Tải bản đầy đủ

BDA buou bang quang

I. B

U BÀNG QUANG

Phân lo i TNM (2009)
T–B

u nguyên phát

TX không đánh giá đ
T0 không b

c

u

Ta carcinom khu trú

niêm m c

Tis (CIS) Carcinoma in situ: carcinom ph ng

T1 chân b

uđ nl pd

i niêm

T2 xâm l n c
T2a xâm l n l p c nông (l p trong)
T2b xâm l n l p c sâu (l p ngoài)
T3a vi th
T3b đ i th (kh i u ngoài bàng quang)

D
ÂN

T3 ra ngoài l p c , ngoài bàng quang

T4 xâm l n tuy n ti n li t, t cung, âm đ o, thành ch u
T4a xâm l n tuy n ti n li t, t cung, âm đ o

N
H

T4b xâm l n thành ch u

N – h ch b ch huy t
cNX không đánh giá đ
N0 ch a di c n h ch

BV

N1 di c n 1 h ch t i vùng ch u (h v , b t, tr

c thiêng, ch u ngoài)

N2 di c n nhi u h ch t i vùng ch u (h v , b t, tr


c thiêng, ch u ngoài)

N3 di c n h ch quá vùng ch u

M – di c n c quan
MX không đánh giá đ

c

M0 ch a di c n c quan khác
M1 có di c n c quan khác

Phân lo i b

u ch a và đã xâm l n c

B

u ch a xâm l n c (b

B

u đã xâm l n c (b

u nông): Ta, T1, CIS
u sâu): T2, T3, T4

Phân lo i mô h c WHO (1973 và 2004)
WHO 1973
B

u d ng gai ni u m c

Grade 1: bi t hóa t t
H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

1


Grade 2: bi t hóa v a
Grade 3: bi t hóa kém
WHO 2004
Sang th

ng ph ng

T ng s n
Ph n ng không đi n hình
D s n ni u m c
B

u ph ng: CIS (carcinom ph ng)

B

u d ng gai

Lành tính
B

u d ng gai ti m n ng hóa ác th p (PUNLMP, Papillary urothelial neoplasms of low

malignant potential)
Carcinom ni u m c d ng gai grade th p

D
ÂN

Carcinom ni u m c d ng gai grade cao

U CH A XÂM L N C

Ch n đoán

BV

BN
H

So sánh 2 cách phân lo i mô h c WHO 2004 và WHO 1973

(B

U NÔNG)

1. B nh s : chú ý đ n thói quen (hút thu c) và ngh nghi p. Khai thác t t c các tri u ch ng
c ađ

ng ti t ni u d

i, chú ý đ n tri u ch ng ti u máu.

2. Siêu âm th n và bàng quang. CT scan, Xquang có c n quang (UIV) ch nên th c hi n trong
môt s tr

ng h p ch n l c (ví d : b

u

vung tam giác bàng quang)

3. Soi bàng quang th c hi n trong t t c các tr

ng h p n u có nghi ng đ n b

4. Khi soi bàng quang ph i mô t t t c các b t th

ng th y đ

c. N u có b

u bàng quang

u đ i th , c n

ghi nh n v trí, kích th

c, s l

ng, hình d ng. Nên v l i s đ : chú ý đ n các v trí nh

đ nh, các m t thành tr

c, thành sau, 2 thành bên, vùng tam giác, 2 l ni u qu n. c bàng

quang, ni u đ o sau, tuy n ti n li t.

H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

2


Hình nh s đ các v trí c n ghi nh n

C t đ t n i soi (TURBT)
2. Tr

ng pháp đi u tr c b n đ i v i b

c khi đ t máy: khi b nh nhân đã đ

tay sau khi đã l y h t n
3. Tr

u ch a xâm l n c

D
ÂN

1. Là ph

c gây tê-mê, ph i th m khám k b ng n ch n 2

c ti u ra kh i bàng quang.

c khi c t đ t: quan sát t ni u đ o vào đ n trong bàng quang, t t c các v trí nghi ng ,
iv ib

4.

u có kích th

N
H

ghi nh n l i s đ . Sinh thi t nh ng v trí nghi ng .
c ≤ 1 cm, c t đ t l y b

iv ib

5.

