Tải bản đầy đủ

CCT 053 viem ruot thua

VIÊM RU T TH A

BS CKI Võ
c Tâm
Khoa Ngo i T ng h p

Khái ni m:
B nh nhân sau m viêm ru t th a, đ căđi u tr n t i b nh vi n, cho xu t vi n
v nhƠăđi u tr ngo i trú, tái khám sau 5 ậ 7 ngày. N u trong th iăgianăđi u tr ngo i
trú có nh ng bi u hi n b tăth ng thì ph i tái khám ngay.
2- Phân lo i:
 Viêm ru t th a nung m ;
 Viêm phúc m c ru t th a;
 Áp xe ru t th a

ámăquánhăru t th a
3- Tiêu chu n ch năđoán:
B nh nhân sau m đ căđi u tr ngo i trú nhà, n u th y có các d u hi u sau
thì ph i tái khám ngay:
 Nhi m trùng v t m : s t, đauăv t m ngƠyăcƠngăt ng, v t m s ng, đ .
 Áp xe t năl uătrongăxoangăb ng: BN s t, đauăvƠăch ng b ng, ch m trung

ti n. BN có th tiêu ch y (do bán t c ru t) hay tiêu phân nh y l t nh t (áp xeăcùngăđ sau kích thích tr c tràng).
 Rò manh tràng: V t m ch y d ch kéo dài. BN có th s t hay không.
 Ch y máu v t m , thoát v v t m , t c ru t sau m , ầ
4- H ngăđi u tr :
B nh nhân khi tái khám, th y có nh ng tri u ch ng b tăth ngă ăPh i cho làm
ngay các xét nghi mămáuăvƠăcácăph ngăti n CLS ch năđoánăhình nh, ầ
 Huy tăđ toàn b , TP, TCA, ch căn ngăgan, th n
 Siêu âm b ng t ng quát
 Ch p XQ b ng
 Ch p CT - Scan b ng c n quang
N u k t qu trong gi i h năbìnhăth ng ho c t d ch nh ho c bán t c ru tầă
thì có th cho b nhănhơnăđi u tr ngo i trú:
 Kháng sinh Cephalosporin th h th 2, 3, u ng: Augmentine1g ho c
Augmex 1g ho c Curam 1g, li u dùng: 2g/ngày, trong 5 - 7 ngày.
 Thu că đi u hòa tiêu hóa, ch ngă đ yă h i: Trimebutine maleate (Debridat):
3viên/ngày, u ng ho c No - spa, Pyme - nospain, Spasmaverine, ầă
3viên/ngày, u ng
 Men tiêu hóa (n u dung kháng sinh lâu ngày): L - bio, Subtyl, 2 gói/ngày,
u ng
 Gi măđau, kháng viêm: Paracetamol, Dolzero, Ultracetầă3viên/ngày
5- Theoăd iăvƠăd năd ăb nh nhân:
 Bn v nhà nên v năđ ng nh , không nên n măhoƠiătrênăgi ng dù cònăđau,
vìănh ăv y s t t cho vi c ph c h iănhuăđ ng ru t cho bn.

nău ngăvƠăđiătiêuăbìnhăth ng không kiêng các lo i th că năvƠăn c u ng
nào c . Nên u ng ngày 2 - 3ălítăn c, nănhi u rau, trái cây, nhai k , tránh
táo bón.

BV

C

P

C

U

TR


N
G

V

N
G

1-

162


BV

C

P

C

U

TR

N
G

V

N
G

 Thayăb ngăc t ch 7 ngày sau m .
 Vào vi n ngay n uăcóăđauăb ng, s t, tiêu ch y.
 Tái khám ngay n u v t m s ng, đ da, đau, v t m xì d ch, khôngălƠnhầ
6- Khi nào b nh nhân nên nh p vi n l i?
B nh nhân sau xu t vi n, v nhà th y có các tri u ch ng, bi u hi n sau thì ph i
nh p vi n l i:
 Nhi m trùng v t m
ăc t ch , r a v tăth ngăb ng các dung d ch sát trùng
(Bétadine). Khâu da k hai khi v tăth ngăs ch. Kháng sinh ph r ng chích
ho c u ng
 Áp xe t năl uătrongăxoangăb ng:
 N u t d ch, áp xe nh có th đi u tr n i khoa: kháng sinh chích ho c
u ng.
 N u áp xe to ± nhi u t d ch: Ch c d năl uă ápăxeăd iăh ng d n siêu
âm k t h p Kháng sinh ph r ng: Cephalosporine th h th 3/ho c 4 (3
gram/24h) v i Aminoglycoside ± Metronidazol (1 gram/24h).
 Rò manh tràng: V t m ch y d ch kéo dài. BN có th s t hay không. C n
ch p X - quangăđ ng dò hay X - quangăđ iătrƠngăđ xácăđ nh ch năđoán.
 T c ru t, thoát v v t m ầ

163x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×