Tải bản đầy đủ

BDA huong dan dieu tri ung thu tuy

H

NG D N I U TR UNG TH

T Y

Ung th t y đa s có ngu n g c t thành ph n ngo i ti t c a t y
Ung th t y đ ng hàng th 5 gây t vong trong các lo i ung th .b nh nhân ung th t y 90% t
vong trong n m đ u sau ch n đoán.Tùy theo lo i ung th mà ph
1.Ung th

ng phápđi u tr khác nhau:

bi u mô tuy n quanh bóng Vater hay ung th

đ u t y (Periampullary

adonocarcinoma).
Trong ch n đoán khó phân bi t ung th đ u t y v i các lo i ung th khác nh ung th bóng
vater, ung th tá tràng và ung th đo n cu i ng m t ch .G n 85% nh g ung th n y là ung th
đ u t y,10% là ung th c a bóng Vater,ung th tá tràng và ung th đo n cu i ng m t ch ch

chi m 5%
1.1 Tri u ch ng lâm sàng:
1.1.1 Tri u ch ng c n ng:

D
ÂN

− vàng da,s t cân và đau b ng
− Vàng da xu t hi n s m,t ng d n không gián đo n
− S t cân 4-6kg trong 1 tháng
au b ng vùng th

ng v ho c ¼ trên ph i c a b ng

1.1.2 Tri u ch ng th c th :
− Vàng da
m t

− Túi m t c ng to

BV

1.2 C n lâm sàng:− Gan to do

N
Ha) Xét nghi m sinh hóa:
− Bilirubin t ng

− Phosphatax ki m t ng
− Men gan t ng nh

− Xét nghi m ch đi m ung th nh CEA t ng,CA19.9 t ng,DU_PAN_2,AFP và POA có

th t ng
b) Ch n đoán hình nh:
− D dày có thu c c n quang th y khung tá tràng dãn r ng
− Siêu âm: th y kh i u t y, ng t y dãn,th y d u hi u ngh t m t
− Ch p CTScan: th y đ

c kh i u nh h n 2cm khám phá di c n gan

− Ch p đ

PTHC (Percutaneous Transhepatic Cholangiography), ERCP,

ng m t nh

ch p đ ng m ch thân t ng v i thu c c n quang.

H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

1


c) Thám sát

b ng qua n i soi: đ xác đ nh giai đo n

d) Sinh thi t t y: sinh thi t tr

c m ,sinh thi t trong lúc m

1.3 i u tr :
a)

i u tr không m :

Khi ung th đ u t y đã di c n xa không th c t b kh i u và
suy nh

giai đo n cu i làm b nh nhân

c và r t y u

− Ch n đoán mô h c: sinh thi t h ch di c n xa,sinh thi t gan,sinh thi t kh i u đ u t y qua
da d


i siêu âm

i u tr đau b ng thu c gi m đau,phong b th n kinh t ng nh CTScan ho c siêu âm

− Gi i áp m t không m b ng Catheter xuyên gan qua da hay m t t y ng
ERCP đ t Stent nh a hay kim lo i qua ch t c c a b

b)

u

i u tr ngh t tá tràng không m b ng cách đ t Stent kim lo i
i u tr ph u thu t:

− Ph u thu t c t b

D
ÂNc dòng.N i soi

u b ng ph u thu t Whipple ho c ph u thu t Whipple c i ti n

− Ph u thu t t m th i:khi không c n ch đ nh c t b
b nh nhân có b nh k t h p

u nh dính nhi u,có di c n ho c

M n i túi m t-ru t non ho c n i ng m t ch ru t nonGi i quy t t c tá tràng b ng n i v tràng

N
H

i u tr h tr :
i u tr gi m đau b ng chích c n 50% vào đám r i th n kinh t ng
i u tr hóa tr h c x tr đ n đ c th

ng không kéo dài th i gian s ng

ung

BV

th đ u t y


K t h p x tr v i hóa tr sau ph u thu t c t bX tr v i chùm tia 40Gy k t h p truy n 5FU

u có kéo dài th i gian s ng

2. Ung th c a thân và đuôi t y:
Ung th bi u mô tuy n c a thân và đuôi t y chi m 30%
2.1 Tri u ch ng lâm sàng:
− Tri u ch ng c n ng: có 2 tri u ch ng chính là s t cân và đau b ng vùng th

ng

v .B nh nhân m t 20% cân n ng
− Tri u ch ng th c th :s đ

c kh i u b ng vùng th

ng v ,có th có d u hi u c a ung

th di c n nh gan to,bán b ng,di c n đ n h ch Virchow
2.2 C n lâm sàng:
− CEA,CA19.9 t ng
− Ch n đoán hình nh: siêu âm,CTScan: th y b

H

u,th y tình tr ng xâm l n và di c n

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

2


− ERCP: th y hình b t th

ng c a

ng t y,ch p đ ng m ch thân t ng,đ ng m ch

lách,đ ng m ch m c treo tràng trên,giúp đánh giá kh i u có xâm l n vào m ch máu
2.3 Sinh thi t mô b

u:sinh thi t kh i u b ng kim qua da

2.4 i u tr :
C tb

u: c t thân và đuôi t y,c t luôn lách thành 1 kh i,k t h p v i hóa tr và x tr n u

không c t đ

c đi u tr gi m đau b ng chích alcohol 50% vào đám r i th n kinh t ng.

3. Ung th bi u mô tuy n nang c a t y(Cystadeno_Carcinoma)
Th
t y,th
th

ng g p

n

đ

tu i t

40-60 tu i,chi m t l 2% trong ung th

ng hi n di n m t kh i nang

ngo i ti t c a

thân và đuôi t y,gi i ph u b nh: có m t hàng t bào

ng bì v i s xáo tr n c t t bào,ti t ch t nhày có đ c tr ng gai
− Tri u ch ng lâm sàng: đau b ng th

CTScan:kh i u d ng nang d nh m v i u nang gi t yCTScan có thu c c n quang hay ch p đ ng m ch đánh giá còn kh n ng c t
cb

u

i u tr ph u thu t c t b
m c tb

D
ÂNđ


ng v và đau l ng

u th c hi n khi ch a di c n ho c không có ch ng ch đ nh

u.

N
H

− N u u không dính và ch a di c n: c t thân,đuôi t y và lách chung m t kh i,n u b

u

đ u t y áp d ng ph u thu t Whipple

4.Ung th t bào tuy n túi c a t y(Acinar Cell Carcinoma):
ng phát hi n tr ,gi i ph u b nh có t bào th− Là b nh hi m g p th

ng bì hình tr

kính hi n vi đi n t có h t Zymogen trong t bàoBV

− Tri u ch ng lâm sàng:

Kh i u b ng
S t cân

au b ng thng v

− Ch n đoán và đi u tr gi ng trong b nh ung th bi u mô tuy n ng t y.
TÀI LI U THAM KH O
1. Lê V n C

ng: B nh lý Ngo i khoa c a t y. Nhà xu t b n Y h c 2004, trang 37-80

2. Yeo C.J., Cameron J.L., The pancreas in Sabiton Textbook of Surgery. Vol. 1, 1997,
P.1152-1184
3. Steer M.L.: Malignant Pancreatic tumor. Sabiston Textbook of Surgery. 17th edition V2,
Elsevier Saunders 2004, P.1667 - 1676

H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×