u có kích th

6. Khi có b

c > 1 cm, có th c t đ t t ng ph n b

u, c n có l p c trong m u

BV

b nh ph mb nh ph m

u nguyên kh i, có l p c trong m u

u t i vùng tam giác và c bàng quang thì c n ph i sinh thi t thêm t i ni u đ o

sau

7. Nên có máy soi hu nh quang (fluorescence-guided-PDD) ki m tra l i và h

ng d n sinh

thi t n u th y ho c nghi ng có hi n di n c a CIS
8. Các m u b nh ph m ph i đ riêng bi t, đánh d u các v trí trên s đ tr
9. C t đ t l p l i trong vòng 2 – 6 tu n trong các tr


Không có l p c trong b nh ph mCIS, T1, bi t hóa kém (G3)

c khi g i th GPB

ng h p sau:

Phân nhóm nguy c
1. Nguy c th p
Tiên phát, m t b

u, Ta, G1 (low grade), < 3 cm, không có hi n di n CIS

2. Nguy c trung bình
Không th x p vào ( gi a) 2 nhóm kia
H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

3


3. Nguy c cao
• T1
• G3
• CIS
• Nhi u b

u và tái phát

• Ta G1G2 kích th

c > 3 cm

4. Nguy c r t cao
• T1G3 k t h p CIS, có nhi u b

u hay kích th

c l n > 3cm, b

u tái phát,

v trí ni u

đ o sau
• Tái phát sau đêì tr h tr b ng BCG

i u tr h tr sau c t đ t b

u

i u tr h tr ph i d a trên k t qu phân lo i nhóm nguy c

1.

D
ÂN

2. Hóa tr t i ch (thu c b m vào bàng quang) chu ph u : nhóm nguy c th p và trung bình.
Ch ng ch đ nh n u th ng bàng quang ho c không c m màu t t
3. Nhóm nguy c th p : ch c n 1 l n duy nh t (chu ph u)

4. Nhóm nguy c trung bình : c n ti p t c hóa tr t i ch trong t i đa 1 n m b ng hóa ch t hay
th

N
H

BCG. N u s d ng BCG thì ph i th c hi n t i thi u 2 tu n sau c t đ t và khi ch c ch n t n
ng t i bàng quang đã lành h n

5. Nhóm nguy c cao : c n ti p t c đi u tr mi n nhi m t i ch trong 1-3 n m b ng BCG6. Ch ng ch đ nh BCG : đang b , đang đi u tr lao h ti t ni u hay lao t i các c quan khác.
ang nhi m trùng h ti t ni u. Ti u máu đ i th . Th tr ng kém.

BV

7. Ch a có phác đ th t chu n (v s l n và th i gian gi a 2 l n b m) cho hóa tr t i ch . Hi n
có th s d ng Doxorubicin, Epirubicin hay Mitomycin C v i li u 40 – 50 mg cho m i l n
b m thu c. Có th s d ng n

c c t hay NaCl 0,9% đ pha thu c. Chú ý đ n n ng đ và

pH dung d ch khi pha . Th i gian gi thu c trong báng quang t 1-3 gi .
C t bàng quang t n g c : nhóm nguy c r t cao

B

U XÂM L N C

(B

C t bàng quang t n g c : là ph

U SÂU)
ng pháp đi u tr c b n

Tùy th tr ng b nh nhân, tu i, tình tr ng ch c n ng th n, đã t ng m hay có b nh lý trên h
tiêu hóa không, và ý mu n ch quan c a b nh nhân, thì sau c t bàng quang có th ch n l a m t
trong các ph

ng th c chuy n l u n

c ti u sau :

Chuy n l u không ki m soát :

Hem 2 ni u qu n ra dang h i tràng hay ng đ i tràng

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

4


Chuy n l u có ki m soát :


Túi h i tràng, h i-manh tràng, đ i tràngBàng quang tr c v

TÀI LI U THAM KH O
1. Guidelines on bladder cancer. Muscle-invasive and metastatic. European association of

BVN
H

D
ÂN

Urology, 2008

H

NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×