Tải bản đầy đủ

BDA huong dan nhin an uong truoc gay me va ky thuat dat noi khi quan nhanh

H

NG D N NH N N U NG TR

C GÂY MÊ VÀ K THU T

T N I KHÍ QU N NHANH
1. Khuy n cáo nh n n u ng tr
tu i

N

c gây mê

c tr ng S a m (gi )

S at

(gi )

i, b a n nh


Th c n d u m ,

(gi )

b a n chính (gi )

Nh nhi

2

4

6

8

Tr em

2

4

6

8

Ng

2

6

8

il n

2. K thu t đ t n i khí qu n nhanh:
a) Ch đ nh
B nh nhân có nguy c hít s c bao g m nh ng ngi đã n no tr

nh ng b nh nhân t c ru t, béo phì, ho c b nh lý trào ng

c gây mê, ph n mang thai,

c.

b) K thu t:
c n thi t bao g m: máy hút; các l

i đèn soi thanh qu n khác nhau

D
ÂN

Chu n b d ng c

(Macintosh và Miller); ng NKQ nhi u c , trong đó có m t ng kích th
th

ng. M t ng

B nh nhân đ

c nh h n so v i bình

i ph giúp có th ép s n nh n hi u qu .

c cho th oxy 100% l u l

ng cao trong 3 đ n 5 phút (denitrogenation). Ho c 4

cho phép. b nh nhân ng a c

c k t qu g n nh t

N
H

nh p th g ng s c v i oxy 100% c ng đ t đ

ng t n u th i gian không

t th đ t NKQ. Sau khi tiêm t nh m ch thu c kh i mê (ví d ,

thiopental, propofol, ho c ketamine), l p t c tiêm ngay succinylcholine (1-1,5 mg/kg) ho c
qu n (th thu t Sellick).

i ph giúp s đè ép s n nh n, t o ra hi u qu nén và làm t c th crocuronium (1,2 mg/kg), ng

ng tác này làm gi m nguy c trào ng

c th đ ng c a d ch d dày

BV

vào h u h ng và có th giúp nhìn rõ dây thanh âm h n. Tuy nhiên, khi x y ra hi n t
không nên s d ng th thu t này, b i vì áp l c cao có th làm t n th
Không nên n l c thông khí cho b nh nhân b ng m t n .
th c hi n trong vòng 30 đ n 60 giây. Ép s n nh n đ
đ

ng nôn,

ng th c qu n.

t n i khí qu n th

ng có th đ

c

c duy trì cho đ n khi đ t n i khí qu n

c xác đ nh thành công.

N u c g ng đ t n i khí qu n không thành công, ép s n nh n nên đ
su t các l n đ t đ t n i khí qu n ti p theo và b nh nhân s đ

c duy trì liên t c trong

c thông khí qua m t n .

TÀI LI U THAM KH O:
1. Cosmin Gauran, Peter F. Dunn (2010). Airway Evaluation and Management. In:
Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital, 8th edition, pp
196. Lippincott Williams & Wilkins.
2. Michael A. Frölich (2013). Obstetric Anesthesia. In: Morgan & Mikhail’s Clinical
Anesthesiology, 5th edition, pp 857-858. McGraw-Hill Education, LLC.

H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×