđ và tái khám sau 1 tu n
 N u có d u hi u khác l , b tăth ng c n liên h v i Bác s càng s m càng t t.

nănhi u trái cây, rau qu , u ng nhi uăn c
 T p th d c....
6. Tiêu chu n nh p vi n: N t h u môn mãn tính có ch đ nh ph u thu t

BV

C

P

C

U


TR

N
G

V

N
G

1.

164x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×